intTypePromotion=1

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
385
lượt xem
33
download

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  20/1998/Q§­T T g   th n g µ y  26  th¸ng 01  n¨ m   1998 V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ   vi h Q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i  íi ¶ o   Ó m   v  B hi x∙ h éi  Ö t N a m Vi thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è      µy  th¸ng 2  cø  ®Þ s 19/ CP ng 16    n¨m 1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp B¶o  Ó m     éiViÖtNam; v vi th l  hi x∙h     X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   µichÝnh  µ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c B tr BT  vc H  qu¶n  ýB¶o   l  hiÓ m     éiViÖtNam, x∙h     quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  tµichÝnh  i víi   ®è    B¶o  Ó m     éiViÖtNam. hi x∙h     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 1  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m  1998.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u  3. Bé   µi  Ýnh  µ  T ch v B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙ h   Nam   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  h d   travi th   b¶n Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc nh d   ph tr     Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  ý B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam,  l  hi x∙ h     Tæng  Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éiViÖtNam   Þu  hi x∙h     ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 ChÝnh  ñ  ph Céng  hßa    éichñ  Üa  Ötnam x∙h   ngh vi         §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc        l    do   ph quy  Õ ch Q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i  íi ¶ o   Ó m   v  B hi x∙ h éi  Ö t N a m Vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 20/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng1   ng 26    n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Quy  Õ   µy  dông  ch n ¸p  cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýtµichÝnh  i  l    ®è víi µn  é  Ö   èng   to b h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam,  hi x∙h     bao  å m: g ­B¶o  Ó m    éiViÖtNam.   hi x∙h     ­ B¶o  Ó m     éi c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    hi x∙ h       ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   ®© gäichung  µB¶o  Ó m     éitØnh).   l  hi x∙h   ­ B¶o  Ó m     éi c¸c quËn, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc    hi x∙ h       th x∙,th ph thu tØnh (sau  ®©y  äichung  µB¶o  Ó m     éihuyÖn). g  l  hi x∙h   §i Ò u    µng  2. H th¸ng,Bé  µichÝnh  Êp      T  c ®ñ kinhphÝ    cho  B¶o  Ó m     hi x∙ héiViÖt Nam             ®Ó chitr¶cho    i t ng ®ang  ëng    Õ     c¸c®è  î   h c¸cch ®é b¶o  Ó m     hi x∙ héi tr c ngµy  th¸ng 1    í  1    n¨m  1995. Kho¶n    kinh phÝ     îc h¹ch    trªn®   to¸n,quyÕt     to¸nriªngtheo c¸cquy  nh  ña  Ët Ng ©n         ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 3.  ü   Qu b¶o  Ó m     éi ® îc h×nh  µnh  ngêi lao ®éng  µ  hi x∙ h     th do     v ngêisö  ông    ng  ng, Ng ©n   d lao®é ®ã   s¸ch Nhµ   íc®ãng  µ  ç  îl∙ho¹t®éng    n  v h tr       ,i b¶o  ån,t¨ng tr ng  ü  µ  t   ë qu v thu  kh¸c.Quü     b¶o  Ó m     éi ® îc qu¶n  ý tËp  hi x∙ h     l  trung,thèng  Êt trong toµn  Ö   èng    nh     h th B¶o  Ó m     éiViÖt Nam;  ¹ch    hi x∙ h     h to¸n ®éc  Ëp víi ©n  l   Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  îcNhµ   ícb¶o  é.    n  ®  n  h  §i Ò u    ü   4. Qu b¶o  Óm     éidïng        hi x∙ h   ®Ó chitr¶cho    i îng  c¸c ®è t tham  gia b¶o  Ó m     éi® îc hëng    Õ       hi x∙ h     c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éitõ ngµy  th¸ng 1  hi x∙ h     1    n¨m  1995, chiphÝ     qu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th B¶o  Ó m     éiViÖt Nam,  hi x∙h     chicho  ¹t®éng    ho   b¶o  ån,t¨ngtr ng  ü  t     ë qu b¶o  Ó m    éivµ    hi x∙h   chikh¸c. §i Ò u  Kinh  Ý  u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt cña  Ö   èng    5.  ph ®Ç tx d csv    h th B¶o hiÓ m     éiViÖt Nam   îcNg ©n  x∙h     ®  s¸ch Nhµ   ícc©n  i cÊp  Çn    n  ®è   d trong m ét  è    s n¨m,  µi ra  ngo   cßn  îc bæ   ®  sung  õ tiÒn  t  sinh lêido  ùc  Ön    Ön      th hi c¸c bi ph¸p  ®Ç u      ëng  ü  em   ¹ . tt¨ngtr qu ® li
  3. 3 §i Ò u    µng  6. H n¨m, B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ã    hi x∙h     c tr¸chnhiÖm   Ëp  ù    ld to¸nthu,chiquü       b¶o  Ó m     éi,chibé  hi x∙h     m¸y  qu¶n  ý,chi®Ç u     ©y  ùng  ¬  l    tx d c së  Ët chÊt tr×nh Héi ®ång  v       Qu¶n  ýB¶o  Ó m     éiViÖt Nam   l  hi x∙h     th«ng qua  µ  v göiBé   µi chÝnh. Tæng    T    Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éiViÖt Nam     vµo  ù  hi x∙h     c¨n cø  d to¸n®∙  îcth«ng   ®  qua  giao nhiÖ m   ô      ü    v thu,chiqu b¶o  Ó m     éi,chi®Ç u    hi x∙h     t x©y  ùng  d cho B¶o  Ó m     éic¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. hi x∙h       ph tr     ¬ Quy Õt to¸n thu,chi quü       b¶o  Ó m     éi,chi ®Ç u     ©y  ùng  µ  hi x∙ h     tx d v mua   s ¾ m, trang bÞ  ¬ng  Ön lµm  Öc    ph ti   vi theo  Õ     Õ     ch ®é k to¸nb¶o  Ó m     éido  hi x∙h   Bé  µichÝnh  T  ban  µnh  µ    Õ     h v c¸cch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    kh¸cdo  µ   ícquy    Nh n   ®Þnh. C h ¬ n g  II n g u å n  h × n h  th µ n h q u ü  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i  §i Ò u  .Quü   hiÓm     éi® îch×nh  µnh  õc¸cnguån  ®©y: 7  b¶o  x∙h     th t    sau  1.§ãng  ãp  ña  êilao®éng  µ  êisö  ông    ng.   g c ng     v ng   d lao®é 2. Nhµ   íc®ãng  µ  ç  î   ¶m     n  v h tr  ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn    Õ     th   c¸cch ®é b¶o  Ó m   hi x∙héi®èi víi êilao®éng.        ng     3.TiÒn    sinh lêi õviÖc  ùc hiÖn    ¹t®éng  u        t th   c¸cho   ®Ç tb¶o  ån vµ    ­ t   t¨ngtr ëng  ü  qu b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 4.Thu  õnguån  µi îviÖn  î ña  chøc,c¸nh©n    t  t   tr , tr c tæ     trongvµ  µiníc.   ngo   5.C¸c    kho¶n    thu kh¸c. §i Ò u 8. ViÖc  ng  ãp  ña    i îng  ®ã g c c¸c ®è t tham    gia b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ® îcthùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   §iÒu  cña  Òu  Ö  ®Þ ti ® 1  ® 2  36  §i l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 1  ng 26    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ, c¸c quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   §iÒu  cña  c Ch ph     ®Þ ti ® 1  ® 2  34  §iÒu  Ö  l B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙ h   Nam   i  íisÜ   ®è v   quan,  ©n   ©n   qu nh chuyªn  nghiÖp,h¹ sÜ      quan,binh sÜ  © n   i nh©n  ©n  µ      Qu ®é   d v C«ng  nh©n  ©n    an  d ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  th¸ng 7  ng 15    n¨m  1995  ña  Ýnh  c Ch phñ  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: 1. B¶o  Ó m     éi c¸c cÊp  ã    hi x∙ h     c tr¸chnhiÖ m   íng  Én, tæ    h d   chøc  b¶o  thu  hiÓ m     éicña  Êtc¶    i t ng tham    x∙h   t   c¸c ®è  î   gia b¶o  Ó m     éi®óng  ú,®ñ   è  hi x∙h   k  s l ng theo ®óng  î    quy  nh. ®Þ 2.  µng  H th¸ng,c¸c ®¬n   Þ   ö  ông     vsd lao  ng  Ó  c¸c  n   Þ,  ¬  ®é (k c¶  ®¬ v c quan,tæ    chøc  éc Bé  èc  thu   Qu phßng,Bé  éi vô  µ    N   v Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ) Cy Ch ph   cã tr¸chnhiÖ m   ng  y   ,  Þp  êivµo  ü    ®ã ®Ç ®ñ k th   qu b¶o  Ó m     éi,ngay    hi x∙ h   sau khithanh    Òn l ng  µng    to¸nti  ¬ h th¸ngcho  êilao®éng.   ng    
  4. 4 §i Ò u    Ö   èng  9. H th B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   îcm ë   µikho¶n  Òn hi x∙h     ®   t  ti   göi quü    b¶o  Ó m     éi t¹  Ö   èng  hi x∙ h   i th h Kho  ¹c  µ   íc vµ  îc m ë   µikho¶n  b Nh n   ®   t  chuyªn thu    b¶o  Ó m     éi t¹  Ö   èng  ©n   µng  ¬ng  ¹i cña  µ   íc. hi x∙ h   i th h Ng h th m  Nh n   Sè    trªntÊtc¶    µikho¶n  Òn  öi cña  Ö   èng  d     c¸c t   ti g   h th B¶o  Ó m     éi ViÖt hi x∙ h     Nam     ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc vµ  ë Ng h th m  n   Kho  ¹c  µ   íc ® îc hëng  b Nh n     møc     l∙i suÊt tiÒn göikh«ng  ú  ¹n       k h theo  quy  nh  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i cña  ®Þ c c¸c ng h th m  Nhµ   íc. n C h ¬ n g  III C hi tr¶ b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i §i Ò u    10. 1. B¶o  Ó m     éi c¸c cÊp  ã    hi x∙ h     c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc  Ön        tæ  th hi chib¶o hiÓ m     éi®óng  Õ   ,  Ýnh  x∙h   ch ®é ch s¸ch cña  µ   íc,kÞp  êi  y      Nh n   th ,®Ç ®ñ cho    c¸c ®èi t ng hëng   î   b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 2.ViÖc        chitr¶b¶o  Ó m     éido  hi x∙h   B¶o  Ó m     éic¸ccÊp  ùctiÕp thùc hi x∙h     tr       hiÖn hoÆc   û  Òn  u quy cho    n  Þ  ö  ông    ng, c¸c ®¹idiÖn  êng, c¸c ®¬ v s d lao ®é       ph   x∙,thÞ  Ên thùc hiÖn    tr     ph¶i®¶m     b¶o  ng  ®ó nguyªn t¾c    qu¶n  ýtµichÝnh; c¸c l       chøng  õchiph¶ihîp ph¸p,hîp lÖ  ng  t           ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ hi h c Nh n   chÕ     ®é chøng  õkÕ   t   to¸n. 3. B¶o  Ó m     éic¸ccÊp  ã  Òn  õ chèichitr¶b¶o  Ó m     éicho    hi x∙h     c quy t      hi x∙h   c¸c ®èi îng  ëng    th b¶o  Ó m     éi khicã  Õt  Ën  ña  ¬  hi x∙ h     k lu c c quan  µ   íc cã Nh n   thÈm  Òn  Ò   µnh    quy vh viman    µm    å  ¬,tµiliÖu ®Ó   ëng  Õ       tr¸ l gi¶h s       h , ch ®é b¶o hiÓ m     éi;thùc hiÖn  x∙ h     ngay    Ön  c¸c bi ph¸p    håi kho¶n  Òn  ∙      ®Ó thu    ti ® chitr¶ sai(nÕu  ã),®ång  êith«ng      c  th   b¸o cho    ¬ng  ù,®¬n  Þ  ö  ông    ng  c¸c® s  vsd lao®é qu¶n  ý®èi îng  ang  µm  Öc  l  t® l vi hoÆc   Ýnh  Òn  ¬i ®èi îng    ó®ang  ch quy n  t c tr   hëng  Õ     ch ®é b¶o  Ó m     éi®Ó     hi x∙h   truycøu  tr¸chnhiÖ m    theo ph¸p luËt.     §i Ò u    ©n    µ  íccÊp      Ý        c¸c®èi  11. Ng s¸ch Nh n   ®ñ kinhph ®Ó chitr¶cho    t ng ®ang  ëng    Õ     î  h c¸cch ®é b¶o  Ó m     éitr cngµy  th¸ng1  hi x∙h   í   1    n¨m  1995    bao gå m     c¸ckho¶n: 1.L¬ng  u.   h 2.TrîcÊp  Êt     m søc    ng. lao®é 3. TrîcÊp     cho  êibÞ     ¹n    ng  µ  êiphôc  ô  êibÞ     ¹n  ng   tain lao ®é v ng   v ng   tain lao®éng, trangcÊp  ông  ô        d c cho  êibÞ    ¹n lao®éng. ng   tai     n 4.TrîcÊp  Önh  Ò      b ngh nghiÖp. 5.TrîcÊp     c«ng  ©n  nh cao  su. 6.TiÒn  Êt(®Þnh  Êtc¬    tu   xu   b¶n  µ  v nu«idìng)vµ      mai    Ý. t¸ngph 7.TiÒn    mua  b¶o  Ó m  tÕ. hi y  8.L Ö   Ý      ph chitr¶. 9.C¸c    kho¶n    chikh¸c(nÕu  ã).   c
  5. 5 §i Ò u  12. B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙ h   Nam   ùc  Ön  y     th hi ®Ç ®ñ c¸c    quy ®Þnh  Ò   Öc  Ëp  ù  v vi l d to¸n,sö  ông   d kinh phÝ   µ  Õt      v quy to¸nkinh phÝ         ®Ó chi tr¶cho    i îng  ëng    c¸c ®è t h b¶o  Ó m     éi do  ©n   hi x∙ h   Ng s¸ch  µ   íc b¶o  ¶m   Nh n   ® theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc vµ  íng  Én  ña  Ýnh  Nh n   h d c Ch Phñ  µ  é   µi chÝnh  Ò   ùc hiÖn  Öc  Êp, lËp,chÊp  µnh  µ  Õt    vBT  v th   vi c     h v quy to¸n Ng ©n s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 13. Quü     b¶o  Ó m     éi sö  ông        hi x∙ h   d ®Ó chitr¶cho    i îng c¸c ®è t   ® îc hëng    Õ       c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi tõ ngµy  th¸ng 1  hi x∙ h     1    n¨m 1995 bao  å m   g c¸ckho¶n:   1.Chi l ng  u  êng     ¬ h (th xuyªn vµ  ét  Çn).  m l 2. TrîcÊp     cho  êibÞ     ¹n    ng  µ  êiphôc  ô  êibÞ     ¹n  ng   tain lao ®é v ng   v ng   tain lao®éng, trangcÊp  ông  ô        d c cho  êibÞ    ¹n lao®éng. ng   tai     n 3.Chi trî Êp  m   au.      c è® 4.Chi trî Êp         c thais¶n. 5.TrîcÊp  Önh  Ò      b ngh nghiÖp. 6.TiÒn  Êt(®Þnh  Êtc¬    tu   xu   b¶n  µ  v nu«idìng)vµ      mai    Ý. t¸ngph 7.TiÒn    mua  b¶o  Ó m  tÕ. hi y  8.L Ö   Ý      ph chitr¶. 9.C¸c    kho¶n    chikh¸c. C h ¬ n g  IV c hi p h Ý  q u ¶ n  l ý c ñ a h Ö  th è ng B ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i  Vi Ö t N a m §i Ò u 14. 1.Chi phÝ     qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn cña  Ö   èng    h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     lÊy tõ quü     b¶o  Ó m     éi® îctÝnh  hi x∙h     b»ng  û lÖ      è  ùc thu b¶o  Ó m   t   % trªns th     hi x∙héihµng     n¨m  ngêilao ®éng  µ  êisö  ông    ng  ng  ãp).Tríc (do     v ng   d lao ®é ®ã g    m ¾t, chiphÝ     qu¶n  ý® îctÝnh  l    b»ng  ûlÖ    t   6% trong 5    n¨m. 2. Chi  Ý     ph qu¶n  ý cña  Ö   èng  l  h th B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   îc thùc hi x∙ h     ®    hiÖn theo  nh   ®Þ møc,    Èn  Ön  µnh  ña  µ   íc;ngoµi ra  ÷ng  tiªuchu hi h c Nh n     nh kho¶n      Æc   ïcña  µnh  Héi ®ång  chitiªu® th   ng do    qu¶n  ýB¶o  Ó m     éiViÖt l  hi x∙h     Nam   Õt ®Þnh. quy   3. B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ã    hi x∙h     c tr¸chnhiÖ m   ©n      Ý     ph bæ chiph qu¶n  ý l  bé m¸y  cho B¶o  Ó m     éi c¸c cÊp  hi x∙ h     theo  ng  nh  ®ó ®Þ møc,    Èn  Õ   tiªuchu ch ®é       µ  Öm   ô  îc giao;b¶o  ¶m   chitiªuv nhi v®    ® nguyªn  ¾c  t kinh phÝ   ©n      ph bæ cho B¶o  Ó m     éic¸ccÊp  hi x∙h     kh«ng  îcvît víi ®   so   tæng  møc. §i Ò u 15.
  6. 6 1. Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  û lÖ    Ý      v t   chiph qu¶n  ý®∙  îcduyÖt,B¶o  Ó m   l  ®     hi x∙ héi ViÖt Nam   Ëp  ù       l d to¸n chiphÝ      qu¶n  ýcña  Ö   èng  l  h th B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ViÖt Nam   ×nh Héi ®ång    tr     qu¶n  ýB¶o  Ó m     éiViÖt Nam   l  hi x∙ h     th«ng qua, göi    Bé  µichÝnh    Óm    T  ®Ó ki tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn. s¸tvi th   2. B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   chøc  ùc hiÖn    Õt    µ      hi x∙ h     tæ  th   chi,quy to¸nv b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n b¶o  Ó m     éi ban  µnh    hi x∙ h   h theo quyÕt  ®Þnh  ña  é  ëng  é  µichÝnh. c B tr BT  §i Ò u    16. 1. Kinh  Ý  u    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ña  Ö   èng    ph ®Ç tx d tr   l vi c h th B¶o  Ó m     hi x∙ héiViÖt Nam   Ng ©n       do  s¸ch Nhµ   íc c©n  i  Êp  Çn    n  ®è c d trong m ét  è    s n¨m  µ  v m ét  Çn  õ c¸c kho¶n  ph t    thu  Ëp  ho¹t®éng  nh do    b¶o  ån    Þ vµ  t gi¸tr   t¨ng tr ng   ë quü b¶o  Ó m     éi®em   ¹ . hi x∙h   li 2. Khi tiÕn hµnh  u    ©y  ùng       ®Ç tx d b»ng  ån  èn  Ng ©n  ngu v do  s¸ch Nhµ   ­   n íc cÊp    µ  ån  èn  Ých tõ kho¶n    ®Ç u      ph¸tv ngu v tr     l∙ do  i t t¨ng tr ng  ü  em   ¹    ë qu ® li , B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   hi x∙h     ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  Ýnh  ñ  µ      l  tv x d c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña    h  c c¸c Bé, ngµnh  Ò     v c«ng    t¸cqu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n. C h ¬ n g  V h o ¹t ® é n g  b ¶ o  to µ n gi¸ Þ v µ  t¨ng tr n g      tr ë q u ü  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i §i Ò u    17. 1.B¶o  Ó m     éiViÖtNam   îcsö  ông  Òn t¹m  êinhµn  çicña  ü    hi x∙h     ® d ti   th   r  qu b¶o  Ó m     éi ®Ó   ùc  Ön    Ön  hi x∙ h   th hi c¸c bi ph¸p  b¶o  ån    Þ vµ  t gi¸tr   t¨ng tr ng.  ë   ViÖc  ïng  ü  d qu b¶o  Ó m     éi®Ó   u    hi x∙h   ®Ç tph¶ib¶o  ¶m   toµn,h¹n  Õ   ñi   ® an    ch r   ro ®Õ n     møc  Êp  Êt,b¶o  µn  îcgi¸trÞvµ  ã  Öu  th nh   to ®       c hi qu¶  kinh tÕ     éi.   ­x∙h 2.B¶o  Ó m    éiViÖtNam   îcthùc hiÖn    Ön    hi x∙h     ®    c¸cbi ph¸p ®Ç u          t®Ó b¶o tån vµ    ëng  ü    t¨ngtr qu b¶o  Ó m    éinh: hi x∙h   ­ Mua     Õu,tÝn  Õu  ña    tr¸ phi   i phi c Kho  ¹c Nhµ   íc vµ    ©n   µng  ­ b  n   c¸c Ng h th ¬ng  ¹icña  µ   íc. m  Nh n ­ Cho vay  i  íiNg ©n   ®è v   s¸ch  µ   íc,Quü   ç  î®Ç u    quèc      Nh n   h tr  t gia,c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icña  µ   íc. h Th m  Nh n ­ §Çu   èn  µo  ét  è  ù  vµ    t v v m s d ¸n  doanh  nghiÖp  íncña  µ   íc cã    l  Nh n   nhu cÇu  Ò   èn  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  vv ®  t  ph cho  Ðp  µ  ph v b¶o  îtr . §i Ò u    Òn    î do  ¹t®éng  u    ü  18. Ti sinh l   ho   i ®Ç t qu b¶o  Ó m     éi® îc hi x∙ h     ph©n    ö  ông    bæ s d nh sau: ­§îctrÝch 50%        trong 5    n¨m      ®Ó bæ sung  èn  v cho  u    ©y  ùng  ¬  ë  ®Ç tx d cs vËtchÊtcña  µn  Ö   èng      to h th b¶o  Ó m     éi. hi x∙h ­  Ých  quü  Tr 2  khen  ëng  µ  óc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc  Õ  µn  th v ph l i   3   ¬ th t to ngµnh.
  7. 7 ­ Ph Çn    cßn  ¹ bæ   l   sung  µo  ü  i v qu b¶o  Ó m     éi®Ó   hi x∙h   b¶o  µn  µ    ­ to v t¨ngtr ëng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2