intTypePromotion=1

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
194
lượt xem
15
download

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  812/TTg  n g µ y 12  th¸ng 10 n¨ m   1995 V Ò  vi Ö c  æ   u n g  ® è i tî ng  b s h ë n g  trî Ê p  m Ê t  søc lao  é n g  d µ i h ¹ n; trî Ê p  thª m  c ®  c  ® è i víi g êi h u  tr Ý c« ® ¬ n  v µ   n g   h © n  viªn  h ø c  n c« n c  lµ q u © n  n h © n  c h u y Ó n  n g µ n h  v Ò  h u Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  ®Ò ngh c B tr Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  Bæ   1:  sung  i t ng trî Êp  Êt  lao®éng  µih¹n  µnh÷ng  ®è  î    c m søc    d   l  ngêi nghØ   Öc,®∙    vi   hoÆc   ang  îc hëng  î Êp  Êt  ® ®  tr cm søc    ng  Õu  ã  lao ®é n c thêigian c«ng      n¨m  ëlªn(kh«ng  Ýnh      t¸c®ñ 20  tr     t quy  æi  Ö   è). ® hs Nh÷ng  êi thuéc  Ön  µy  ang  îc hëng  îcÊp  Êt  ng   di n ® ®  tr  m søc    ng  lao ®é th× sau    ëng  î Êp  n   Õt    êigian c«ng      khih tr  c ®Õ h 1/2 th     t¸cquy  æi,® îctiÕp tôc ®       hëng  î Êp  µng  tr ch th¸ng. Nh÷ng  êi thuéc  Ön  µy  µ   ∙  õng  ëng  îcÊp  õ sau  µy    ng   di n m ® ng h tr  t  ng 1 th¸ng 3    n¨m 1990  ×  îc hëng  ¹ trî Êp  Ó   õ ngµy  th ®   l    i c k t  ban  µnh  h Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u  2: Ng êi ®ang  ëng ¬ng hu sèng  ®¬n, kh«ng cßn  ©n  h l c«  th nh©n  ùc tiÕp  tr   ch¨m  ãc, kh«ng  ã  ån  s  c ngu thu  Ëp  µo  nh n kh¸c,møc  ¬ng  u    l h thÊp h¬n 180.000®/th¸ng th× ® îc phô  cÊp thªm ®Ó  møc  l ng hu b»ng  ¬ 180.000®/th¸ng. §i Ò u 3: C¸n  é,  Õn  Ü   ©n  i  ©n  ©n   µ  b chi s qu ®é nh d v c«ng  nh©n  an  d©n  ã  êigian    n¨m  ëlªnphôc  ô  c th   ®ñ 20  tr     v trong Qu © n   i  ©n  ©n  Öt   ®é nh d Vi   Nam,  ùc l ng  l  î c«ng  nh©n  ©n,  Õu  an  d n chuyÓn  µnh  lµm  Öc  ¹    ¬  ng ra  vi t i cc¸c quan §¶ng,Nhµ   íc,M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  µnh    n  tr   qu Vi   v c¸ctæ  th viªn,   tæ chøc    éihëng ¬ng  õNg ©n  x∙h   l t  s¸ch Nhµ   íctr cth¸ng4    n   í    n¨m 1993,sau      ®ã nghØ   u,  h nghØ   Êt  m søc  lao  ng,  µi viÖc  îc hëng  u,  îcÊp  µng  ®é ngo   ®  h tr  h th¸ngtheo    thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l quy  nh  ®Þ chung,cßn  îctrî Êp    ®    c thªm  µng  h th¸ngnh    sau:Cø   çi    m n¨m  ôc  ô  ph v trong Qu © n   i nh©n  ©n    ®é   d hoÆc  C«ng   an nh©n  ©n  îchëng    d ®  1% møc  Òn l ng  èi Óu. ti  ¬ t   thi §i Ò u    Õt  nh  µ  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  th¸ng 1    4: Quy ®Þ n c hi l     t  1    n¨m 1996,  é  ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn    µnh  Õt   X∙      thih quy  
  2. 2 ® Þnh  µy. n §i Ò u 5:  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  éc    nh d thu c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2