intTypePromotion=1

Quyết định về ban hành Quy định

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định về ban hành Quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc phân loại tài sản "Có" trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về ban hành Quy định

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  48/1999/Q§­N H N N 5   ® n n g µ y  08 th¸ng 02 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   V v Ò  vi Ö c p h © n  lo¹i µi t  s¶n  C ã ", tr Ý ch l Ë p v µ " s ö  d ô n g  d ù  p h ß n g   Ó  x ö  lý r ñi ro trong h o ¹t ® é n g   ®   n g © n  h µ n g  c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n cø  vµo  LuËt Ng ©n  hµng  Nhµ  níc sè  01/1997/QH10  ngµy  12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 02  3  1993  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ph v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é,  l  n  B c¬  quan ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng;   h Sau    èng  Êt víi é  ëng  é  µichÝnh, khith nh     tr B B t  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi ph©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch lËp  µ  ö  ông  ù  lo i   t "C     vsd d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trong  ho¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông.   ng h c tæ  td §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3.  ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   ®èc  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è; Chñ   Þch  éi  ng  Ng h Nh n     ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è tæ  td ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Þ nh   ® V Ò  vi Ö c p h © n  lo¹i µi  t  s¶n  C ã ", tr Ý ch l Ë p v µ  s ö  d ô n g   " d ù   h ß n g  ® Ó  x ö  lý r ñi p  ro trong h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g   c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /1999/Q§­   ®Þ s 48  NHNN5   ngµy  th¸ng02  08    n¨m 1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g  n §i Ò u 1. Tæ  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   td ho   ti Vi   ph¶i thùc  Ön    hi viÖc  ©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch  Ëp  µ  ö  ông  ù  ph lo i   t "C   l vsd d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trongho¹t®éng  ©n  µng     ng h theo Quy  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u  . 2  1. Rñi  trong ho¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông    ro      ng h c tæ  td (sau  y   ®© gäit¾tlµrñiro)lµnh÷ng            tæn  Êtcã  Ó  ra trongho¹t®éng  ©n  µng. th   th x¶y       ng h 2. Dù     phßng  ñiro  µ kho¶n  ù  r   l  d phßng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ¹t   chi ph ho   ®éng  th«ng qua  Öc  Ých lËp dù  vi tr     phßng  cho  Çn    Þtµis¶n  ã"cã    ph gi¸tr     "C   kh¶ n¨ng  kh«ng  Ó    åi® îc. th thu h   §i Ò u  3. Trong vßng  ngµy  µm  Öc  u     ña  çi  25  l vi ®Ç tiªnc m n¨m,    tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Öc  ©n  ¹  µis¶n  ã" vµ  Ých lËp  ù  td th   vi ph lo i   t "C   tr   d phßng  ®Ó   ö  ýrñiro.Riªng n¨m  x l        1999  ùc hiÖn  th   trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ   25  l vi k t   ngµy Quy Õt  nh  ®Þ ban  µnh  h Quy  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n c hi l     h §i Ò u    äi  ñiro  4. M r   sau    ∙  îcxö  ýb»ng  ù  khi® ®   l   d phßng, tæ    chøc  Ýn  t dông ph¶i m ë       sæ theo  âi vµ  Õp  ôc cã    Ön  d   ti t   c¸c bi ph¸p    ®Ó thu  åi nî tr Öt h    i  ®Ó. II. h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó    n 1.Ph ©n  ¹ tµi   lo     i s¶n  ã" "C §i Ò u 5. Tæ  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Öc  ©n   ¹  µis¶n  ã"  ¹t ®éng   td th hi vi ph lo it   "C ho   ng©n  µng  h theo quy  nh    ®Þ sau  y:  ®© 1.Tµis¶n  ã" cña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông  îcph©n  ã m        "C   ho   ctd ®  nh nh sau: Nhã m   gå m   1  : ­Nh÷ng    kho¶n  cho  vay  a  n   ¹n tr¶nî(kÓ  kú  ¹n  îgiah¹n); ch ®Õ h       c¶  h n     .
 3. 3 ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸ccha  n   ¹n thanh    h    ®Õ h   to¸n. ­Nh÷ng    kho¶n  cho    µi Ýnh  a  n   ¹n tr¶tiÒn thuª. thuªt   ch ch ®Õ h       Nhã m   gå m: 2  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m     ¹n    î díi180  µy; nh÷ng  ® qu¸ h tr¶n     ng   kho¶n  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m     ¹n    îdíi ngµy. ® qu¸ h tr¶n     90  ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh      h    qu¸ h   to¸ntrong thêigian díi ngµy.       30  ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi® îctrong thêi   ng     l∙nhnh ch thu h        gian díi ngµy.    30  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho thuª tµichÝnh  µ      m bªn thuª kh«ng    îc tiÒn      tr¶®   thuª trongthêigian díi       180  µy. ng Nhã m   gå m: 3  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n    î tõ 180  µy  n   ® ® qu¸ h tr¶n     ng ®Õ díi  360  µy;nh÷ng  ng   kho¶n  cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n    î tõ 90  ® ® qu¸ h tr¶n     ngµy  n   íi ®Õ d   180  µy. ng ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh    õ30  µy  n   íi ngµy.   h    qu¸ h   to¸nt   ng ®Õ d   90  ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi® îctrong thêi   ng     l∙nhnh ch thu h        gian tõ30  µy  n   íi ngµy.     ng ®Õ d   90  ­ Nh÷ng    kho¶n cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ thuªt   m bªn    tr¶®        180  µy  n   íi ng ®Õ d   360  µy. ng Nhã m   gå m: 4  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n    îtõ360  µy  ëlªn; ® ® qu¸ h tr¶n     ng tr     nh÷ng kho¶n  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n tr¶nîtõ180  µy  ëlªn. ® ® qu¸ h         ng tr   ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy ti chi    i chi   th phi v c¸c gi   têcã    ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh    õ90  µy  ëlªn.   gi¸ng h    qu¸ h   to¸nt   ng tr   ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi® îctõ 90  µy    ti       ng     l∙nhnh ch thu h       ng trëlªn.   ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ thuªt   m bªn    tr¶®        360  µy  ëlªn. ng tr   2. Tµis¶n  ã" cña    Þch  ô     "C   c¸c d v thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng  îcph©n    ®  chung  µo  ét  ã m. v m nh 2.TrÝch  Ëp dù    l   phßng  §i Ò u 6. 1.Tû  Ö  Ých dù    l tr   phßng    ông  ¸p d cho  µis¶n  ã": t  "C ­§èivíi ¹t®éng  Êp  Ýn  ông:       ho ctd Nhã m     1:0% Nhã m     2:20%
 4. 4 N hã m     3:50% Nhã m     4:100%. ­§èivíi   Þch  ô       dc¸c v thanh     to¸n:0,1%. 2.Sè  Òn dù    ti   phßng  ph¶itrÝch lËp cña  chøc  Ýn  ông       tæ  td bao  å m   g : ­Sè  Òn dù    ti   phßng cho  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  ho   ctd ®   trªnc s tûlÖ  Ých dù    tr   phßng  µ  µi v t  s¶n  ã" tõng nhã m   ña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông; "C     c ho   ctd ­ Sè   Òn  ù    ti d phßng  cho    Þch  ô  c¸c d v thanh  to¸n ®èi  íikh¸ch  µng  îc   v  h ®  x¸c ®Þnh    ¬  ë  û lÖ  Ých  ù    trªnc s t   tr d phßng  µ  µis¶n  ã"  ña    Þch  ô  v t  "C c c¸c d v thanh    i víi to¸n®è     kh¸ch hµng.   §i Ò u 7. 1. Trêng  îp sè  Òn dù    h   ti   phßng  Ých ®Ç u   tr   n¨m  kh«ng      ö  ýrñiro, ®ñ ®Ó x l       tæ  chøc  Ýn  ông      é  µi Ýnh  µ  ©n  µng  µ   ícxem   Ðt. td b¸o c¸o B t   ch v Ng h Nh n   x 2. Sè   Òn dù    ti   phßng  sau    ö  ýrñiro cßn  ¹ t¹ thêi®iÓ m   khix l       l  i   i  31/12  µng  h n¨m, tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¶ihoµn  ¹®Ó     l   gi¶m  è  Òn dù  i s ti   phßng  ∙  Ých. ® tr §i Ò u 8.  êng  îp  chøc  Ýn  ông  µ   íc thùc  Ön  Öc  Ých Tr h tæ  td Nh n   hi vi tr   lËp  ù  d phßng  theo Quy  nh  µy  Én  í kÕt  ®Þ nd t  i qu¶ kinh doanh    n¨m    çth×  ®ã l   tæ chøc  Ýn  ông    td ®ã ph¶ilËp ph¬ng    ¾c  ôc  öiBé  µi Ýnh  µ  ©n      ¸n kh ph g   t   ch v Ng hµng  µ   ícxem   Ðt. Nh n   x 3.Sö  ông  ù   d d phßng §i Ò u 9. Tæ  chøc  Ýn  ông  ö  ông  ù  td sd d phßng    ö  ý c¸c rñiro ®Ó x l         trong ho¹t®éng  ©n  µng      ng h sau    ∙  Ën  m äi  khi® t thu  kho¶n    thu,yªu  Çu  êi c ng   b¶o    ùc  Ön  Üa  ô  ña  × nh,  l∙nh th hi ngh vc m ph¸tm¹i tµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp       c c  ch (nÕu  ã)vµ    Ön  c   c¸cbi ph¸p kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt®Ó     åinî.     thu h   §i Ò u    ñi ro  ra  10. R   x¶y  trong c¸c tr ng  îp      ê h sau  y   îcxem   Ðt,xö  ®© ®   x  lý: 1. Kh¸ch  µng  h vay  èn, ngêi b¶o    v    l∙nh vay  èn, ngêi ph¸t hµnh  ¬ng  v      th phiÕu  µ  Êy têcã    ¾n  ¹n  v gi     gi¸ng h kh¸c,ngêib¶o    ¬ng  Õu,bªn    µi     l∙nhth phi   thuªt   chÝnh,ngêi® îcb¶o       l∙nh, êi® îcphôc  ô  Þch  ô   ng     vd v thanh    µc¸ctæ  to¸nl     chøc  bÞ  ph¸ s¶n, gi¶ithÓ     hoÆc  kh«ng  ùc  Ön  îc nghÜa  ô  nguyªn  ©n  th hi ®   v do  nh bÊt kh¶    kh¸ng    nh thiªntai   , ho¶  ¹n,dÞch  Önh  ho   b hoÆc   Nhµ   íc thay ® æi  do  n    c¬  Õ,  Ýnh  ch ch s¸ch. 2. C¸  ©n    nh vay  èn,b¶o    v  l∙nhvay  èn,thuªtµichÝnh,® îcphôc  ô  Þch  v         vd vô thanh  to¸n ®∙  Õt,m Êt  Ých,bÞ   µ  kÕt  tïgiam    n¨m    ch   t   to ¸n  ¸n    trªn1  hoÆc   kh«ng  ùc  Ön  îc nghÜa  ô  nguyªn  ©n  Êt  th hi ®   v do  nh b kh¶  kh¸ng    nh thiªntai  ,   ho¶  ¹n,dÞch  Önh  ho   b hoÆc   Nhµ   ícthay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh  do  n    c ch ch s¸ch.
 5. 5 §i Ò u 11. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång  ö  ýrñiro do  ñ   Þch    lH  x l       Ch t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ (®èi víitæ  tr       chøc  Ýn  ông  ã  éi  ng  td c H ®å qu¶n  Þ)hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µm  ñ  Þch  µ  ã  µnh    ¾t  éc  å m   ®è l ch t v c th viªn b bu g Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  i  íitæ  ®è ®è v   chøc  Ýn  ông  ã  éi ®ång  td cH  qu¶n  Þ, tr   Trëng  ban Ban kiÓm  so¸t, Õ  to¸n ëng, Trëng   K  tr phßng tÝn dông,  ëng  Tr phßng  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n néi bé  ëng      (Tr phßng  Óm   ki so¸t)    µnh    ;c¸c th viªn kh¸cdo  ñ  Þch  éi ®ång  ö  ýrñiro quyÕt ®Þnh.   Ch t H  x l        2. Héi  ng  ö  ýrñiro    ®å x l     c¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  nh  µy, ®Þ n  §iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông  µ    l c tæ  td v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët®Ó   ö  ý lu   x l  rñiro x¶y    i víic¸c tr ng  îp quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy    ã     ra ®è       ê h   ®Þ ti §i 10  ®Þ n khic ®ñ   å  ¬  h s ph¸p lýquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy  µ  ùchÞu     ®Þ t i 12  ®Þ n v t  tr¸chnhiÖm     vÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh  ícph¸p luËt. quy   cm tr       §i Ò u    å   ¬  12. H s ph¸p  ý®Ó   µm    xö  ýrñiro bao  å m   l   l c¨n cø  l       g : 1. Hå   ¬  Ò     s v cho  vay;chiÕu  Êu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy tê   kh   i     th phi v gi     cã    ¾n  ¹n  gi¸ng h kh¸c;b¶o    l∙nh;cho    µichÝnh; c¸c dÞch  ô    thuªt      v thanh    µ  to¸nv c¸c giÊy  ê kh¸c cña    ñiro  îc xö  ýtheo    t    c¸c r   ®   l   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 10  Quy  ®Þnh  µy. n 2. B¶n    Ën  Ò     x¸c nh v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña    i  îng  îc cÊp  Ýn  t  c c¸c ®è t ®   t dông, dÞch  ô    v thanh    ña  ¬  to¸nc c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  vµ  ¬  c quan  qu¶n  ýtµichÝnh. l    3. Ngoµi c¸c hå  ¬        s trªn,  trong tõng  êng  îp cô  Ó    tr h   th ph¶icã    thªm    å  c¸c h s¬  ph¸p lýsau  y:    ®© a/§èivíi êng  îp c¸ctæ       tr h     chøc  Þ    b ph¸ s¶n  hoÆc     Ó: gi¶ith ­ Quy Õt  nh    ®Þ tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ña  µ  hoÆc   Õt  c to ¸n  quy ®Þnh    Ó  gi¶ith doanh  nghiÖp  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt(b¶n       sao ); ­ Biªn b¶n  ö  ý tµis¶n  ña      x l    c doanh  nghiÖp  Þ   b ph¸ s¶n hoÆc  biªn b¶n    thanh  ýtµis¶n  ña  l    c doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶ith b/  èi víitr ng  îp  chøc, c¸  ©n   §    ê h tæ    nh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô    î do  v tr¶n   nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶  kh¸ng    nh thiªntai  Þch  Önh, ho¶   , d b   ho¹n hoÆc   Nhµ   ícthay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh    do  n    c ch ch s¸ch: ­ X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Öc  chøc,c¸ nh©n  lu   vi tæ     kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  îcnghÜa  th   ®  vô    î do  tr¶ n   nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶  kh¸ng   thiªntai  Þch  Önh,  nh   ,d b ho¶  ¹n  ho hoÆc   Nhµ   ícthay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh  do  n    c ch ch s¸ch. ­ Biªn b¶n  Óm       nh  è  Òn  Þ       ki tra,x¸c ®Þ s ti b tæn  Êtcã    Ën  ña  û   th   x¸c nh cU ban  ©n  ©n  ã  Èm  Òn  nh d c th quy theo ph¸p luËtquy  nh.      ®Þ c/ §èi víitr ng  îp        ê h kh¸ch hµng    vay  èn, ngêi b¶o    v    l∙nhvay  èn, bªn  v  thuª   tµichÝnh,ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô         vd v thanh    µc¸ nh©n  ∙  Õt  to¸nl     ® ch hoÆc   îc ®  Toµ    ¸n tuyªnbè  µ®∙  Õt    l   ch (theo quy  nh  ña  Òu    é  Ët d©n  ù   µ     ®Þ c §i 91,B Lu   s )m kh«ng cßn  µis¶n      î: t  ®Ó tr¶n
 6. 6 ­  Êy  Gi khai tö  ã    c x¸c  Ën  ña  Ýnh   nh c Ch quyÒn   a   ¬ng  ã  Èm   ®Þ ph c th quyÒn theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   Õt  nh  lu   quy ®Þ tuyªn bè  µ ®∙  Õt    l   ch cña  µ    ã  Èm  Òn  To ¸n c th quy theo ph¸p luËtquy  nh        ®Þ (b¶n sao  ); ­  Êy  Gi x¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   ©n     êng  Ò   Öc  nh©n   nh d x∙,ph v vi c¸  kh«ng  cßn  µis¶n      î. t  ®Ó tr¶n d/ §èivíitr ng  îp        ê h kh¸ch hµng   vay  èn, ngêi b¶o    v    l∙nhvay  èn, bªn  v  thuª   tµichÝnh, ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô         vd v thanh    µc¸ nh©n  Þ   Êt  Ých  to¸nl     bm t theo  quy  nh  ¹  Òu    é   Ët  ©n  ù  µ   ®Þ ti§i 88, B Lu d s m kh«ng  cßn  µis¶n      î sau  t  ®Ó tr¶n   khi ®∙  ö  ý tµis¶n  ña  êi m Êt  Ých    x l    c ng   t theo quy  nh  ¹  Òu    é   Ët ®Þ ti §i 89, B Lu   d©n  ù: s ­ Quy Õt  nh    ®Þ tuyªnbè  Êt  Ých  ña  µ    ©n  ©n  ã  Èm  Òn   m t c To ¸n nh d c th quy (b¶n    sao ); ­  Êy  Gi x¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   ©n     êng  Ò   Öc  nh©n   nh d x∙,ph v vi c¸  kh«ng  cßn  µis¶n      î. t  ®Ó tr¶n ®/  èivíitr ng  îp kh¸ch hµng  §    ê h     vay  èn,ngêib¶o    v    l∙nhvay  èn,bªn    v  thuª tµichÝnh,ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô         vd v thanh    µc¸nh©n  Þ  µ    Õt    ï to¸nl     b To ¸n k ¸n t  giam    n¨m  trªn1  : ­B¶n      ¸n hoÆc   Ých lôcb¶n    ña  µ     tr     ¸n c To ¸n (b¶n  sao  ); ­ C¸c v¨n b¶n    Ën  x¸c nh kh«ng  cßn  µis¶n      î  ña  ¬  t  ®Ó tr¶ n c c quan    thi hµnh    ña  û   ¸n,c U ban  ©n  ©n    êng  ¬ingêibÞ  Õt      ó. nh d x∙,ph n    k ¸n c tr §i Ò u 13. M äi kho¶n  Òn    åi® îc tõ nh÷ng  ñiro  ∙  îc xö  ýb»ng  ù  ti thu h       r   ® ®   l  d phßng  (sau    õc¸c chiphÝ   ã  ªnquan  µ  Õ, n Õu  ã) ® îc h¹ch    µo    khitr       c li   v thu   c    to¸nv thu nhËp  Êt th ng  b   ê trong ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông.    c tæ  td 4.H¹ch    to¸n,     ö  ýviph¹m   c¸o,x l     b¸o §i Ò u 14. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  ¹ch    Öc  Ých lËp,sö  td th   h to¸n vi tr     dông  ù  d phßng  µ  è  Òn  v s ti thu  åi ® îc sau    ö  ông  ù  h    khi s d d phßng theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n §i Ò u 15. 1. B¸o    c¸o  ©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch  Ëp  ù  ph lo it   "C   l d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trongho¹t®éng  ©n  µng:    ng h a) Trícngµy  cña     30  th¸ng®Ç u     µng    tiªnh n¨m   chøc  Ýn  ông  c¸o ,tæ  td b¸o    cho  ©n  µng  µ   ícvµ  é  µichÝnh   Ng h Nh n   B T   (theo M É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm    bi s 1A  k ): ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  ícgöiNg ©n   µng  µ   íc( Thanh    ©n   td nh n     h Nh n     traNg hµng    é  µichÝnh; ),B T   ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh, tæ  td li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªn td phi ng h li   doanh  íiníc ngoµi,tæ  v      chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h 100%   èn  íc ngoµi, v n    chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµit¹  Öt Nam   öiNg ©n   µng  µ   íc (Thanh    ng h n   iVi   g  h Nh n   traNg ©n  µng),Bé  µichÝnh,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  ¬    h   T     Ng h Nh n   c quan  µi t  chÝnh  tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë; td ®ã tr  
 7. 7 ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh¸c göicho       Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícvµ    Ng h Nh n   c¸c c¬  quan  µichÝnh  t  TØnh, Thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë. td ®ã tr   b) Trícngµy  cña     5  th¸ngthø    µng    haih n¨m, chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­    Ng h Nh n ícTØnh,  µnh  è    Th ph tæng  îp c¸c b¸o    ña    chøc  Ýn  ông  h     c¸o c c¸c tæ  td kh¸c quy    ®Þnh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc (Thanh    ti ® a  1  n g   Ng h Nh n   tra Ng ©n  µng),Bé  µichÝnh  h   T  (theoM É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm).   bi s 1B  k 2. B¸o c¸o  ö  ông  ù   sd d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trong  ¹t ®éng  ©n   ho   ng hµng: a)  íc ngµy  cña  Tr   10  th¸ng ®Ç u   ña  ý  Ön  µnh, Tæ     c qu hi h   chøc  Ýn  ùng  td göib¸o c¸o sö  ông  ù     d d phßng    ö  ýrñiro quý  íccho  ©n  µng  µ   íc ®Ó x l       tr   Ng h Nh n   vµ  é  µichÝnh  BT  (theo M É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm):   bi s 2A  k ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc göi Ng ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   td nh n     h Nh n   traNg hµng    é  µichÝnh; ),B T   ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh, tæ  td li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ªn td phi ng h li   doanh  íiníc ngoµi,tæ  v      chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phi ng h 100%   èn  íc ngoµi, v n    chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµit¹  Öt Nam   öiNg ©n   µng  µ   íc (Thanh    ng h n   iVi   g  h Nh n   traNg ©n  µng),Bé  µichÝnh,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  ¬    h   T     Ng h Nh n   c quan  µi t  chÝnh  tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë; td ®ã tr   ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh¸c göicho       Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícvµ    Ng h Nh n   c¸c c¬  quan  µichÝnh  t  TØnh, Thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë. td ®ã tr   b)  íc ngµy  cña  Tr   15  th¸ng  u   ña  ý  Ön  µnh, chi nh¸nh  ©n   ®Ç c qu hi h    Ng hµng  µ   ícTØnh,  µnh  è  Nh n   Th ph tæng  îp b¸o    ña      h   c¸o c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc ®Þ t i® a  2  n g  Ng h Nh n   (Thanh    ©n  µng),Bé  µichÝnh     traNg h   T  (theo M É u   Óu  è  ®Ýnh  Ìm    bi s 2B  k ). §i Ò u 16. 1. Ng ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   µng) vµ  é   µi chÝnh  Óm     h Nh n   traNg h   BT  ki tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  Ých lËp  µ  ö  ông  ù    s¸tvi th   tr   vsd d phßng  ñiro  r   trong ho¹t     ®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông. ng h c tæ  td 2. Tæ     chøc  Ýn  ông,c¸ nh©n    ¹m    td    viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  nh  µy, ®Þ n  tuú theo møc       ¹m,  Ï bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®é vi ph s   x ph     h ch hoÆc   Þ     b truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 17. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  nh     ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  do  ®è Ng h Nh n     sau    èng  Êt víi é  khith nh     B tr ng  é  µichÝnh. ë BT 
 8. 8 M É u  bi Ó u  s è  1 A T æ  ch øc  t Ý n d ô n g C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N ............................. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¸o c¸o  P h © n   ¹i µi lo  t  s¶n " C ã ", tr Ý ch l Ë p d ù   h ß n g  ® Ó  x ö  lý r ñi p  ro trong h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g N¨m  . . ... .. . ....                                      ¬n  Þ  Ýnh   Öu  ng                                     § v t :Tri ®å I. ©n  ¹ tµis¶n  ã":  Ph lo i     "C 1.Tµis¶n  ã" cña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông:    "C   ho   ctd Nhã m   gå m: 1  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  a  n   ¹n    î (kÓ    ................ ch ®Õ h tr¶n   c¶                  kú  ¹n nîgiah¹n). h      ..   ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  Õt khÊu, t¸  ÕtkhÊu  ­ ................ ti chi    i chi   th                  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  phi v gi t c gi¸ ng h kh¸c  a  .. ch   ®Õ n   ¹n  h thanh  to¸n. ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  a  n   ¹n                      thuªt   ch ®Õ h tr¶ ................ tiÒn thuª.   ..   Nhã m   gå m: 2  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m     ¹n    î                   ® qu¸ h tr¶n   ................ díi180  µy; nh÷ng    ng   kho¶n cho vay kh«ng  ã    .. c b¶o   ®¶m     ¹n tr¶nîdíi ngµy. qu¸ h         90  ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  Õt khÊu, t¸  ÕtkhÊu  ­                   ti chi    i chi   th ................ ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  phi v gi t   gi¸ng h kh¸c ®∙    ..   qu¸   h¹n thanh      to¸ntrong thêigian díi ngµy.       30  ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi ® îc b¶o    ng  a                      ng     l∙nhnh ch ................ thu håi® îctrong thêigian díi ngµy.           30  ..   ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho thuª tµi chÝnh  µ      m bªn  thuª                     ................ kh«ng tr¶ ® îc tiÒn thuª trong thêi    gian díi  180  ..   ngµy. Nhã m   gå m: 3  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n                      ® ® qu¸ h tr¶ ................ nî  õ  t 180  µy  n   íi360  µy; nh÷ng  ng ®Õ d   ng   kho¶n  ..   cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n    î tõ 90  ® ® qu¸ h tr¶n     ngµy  n   íi ®Õ d   180  µy. ng ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  Õt khÊu, t¸  ÕtkhÊu  ­                   ti chi    i chi   th ................ ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  phi v gi t   gi¸ng h kh¸c ®∙    ..   qu¸   h¹n thanh    õ30  µy  n   íi ngµy.   to¸nt   ng ®Õ d   90 
 9. 9 ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi ® îc b¶o    ng  a                      ng     l∙nhnh ch ................ thu  åi ® îc trong thêigian  õ 30  µy  n   íi90  .. h       t   ng ®Õ d     ngµy. ­  ÷ng  Nh kho¶n cho  thuª tµi chÝnh  µ      m bªn thuª                     ................ kh«ng    îc tiÒn  tr¶ ®   thuª tõ 180  µy  n   íi360  .    ng ®Õ d     ngµy. Nhã m   gå m: 4  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n                      ® ® qu¸ h tr¶ ................ nî tõ 360  µy  ëlªn; ÷ng     ng tr     nh kho¶n  cho vay kh«ng  ..   cã b¶o  ¶m   ∙    ¹n tr¶nîtõ180  µy  ëlªn. ® ® qu¸ h         ng tr   ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  Õt khÊu, t¸  ÕtkhÊu  ­                   ti chi    i chi   th ................ ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  phi v c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c ®∙  ..     qu¸ h¹n thanh    õ90  µy  ëlªn.    to¸nt   ng tr   ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi ® îc b¶o    ng  a                      ng     l∙nhnh ch ................ thu håi® îctõ90  µy  ëlªn.         ng tr   ..   ­  ÷ng  Nh kho¶n cho  thuª tµi chÝnh  µ      m bªn thuª                     ................ kh«ng    îctiÒn thuªtõ360  µy  ëlªn. tr¶®        ng tr   ..   2. Tµi s¶n  ã" cña    Þch  ô     "C   c¸c d v thanh    i  íi ................ to¸n®è v                    kh¸ch hµng.   ..   II TrÝch  Ëp dù    . l   phßng: Tæng  è  Òn trÝch lËp dù  s ti       phßng                   ................ ..   .. . . µy  .th¸ng..n¨m... . .,  ng ..   .   .   LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng  gi¸m  c ®è (Gi¸m  c) ®è
 10. 10 M É u  bi Ó u  s è  1 B C hi n h¸nh n H N N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N T Ø n h, T p  ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¸o c¸o  P h © n   ¹i µi lo  t  s¶n " C ã ", tr Ý ch l Ë p d ù   h ß n g  ® Ó  x ö  lý r ñi p  ro trong h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g N¨m  . . ... .. . .... §¬n  Þ  Ýnh   Öu  ng  vt :Tri ®å   TCTD   1 TCTD   . Tæng  éng .. c I. ©n  ¹ tµis¶n  ã":  Ph lo i     "C 1.Tµis¶n  ã" cña  ¹t®éng  Êp  Ýn     "C   ho   ct dông: Nhã m   gå m   1  : ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  a  n   ¹n  ....... ch ®Õ h        ....... .......               tr¶nî(kÓ  kú  ¹n nîgiah¹n).    c¶  h       ­ Nh÷ng kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ ......         i ......        .......        chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    th phi v gi t   gi¸ng ¾n   ¹n    h kh¸c cha  n   ¹n    ®Õ h thanh  to¸n. ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  a  ...... thuªt   ch       ......               ....... ®Õ n   ¹n    Òn thuª. h tr¶ti   Nhã m   gå m: 2  ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ...... ®       ......       .......         qu¸ h¹n tr¶ î díi  n  180 ngµy; nh÷ng  kho¶n  cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m     ® qu¸ h¹n tr¶nîdíi ngµy.        90  ­ Nh÷ng kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ ......         i ......       .......         chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    th phi v gi t   gi¸ ng ¾n   ¹n    h kh¸c  ∙  ® qu¸  ¹n  h thanh  to¸ntrongthêigian díi ngµy.         30  ­  è   Òn    S ti tr¶ thay  cho  êi ® îc b¶o  ...... ng           ......        .......        l∙nh nhng  a    ch thu  åi ® îc trong  êi h    th   gian díi ngµy.    30  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho thuªtµichÝnh  µ   ......    m       ......       .......        bªn thuªkh«ng    îc tiÒn    tr¶®   thuªtrong     thêigian díi      180  µy. ng Nhã m   gå m: 3  ­  ÷ng  Nh kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ...... ®       ......       .......       
 11. 11 ®∙ qu¸  ¹n    î tõ 180  µy  n   íi h tr¶n     ng ®Õ d   360  ngµy; nh÷ng  kho¶n  cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ∙    ¹n    î tõ ® ® qu¸ h tr¶n     90  µy  n   íi ng ®Õ d   180  µy. ng ­ Nh÷ng kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ ......         i ......       .......        chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    th phi v gi t   gi¸ ng ¾n   ¹n    h kh¸c  ∙  ® qu¸  ¹n  h thanh  to¸ntõ30  µy  n   íi ngµy.     ng ®Õ d   90  ­  è   Òn    S ti tr¶ thay  cho  êi ® îc b¶o  ...... ng           ......       .......        l∙nh nhng  a    ch thu  åi ® îc trong  êi h    th   gian tõ30  µy  n   íi ngµy.     ng ®Õ d   90  ­ Nh÷ng    kho¶n cho thuªtµichÝnh  µ   ......    m       ......       .......        bªn    thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ180  tr¶®        ngµy  n   íi ®Õ d   360  µy. ng Nhã m   gå m: 4  ­  ÷ng  Nh kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ...... ®       ......       .......        ®∙ qu¸  ¹n    î tõ 360  µy  ë lªn; h tr¶ n     ng tr     nh÷ng kho¶n  cho vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   ∙    ¹n    î tõ 180  µy  ë ® qu¸ h tr¶n     ng tr   lªn. ­ Nh÷ng kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ ......         i ......       .......        chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy tê   th phi v c¸cgi     cã    ¾n  ¹n  gi¸ng h kh¸c ®∙    ¹n    qu¸ h thanh  to¸ntõ90  µy  ëlªn.     ng tr   ­  è   Òn    S ti tr¶ thay  cho  êi ® îc b¶o  ...... ng           ......       .......        l∙nh nhng  a    ch thu  åi ® îc tõ 90  µy  h       ng trëlªn.   ­ Nh÷ng    kho¶n cho thuªtµichÝnh  µ   ......    m       ......       .......        bªn    thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ360  tr¶®        ngµy  ëlªn. tr   2. Tµis¶n  ã" cña    Þch  ô     "C   c¸cd v thanh  ......       ......       .......        to¸n®èi víi      kh¸ch hµng.   II TrÝch  Ëp dù    . l   phßng: Tæng  è  Òn trÝch lËp dù  s ti       phßng ......       ......       .......        .. . . µy  .th¸ng..n¨m... . .,  ng ..   .   .   LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è
 12. 12 M É u  bi Ó u  s è  2 A T æ  ch øc  t Ý n d ô n g C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ............................. B¸o c¸o  S ö  d ô n g  d ù  p h ß n g   Ó  x ö  lý r ñi ro trong  ®   h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g Quý  . . . .. . .. .. . ....  n¨m  . . ... §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng  vt   ®å I.  Tæng  è  Òn dù  s ti   phßng  trong n¨m   .................                   ..    II Sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý rñi .  ro trong .................                     Quý  . . .. . ..   Trong  : ®ã a/§èivíi êng  îp c¸ctæ       tr h     chøc  Þ   b ph¸ s¶n .................                   ..   b/§èivíi êng  îp c¸ctæ       tr h     chøc  Þ    Ó b gi¶i th .................                   ..   c/ §èi víitr ng  îp  chøc, c¸  ©n        ê h tæ    nh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô    î  nguyªn v tr¶ n do    nh©n  Êt kh¶  b  kh¸ng    nh thiªntai  Þch  Önh, ho¶   , d b   ho¹n  hoÆc   Nhµ   íc thay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh  ................. do  n    c ch ch                   s¸ch. ..   d/ §èivíitr ng  îp kh¸ch hµng       ê h     vay  èn, ngêi b¶o  v    l∙nhvay  èn,bªn    µichÝnh,ngêi® îcphôc  ô    v   thuªt        v dÞch  ô  v thanh    µc¸ nh©n  ∙  Õt  to¸nl     ® ch hoÆc   îc ®  Toµ   tuyªn bè  µ ®∙  Õt  ¸n    l   ch (theo  quy  nh  ña  ®Þ c §iÒu    Ët d©n  ù    µ   91,Lu   s ) m kh«ng  cßn  µis¶n    ................. t  ®Ó                   tr¶nî.   ..   ®/  èivíitr ng  îp kh¸ch hµng  §    ê h     vay  èn,ngêib¶o  v    l∙nhvay  èn,bªn    µichÝnh,ngêi® îcphôc  ô    v   thuªt        v dÞch  ô  v thanh    µ c¸ nh©n  Þ   Êt  Ých  to¸nl     bm t theo  quy  nh  ¹ §iÒu    Ët d©n  ù  µ   ®Þ t i 88,Lu   s m kh«ng    cßn tµis¶n      î sau    ∙  ö  ýtµis¶n  ña  êi   ®Ó tr¶n   khi® x l     c ng   m Êt  Ých  t theo quy  nh   ¹  Òu    Ët  ©n   ................. ®Þ t i§i 89, Lu d                   sù. ..   e/ §èivíitr ng  îp kh¸ch hµng       ê h     vay  èn, ngêi b¶o  v    l∙nhvay  èn,bªn    µichÝnh,ngêi® îcphôc  ô    v   thuªt        v dÞch  ô  v thanh    µc¸ nh©n  Þ  µ    Õt    ï to¸nl     b To ¸n k ¸n t  giam    n¨m   trªn1  . .................                   ..   II .Sè   Òn  I  ti thu  åi ® îc ®∙  µn  Ëp  µo    h     ho nh v thu nhËp  Êt th ng  b   ê trong Quý.  .................                   . IV.Tæng   è  Òn  ∙  ö  ýrñiro  a    s ti ® x l     ch thu  åi ® îc h   
 13. 13 ® Õ n   êi®iÓ m        è  ükÕ   th   b¸o c¸o (s lu   ) .................                   ..   .. . . µy  .th¸ng..n¨m... . .,  ng ..   .   .   LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng  gi¸m  c ®è (Gi¸m  c) ®è M É u  bi Ó u  s è  2 B C hi n h¸nh N H N N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph T Ø n h, T P  ............. B¸o c¸o  S ö  d ô n g  d ù  p h ß n g   Ó  x ö  lý r ñi ro trong  ®   h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g Quý  . . . .. . .. .. . ....  n¨m  . . ... §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å   TCTD   1 TCTD   Tæng   .. . céng I.Tæng  è  Òn dù    s ti   phßng  trongn¨m   .......        ....... ........                 . II  ö   ông  ù   .S d d phßng    ö  ý rñi ro ....... ®Ó x l              ....... ........                 trongQuý  . .   .. . . . Trong  :®ã a/ §èi víitr ng  îp    chøc  Þ     .......       ê h c¸c tæ  b ph¸        ....... ........                 s¶n . b/ §èi víitr ng  îp    chøc  Þ     .......       ê h c¸c tæ  b gi¶i        ....... ........                 thÓ . c/ §èi íi êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n  .......  v  tr        ....... ........                 kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v . tr¶nî do      nguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng    nh thiªntai  Þch  Önh, ho¶  ¹n   , d b   ho hoÆc    do Nhµ   ícthay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh  n    c ch ch s¸ch. d/ §èi víitr ng  îp        ê h kh¸ch hµng    vay  èn, ....... v          ....... ........                 ngêi b¶o  l∙nh vay vèn, bªn thuª tµi   . chÝnh, ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô       vd v thanh  to¸n lµ c¸ nh©n  ∙  Õt      ® ch hoÆc   îc Toµ  ®  ¸n tuyªn bè  µ ®∙  Õt    l   ch (theo  quy  nh   ®Þ cña  Òu    Ët  ©n  ù  m µ   §i 91, Lu d s )  kh«ng  cßn  µis¶n      î. t  ®Ó tr¶n ®/  èivíitr ng  îp kh¸ch hµng  §    ê h     vay  èn, ....... v          ....... ........                 ngêi b¶o  l∙nh vay vèn, bªn thuª tµi   . chÝnh, ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô       vd v thanh  to¸n lµ c¸  ©n  Þ   Êt  Ých      nh bm t theo    quy ®Þnh  t¹ §iÒu 88, LuËt d©n  sù  m µ   i kh«ng  cßn  µis¶n      î sau    ∙  t  ®Ó tr¶n   khi®
 14. 14 xö  ýtµis¶n  ña  êim Êt  Ých  l    c ng   t theo quy    ®Þnh  ¹ §iÒu    Ët d©n  ù. t i 89,Lu   s e/ §èi víitr ng  îp        ê h kh¸ch hµng    vay  èn, ....... v          ....... ........                 ngêi b¶o  l∙nh vay vèn, bªn thuª tµi   . chÝnh, ngêi® îcphôc  ô  Þch  ô       vd v thanh  to¸nlµc¸ nh©n  Þ  µ    Õt    ïgiam      b To ¸n k ¸n t  trªn1    n¨m  . II . è   Òn  I S ti thu  åi ® îc ®∙  µn  Ëp  .......   h     ho nh        ....... ........                  vµo    Ëp  Êt th ng  thu nh b   ê trong Quý.   . IV.Tæng   è  Òn  ∙  ö  ýrñiro cha    .......   s ti ® x l       thu        ....... ........                 håi ® îc ®Õ n   êi®iÓ m      th   b¸o  ( sè  ü c¸o    lu   . kÕ  ). .. . . µy  .th¸ng..n¨m... . .,  ng ..   .   .   LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Gi¸m  c ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2