intTypePromotion=1

Quyết định số: 917/QĐ-BTP

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
0
download

Quyết định số: 917/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 917/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 917/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 917/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 277-QĐ/TW ngày 16/3/2015 của Ban chấp hành Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/3/2015 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Căn cứ Công văn số 755-CV/BCSĐCP ngày 14/4/2015 của Ban cán sự đảng Chính phủ về việc chuẩn bị xây dựng 02 báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Ban Chỉ đạo tổng kết (để báo cáo); (đã ký) - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Nội chính Trung ương; - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, VĐCXDPL. Hà Hùng Cường
  2. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÚP CHÍNH PHỦ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW NGÀY 24/5/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2015) Ngày 24/3/2015, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó phân công Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo, theo dõi đôn đốc các Đảng ủy, Ban cán sự đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết gửi Ban Chỉ đạo; đồng thời, giao Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp là đầu mối giúp Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW với những nội dung sau đây: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT 1. Mục đích Tổng kết nhằm đánh giá đúng, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện những định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế, thực hiện quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đưa ra được những đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật từ này đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 2. Yêu cầu 2.1. Việc tổng kết phải bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhóm định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW và nội dung tổng kết theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ. 2
  3. 2.2. Kế thừa kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW theo Kế hoạch số 900/UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2007; kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, kết quả tổng kết thi hành 02 luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới hệ thống chính trị xây dựng nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 2.3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc giúp Chính phủ thực hiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW. 2.4. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. II. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT 1. Thành lập Tổ công tác, Nhóm giúp việc và xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng kết Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ. Thời gian thực hiện: Trước ngày 18/5/2015. 2. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác giúp Chính phủ và Nhóm giúp việc của Tổ công tác. Thời gian thực hiện: Hoàn thành công văn chỉ đạo và việc hướng dẫn tổng kết trước ngày 20/5/2015. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong thời gian tổng kết. 3. Tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Đơn vị chủ trì: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (tổ chức pháp chế giúp thực hiện). Đơn vị phối hợp: Tổ công tác giúp Chính phủ; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 20/6/2015 gửi về Ban cán sự đảng Chính phủ (qua Bộ Tư pháp). 3
  4. 4. Chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về 03 trụ cột - thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thể chế nhà nước pháp quyền, thể chế dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả và thi hành pháp luật. 4.1. Tổ chức xác định hệ chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ Đơn vị phối hợp: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian hoàn thành: Ngày 18/5/2015. 4.2. Xây dựng các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu Thực hiện chuyên đề: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đơn vị phối hợp: Viện nghiên cứu chiến lược về kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 20/6/2015 gửi về Bộ Tư pháp. 5. Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Ban cán sự đảng Chính phủ 5.1. Xây dựng đề cương chi tiết báo cáo Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ. Đơn vị phối hợp: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015. 5.2. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ. Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian thực hiện: Từ tháng 20/6 - 28/6/2015. 5.3 Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ. Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các chuyên, nhà khoa học, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/7/2015. 5.4. Báo cáo xin ý kiến Chính phủ đối với nội dung dự thảo Báo cáo Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian thực hiện: Phiên họp chuyên đề của Chính phủ tháng 7/2015. 4
  5. 5.5. Báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ đối với nội dung dự thảo Báo cáo Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ Đơn vị phối hợp: Bộ phận giúp việc của Ban cán sự đảng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2015. 5.6. Hoàn thiện chỉnh lý Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ gửi Ban Chỉ đạo tổng kết Chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ. Đơn vị phối hợp: Bộ phận giúp việc Ban cán sự đảng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 30/7/2015 phải gửi về Ban Chỉ đạo tổng kết (qua Ban Nội chính Trung ương). III. KINH PHÍ THỰC HIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Kinh phí cho việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước. 2. Để kịp thời triển khai các hoạt động phục vụ việc tổng kết, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động sử dụng kinh phí dự phòng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp năm 2015 để thực hiện./. BỘ TRƯỞNG (đã ký) Hà Hùng Cường 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2