intTypePromotion=1

Quyết định số 766/QĐ-BNV

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 766/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 766/QĐ-BNV về triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 766/QĐ-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số: 766/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị sau: 1. Văn phòng Bộ. 2. Trung tâm Thông tin. 3. Vụ Tiền lương. 4. Vụ Tổ chức Biên chế. 5. Tạp chí Tổ chức nhà nước. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị tại Điều 1 sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư cho các đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành song song cùng với việc sử dụng văn bản giấy.
  2. Điều 3. Thời gian triển khai thử nghiệm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành từ ngày 01/6/2009 đến 31/8/2009. Điều 4. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trong quá trình thí điểm sau đó hoàn thiện phần mềm và trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định việc triển khai chính thức tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu VT, TTTT (05). Nguyễn Duy Thăng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2