Quyết định số 94/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 94/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Da giầy Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH NĂM 2003 CHO CÔNG TY DA GI Y VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003; Căn c Quy t nh s 84/2002/Q -BKH ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2003; Căn c Quy t nh s 76/2003/Q -BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p v vi c thành l p Công ty Da gi y Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Giao k ho ch năm 2003 cho Công ty Da gi y Vi t Nam (có ph l c kèm theo) i u 2. Giám c Công ty Da gi y Vi t Nam có trách nhi m t ch c và tìm bi n pháp th c hi n hoàn thành t t k ho ch ư c giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám c Công ty Da gi y Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 3, - B K ho ch và u tư, TH TRƯ NG - B Tài chính, - Ngân hàng NN Vi t Nam, - Lưu VP, KH T. Bùi Xuân Khu
  2. PH L C CÁC CH TIÊU K HO CH NĂM 2003 C A CÔNG TY DA GI Y VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s /2003/Q -BCN ngày tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p) Ch tiêu k ho ch ơn v K ho ch 2003 I. Giá tr s n xu t công nghi p T ng 48 II. S n lư ng các s n phNm ch y u 1. Gi y th thao 1.000 ôi 2.200 2. Gi y, dép i trong nhà 1.000 ôi 800 3. Da thu c thành phNm 1.000 Sqft 1.000 III. T ng doanh thu T ng 171 Trong ó : Doanh thu s n xu t CN " 61 IV. Giá tr xu t khNu 1.000 USD 17.700 V. S n phNm xu t khNu 1. Gi y th thao 1.000 ôi 2.200 2. Gi y, dép i trong nhà 1.000 ôi 800 VI. Giá tr nh p khNu 1.000 USD 11.450 Ghi chú : V ch tiêu u tư XDCB, B s giao sau.
Đồng bộ tài khoản