intTypePromotion=1

Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
2
download

Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ tín dụng đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  51/1998/Q§­T T g   n g µ y  02 th¸ng 3 n¨ m  1998 V Ò   Ö c l Ë p Q u ü    Ý n  ô n g  ® µ o  t¹o vi t d Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng  é   µi  c Th ®è Ng h Nh n   tr BT chÝnh,Bé  ëng  é    tr B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o,   v§ t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    Ëp  òy  Ýn  ông  o  ¹o®Ó   1. L Q t d ®µ t   cho  vay  íi   Êt u  ∙i  i v il∙su   ®  ®è   víisinh    viªn,häc    sinh  ang  ® theo  äc      êng  i häc, cao  ng,  h ë c¸c tr ®¹     ®¼ trung  häc chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ.    vd  Giao  ©n   µng  µ   íc chØ   nh   ét  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h Nh n   ®Þ m Ng h th m  doanh  qu¶n  ýQuü   Ýn  ông  o  ¹o. l  td ®µ t §i Ò u 2. Vèn   ña  ü   Ýn  ông  o   ¹o khi thµnh  Ëp   µ 100  û c Qu t d ®µ t     l l  t  ®ång, bao  å m     ån    g c¸cngu : ­Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp  tû®ång.   n  30    ­ Ph Çn    cßn  ¹ do    ©n  µng  ¬ng  ¹itùnguyÖn  ãp  èn  µ  ©n   l   c¸cNg i h th m    g v v Ng hµng  µ   íccho  Nh n   vay theo  ôc    m tiªuchØ  nh  ña  Ýnh  ñ,nguån  ng  ®Þ c Ch ph   ®ã gãp,ñng  é  ña    chøc,c¸nh©n    h c c¸ctæ     trong vµ  µiníc.   ngo   Hµng  n¨m, Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé    T    K ho   § t  Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o   v § t  cïng  ©n   µng  µ   íc tÝnh  Ng h Nh n   to¸n nguån  èn  Çn  Õt ph¶i bæ     vc thi     sung  õ t  ng©n  s¸ch Nhµ   íccho  ü   Ýn  ông  o  ¹o®Ó   ö  ýchªnh  Öch    Êt vµ    n  Qu t d ®µ t   x l  l l∙su   i rñiro cña  ü   Ýn  ông  o  ¹otr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh    Qu t d ®µ t     t  ph quy   §i Ò u      Êt cho  tèi®a  ña  ü   3. L∙isu   vay    c Qu b»ng  50%   møc  Çn    Êt tr l∙su   i cho  vay  ¾n   ¹n  ng h hoÆc     Êt cho  l∙ su   i vay th«ng  êng  ×nh  ©n  Ng ©n   th b qu do  hµng  µ   ícc«ng  è.Møc    Êt cô  Ó  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ Nh n   b  l∙su   th do  i ®è Ng h Nh n ícquy  nh    ¬  ë  èng  Êt ý  Õn  íi é  ëng  é    ®Þ trªnc s th nh   ki v   tr B B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o.   v§ t  Thêi h¹n    cho  vay  èi®a   µ 15  t   l   n¨m,  trong    êigian  ang  äc  ¹  êng  µ ®ã th   ® h ti tr l  thêigian  n   ¹n. Trong  êigian  n   ¹n, ngêi vay  a    ©h  th   ©h    ch ph¶i tr¶ nî  èc  µ    g v kh«ng  ph¶itr¶l∙     i .
  2. 2 §i Ò u 4. Giao  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Th ®è Ng h Nh n   h Quy  Õ   ch ho¹t®éng  µ  Ó  Ö    v th l cho  vay  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹o;®ång  êiphèihîp  c Qu t d ®µ t   th     víi é  ëng  é  µichÝnh    tr B BT  ban  µnh  ¬  Õ   h c ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña  ü. l    c Qu §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    èng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé  ëng  é  µichÝnh,Bé  6. Th ®è Ng h Nh n   tr BT    tr ng  é   ë B Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o,Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   chÞu  d v§ t   tr B K ho v§ t tr¸ch  nhiÖ m  íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn  h  v tæ  th   Quy Õt  nh  µy;c¸cBé  ëng,Thñ  ­ ®Þ n     tr   tr ëng  ¬  c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ¬ng  Þu  u ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2