Quyết định số 48/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 48/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/1999/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 27/12/1990; Xét ngh c a ông V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn ngành có hi u s sau: 16 TCN 836-99 n 16 TCN 843-99 80 TCN 01-99 n 80 TCN 10-99 (tiêu chuNn soát xét) Như ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2: Các tiêu chuNn này ban hành khuy n khích áp d ng t t c các ơn v trong ngành./. KT.B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như trên, - T ng c c TC- L-CL, - Lưu VP, CNCL. Lê Qu c Khánh PH L C (Kèm theo Quy t nh s 48/1999/Q -BCN, ngày 02 tháng 8 năm 1999) TT Tên tiêu chu n S hi u
  2. tiêu chu n 1 Anten thu tín hi u phát thanh và truy n hình d i t n t 30 16 TCN 836-99 MHz n 1 GHz. Các tính ch t và cơ i n 2 Anten thu tín hi u phát thanh và truy n hình d i t n t 30 16 TCN 837-99 MHz n 1 GHz. Phương pháp o các thông s i n 3 Anten thu tín hi u phát thanh và truy n hình d i t n t 30 16 TCN 838-99 MHz n 1 GHz. Phương pháp o các c tính cơ, rung và th nghi m môi trư ng 4 Anten thu tín hi u phát thanh và truy n hình d i t n t 30 16 TCN 839-99 MHz n 1 GHz. Hư ng d n cách trình bày b ng thông s k thu t c a anten 5 Thi t b h th ng âm thanh. Quy nh chung 16 TCN 840-99 6 Thi t b h th ng âm thanh. Loa tròn và loa Elip. ư ng 16 TCN 841-99 kính khung ngoài và kích thư c l p t 7 Lõi cu n c m và bi n áp dùng trong vi n thông. Ph n 1 16 TCN 842-99 Yêu c u k thu t chung 8 Lõi cu n c m và bi n áp dùng trong vi n thông. Ph n 2 16 TCN 843-99 Thông s k thu t ph c a lõi oxy t 9 i n tr . o tr s i n t (soát xét) 80 TCN 01-99 10 i n tr . Phương pháp xác nh s thay i i n tr theo 80 TCN 02-99 i n áp (soát xét) 11 i n tr . Phương pháp o m c t p âm (soát xét) 80 TCN 03-99 12 i n tr . Phương pháp do i n tr cách i n (soát xét) 80 TCN 04-99 13 i n tr . Phương pháp ki m tra b n c a l p cách i n 80 TCN 05-99 (soát xét) 14 T i n. Phương pháp o i n dung và h s t n hao (soát 80 TCN 06-99 xét) 15 T i n. Phương pháp ki m tra b n i n (soát xét) 80 TCN 07-99 16 T i n. Phương pháp o i n tr cách i n (soát xét) 80 TCN 08-99 17 T i n. Phương pháp o dòng i n rò (soát xét) 80 TCN 09-99 18 T i n. Phương pháp o i n c m riêng (soát xét) 80 TCN 10-99
Đồng bộ tài khoản