intTypePromotion=1

Quyết định 500/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 500/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 500/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 500/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  500/2000/q ®­n h n n 1  n g µ y 05  n th¸ng  12 n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c c« n g  b è  l∙i Ê t   su c ¬  b ¶ n  lµ m  c ¬  s ë  c h o  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  Ê n  ® Þ n h,  l∙is u Ê t ch o     vay b» n g  § å n g  Vi Ö t N a m   ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ v¨n b¶n sè  í i 322/VPCP­KTTH   µy  ng 25/7/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh   Ch ph v ® h l∙suÊt;   i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ång  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ § Vi   ®è v   h l  0,75%/th¸ng. §i Ò u    2. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  5/12/2000  µ  v thay  thÕ quy  nh  Ò   ®Þ v møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  ¹  Òu    i ti§i 1, Quy Õt  inh  ® 464/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 2/11/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  bè    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho    tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  ång  ÖtNam   i víi § Vi   ®è    kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng  h Nh n       ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2