Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

228
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  141/1998/Q§­N H N N 2 1   g µ y  20  T n th¸ng 4 n¨ m  1998 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a Q u y Õ t  vi s ® Þ n h   è  71/1998/Q§­N H N N 2 1  n g µ y 19 th¸ng  n¨ m  1998 c ñ a T h è n g  ® è c   s 2  N g © n  h µ n g   h µ  n íc ba n   µ n h N h Q u y   Þ n h  v Ò  c Ç m  c è  t µi ®  s¶n c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g vay v è n t õ Q u ü   h¸t tri Ó n N « n g  th«n  o  W B  t µi î P d  tr Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Bé  Ët d©n  ù  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   cø  Lu   sc n  ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  th¸ng5  tyt   ch ng 23    n¨m 1990; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    iÓn sè    cø  ®Þ T d ph¸ttr   2855­   µy  th¸ng 7   VN ng 19    n¨m 1996  ÷a Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  Öp  éiPh¸ttr Ón  gi   ho x∙h   ngh Vi   v Hi h    i quèc  Õ,Ng ©n  µng  Õ  í ; t  h th gi i ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô  Òn  ¹n  µ  nhi v quy h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 47/Q§­NH21  µy  ng 28/2/1997  ña  èng  c   c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh h "Quy  Õ   ch Qu¶n  ývµ  ö   ông  ü   l  S d Qu ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n"; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 1641/Q§­ TCCB   µy  ng 27/11/1995  ña  èng   c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc giao  Ng h Nh n   cho Ban  qu¶n  ý c¸c dù  Ng ©n   µng  ùc  l     ¸n  h th hiÖn chøc n¨ng  ©n   µng  Ng h b¸n bu«n  ña  ù   "TµichÝnh  c D ¸n    N«ng  th«n" do     Ng ©n  µng  Õ  ítµitrî h th gi     ; i ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 340/CP­ KTTH   µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m 1998  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ôn  Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  í  ph v vi mi th ch   c t  cho    ©n  µng   c¸c Ng h th ng  ¹iquèc  ¬ m  doanh    khivay  èn  õQuü   v t  Ph¸ttr ÓnN«ng   i   th«n; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1.­ Nay  öa  æi,    s® bæ sung  ét  è  iÒu,  m s® kho¶n  ña  c Quy Õt  ®Þnh   è  s 71/1998/Q§­ NHNN21   µy  th¸ng  n¨m  ng 19  2  1998  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  h Nh n   "Quy  nh  Ò   Ç m   è  µis¶n  ña    chøc  Ýn  ®Þ vc c t  c c¸c tæ  t dông vay  èn  õQuü   v t  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n do    µitrî nh    WB t   " sau:   1. Ph Çn  trÝch yÕu  cña Quy Õt ®Þnh  sè 71/1998/Q§­NHNN21  ngµy  19/2/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnay  öa  æi      Th ®è Ng h Nh n   s® nh sau: "VÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  nh  Ò   Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n  µ  ®Þ v th ch   c t  v b¶o    l∙nh vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n    do WB   µitrî . t  "
  2. 2 2. Söa  æi    ña    ® tªnc "Quy  nh  Ò   Ç m   è  µis¶n  ña    chøc  Ýn  ®Þ vc c t  c c¸c tæ  t dông vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  WB   µitrî  do  t  " ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 71/1998/Q§­ NHNN21   µy  ng 19/2/1998  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   ícnh  Nh n   sau: "Quy  nh  Ò   Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n  µ  ®Þ v th ch   c t  v b¶o    l∙nhvay  èn  ña      v c c¸ctæ chøc  Ýn  ông  td vay  èn  õQuü   v t  Ph¸ttr ÓnN«ng   i   th«n do    µitrî .   WB t   " 3. Nay  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  m s kho¶n  µo    Òu      cña  v c¸c §i 1, 3, 8  Quy  ®Þnh    nh sau: a.§iÒu      1:Nay    bæ sung  thªm  µo  èi®iÒu    v cu   nh sau: Riªng c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹iquèc     h th m  doanh  ∙  îcNg ©n  µng  µ   íc ®®  h Nh n   vµ    ùa chän  WB l   tham    ù     µichÝnh  gia D ¸n t   n«ng th«n,khivay  èn  õ Quü        v t  ph¸t tr Ónn«ng  i  th«n do    µitrî   WB t     kh«ng ph¶ithÕ  Êp,cÇ m   è  µis¶n.   ch   c t  b.§iÒu  nay  öa  æi,bæ     3  s®   sung    nh sau: Tªn  ña  Òu  söa  æi  µ:"Tµis¶n  ïng ®Ó   Õ  Êp,cÇ m   è  å m:" c §i 3  ® l    d   th ch   cg   Kho¶n    ¹itÖ  2: Ngo   b»ng  USD  (hoÆc  ¹itÖ  ngo   kh¸c ® îcNg ©n   µng  µ      h Nh nícchÊp  Ën);Sè  ¹itÖ  µy  îcgöit¹ Së    nh   ngo   n ®     i giao dÞch  ©n  µng  µ   íc     Ng h Nh n   vµ  îc tr¶l∙ theo  ®      i møc     Êt hiÖn  µnh  i  íitiÒn  öi ngo¹itÖ  Thèng  l∙ su   i h ®è v   g    do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquy  nh. Ng h Nh n   ®Þ Kho¶n    4: Ngoµi c¸c lo¹  µis¶n    i  t nªn      ë c¸c kho¶n      §iÒu    chøc  1, 2, 3  3, tæ  tÝn  ông  d cßn  îcsö  ông    ¹  µis¶n  ® d c¸c lo i   t kh¸c ®Ó   Õ  Êp, cÇ m   è        th ch   c nh quy ®Þnh  trong "Quy  Õ   Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  µ    ch th ch   c t  v b¶o   l∙nhvay  èn  ©n   v Ng hµng"  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 217­ Q§/NH1  µy  ng 17/8/1996  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®Ó   Õ  Êp, cÇ m   è  ®è Ng h Nh n   th ch   c hoÆc   îc bªn  ®  thø    3 b∙o l∙nhkhivay  èn  õQuü        v t  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n do    µitrî   WB t   . Ph¹m    ×nh  vi,h thøc,tr×nh tù,thñ tôcvµ            c¸ch sö  ýtµi   l    s¶n  Õ  Êp,cÇ m   th ch   cè hoÆc  b¶o    ña  l∙nhc bªn  3  îcthùc hiÖn  thø  ®     theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 217­Q§/ NH1   µy  ng 17/8/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n c.§iÒu      8:Nay  öa  æi,bæ   s®   sung    nh sau: Tªn  ña  Òu  söa  æi  µ:"L gi÷,qu¶n  ývµ  c §i 8  ® l   u    l   b¶o qu¶n  µis¶n  Ç m   t  c cè" Kho¶n    ô   Õ       µi chÝnh  íng  Én  ñ  ôc h¹ch    i  íisè  3: V K to¸n ­ T   h d th t   to¸n ®è v   ngo¹itÖ,vµng,b¹c,®¸  ý  ïng    Ç m   è         qu d ®Ó c c vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n. Kho¶n    4:Giao  cho  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè  ®îc uû  Òn  (   quy b»ng  b¶n) n¬i Héi së  Ýnh  ña    ©n   µng  ­ v¨n        ch c c¸c Ng h Th ¬ng  ¹icæ   Èn  ng  ôsë  Õn hµnh    ñ tôc ®Ó   ý  Õt  îp ®ång  Õ  m   ph ®ã tr   ti   c¸c th     kk h  th chÊp  µis¶n  µ  ùc hiÖn    Ên    t  v th   c¸c v ®Ò kh¸c cã  ªnquan    li   theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 217­Q§/NH1  µy  ng 17/8/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n Kho¶n      5: Khi vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Ng ©n   µng  ¬ng    h Th m¹i cæ   Çn    ph ph¶igöi cho     Ban qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  îp  ng  Õ  l     ¸n  h h ®å th chÊp  µis¶n  t  (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng) ®∙  îc ký  Õt  íiGi¸m  c      ®   k v  ®è Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. h Nh n     ph Kho¶n    6:Giao cho  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè  ®îc uû  Òn  (   quy b»ng  b¶n) n¬i Héi së  Ýnh  ña    ©n   µng  ­ v¨n        ch c c¸c Ng h Th ¬ng  ¹icæ   Çn  ng  ôsë  Õn hµnh  ¸nh    Óm  nh  µis¶n  Ç m   è  m   ph ®ã tr   ti   ® gi¸,ki ®Þ t  c c
  3. 3 lµ vµng, b¹c,®¸  ý    ý  Õt  îp  ng  Ç m   è, tæ        qu ®Ó k k h ®å c c   chøc b¶o qu¶n  è  µi s t  s¶n  µy. n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng  èng  c, Trëng  V¨n  Th ®è   ban qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n   µng, Ch¸nh  h   Thanh    ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   traNg h Nh n   tr V Nghiªn cøu    kinh tÕ, Gi¸m  c  ë      ®è S giao dÞch  ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Õ         Ng h Nh n   tr V K to¸n­ Tµi  Ýnh, Thñ   ëng  ch   tr c¸c  n   Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ  Ng h Nh n     ph   tÞch  éi ®ång  H  Qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  td vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2