Quyết định số 216/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 216/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216/1998/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỠNG CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA CHĂ NH PHỦ VIỆT NAM ******** Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 216/1998/QÄ -TTg HĂ Ná»™i, ngĂ y 07 thĂ¡ng 11 năm 1998 QUYẾT Ä á» NH CỦA THỦ TƯỠNG CHĂ NH PHỦ Sá» 216/1998/QÄ -TTG NGĂ€Y 7 THĂ NG 11 NÄ‚M 1998 VỀ KHUYẾN KHĂ CH Ä áº¦U TƯ Ä á» I Vá» I HOẠT Ä á»˜NG DẦU KHĂ TẠI CĂ C VĂ™NG NƯỠC SĂ‚U, XA BỜ VĂ€ KHU Vá»°C CĂ“ Ä IỀU KIỆN Ä á» A LĂ , Ä á» A CHẤT, KINH TẾ, KỸ THUẬT Ä áº¶C BIỆT KHĂ“ KHÄ‚N THỦ TƯỠNG CHĂ NH PHỦ Căn cứ Luáºt Tổ chức ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 9 năm 1992; Căn cứ Luáºt Dầu khĂ ngĂ y 06 thĂ¡ng 7 năm 1993; Căn cứ Luáºt đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i tại Việt Nam ngĂ y 12 thĂ¡ng 11 năm 1996; Ä á»ƒ khuyến khĂch đầu tÆ° đối vá»›i cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ tại cĂ¡c vĂ¹ng nÆ°á»›c sĂ¢u, xa bá» vĂ khu vá»±c cĂ³ Ä‘iá» u kiện địa lĂ½, địa chất, kinh tế, kỹ thuáºt đặc biệt khĂ³ khăn; XĂ©t Ä‘á» nghị của Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh (cĂ´ng văn số 3398 TC/TCÄ N, ngĂ y 5 thĂ¡ng 9 năm 1998), QUYẾT Ä á» NH: Ä iá» u 1. Tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n tiến hĂ nh cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ Ä‘Æ°á»£c hưởng chĂnh sĂ¡ch khuyến khĂch Æ°u Ä‘Ă£i nếu cĂ³ 1 trong 3 Ä‘iá» u kiện dÆ°á»›i Ä‘Ă¢y: 1. Hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ tại vĂ¹ng biển cĂ³ Ä‘á»™ sĂ¢u lá»›n hÆ¡n 200 mĂ©t nÆ°á»›c. 2. Hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ tại vĂ¹ng biển xa bá» . 3. Hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ tại khu vá»±c cĂ³ Ä‘iá» u kiện địa lĂ½, địa chất, kinh tế, kỹ thuáºt đặc biệt khĂ³ khăn. Căn cứ vĂ o quyết định của cÆ¡ quan quản lĂ½ NhĂ nÆ°á»›c cĂ³ thẩm quyá» n, Tổng cĂ´ng ty Dầu khĂ Việt Nam cĂ´ng bố cĂ¡c vĂ¹ng nÆ°á»›c sĂ¢u, xa bá» vĂ khu vá»±c cĂ³ Ä‘iá» u kiện địa lĂ½, địa chất, kinh tế, kỹ thuáºt đặc biệt khĂ³ khăn khi chĂ o thầu cĂ¡c lĂ´ tìm kiếm thăm dĂ² dầu khĂ.
  2. Ä iá» u 2. Tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n tiến hĂ nh cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ trong cĂ¡c vĂ¹ng theo quy định tại Ä iá» u 1 Quyết định nĂ y được hưởng cĂ¡c Æ°u Ä‘Ă£i vá» thuế nhÆ° sau: 1. Ä Æ°á»£c hưởng mức giảm thuế suất thuế lợi tức (thuế thu nháºp doanh nghiệp) từ 50% xuống 32%. 2. Ä Æ°á»£c hưởng thuế suất Æ°u Ä‘Ă£i 5% thuế chuyển lợi nhuáºn ra nÆ°á»›c ngoĂ i theo quy định của Luáºt Ä áº§u tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i tại Việt Nam. 3. KhĂ´ng phải trả thuế xuất khẩu đối vá»›i phần dầu khĂ thuá»™c thuế tĂ i nguyĂªn của NhĂ nÆ°á»›c. Ä iá» u 3. Căn cứ vĂ o từng dá»± Ă¡n cụ thể, cĂ¡c bĂªn tham gia hợp đồng cĂ³ thể thoả thuáºn trong hợp đồng dầu khĂ vá» việc miá»…n thu tiá» n hoa hồng chữ kĂ½ vĂ lệ phĂ xem tĂ i liệu. Ä iá» u 4. CĂ¡c bĂªn tham gia hợp đồng cĂ³ thể thoả thuáºn trong hợp đồng dầu khĂ vá» thá» i hạn vĂ phÆ°Æ¡ng thức tạm dừng việc thá»±c hiện quyá» n vĂ nghÄ©a vụ của hợp đồng trong trÆ°á» ng hợp phĂ¡t sinh những vấn Ä‘á» khĂ´ng thể lÆ°á» ng trÆ°á»›c vĂ khĂ´ng thể khắc phục. Thá» i hạn tạm dừng nĂ y khĂ´ng tĂnh vĂ o thá» i hạn hợp đồng dầu khĂ. Nếu phĂ¡t hiện má» khĂ thiĂªn nhiĂªn cĂ³ giĂ¡ trị thÆ°Æ¡ng mại nhÆ°ng chÆ°a cĂ³ thị trÆ°á» ng tiĂªu thụ khĂ, NhĂ thầu được giữ lại diện tĂch hợp đồng dầu khĂ trong má»™t thá» i hạn do ChĂnh phủ phĂª duyệt. CĂ¡c bĂªn tham gia hợp đồng cĂ³ thể thoả thuáºn trong hợp đồng dầu khĂ vá» cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cĂ³ liĂªn quan đến việc tạm dừng hoặc giữ lại diện tĂch hợp đồng trĂªn Ä‘Ă¢y. Ä iá» u 5. Theo Ä‘á» nghị của Tổng cĂ´ng ty Dầu khĂ Việt Nam, cÆ¡ quan quản lĂ½ NhĂ nÆ°á»›c cĂ³ thẩm quyá» n cĂ³ thể Ä‘iá» u chỉnh giá»›i hạn cĂ¡c lĂ´ tìm kiếm thăm dĂ² theo quy định tại mục 4 Ä iá» u 38 Luáºt Dầu khà đủ rá»™ng để Ä‘Ă¡p ứng nhu cầu đối vá»›i má»™t diện tĂch hợp đồng dầu khĂ. Ä iá» u 6. Mức thu hồi chi phà đối vá»›i cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ trong cĂ¡c vĂ¹ng theo quy định tại Ä iá» u 1 Quyết định nĂ y lĂ 70% tổng sản lượng dầu khĂ thá»±c khai thĂ¡c được từ diện tĂch hợp đồng. Ä iá» u 7. Sau khi Ä‘Ă¡p ứng nhu cầu sá» dụng khĂ ná»™i địa, hoặc xĂ©t thấy thị trÆ°á» ng trong nÆ°á»›c chÆ°a đủ cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho việc tiĂªu thụ khĂ, ChĂnh phủ cho phĂ©p tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n tiến hĂ nh khai thĂ¡c khĂ Ä‘Æ°á»£c xuất khẩu khĂ.
  3. Ä iá» u 8. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam bảo đảm cho tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n nÆ°á»›c ngoĂ i tiến hĂ nh cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng khai thĂ¡c dầu khĂ Ä‘Æ°á»£c chuyển đổi tiá» n Việt Nam thu được do bĂ¡n phần đầu khĂ của há» cho thị trÆ°á» ng ná»™i địa ra tiá» n nÆ°á»›c ngoĂ i. Ä iá» u 9. Trong trÆ°á» ng hợp gặp sá»± cố nghiĂªm trá» ng, tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n tiến hĂ nh cĂ¡c hoạt Ä‘á»™ng dầu khĂ Ä‘Æ°á»£c tạm miá»…n tiến hĂ nh cĂ¡c thủ tục hải quan thĂ´ng thÆ°á» ng đối vá»›i ngÆ°á» i vĂ phÆ°Æ¡ng tiện, váºt tÆ°, thiết bị ứng cứu sá»± cố. Ä iá» u 10. Quyết định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½. Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang Bá»™, Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n cĂ¡c tỉnh, thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng, Chủ tịch Há»™i đồng quản trị vĂ Tổng giĂ¡m đốc Tổng cĂ´ng ty Dầu khĂ Việt Nam chịu trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Quyết định nĂ y. Phan Văn Khải (Ä Ă£ kĂ½)
Đồng bộ tài khoản