Quyết định 67/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
82
lượt xem
9
download

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 67/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 67/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V I U CH NH D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH ÁP D NG THEO THÔNG TƯ S 05/2009/TT-BXD, NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2009 C A B XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình Căn c Ngh nh s 110/2008/N -CP, ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng; Căn c Ngh nh s 33/2009/N -CP, ngày 06 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u chung; Căn c Thông tư s 24/2008/TT-BL TBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p, h p tác xã, liên hi p h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng; Căn c Thông tư s 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2009 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 5149/SXD-QLKTXD, ngày 06 tháng 7 năm 2009 và Công văn s 6602/SXD-QLKTXD, ngày 13 tháng 8 năm 2009; ý ki n c a S Tư pháp t i Công văn s 1559/STP-VB, ngày 08 tháng 6 năm 2009 và ý ki n các S - ngành liên quan, QUY T NNH:
  2. i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v i u ch nh d toán xây d ng công trình áp d ng theo Thông tư s 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 04 năm 2009 c a B Xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - Thành viên UBND thành ph ; Nguy n Thành Tài - y ban M t tr n T qu c VN/TP; - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H ND thành ph ; - Ban ch o C i cách hành chính; - VPUB : các PVP; - Các Phòng CV; - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, ( TMT-Th) MH. QUY NNH V I U CH NH D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH ÁP D NG THEO THÔNG TƯ S 05/2009/TT-BXD, NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2009 C A B XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2009/Q -UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này hư ng d n i u ch nh d toán nh ng kh i lư ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2009 c a công trình, gói th u (sau ây g i chung là d toán xây d ng công trình) s d ng v n nhà nư c mà ngư i quy t nh u tư chưa quy t nh th c hi n chuy n ti p vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph . Khuy n khích các d án u tư xây d ng công trình s d ng các ngu n v n khác áp d ng các quy nh i u ch nh d toán theo hư ng d n t i Quy nh này.
  3. i u 2. Nguyên t c i u ch nh 1. Các công trình ã l p ơn giá riêng ho c b ng giá ca máy công trình v i m c ti n lương t i thi u ã ư c ngư i có thNm quy n ban hành, ch u tư căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng và nguyên t c, phương pháp i u ch nh d toán chi phí xây d ng ư c hư ng d n t i Thông tư s 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2009 c a B Xây d ng th c hi n i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây d ng công trình theo m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng m i. 2. Vi c i u ch nh giá h p ng, thanh toán kh i lư ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo h p ng và các i u ki n ã th a thu n ký k t trong h p ng. Trư ng h p trong h p ng các bên ã th a thu n không i u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n, ch u tư và nhà th u xây d ng có th thương th o b sung h p ng b o m quy n l i cho ngư i lao ng theo quy nh. 3. D toán xây d ng công trình ư c i u ch nh theo m c lương t i thi u vùng ư c quy nh t i Ngh nh s 110/2008/N -CP, ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng và Thông tư s 24/2008/TT-BL TBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u vùng i v i ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng. 4. Các công trình thu c các d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, ch u tư s d ng chi phí d phòng do y u t trư t giá i u ch nh cơ c u chi phí trong d toán xây d ng công trình. a) Trư ng h p d toán xây d ng công trình ư c l p theo ơn giá xây d ng cơ b n, ơn giá kh o sát xây d ng tính theo thang lương thu c b ng lương A6 ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP, ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p ho c tính theo b ng lương A.1.8 ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP, ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c v i m c lương t i thi u tương ng t ng th i kỳ thì vi c i u ch nh d toán xây d ng ư c th c hi n theo Chương II c a Quy nh này. b) Trư ng h p d toán xây d ng công trình ư c l p theo ơn giá riêng thì vi c i u ch nh d toán xây d ng công trình do ch u tư t ch c th c hi n theo kho n 1 i u 2 c a Quy nh này và ch u trách nhi m v k t qu thNm nh, phê duy t c a mình, c th : - H s i u ch nh chi phí nhân công (K CNC) xác nh b ng m c lương t i thi u theo quy nh m i chia cho m c lương t i thi u ã tính trong ơn giá. - H s i u ch nh chi phí máy thi công (K CMTC) xác nh b ng phương pháp bình quân gia quy n c a chi phí theo nhóm máy.
  4. Chương II QUY NNH I U CH NH D TOÁN i u 3. i u ch nh d toán xây d ng công trình 1. i u ch nh chi phí nhân công trong d toán chi phí xây d ng ư c tính toán b ng cách nhân ơn giá g c nhân công trong các b ơn giá xây d ng v i h s i u ch nh chi phí nhân công K CNC phù h p v i m c lương t i thi u ư c s d ng l p các b ơn giá xây d ng này (xem Ph l c). 2. i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây d ng ư c tính toán b ng cách nhân ơn giá g c máy thi công trong các b ơn giá xây d ng v i h s i u ch nh chi phí máy thi công K CMTC phù h p v i m c lương t i thi u ư c s d ng l p các b ơn giá xây d ng này (xem Ph l c). 3. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong d toán chi phí xây d ng bao g m: chi phí tr c ti p khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng, chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công và các kho n m c chi phí khác như qu n lý d án u tư xây d ng công trình, l p d án và thi t k công trình xây d ng ư c tính theo các quy nh hi n hành. 4. Các kho n m c chi phí như qu n lý d án u tư xây d ng công trình, l p d án và thi t k công trình xây d ng ư c tính b ng t l (%) theo quy nh. i u 4. i u ch nh d toán kh o sát xây d ng 1. i v i d toán kh o sát xây d ng l p theo b ơn giá kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 103/2006/Q -UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành b ơn giá kh o sát xây d ng khu v c thành ph H Chí Minh (theo m c lương t i thi u chung là 350.000 ng/tháng): chi phí nhân công trong d toán ư c tính toán b ng cách nhân ơn giá g c nhân công trong b ơn giá v i h s i u ch nh K CNCKS (xem Ph l c). 2. i v i các ơn giá kh o sát khác: chi phí nhân công ư c nhân v i h s i u ch nh K CNCKS tương ng v i m c lương t i thi u xây d ng các ơn giá kh o sát này theo các h s i u ch nh nhân công K CNC t i kho n 1 i u này. i u 5. i u ch nh d toán thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng 1. Trư ng h p xác nh trên cơ s nh m c, ơn giá thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2001/Q -BXD, ngày 20 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành nh m c và ơn giá thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng: chi phí nhân công ư c nhân v i h s i u ch nh K CNCTN (xem Ph l c). 2. Trư ng h p xác nh trên cơ s nh m c d toán xây d ng công trình ph n thí nghi m v t li u, c u ki n và k t c u xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2006/Q -BXD, ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành nh m c d toán xây d ng công trình ph n thí nghi m v t li u, c u ki n và k t
  5. c u xây d ng: ch u tư, nhà th u và t ch c tư v n l p ơn giá ch u tư phê duy t làm căn c l p d toán và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình các d án s d ng v n t ngân sách Nhà nư c. Chương III T CH C TH C HI N Vi c i u ch nh d toán xây d ng công trình th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 05/2009/TT-BXD c a B Xây d ng. Ngoài ra, t o i u ki n thu n l i cho các ơn v trong giai o n chuy n ti p và th c hi n i u ch nh d toán xây d ng công trình, m b o tính hi u qu và không làm gián o n quá trình th c hi n d án, y ban nhân dân thành ph quy nh th c hi n m t s trư ng h p c th như sau: i u 6. V i u ch nh d toán quy ho ch xây d ng ô th D toán chi phí trư c thu cho công tác quy ho ch xây d ng ô th xác nh trên cơ s nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2008/Q -BXD, ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh K CQHXD theo hư ng d n riêng c a B Xây d ng. i u 7. Vi c i u ch nh nêu trên áp d ng cho t t c nh ng công trình xây d ng và nh ng chuyên ngành có xây d ng cơ b n. i v i d toán chi phí xây d ng th c hi n các d ch v công ích ô th căn c vào i u ki n c th c a t ng lo i hình công ích, giao S Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh h s i u ch nh trình y ban nhân dân thành ph ban hành áp d ng th ng nh t. i u 8. Nh ng d án u tư xây d ng ang l p ho c ã l p nhưng chưa ư c c p có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thì t ng m c u tư c a d án ư c i u ch nh phù h p v i ch ti n lương t i thi u m i. i u 9. Nh ng công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng ang t ch c th c hi n l p h sơ thi t k k thu t, thi t k b n v thi công - t ng d toán, d toán thì d toán chi phí xây d ng công trình và các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l % và các kho n m c chi phí khác, ư c i u ch nh theo quy nh t i Chương II c a Quy nh này tr nh ng kho n m c công vi c ã th c hi n hoàn thành trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 10. Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t t ng d toán, d toán nhưng chưa ho c ang t ch c u th u, ch nh th u, ch u tư i u ch nh l i t ng d toán, d toán, giá gói th u theo quy nh t i Chương II c a Quy nh này, nhưng ph i tuân th các yêu c u sau: 1. N u t ng d toán, d toán sau khi i u ch nh không vư t t ng m c u tư c a d án, ch u tư t thNm nh và phê duy t i u ch nh t ng d toán, d toán.
  6. 2. Trư ng h p t ng d toán, d toán sau khi i u ch nh vư t t ng m c u tư c a d án ư c phê duy t, ch u tư l p th t c trình c p có thNm quy n quy t nh u tư i u ch nh d án (không ph i th c hi n giám sát, ánh giá u tư), trong ó có th hi n n i dung qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình c a d án ư c chuy n sang th c hi n theo Ngh nh s 99/2007/N -CP. Sau ó, ch u tư t ch c th c hi n theo kho n 1 i u này. i u 11. Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u nhưng chưa ký h p ng: 1. N u vi c i u ch nh này không làm vư t t ng d toán, d toán và không vư t giá tr gói th u trong k ho ch u th u d án ư c phê duy t thì ch u tư t i u ch nh giá gói th u làm cơ s ký k t h p ng. N u vi c i u ch nh giá gói th u làm vư t t ng d toán, d toán và vư t giá tr gói th u trong k ho ch u th u d án ư c phê duy t (nhưng không vư t t ng m c u tư) thì ch u tư t t ch c th c hi n i u ch nh t ng d toán, d toán và g i k t qu báo cáo ngư i quy t nh u tư. 2. N u vi c i u ch nh làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư th c hi n theo kho n 2 i u 10 c a Quy nh này i u 12. i v i công trình, h ng m c công trình ang thi công d dang theo hình th c ch nh th u, u th u, k c hình th c u th u ư c ký k t theo lo i h p ng tr n gói (các bên ã th a thu n không i u ch nh giá trong su t quá trình th c hi n), sau khi xác nh kh i lư ng th c hi n trư c và sau ngày 01 tháng 01 năm 2009 l p t ng d toán i u ch nh thì kh i lư ng xây d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2009 ư c i u ch nh d toán xây d ng công trình như sau: 1. Trư ng h p d toán i u ch nh không làm vư t t ng d toán ư c phê duy t: ch u tư t thNm nh và phê duy t d toán i u ch nh. 2. Trư ng h p d toán i u ch nh làm vư t t ng d toán ư c phê duy t: ch u tư t ch c th c hi n theo quy nh t i Chương III và kho n 1 i u 11 c a Quy nh này. i u 13. i v i công trình ã ư c nghi m thu và ang trong giai o n trình duy t quy t toán, có kh i lư ng xây d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2008 n u ch u tư và nhà th u thi công xây d ng ã quy t toán xong thì không th c hi n i u ch nh. N u hai bên chưa th c hi n vi c thanh toán, quy t toán thì vi c t ch c th c hi n tương t i u 10 c a Quy nh này. i u 14. Trư ng h p ơn giá trúng th u là ơn giá t ng h p 1. N u nhà th u có ơn giá chi ti t (v t li u, nhân công, máy thi công) kèm ơn giá t ng h p: ch u tư t i u ch nh d toán, t ng d toán. 2. N u nhà th u không có ơn giá chi ti t kèm ơn giá t ng h p: ch u tư áp d ng phương pháp sau làm cơ s tính i u ch nh: a) Căn c b ng t ng h p kinh phí trong h sơ d toán, t ng d toán ư c phê duy t tính t tr ng (%) gi a giá tr v t li u, giá tr nhân công và giá tr máy thi công.
  7. b) Căn c t tr ng (%) trên tính ph n giá tr nhân công, máy thi công trong b ng t ng h p d toán giao nh n th u. c) T ph n giá tr nhân công, máy thi công tính ư c i m b nêu trên, căn c vào các h s i u ch nh, kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) quy nh trong d toán chi phí xây d ng tính chi phí nhân công (b1), máy thi công (c1). d) L y ph n giá tr chi phí nhân công (b1), chi phí máy thi công (c1) nhân v i các h s i u ch nh quy nh Chương II c a Quy nh này. Sau ó, căn c vào các kho n m c chi phí tính b ng nh m c theo t l (%) trong d toán chi phí xây d ng tính giá tr d toán i u ch nh. i u 15. V thNm quy n thNm nh và phê duy t i u ch nh các d án u tư do i u ch nh t ng d toán theo Thông tư s 05/2009/TT-BXD c a B Xây d ng 1. Giao cho các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n (theo phân c p t i Quy t nh s 126/2007/Q -UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c c a thành ph H Chí Minh): a) y ban nhân dân các qu n - huy n ti p t c thNm nh, phê duy t i u ch nh d án u tư theo phân c p, n u giá tr t ng m c u tư c a d án i u ch nh không vư t quá m c v n u tư c a d án nhóm C ư c quy nh t i Ngh nh s 12/2009/N - CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ho c giá tr t ng m c u tư c a d án i u ch nh có th vư t quá m c v n u tư c a d án nhóm C nhưng hoàn toàn do n i dung i u ch nh theo Thông tư s 05/2009/TT-BXD (các trư ng h p i u ch nh khác ph i tuân th úng quy nh v th t c i u ch nh d án); ng th i ph i báo cáo b ng văn b n cho S K ho ch và u tư ghi v n i u ch nh và báo cáo các S qu n lý chuyên ngành theo phân c p t i Quy t nh s 126/2007/Q -UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph theo dõi. Sau ó, y ban nhân dân các qu n - huy n ư c ti p t c th c hi n các bư c ti p theo theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng. b) Các s - ngành ti p t c thNm nh, phê duy t i u ch nh d án u tư theo phân c p, n u giá tr t ng m c u tư c a d án i u ch nh không vư t quá m c v n u tư c a d án nhóm B ư c quy nh t i Ngh nh s 12/2009/N -CP ho c giá tr t ng m c u tư c a d án i u ch nh có th vư t quá m c v n u tư c a d án nhóm B nhưng hoàn toàn do n i dung i u ch nh theo Thông tư s 05/2009/TT-BXD (các trư ng h p i u ch nh khác ph i tuân th úng quy nh v th t c i u ch nh d án); ng th i ph i báo cáo b ng văn b n cho y ban nhân dân thành ph và S K ho ch và u tư ghi v n i u ch nh. Sau ó, các s - ngành ư c ti p t c th c hi n các bư c ti p theo theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng. 2. Ch u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm nh, phê duy t i u ch nh d toán công trình c a mình. i u 16. i u kho n thi hành
  8. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v ph n ánh cho S Xây d ng ư c hư ng d n, gi i quy t theo thNm quy n; ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng ch o gi i quy t n u vư t thNm quy n./ PH L C CÁC H S I U CH NH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2009/Q -UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Lo i ơn giá Ký hi u H s i u ch nh C 1. ơn giá xây d ng cơ b n ban hành theo Quy t nh K NC 2,289 s 104/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 C c a y ban nhân dân thành ph (theo m c lương t i K MTC 1,260 thi u chung là 350.000 ng/tháng). C 2. ơn giá xây d ng cơ b n ban hành theo Quy t nh K NC 7,690 s 4232/Q -UB-QL T ngày 27 tháng 7 năm 1999 C c a y ban nhân dân thành ph (theo m c lương t i K MTC 1,860 thi u chung là 144.000 ng/tháng). C 3. ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n K NC 5,251 ban hành theo Quy t nh s 75/2001/Q -UB ngày 10 C tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph K MTC 1,740 (theo m c lương t i thi u chung là 210.000 ng/tháng). C 4. ơn giá xây d ng cơ b n khác theo m c lương t i K NC 6,141 thi u chung là 180.000 ng/tháng C K MTC 1,800 C 5. ơn giá xây d ng cơ b n khác theo m c lương t i K NC 3,809 thi u chung là 290.000 ng/tháng. C K MTC 1,620 C 6. ơn giá xây d ng cơ b n khác theo m c lương t i K NC 1,780 thi u chung là 450.000 ng/tháng. C K MTC 1,200 C 7. ơn giá kh o sát xây d ng ban hành theo Quy t K NCKS 2,289 nh s 103/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . C 8. nh m c, ơn giá thí nghi m v t li u và c u ki n K NCTN 4,200 xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2001/Q -BXD ngày 20 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Xây d ng. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản