intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

95
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3355/Q -BGTVT Hà N i, ngày 5 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U CÁC GÓI TH U THU C H NG M C GPMB D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 - C NG HKQT N I BÀI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c các Công văn c a Th tư ng Chính ph : S 101/TTg-CN ngày 16/1/2006 v vi c cho phép u tư xây d ng d án Nhà ga hành khách T2, s 653/TTg-KTN ngày 02/5/2008 v cơ ch tri n khai D án Nhà ga hành khách T2, s 1178/TTg-KTTH ngày 18/7/2008 v vi c ng v n th c hi n GPMB D án Nhà ga hành khách T2; Căn c Thông báo s 159/TB-VPCP ngày 07/7/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Phó th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i v d án Nhà ga hành khách T2, C ng hàng không qu c t N i Bài; Căn c Quy t nh s 468/Q -BGTVT ngày 25/2/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c giao ch u tư d án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài cho C m c ng hàng không mi n B c; Căn c Quy t nh s 656/Q -BGTVT ngày 17/3/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t phương án t ng m t b ng D án Xây d ng Nhà ga hành khách T2; Căn c Quy t nh s 3252/Q -BGTVT ngày 27/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t k ho ch u th u các gói th u thu c d án D án xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng hàng không qu c t N i Bài; Căn c Quy t nh s 1687/Q -BQP ngày 16/6/2008 c a B trư ng B Qu c Phòng v vi c phê duy t phương án k thu t thi công, d toán rà phá bom, mìn, v t n D án xây d ng nhà ga hành khách T2; Xét ngh c a C m c ng hàng không mi n B c t i t trình s 2197/CCMB-PMUT2 ngày 23/10/2008 v vi c phê duy t k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB c a D án xây d ng nhà ga hành khách T2- C ng HKQT N i Bài; Trên cơ s báo cáo th m nh s 1440/CQLXD-GTC ngày 03/11/2008 c a C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT v k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB - D án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n ngh c a C m c ng hàng không mi n B c v k ho ch u th u các gói th u thu c h ng m c GPMB - D án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài, v i n i dung như sau: 1. Gói th u s 3: - Tên gói th u: Kh o sát, l p phương án k thu t thi công - d toán và thi công rà phá bom mìn, v t n - Giá gói th u: 1.359.685.000 ng (Giá gói th u nêu trên xác nh trên cơ s quy t nh s 1687/Q -BQP ngày 16/6/2008 c a B Qu c phòng) - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c - Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: Tháng 11/2008 - Hình th c h p ng: Theo ơn giá - Th i gian th c hi n h p ng: 70 ngày. 2. Gói th u s 4: - Tên gói th u: Tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công và d toán các h ng m c di d i ph c v gi i phóng m t b ng. - Giá gói th u (ư c tính): 1.931.849.619 ng. Giá tr d toán c a gói th u ư c duy t s là giá gói th u làm cơ s xem xét k t qu ch nh th u. - Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c. - Hình th c l a ch n nhà th u: Ch nh th u - Th i gian l a ch n nhà th u: Tháng 11/2008.
  2. - Hình th c h p ng: + Ph n thi t k : H p ng theo t l ph n trăm. + Ph n kh o sát: H p ng theo ơn giá. - Th i gian th c hi n h p ng: 60 ngày. i u 2. Căn c các n i dung duy t k ho ch u th u t i i u 1 c a Quy t nh này C m c ng hàng không mi n B c có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n m b o theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Các ông V trư ng các V K ho ch u tư, Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CL CTGT, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám c C m c ng hàng không mi n B c và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN; - Lưu VT, CQLXD (3). Ngô Th nh c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2