intTypePromotion=1

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  92/2000/Q§­N H N N 7   ® n n g µ y   17 th¸ng 3 n¨ m   2000 V Ò  vi Ö c  a n g  n g o ¹i t Ö  ti Ò n m Æ t, ® å n g   m   Vi Ö t N a m  b» n g  ti Ò n m Æ t  ® è i víi c¸ n h © n     x u Ê t  h Ë p  c¶n h  b» n g  gi Ê y th«ng h µ n h  xu Ê t n h Ë p  c¶n h   n h o Æ c  gi Ê y c h ø n g  mi n h  biªn giíi                                   Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh 1. Quy Õt  nh  µy    ®Þ n quy  nh  Öc  ®Þ vi mang  ¹itÖ  Òn  Æt   µ  ng  ngo   ti m v ®å ViÖtNam     b»ng  Òn m Æt   ti   (sau  y  äilµngo¹itÖ  µ  ng  ÖtNam)  ña    ®© g       v ®å Vi   c c¸ nh©n  Êt,nhËp  xu   c¶nh qua  öa  Èu    í cña  Öt Nam   c kh biªngi   i Vi   b»ng  Êy  gi th«ng  hµnh  Êt nhËp  xu   c¶nh  hoÆc   Êy  gi chøng minh  biªn gií do  ¬    i c quan  ã  Èm     c th quyÒn  ña  Öt Nam   c Vi   hoÆc     íccã  c¸c n   chung    í cÊp  biªngi  i (sau  y   äilµc¸ ®© g       nh©n). 2. C¸  ©n  Êt,nhËp    nh xu   c¶nh  b»ng  é  Õu  h chi mang  ¹itÖ  Òn  Æt,  ngo   ti m ®ång  Öt  Vi Nam   b»ng  Òn  Æt   ùc  Ön  ti m th hi theo  quy  nh   ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íctrong tõng thêikú. h Nh n        §i Ò u    2. Mang  ¹itÖ  µ  ng  ÖtNam     Êtc¶nh ngo   v ®å Vi   khixu   1.C¸  ©n    Êtc¶nh    nh khixu   chØ  îcmang  ng  ÖtNam   µ  Òn cña  íc ®  ®å Vi   v ti   n  m × nh   Ëp  nh c¶nh theo quy  nh   ¹  Òu  vµ  Òu  Quy Õt  nh   µy, ®Þ t i§i 4  §i 5  ®Þ n  kh«ng  îcmang  «    ü   ®  ® laM hay  Êt cø    ¹  ¹itÖ  µo  b   c¸c lo ingo   n kh¸c (trõtr ng  îp    ê h   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy). ®Þ t  i 2  n 2.Trêng  îp c¸nh©n    Êtc¶nh  îcmang  «    ü     h    khixu   ®  ® laM hay    ¹ ngo¹i c¸clo i     tÖ kh¸clµsè  ¹itÖ  ∙      ngo   ® mang  µo  µ  ∙    v v ® kª khaiH¶i quan  öa  Èu    Ëp     c kh khinh c¶nh  × ph¶ilµm  ñ tôckhaib¸o H¶i quan  µ  Êttr×nh têkhaiH¶i quan  ã  th     th         v xu         c x¸c nhËn  ∙    ® mang  µo    Ëp  v khinh c¶nh.H¶i quan  öa  Èu    vµo  ê khai    c kh c¨n cø  t    nhËp  c¶nh  Çn  íc ®Ó     Õt  l tr   gi¶iquy cho mang  níc ngoµi khixuÊt c¶nh. Tê  ra          
  2. 2 khaiH¶i quan    Ën  è  ¹itÖ     x¸c nh s ngo   mang  µo    Ëp  v khinh c¶nh  Çn  Çn  Êt  lg nh chØ  ã    Þ cho  Ðp  c gi¸tr   ph mang  khixuÊt c¶nh  Çn  Õp  ra      l ti theo  trong thêih¹n     30  µy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  khaisè  ¹itÖ  ng l vi k t   kª    ngo   mang  µo    ê khaiH¶i v trªnt      quan    Ëp  khinh c¶nh. §i Ò u    3. Mang  ¹itÖ  µ  ng  ÖtNam     Ëp  ngo   v ®å Vi   khinh c¶nh 1. C¸  ©n    Ëp    nh khinh c¶nh  õ nícnµo  ã  t    c mang  Òn cña  ícÊy  µ  ng  ti   n   v ®å ViÖt Nam     ph¶ithùc hiÖn      khaib¸o      H¶i quan  öa  Èu  c kh theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   4 Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2. C¸  ©n    Ëp    nh khinh c¶nh  ã c mang  «    ü   µ    ¹ ngo¹itÖ  ® laM v c¸clo i     kh¸ccã    gi¸trÞ t ng  ¬ng       ¬ ® trªnmøc  3000 USD  (ba  ×n  «     ü)  ngh ® la M hoÆc  mang  íi d  møc  3000  USD   ng  ã  nh c nhu  Çu  c mang  ¹ sè  Òn  µy    ícngoµi,c¸ nh©n   l   ti n ra n   i    ph¶ikhaib¸o        H¶iquan  öa  Èu. c kh §i Ò u  .Khaib¸o    4    H¶i quan  C¸  ©n    Êt nhËp  nh khixu   c¶nh  ã  c mang  Òn cña  íccã  ti   n   chung    í vµ  biªngi   i ®ång  ÖtNam     Vi   trªnmøc    nh  íi y  qui®Þ d  ®© ph¶ikhaib¸o H¶i quan  öa  Èu:       c kh 1.§èivíi êng  îp qua  öa  Èu    íViÖtNam­       tr h  c kh biªngi  i   Trung  èc: Qu a/6.000    CNY     ×n  ©n  ©n  Ö  (s¸ungh Nh d t Trung  èc); qu b/10.000.000 VND   êitr Öu®ång  ÖtNam).     (m   i   Vi   2.§èivíi êng  îp qua  öa  Èu    íViÖtNam­  µo:      tr h  c kh biªngi  i   L a/3.000.000 LAK    iÖukÝp  µo);     (ba tr   L b/10.000.000 VND   êitr Öu®ång  ÖtNam).     (m   i   Vi   3.§èivíi êng  îp qua  öa  Èu    íViÖtNam         tr h  c kh biªngi  i   ­C¨mPuChia: a/1.000.000 KHR   éttr ÖuRielC¨m   Chia);     (m   i     Pu  b/10.000.000 VND   êitr Öu®ång  ÖtNam).     (m   i   Vi   §i Ò u    Êt  ×nh giÊy phÐp 5. Xu tr     1. C¸  ©n  Êt c¶nh  ã    nh xu   c mang  Òn  ña  íccã  ti c n   chung    í vµ  ng  biªngi   ®å i ViÖt Nam   îtmøc     v  quy  nh  ¹  Òu  hoÆc   îtqu¸ møc   ®Þ ti §i 4  v    mang  µo  ∙  v ® khai   b¸o H¶i  quan  öa  Èu    Ëp  c kh khi nh c¶nh, ph¶i xuÊt  ×nh      tr cho H¶i  quan  öa  c khÈu  Êy  Ðp  Chi  gi ph do  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh n   biªn gií   i hoÆc     chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹itrªn®Þa  µn  îcChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h th m    b ®   Ng h Nh n   tØnh  û  Òn  Êp. u quy c 2. C¸  ©n    Êt    nh khi xu c¶nh  ã  c mang  Òn  ña  íc cã  ti c n   chung  biªn gií  µ   i v ®ång  Öt  Vi Nam   îtmøc   v  quy  nh   ¹  Òu  nhng  ®Þ t i§i 4  kh«ng  îtqu¸  v  møc   ∙  ® mang  µo    v kª khaiH¶i quan  öa  Èu    Ëp     c kh khinh c¶nh  ×  th chØ  Çn  Êt tr×nh c xu     cho    H¶i quan  öa  Èu  êkhaiH¶i quan  ∙    c kh t      ® kª khaikhinhËp     c¶nh.
  3. 3 §i Ò u    Òu  Ön,thñ tôccÊp  Êy phÐp 6. §i ki       gi   1. C¸  ©n  ã      iÒu  Ön    nh c ®ñ c¸c ® ki sau  ×  îccÊp  Êy  Ðp  th ®   gi ph mang  Òn ti   cña  íccã  n   chung    í vµ  ng  ÖtNam   biªngi   ®å Vi   i theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  ®Þ ti   5  ®Þnh  µy: n a.  îc c¬  §   quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  Êt  ph xu c¶nh b»ng  Êy  gi th«ng  hµnh  ÊtnhËp  xu   c¶nh hoÆc   Êy chøng  gi   minh    í ; biªngi i b. Cã     nhu  Çu        íc ngoµi (®èi víic¸ nh©n  µ c«ng  ©n  Öt c chi tiªuë n         l  d Vi   Nam) hoÆc   ã    Ëp  îp ph¸p  ¹  Öt Nam   ®èivíic¸ nh©n  µ c«ng  ©n   c thu nh h   tiVi   (     l  d níccã    chung    í ) biªngi i . 2. C¸  ©n      iÒu  Ön    nh ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  ã    1  n c nhu cÇu  mang   Òn  ña  íc cã  ti c n   chung  biªn gií  µ  ng  Öt Nam   îtmøc       i ®å v Vi   v  quy ®Þnh  ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  öa  Èu  c kh hoÆc   îtqu¸ sè  v     mang  µo  ∙    v ® kª khai   H¶i quan  öa  Èu    Ëp    c kh khinh c¶nh  ph¶igöihå  ¬    Êp  Êy phÐp  n         s xinc gi   ®Õ Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh n   hoÆc  Chi  nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc Ng h th m    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  û  Òn. Hå   ¬  å m:   Ng h Nh n   u quy   s g a. §¬n    Êp  Êy phÐp    xinc gi   mang  Òn cña  íccã  ti   n   chung    í vµ  ng  biªngi   ®å i ViÖtNam     ícngoµi(Phô  ôc1);   ra n     l  b. B¶n sao  Êy  gi th«ng  µnh  Êt  Ëp  h xu nh c¶nh hoÆc   Êy  gi chøng minh  biªngií ;  i c. C¸c  Êy  ê cã  ªnquan  n     gi t   li   ®Õ nhu  Çu        íc ngoµi(®èivíic¸ c chitiªuë n          nh©n  µ c«ng  ©n  Öt Nam)  l  d Vi   hoÆc   ã    Êy  ê chøng  c c¸c gi t   minh    Ëp  îp  thu nh h ph¸p t¹ ViÖtNam   ®èivíi   ©n  µc«ng  ©n  íccã     i   (     nhc¸ l  d n   chung    í ) biªngi i . Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, Chi th   5    l vi k t   nh ®ñ h s     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh n   hoÆc  Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc Ng h th m    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  û  Òn    Ng h Nh n   u quy ph¶icÊp  Êy  Ðp    gi ph hoÆc   õ t  chèicÊp  Êy  Ðp    gi ph (theo m É u   Êy phÐp    gi   quy  nh  ¹ Phô  ôc2).Trêng  îp ®Þ ti   l   h  tõ chèicÊp  Êy  Ðp, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh      gi ph    Ng h Nh n   hoÆc     Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  û  Òn  h th m      Ng h Nh n   u quy ph¶i  cã    v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  §i Ò u    ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp 7. Ph c c gi ph 1. Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh    í uû  Òn    Ng h Nh n   biªngi   quy i cho Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i (cÊp  Ng h th m  tØnh  hoÆc   Êp  Ön)    c huy trªn ®Þa  µn  Êp  Êy phÐp  b c gi   cho    ©n  c¸ nh mang  Òn cña  íccã  ti   n   chung    í vµ  biªngi   i ®ång  ÖtNam     ícngoµitheo møc  Vi   ra n       quy  nh  ®Þ sau: a.§èivíi   íViÖt­Trung:      biªngi   i    ­  õ     T trªn 6.000 CNY   n   ®Õ 60.000 CNY  (s¸u m ¬i ngh×n  ©n   ©n  Ö     Nh d t Trung  èc); Qu ­  õ     T trªn10.000.000 VND   n   ®Õ 50.000.000 VND  (n¨m  ¬i tr Öu ®ång  m  i   ViÖtNam).   b.§èivíi   íViÖt­Lµo:      biªngi   i    ­Tõ      trªn3.000.000 LAK  n     ®Õ 30.000.000 LAK    ¬itr ÖukÝp  µo);   (ba m   i   L
  4. 4 ­  õ     T trªn10.000.000 VND   n   ®Õ 50.000.000 VND  (n¨m  ¬i tr Öu ®ång  m  i   ViÖtNam).   c.§èivíi   íViÖtNam­       biªngi   i   C¨mpuchia: ­ Tõ  trªn 1.000.000 KHR  ®Õ n  10.000.000 KHR  (mêi tr Öu riel i   C¨mpuchia); ­  õ     T trªn10.000.000 VND   n   ®Õ 50.000.000 VND  (n¨m  ¬i tr Öu ®ång  m  i   ViÖtNam).   2.Trêng  îp c¸nh©n      h    xinmang  è  Òn vîtmøc  û  Òn  Êp  Êy phÐp  s ti     u quy c gi   nãitrªnth× Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh       Ng h Nh n   xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy   §i Ò u  .Tæ   8   chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy Õt  nh     ®Þ nµy  ú  tu theo  møc   ,  Ýnh  Êt  µnh      ¹m  Ï bÞ   ö  ý hµnh  Ýnh  ®é t ch h vi vi ph s  x l  ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 9. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 236/1999/Q§­ NHNN7   µy  ng 07/7/1999  cña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  Th ®è Ng h Nh n   vi mang  ¹itÖ  Òn m Æt,  ng  ngo   ti   ®å ViÖtnam     b»ng  Òn m Æt     ÊtnhËp  ti   khixu   c¶nh  qua    öa  Èu    í . c¸cc kh biªngi i §i Ò u    10. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, ñ  ëng  l     Th tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc c¸c tØnh    í      biªn gi iTæng   , Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i ®è c¸c Ng h th m  cã  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  5. 5 P h ô  l ô c 1 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                         § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  m a n g  ti Ò n c ñ a n í c c ã   c h u n g  biªn giíi µ  ® å n g  Vi Ö t N a m  b » n g  ti Ò n m Æ t    v ra n í c n g o µ i KÝnh  öi: . ....................................... g . . ...................................... Tªn    µ: . ............................................ t«i . . ............................................ l Thêng  ót¹ : .......................................... tr   i . ......................................... Xin ® îcmang  è  Òn m Æt   µ:    s ti   l +  Òn  ña  ícchung    í : ............................ Ti c n   biªngi i . ........................... +  ång  ÖtNam:.. . . .................................... § Vi   . . .................................... Qua  öa  Èu:.. . ........................................ c kh . . ........................................ Lý  mang  Òn:. . ....................................... do  ti . . ...................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... T«i xin phÐp... . .................. îc mang   è  Òn  ãi trªn qua     . . .................    ® s ti n     biªngiívµ  ùchÞu  äi  ñiro trong viÖc      t  i m r     mang  Òn m Æt. ti                                                                .. . ... µy.. . .                                                               . . ..,   ng . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . ..                                        Ng êilµm  n                                           ®¬
  6. 6 P h ô  l ô c 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N Chi nh¸nh NHNN   (NHTM)  tØnh  . . ....... .. . ....... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   . . .  µy.. . . .. . ..ng . , . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . .. gi Ê y p h Ð p  m a n g  ti Ò n c ñ a n í c c ã  c h u n g  biªn giíi   v µ  ® å n g  Vi Ö t N a m  b » n g  ti Ò n m Æ t  ra n í c n g o µ i C Êp  cho:. . ............................................. . . ............................................ Thêng  ót¹ : .......................................... tr   i . ......................................... §îcmang  è  Òn lµ:   s ti   +  Òn  ña  ícchung    í : ............................ Ti c n   biªngi i . ........................... +  ång  ÖtNam:... . .................................... § Vi   . ..................................... Qua  öa  Èu:.. . ........................................ c kh . . ........................................ Lý  mang  Òn:. . ....................................... do  ti . . ...................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . .................  îc mang  è  Òn  ãi trªnqua  . . ..................   .® s ti n     biªn gií vµ  ù   i t    chÞu  äi  ñiro trongviÖc  m r     mang  Òn m Æt. ti                                          Gi¸m  c                                         ®è                                     (Ký    ®ãng  Êu)                                      tªn&  d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2