intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 114/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

80
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 114/2000/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 09/11/2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO XOÁ BỎ, THAY THẾ CÂY THUỐC PHIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Nay giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện cho các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: 1. Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới là cơ quan chủ trì thực hiện chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện, có nhiệm vụ: - Tổng hợp xây dựng các đề án, kế hoạch, dự án của Bộ; đề xuất chính sách khuyến khích nông dân xoá bỏ và thay thế cây thuốc phiện. - Tổ chức phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động tại các địa phương. - Tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thay thế cây thuốc phiện ở các địa phương. Cục định canh định cư và Vùng kinh tế mới cử 1 lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo và có bộ phận gồm một số chuyên viên chuyên trách để theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  2. 2. Các Vụ, Cục khác trong Bộ theo chức năng, nhiệm vụ tham gia cùng với Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới thực hiện chương trình xoá bỏ và thay thế cây thuốc phiện. Mỗi cơ quan cử ít nhất 1 cán bộ theo dõi nhiệm vụ này. Điều 2. Kinh phí cho hoạt động chuyển đổi sản xuất thay thế cây thuốc phiện gồm kinh phí do Chương trình phòng, chống ADIS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp và các nguồn kinh phí khác. Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới tổ chức quản lý các nguồn kinh phí trên, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ Tài chính - Kế toán đề xuất phân bổ cho các đơn vị tham gia và quyết toán với Nhà nước theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch và Quy hoạch, Tài chính - kế toán, Cục trưởng Cục Định canh định cư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Huy Ngọ (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2