intTypePromotion=1

Quyết định 71/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 71/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 194/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   B Trë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 71/1999/Q§/BT C   n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc s öa ® æ i   7  §iÒ u  3  Q u y Õt ® Þ n h  sè 1944/1998/Q§/BT C  n g µ y 25/12/1998  c ña B é  Trën g  B é  T µi c h Ý n h B é   ëng B é   µi ch Ýnh   tr T C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  1944/1998/QD/BTC  sè  ngµy  25/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh  quy ®Þnh thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙itheo    néi®Þa          u    tû lÖ    ho¸ ®èi víi s¶n  c¸c phÈm, phô  tïngthuéc ngµnh  khÝ       c¬  ­®iÖn   ­®iÖn  tö; C¨n  ý  cø  kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp    t¹ c«ng    2693/CV­ i v¨n sè  CNCL   ngµy  28/6/1999  ý  vµ  kiÕn  cña Tæng  côc H¶i quan  iC«ng  t¹  v¨n  3460/TCHQ­ sè  KTTT  ngµy 26/6/1999; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1: Söa  æi  ® §iÒu  QuyÕt  3  ®Þnh  1944/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  25/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  sau: Bé    nh  §èivíi     nh÷ng  s¶n  phÈm,  phô    tïngthuéc ngµnh  khÝ      c¬  ­ ®iÖn    ­ ®iÖn    tö, cha  quy  cã  ®Þnh   tiªuchuÈn  d¹ng l¾p    r¸pSKD,  CKD, IKD,thuéc c¸ctr       êng   hîp sau ®©y   îc tiÕp    ®   tôc thùc hiÖn    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  theo Th«ng  t sè  50A TC/TCT  ngµy  31/7/1997 cña  TµichÝnh:   Bé    a) S¶n    phÈm,  phô  tïng, thuÕ   cã  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙idíi u      30%. b) S¶n  phÈm,  phô    tïng thuéc diÖn nép thuÕ theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ cã  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itõ30%       u      trëlªnnhng  îcBé  ®   C«ng  nghiÖp    x¸c nhËn  trong níccha  phô      cã  tïng,linhkiÖn      phôc  cho  vô  viÖc    néi®Þa     ho¸ s¶n  phÈm,  phô  tïng ®ã.    Thêi gian  dông    ¸p  thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh   i t¹  Th«ng  t50A  TC/TCT  ngµy 31/7/1997 cña  Tµi chÝnh  Bé  Bé    do  C«ng  nghiÖp  x¸c®Þnh    nhng    kh«ng    tèi®a  qu¸ ngµy 31/12/2000. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  01/7/1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2