intTypePromotion=1

Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
10
download

Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2101/Q -BTP Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V CÁC V N CHUNG V XÂY D NG PHÁP LU T B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ch c năng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t là ơn v thu c B Tư pháp có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng pháp lu t, thi hành pháp lu t và pháp ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n V Các v n chung v xây d ng pháp lu t (sau ây g i là V ) có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm, hàng năm c a V ; tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; 2. V công tác xây d ng pháp lu t: a) Ch trì xây d ng d th o Chi n lư c xây d ng, hoàn thi n h th ng pháp lu t B trư ng trình Chính ph ; b) Xây d ng chương trình xây d ng pháp lu t, bao g m: - Giúp B trư ng theo dõi, hư ng d n vi c thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân; nghiên c u, xu t vi c hoàn thi n quy trình xây d ng pháp lu t và các v n có liên quan khác thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B , Ngành;
  2. - Xây d ng d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i v nh ng v n thu c ph m vi, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chính ph B trư ng trình Chính ph ; d ki n cơ quan so n th o, cơ quan ph i h p so n th o B trư ng trình Chính ph quy t nh; ki m tra, ôn c vi c so n th o các văn b n ó; - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph v xu t xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; - Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B chuNn b ý ki n theo yêu c u c a Chính ph v ngh ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a cơ quan khác, t ch c, i bi u Qu c h i và ki n ngh v lu t, pháp l nh c a i bi u Qu c h i B trư ng trình Chính ph ; - Giúp B trư ng ph i h p v i Văn phòng Chính ph xây d ng d ki n chương trình xây d ng ngh nh hàng năm c a Chính ph ; ch trì xây d ng, trình B trư ng chương trình xây d ng pháp lu t dài h n, 5 năm, hàng năm c a B . c) Ch trì ph i h p v i các ơn v thu c B hư ng d n các b , cơ quan ngang b , H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là b , ngành, a phương) v công tác so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t; d) Xây d ng d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; ch trì ho c tham gia so n th o d th o văn b n khác do B trư ng giao; ) Làm u m i t ch c thNm nh các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do B Tư pháp so n th o, ch trì so n th o B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; thNm nh, tham gia thNm nh ho c tham gia ý ki n i v i d án, d th o văn b n khác do B trư ng giao; e) Rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V . 3. V công tác thi hành pháp lu t: a) Theo dõi, ki m tra, ôn c chung vi c t ch c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan nhà nư c c p trên ban hành thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) Ph i h p v i các ơn v xây d ng pháp lu t c a B theo dõi, ôn c các b , ngành, a phương v vi c xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n thi hành văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên theo chương trình ã ư c phê duy t;
  3. c) Hư ng d n các b , ngành, a phương v công tác theo dõi, ánh giá, th c hi n vi c t ng k t, báo cáo v tình hình thi hành pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a b , ngành, a phương ó; d) Xây d ng báo cáo t ng k t, ánh giá chung v tình hình thi hành pháp lu t trong ph m vi c nư c B trư ng báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh; phát hi n, xu t các chính sách, gi i pháp nh m gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c l n, c bi t là nh ng v n mang tính h th ng, liên ngành, phát sinh trong thi hành pháp lu t; ) Th c hi n công tác thi hành pháp lu t c a B . 4. V qu n lý công tác pháp ch : Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B giúp B trư ng: ph i h p v i các b , ngành ch o và ki m tra vi c th c hi n công tác pháp ch ; sơ k t, t ng k t công tác pháp ch và nh kỳ hàng năm xây d ng báo cáo v công tác pháp ch B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c b i dư ng và hư ng d n nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác pháp ch ; 5. T ch c tri n khai th c hi n k ho ch, chi n lư c, chương trình, án, các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 6. Th c hi n vi c sơ k t, t ng k t và ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t v các lĩnh v c, nhi m v thu c ph m vi qu n lý c a V theo quy nh; 7. Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b , ph bi n, giáo d c pháp lu t có liên quan n ph m vi qu n lý c a V ; 8. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c a) Lãnh oV : Lãnh o V g m có V trư ng và không quá 03 Phó V trư ng. b) Các t ch c tr c thu c V : - Phòng Công tác xây d ng pháp lu t; - Phòng Công tác thi hành pháp lu t; - Phòng Công tác pháp ch . Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c tr c thu c V do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t.
  4. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c tr c thu c V do V trư ng quy nh. 2. Biên ch c a V Các v n chung v xây d ng pháp lu t thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. i u 4. Trách nhi m và m i quan h ph i h p Trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a V v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp và Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và các quy nh c th sau: 1. V ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công ph trách; có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao; xu t s a i, b sung, ban hành m i cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch có liên quan n lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B và c a V . 2. V là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c khác trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c B khác thì V có trách nhi m ch trì trao i th ng nh t v hình th c, n i dung ph i h p v i ơn v ó. ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n s ph i h p theo yêu c u v hình th c, n i dung và th i h n c a V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. 4. Trư ng h p phát sinh v n vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a V v i các ơn v có liên quan, V trư ng có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph , B N i v ( ph i h p); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - V Pháp ch các b , ngành; Hà Hùng Cư ng - Lãnh o B ;
  5. - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - Lưu: VT, V TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2