intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
99
lượt xem
3
download

Quyết định về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  54/1999/Q§/BT C   ë tµi n g µ y 19  th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý   sö  d ô n g  q u èc lé  tr¹m Q u¸ n T o a n  thµnh  h è  H ¶i P h ß n g 5  p B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña Bé, C¬      quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc;  Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(C«ng v¨n  697/GTVT   sè  ngµy  11/3/1999). Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh ® §iÒu  Ban  1: hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc      thu phÝ sö    dông  quèc         Qu¸n  lé5 t¹ tr¹m   i Toan Thµnh  phè    H¶i Phßng.     §iÒu   §èit     2:    îng thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  sö  quèc    t¹ tr¹m   lé5  i  Qu¸n    Toan  thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng    tsè    57/1998/TT­ BTC  ngµy 27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  thu ®é    phÝ  cÇu  ® êng cña Nhµ  níc qu¶n lý,  Th«ng t  sè 75/1998/TT­ BTC  ngµy  2/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  söa ®æi, bæ     sung ®iÓm     1.d,môc  A,  phÇn  vµ  IV  ®iÓm    3.n,môc  ITh«ng   sè  t sè  57/1998/TT­ BTC  ngµy 27/4/1998   cña  Tµi chÝnh  Th«ng   05/1999/BTC  ngµy  Bé    vµ  t sè    13/1/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn    söa  ® æi, bæ  sung  ®iÓm  3  môc  I   Th«ng  t sè   57/1998/TT/BTC  ngµy 27/4/1998. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/6/1999.   §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao  th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm  tæ    vô  chøc    thu phÝ t¹ tr¹m     i  Qu¸n    Toan  vµ  c¸cc¬    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 bi Ó u   m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  q u è c lé 5   t¹i tr¹m q u¸n toan thµn h p h è  h ¶i p h ß n g (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  54/1999/Q§/BTC  sè  ngµy19 th¸ng05 n¨m      1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît TT §èit      îng thu phÝ Møc  thu 1 Xe  m¸y    i c¸clo¹ 500®/l   ît 2 VÐ  th¸ng ¸p dông      cho  m¸y  xe  cña  CBCNV   lµm, häc  ®i    sinh 10.000®/th¸n   ®i häc  i t¹ ®Þa  ph¬ng  Æt   ® tr¹m thu phÝ, hµng ngµy ph¶i  g qua  tr¹m 3 Xe  lam,m¸y    kÐo, c«ng    n«ng,b«ng    sen 5.000®/l ît 4 Xe  t«thiÕtkÕ ®Ó   «        chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con    i     chç) c¸clo¹ (lo¹díi   i 7  7.000®/l ît ­Xe tõ7        chç  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 10.000®/l ît ­Xe    chç    tõ12  ®Õn   chç  30  ngåi 20.000®/l ît ­Xe    chç    tõ31  ®Õn   chç  50  ngåi   25.000®/l ît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     30.000®/l ît ­Xe    buýtc«ng    céng 10.000®/l ît 5 Xe  chë  hµng: ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 14.000®/l ît ­Xe cã      träng t¶i   tÊn      2  ®Õn     tÊn  tõ díi4  26.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi10  35.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  50.000®/l ît ­   cã träng t¶i Xe  tõ 15 tÊn ®Õn    18  díi tÊn  xe  vµ  chë  65.000®/l ît Container20  t   fi . ­Xe  träng t¶i   tÊn      xe    cã      18  trëlªnvµ  chë  tõ Containertõ  100.000®/l    40  ît fi trëlªn.     t
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2