Quyết định số 47/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 47/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2002/QĐ-BCN về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH K HO CH NĂM 2002 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p ; Căn c Quy t nh s 11/2002/Q -BCN ngày 29/01/2002 c a B trư ng B Công nghi p v vi c giao k ho ch năm 2002; Xét ngh c a T ng Công ty á quý và vàng Vi t Nam t i công văn s 409/2002/CV-KHKD ngày 23/10/2002 v vi c i u ch nh k ho ch năm 2002; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T Đ NH: i u 1. i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch năm 2002 cho T ng Công ty á quý và vàng Vi t Nam như ph l c Quy t nh này. Các ch tiêu khác v n th c hi n theo Quy t nh s 11/2002/Q -BCN ngày 29/01/2002 c a B trư ng B Công nghi p v vi c giao k ho ch năm 2002; i u 2. T ng Giám c T ng Công ty á quý và vàng Vi t Nam có trách nhi m t ch c và tìm m i bi n pháp th c hi n hoàn thành t t k ho ch ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V ch c năng c a B theo ch c năng, nhi m v , có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, t o i u ki n cho ơn v th c hi n t t k ho ch./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - TCT á quý và vàng VN, - B Tài chính, - Ngân hàng NN Vi t Nam, - Như i u 3, - Lưu VP, KH T. Bùi Xuân Khu PH L C
  2. CÁC CH TIÊU K HO CH NĂM 2002 C A T NG CÔNG TY Á QUÝ VÀ VÀNG VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 47/2002/Q -BCN ngày 28/10/2002) Ch tiêu k ho ch ơn v K ho ch 2002 I. Giá tr s n xu t công nghi p Tri u ng 12.650 II. S n lư ng các s n ph m ch y u 1. á quý thô các lo i Kg 37 2. Vàng " 40 III. T ng doanh thu Tri u ng 123.350 Trong ó : Doanh thu s n xu t CN " 13.300 IV. Giá tr xu t kh u 1.000 USD 350 V. Giá tr nh p kh u 1.000 USD 73
Đồng bộ tài khoản