Quyết định số 39/1998/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 39/1998/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/1998/QĐ-BCN về việc điều chỉnh giá phân tích mẫu và gia công mẫu do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/1998/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 39/1998/Q -BCN Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 1998 QUY T NNH V VI C I U CH NH GIÁ PHÂN TÍCH M U VÀ GIA CÔNG M U B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 20/1/1997 c a Th tư ng Chính ph v tăng 20% lương cơ b n; Theo ngh c a Trung tâm phân tích a ch t t i công văn s 31 CV/PHCN ngày 23/5/1998 v vi c xin i u ch nh giá phân tích t i Trung tâm phân tích a ch t ngày 10/6/1998; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính K toán, QUY T NNH i u 1: Ban hành h s i u ch nh giá phân tích m u và gia công m u hi n hành c th như sau. - Phân tích hóa: 1,10 l n - Các phương pháp phân tích khác, gia công m u: 1,13 l n i u 2: Ngoài h s i u ch nh giá trên các m u phân tích cho các ơn v a ch t còn ư c tính thêm lãi nh m c theo ch Nhà nư c qui nh t i Thông tư s 501 TT- LB ngày 31/12/1983 và Thông tư s 27 TT-LB ngày 01/07/1988 c a Liên b Tài chính-T ng C c a ch t v qui nh ch c p phát và các t l chi phí chung l p d toán. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1998. i u 4: Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng, C c trư ng C c a ch t Khoáng s n Vi t Nam, Trung tâm phân tích a ch t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Giã T n Dĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản