intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
54
lượt xem
0
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng, đua ra các biện pháp, giải pháp giúp cải thiện thực trạng chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. Phần mở đầu:<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Hiện nay giáo dục mầm non đang dần được toàn xã hội quan tâm, có thể <br /> nói giáo dục mầm non là tiền đề  trong sự  nghiệp phát triển giáo dục của đất  <br /> nước, bởi giáo dục mầm non đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống giáo  <br /> dục quốc dân  ở  nước ta, tạo tiền đề  cho sự  hình thành và phát triển nhân cách <br /> con người mới.<br /> Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và được <br /> sự  đồng tình  ủng hộ  của phụ  huynh học sinh trên địa bàn xã DurKmăl, chất  <br /> lượng giáo dục mầm non trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, mạng  <br /> lưới trường lớp giáo dục mầm non trên địa bàn đã có bước tiến đáng kể, đáp <br /> ứng một phần nhu cầu chăm sóc giáo dục và học tập của trẻ, chính vì vậy giáo  <br /> dục mầm non đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng, chất lượng <br /> chăm sóc, giáo dục trẻ   ở  trường Mầm non Hoa Pơ Lang được từng bước nâng <br /> lên rõ rệt.<br /> Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ <br /> có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng  <br /> Giáo dục mầm non quyết định tới sự  hình thành và phát triển nhân cách toàn  <br /> diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân  <br /> cách con người trong tương lai như thế nào phụ  thuộc lớn vào sự  giáo dục của <br /> trẻ  trong trường mầm non. Với trách nhiệm của người làm công tác quản lý <br /> trường mầm non, đặc biệt trường thuộc vùng khó khăn, có nhiều điểm lẻ, đa số <br /> trẻ thuộc con em là người đồng bào DTTS, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào <br /> để  nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ  để  trẻ  phát triển toàn diện về <br /> Đức ­ Trí ­ Thể  ­ Mỹ. Đây là nhiệm vụ  quan trọng và cần phải có sự  nỗ  lực <br /> phấn đấu, quyết tâm cao; trước hết cần phải chú trọng công tác xây dựng đội <br /> ngũ cán bộ, giáo viên, để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà <br /> trương; bên c<br /> ̀ ạnh phải làm tốt công tác phối hợp với gia đình, cộng đồng để giáo <br /> dục trẻ nhằm đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại <br /> hiện nay. Chính vì vậy mà tôi chọn đề  tài nghiên cứu:   “Một số  biện pháp chỉ  <br /> đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang”.<br />  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài <br />    Mục tiêu của đề  tài: Đưa ra một số  biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả <br /> chất lượng giáo dục mầm non tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 1<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br />   Nhiệm vụ của đề tài: Tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng, đua ra các biện pháp,  <br /> giải pháp giúp cải thiện thực trạng chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa <br /> Pơ Lang.<br /> Áp dụng một số  biện pháp quản lý, chỉ  đạo trong vieevj nâng cao chất <br /> lượng giáo dục.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Tập trung nghiên cứu một số  biện pháp chỉ  đạo nâng cao hiệu quả  chất <br /> lượng giáo dục <br /> 4. Giới hạn của đề tài <br /> Một số  biện pháp chỉ  đạo nâng cao chất lượng giáo dục  ở  trường Mầm  <br /> non Hoa Pơ Lang.<br /> Đối tượng khảo sát: CBQL, GV, học sinh trường Mầm non Hoa Pơ Lang,  <br /> xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. <br /> Thời gian:  Từ tháng 8/2016 đến tháng 3 năm 2017.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Mầm non  <br /> Hoa Pơ Lang.<br /> b)  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. <br /> Phương pháp tổng kết đánh giá, đúc rút kinh nghiệm.<br /> Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm.<br /> c) Phương pháp thống kê toán học<br /> Phương pháp toán học để sử lý các kết quả và tính phần trăm. <br /> Thu thập, tổng hợp số liệu, điều tra khái quát các vấn đề đặt ra.<br />  II. Phần nội dung<br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Trong những năm qua nền Kinh tế ­ Xã hội của đất nước ta đã có những <br /> bước phát triển nhảy vọt, chính vì sự  phát triển mạnh mẽ  của nền kinh tế   ở <br /> nhiều lĩnh vực khác nhau nên đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều <br /> người trong xã hội, điều đó có tác động không nhỏ đến công tác giáo dục đòi hỏi <br /> phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên toàn quốc nói chung, bên cạnh <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 2<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> sự  phát triển của nền Kinh tế  ­ Xã hội ngành giáo dục nói chung và giáo dục <br /> mầm non nói riêng cũng từng bước được củng cố  và phát triển. Tuy nhiên để <br /> đáp ứng được nền công nghiệp hoá ­ hiện đại hoá ngành giáo dục nói chung và  <br /> ngành giáo dục mầm non nói riêng cần phải thích ứng thực tiễn phát triển Kinh <br /> tế ­ xã hội và xu thế của thời đại.<br /> Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục, đòi hỏi ngành phải có đội <br /> ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi, vì đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ <br /> giáo viên có vai trò quyết định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ   ở  các trường <br /> Mầm non nói chung và thực tế tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang nói riêng. Mục  <br /> tiêu của công tác bồi dưỡng  nhằm hoàn thiện quá trình  đào tạo, khắc phục <br /> những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương  <br /> pháp giáo dục để  theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để  đảm bảo chất lượng  <br /> chăm sóc, giáo dục trẻ  đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất <br /> chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có  <br /> lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ  hết mình, tất cả  những điều đó được thể <br /> hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm <br /> sóc giáo dục trẻ  của mỗi cán bộ, giáo viên. Làm sao để  thúc đẩy bản thân mỗi <br /> cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị trực tiếp quản lý, với trách nhiệm và tâm <br /> huyết nghề  nghiệp tôi luôn suy nghĩ làm thế  nào để  đưa trường mình trở  thành  <br /> một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa <br /> có đức, có tài và có tâm nhằm nâng cao chất lượng trong trường để đáp ứng với <br /> xu thế phát triển của xã hội. <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> Số lớp:   17 lớp (Nhà trẻ: 4; Mẫu giáo:13, trong đó MG 5 tuổi: 07 ).<br /> ­  Số trẻ:  432  (Trẻ Nhà trẻ: 47; Trẻ mẫu giáo: 385, trong đó Trẻ 5 tuổi: <br /> 129)<br />  ­ Tổng số CBVC: 40 (CBQL: 03; GV: 34 ; NV: 03). DTTS: 11 (10 nữ); <br /> ­ Giáo viên đứng lớp: 34/17 lớp; tỷ lệ: 2,0gv/lớp. <br /> ­ CBQL: 03; đạt chuẩn 100%; trên chuẩn: 100%.<br /> ­ Giáo viên trên chuẩn: 12; tỷ lệ: 35,3%.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 3<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đối                 Kết quả<br /> tượn<br /> g Khi chưa áp dụng biện pháp<br /> <br /> Kiến thức Kỹ năng<br /> Giáo <br />     Giỏi Khá TB      Giỏi Khá TB<br /> viên<br /> 20% 60% 20% 50% 45% 5%<br /> <br /> Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ<br /> Học <br /> Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt<br /> sinh<br />       70% 30% 97% 3%<br /> <br /> <br /> *Ưu điểm<br /> Qua thực tế  khi vận dụng đề  tài này từ  nhận thức sâu sắc về  vai trò của <br /> đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục  <br /> ở  nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng <br /> giáo viên để đơn vị có một đội ngũ giáo viên đồng bộ  về  chuyên môn, có phẩm <br /> chất đạo đức tốt, chất lượng chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy  <br /> say sưa với công việc, coi trường như nhà, quy tr<br /> ́ ẻ như con, có như vậy thì ở nơi  <br /> đó chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao. Khi vận dụng đề tài <br /> này vào thực tế, đội ngũ giáo viên đã có những các giải pháp, biện pháp phương <br /> pháp làm việc một cách hiệu quả, có tính sáng tạo trong việc nâng cao chất <br /> lượng giáo dục tại đơn vị. <br /> * Hạn chế<br /> Cơ  sở  vật chất, đồ  dùng thiết bị  phục vụ  cho các hoạt động còn thiếu  <br /> thốn so với yêu cầu.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 4<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Một số  giáo viên chưa thực sự  năng động, sáng tạo trong việc đổi mới <br /> phương pháp giảng dạy, việc  ứng dụng CN TT trong các tiết dạy còn hạn chế <br /> dẫn đến chất lượng chưa cao.<br /> * Nguyên nhân chủ quan<br /> Qua khảo sát nghiên cứu thực tế  việc thực hiện chuyên môn của đội ngũ <br /> giáo viên trường Mầm Non Hoa Pơ Lang chúng tôi còn chênh lệch nhiều về trình <br /> độ  đào tạo, về  năng lực chuyên môn, sự  sáng tạo và linh hoạt tổ  chức các hoạt <br /> động cho trẻ so với các trường còn hạn chế.<br /> Số  giáo viên còn lại do tuổi đã cao việc tiếp cận chương trình mới còn <br /> lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong khi tổ  chức các hoạt động, chính vì vậy <br /> mà các hoạt động do họ tổ chức chưa sinh động, sử lý tình huống chưa linh hoạt, <br /> việc sắp xếp đồ  dùng dạy học chưa khoa học, sử  dụng đồ  dùng đạt hiệu quả <br /> chưa cao, truyền thụ kiến thức nhiều hoạt động còn thiếu độ chính xác.  Đội ngũ <br /> cán bộ  giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng một số  giáo viên việc thực chương <br /> trình đổi mới, tự  học tự bồi dưỡng và  ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy <br /> học còn hạn chế. Chính vì những điều kiện nêu trên đã làm ảnh hưởng không ít <br /> tới việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường của chúng tôi.<br /> * Nguyên nhân khách quan<br /> Trường có 7 điểm, các điểm trường không tập trung nên việc quản lý và chỉ đạo  <br /> các  hoạt động gặp nhiều khó khăn. Cơ  sở  vật chất, đồ  dùng đồ  chơi của trẻ <br /> mặc dù đã được đầu tư, mua sắm nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu thực hiện <br /> chương trình, phòng phục vụ học tập, các công trình vệ sinh, nước sạch còn tạm  <br /> bợ, thiếu thốn. Hầu hết trẻ em thuộc vùng đồng bào DTTS, con hộ nghèo và cận  <br /> nghèo, việc chăm sóc giáo dục trẻ chưa được quan tâm. <br /> Với trách nhiệm lớn lao của một người làm công tác quản lý, tôi luôn suy  <br /> nghĩ làm thế  nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt trong <br /> trường mầm non Hoa Pơ Lang. Đây là nhiệm vụ  quan trọng và cần phải có sự <br /> nỗ  lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo <br /> dục, bồi dưỡng đội ngũ, làm tốt công tác phối kết họp giữa gia đình và công <br /> đồng, nâng cao công tác tuyên truyền nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo <br /> dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp  ứng với yêu cầu sự  nghiệp giáo dục <br /> mầm non trong giai đoạn hiện nay.<br /> 3. Nội dung và hình thức của các giải pháp:<br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 5<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Với nội dung của đề tài nhằm đưa ra “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao  <br /> chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ  Lang”.  Giúp cho người giáo <br /> viên xác định vai trò, trách nhiệm tìm cho mình hướng đi đúng, biết xây dựng cho  <br /> mình một kế hoạch bồi dưỡng sát thực nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có chất <br /> lượng, gắn bó với nghề, phấn đấu vì sự  nghiệp giáo dục với thế  hệ  trẻ  nói  <br /> chung và đối với trẻ  mầm non trong trường mầm non Hoa Pơ  Lang nói riêng. <br /> Rút ra được bài học kinh nghiệm để  nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời  <br /> giúp giáo viên có khả  năng thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ <br /> đồng thời kết quả của công tác bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng <br /> giáo dục.<br /> <br /> <br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp<br /> Nhằm nâng cao công tác chỉ đạo chất lượng giáo dục tại trường Mầm non <br /> Hoa Pơ Lang, qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng tôi đã thực hiện một số  giải  <br /> pháp, biện pháp nhưu sau:<br /> Giải pháp 1: Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị.<br /> Đất nước ta đang trong thời kỳ  đổi mới, cuộc sống đang có những biến <br /> đổi to lớn trên nhiều mặt đòi hỏi người giáo viên mầm non cần phải được nâng <br /> cao trình độ  và tu dưỡng rèn luyện vè mọi mặt, có như  vậy các cô mới có đủ <br /> điều kiện vận dụng tốt những lý luận đã học vào thực tiễn chăm sóc giáo dục <br /> các cháu phát triển một cách toàn diện.<br />   Chính vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao trình độ  chính trị, phẩm chất đạo <br /> đức cho mỗi giáo viên là việc làm hết sức cần thiết. Người cán bộ quản lý cần  <br /> giúp cho mỗi  giáo viên nắm bắt kịp thời, hiểu và nhận thức   đúng mọi chủ <br /> trương chính sách của Đảng và nhà nước và của nghành giáo dục, từ  đó họ  tin <br /> tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, cùng thi đua nhau thực hiện tốt mọi <br /> chủ  trương chính sách của Đảng, nhà nước, đồng thời còn giúp cho giáo viên <br /> nắm được một cách vững vàng, cụ thể các mục tiêu giáo dục nói chung và mục <br /> tiêu giáo dục của nghành học mầm Non nói riêng. Từ đó mà có nhận thức đúng <br /> vị  trí, vai trò, trách nhiệm của mình với trường, với trẻ, với nhân dân và đất <br /> nước, thể hiện đúng phẩm chất của người giáo viên mầm non thực sự yêu nghề,  <br /> mến trẻ, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho các cháu noi theo.<br /> Để thực hiện được công việc trên là một người quản lý, bản thân tôi luôn <br /> cố  gắng gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, công bằng trong cách xử  sự,  <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 6<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> giải quyết các tình huống xảy ra trong nhà trường rộng lượng, không thành kiến,  <br /> tạo mọi điều kiện để  chị  em sống gần gũi, hoà thuận, lành mạnh, vui vẻ  với  <br /> nhau, cùng nhau thi đua phấn đấu trong công tác. Động viên, khuyến khích chị <br /> em theo dõi truyền hình, đọc báo để  nắm bắt tình hình và hiểu rõ hơn các chủ <br /> trương, đường lối của Đảng và nhà nước, của nghành.<br /> Động viên chị em tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt bồi dưỡng chính trị <br /> do nghành tổ  chức như  bồi dưỡng chính trị  hè, các lớp học tập nghị  quyết của  <br /> Đảng, nhà nước vvv.... <br /> Nhờ các biện pháp trên, dần dần chị em giáo viên đã nâng cao được phẩm <br /> chất chính trị, hiểu được các đường lối, chủ  trương của Đảng, nhà nước, của <br /> ngành và đã giải quyết được những tư tưởng tiêu cực trong đội ngũ.<br /> Tinh thần tập thể, ý thức tự  giác của tập thể  giáo viên được phát huy <br /> mạnh mẽ, chị  em có tinh thần thi đua giúp đỡ  nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ <br /> được giao.<br /> Giải pháp 2:  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn <br /> Với trách nhiệm của người làm công tác quản lý ngay từ đầu năm học tôi  <br /> xây dựng kế hoạch, chỉ đạo quản lý chuyên môn tổ chức khảo sát giáo viên đầu  <br /> ̀ , lấy <br /> năm nhằm rà soát, đánh giá, phân loại năng lực của giáo viên trong trương<br /> đó để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đưa ra các biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ,  <br /> động viên để họ hoàn thành tốt công việc được giao.<br /> Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi thường tiến hành trao đổi kinh <br /> nghiệm của bản thân hoặc đồng nghiệp hay những vấn đề đã thu thập được từ <br /> sách báo phim  ảnh…Nội dung chủ  đề  của các buổi sinh hoạt thường được nhà <br /> trường lên kế hoạch và triển khai ngay trong tháng 9.<br /> Bên cạnh nội dung trên chúng tôi tiến hành thảo luận về mặt chuyên môn, <br /> giáo viên sẽ trình bày, trao đổi những vướng mắc về chuyên môn trong quá trình  <br /> soạn giảng hoặc qua dự  giờ  của ban giám hiệu, của đồng nghiệp đã phát hiện  <br /> được. Đặc biệt chúng tôi lưu ý đi sâu thảo luận những  hoạt động khó, những đề <br /> tài khó mà khi dự giờ rất ít giáo viên đạt được giờ dạy tốt.<br /> Đồng thời trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, ban giám hiệu cũng gợi ý  <br /> để  giáo viên điều chỉnh và vận dụng sáng tạo các tài liệu, sách hướng dẫn bài <br /> soạn cho phù hợp với thực tiễn của lớp mình.<br /> Ngoài ra lồng vào các nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi <br /> còn tổ chức cho chị em giáo viên xem một số tiết dạy mẫu băng hình.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 7<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Từ đó giúp chị em ngày càng nắm vững hơn về nghiệp vụ chuyên môn.<br /> Giải pháp 3:  Bồi dưỡng qua phong trào làm đồ dùng dạy học.<br /> Trong thời đại hiện nay, đồ  dùng đồ  chơi hiện đại được trang bị  ngày <br /> càng nhiều đã làm giảm đi thời gian đầu tư  cho việc làm đồ  dùng, đồ  chơi của  <br /> giáo viên rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế  còn  <br /> không ít khó khăn, số kinh phí được cấp về trường để trang bị đồ dùng, đồ chơi <br /> cho các cháu còn hạn chế  và trong thực tế  có nhiều đồ  dùng đồ  chơi rất thiết  <br /> thực nhưng chưa có trên thị  trường hoặc có đồ  dùng có trên thị  trường nhưng  <br /> nếu ta tận dụng và làm từ các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương thì sẽ rẻ hơn <br /> rất nhiều và cũng không kém phần hấp dẫn đối với các cháu.<br /> Do đó ngay từ  đầu năm học, chúng tôi đều xây dựng kế  hoạch và phát  <br /> động phong trào làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho việc dạy và học ở các lớp.  <br /> Chúng tôi xây dựng kế  hoạch cụ thể cho từng giai đoạn để  giáo viên chủ  động <br /> xây dựng kế hoạch cho lớp mình.<br /> Bên cạnh đó ban giám hiệu còn có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm mẫu mã, <br /> làm cố  vấn trong việc thiết kế  mẫu để  giúp giáo viên tạo ra được những đồ <br /> chơi đẹp, bền, có giá trị sử dụng cao.<br /> Trường có hỗ  trợ  thêm về  mặt kinh phí sắp xếp thời gian để  giúp giáo <br /> viên thực hiện kế hoạch.<br /> Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo. Những đồ  chơi đoạt giải đều có <br /> phần thưởng để  động viên, khuyến khích giáo viên. Do vậy hầu hết các giáo <br /> viên đều cố gắng nghiên cứu tìm tòi học tập để hoàn thành kế hoạch và cũng từ <br /> đó khả  năng làm đồ  dùng đồ  chơi được nâng dần. Chất lượng giờ  dạy đã tiến <br /> bộ rõ rệt từng bước dứt điểm được tình trạng giờ dạy thiếu đồ dùng minh hoạ.<br /> Giải pháp 4: Bồi dưỡng qua các hội thi.<br /> Việc tổ chức cho giáo viên tham gia các hội thi là cơ hội để giáo viên tích <br /> cực đi sâu nghiên cứu chuyên môn , nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ  hiểu  <br /> biết, học tập được nhiều kinh nghiệm, nảy sinh được nhiều ý tưởng hay. Qua  <br /> hội thi giáo viên có điều kiện để  vận dụngvà phát huy năng lực, sáng tạo của  <br /> mình trước các đồng nghiệp, giúp cho giáo viên “biết mình, biết ta” để có hướng <br /> phấn đấu tốt hơn.<br /> Hàng năm ở trường thường tổ chức các hội thi sau:<br /> + Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.<br /> + Hội thi làm đồ dùng dạy học.<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 8<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> + Thi viết sáng kiến kinh nghiệm.<br /> + Thi học sinh tập làm quen nét chữ..<br /> Đây là những hội thi lớn trong năm nên được đưa vào kế  hoạch ngay từ <br /> đầu năm học và được bàn bạc cụ  thể  trong hội nghị CCVC, giúp giáo viên chủ <br /> động trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng mang lại kết quả cao trong hội thi.<br /> Cuối mỗi hội thi chúng tôi đều có tổng kết, đánh giá, động viên, khen <br /> thưởng những các nhân đạt thành tích cao, góp ý phê bình những giáo viên chưa  <br /> có sự cố gắng,có tổ chức rút kinh nghiệm để BGH có phương hướng chỉ đạo tốt <br /> hơn, đồng thời giúp cho giáo viên tự rút ra bài học cho bản thân mình.<br /> Giải pháp 5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên<br /> Đây là biện pháp không thiếu được đối với công tác giáo dục nói chung và <br /> trong mỗi nhà trường nói riêng. Kiểm tra bằng nhiều hình thức ( định kỳ, toàn <br /> diện, chuyên đề, đột xuất....) có kiểm tra mới phát hiện ra điểm mạnh, điểm hạn <br /> chế  của từng giáo viên để  từ  đó có hướng giúp đỡ  họ  phát huy  ưu điểm khắc <br /> phục nhược điểm, tuy nhiên khi kiểm tra phải đảm bảo tính dân chủ, khách  <br /> quan, vô tư và công bằng.<br /> Việc đánh giá xếp loại giáo viên phải được thực hiện thường xuyên theo <br /> từng tháng, vì vậy nhà trường cần phải xây dựng các tiêu chí đánh giá đúng thực <br /> trạng năng lực của mối giáo viên. Việc làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc giúp giáo <br /> viên tích cực bồi dưỡng những điểm mình hạn chế, từ đó có biện pháp chỉ  đạo  <br /> cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tốt hơn.<br /> Giải pháp 6: Đổi mới công tác quản lý<br /> Là người lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường tự chịu <br /> trách nhiệm trong quản lý và điều hành công việc, do đó người cán bộ  quản lý  <br /> phải hoàn thiện mình về mọi mặt, nhất là về năng lực quản lý chỉ đạo công tác  <br /> chuyên môn cần phải bám sát các hệ  thống văn bản để  chỉ  đạo, nắm vững nội  <br /> dung chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ  giúp chỉ  đạo tốt công tác chuyên  <br /> môn, tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra bồi  dưỡng chuyên môn nhằm nâng <br /> cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.<br /> Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục  ứng dụng công nghệ  thông <br /> tin: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà <br /> trường. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giáo dục. Thường xuyên duy <br /> trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước <br /> như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ; phong trào “Xây dựng trường học <br /> thân thiện, học sinh tích cực” và các hội thi…Ngoài ra chỉ  đạo chuyên môn tổ <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 9<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> chức thao giảng,  Hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày nhà <br /> giáo việt nam 20/11, ngày  quốc tế  phụ  nữ  8/3, ngày thành lập đoàn thanh niên <br /> cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, qua các đợt thi đua đó lấy kết quả để đánh giá xếp <br /> loại giáo viên, do vậy mỗi giáo viên trong các nhà trường đều phấn đấu cố gắng <br /> để đạt  được các tiết dạy khá, tốt. <br />   Giải pháp 7: Nâng cao chât l<br /> ́ ượng nuôi dương tre trong tr<br /> ̃ ̉ ương mâm non<br /> ̀ ̀<br /> Thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về  vệ  sinh an toàn <br /> thực phẩm, các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ của ngành học Mầm non về  các <br /> hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.<br /> Đưa nội dung vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vào chương trình  <br /> chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tăng cường giám sát công tác vệ sinh nói chung  <br /> và vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng.<br />   Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về công tác thực hiện  <br /> chuyên đề  giáo dục dinh dưỡng vệ  sinh an toàn thực phẩm, bằng nhiều hình <br /> thức.<br />           Thực hiện tốt các biện pháp phòng tranh v<br /> ́ ệ  sinh an toàn thực phẩm, vệ <br /> sinh nơi chế biến. Nhà bếp luôn luôn sạch sẽ, không để bụi bẩn, có đủ dụng cụ <br /> cho nhà bếp chế  biến và đồ  dùng ăn uống cho trẻ. Ngoài ra trong nhà bếp có <br /> bảng tuyên truyền 10 nguyên tắc vàng về  vệ  sinh an toàn thực phẩm cho mọi  <br /> người thực hiện. Phân công cụ  thể   ở  các khâu chế  biến theo thực đơn, theo số <br /> lượng trẻ đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và hợp vệ sinh.<br /> Giải pháp 8: Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng để giáo dục trẻ<br /> Công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành giáo dục  <br /> nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vungd đặc  <br /> biệt khó khăn, phụ  huynh nhận thức việc cho trẻ  đến trường mầm non còn có  <br /> hạn chế, một số  phụ  huynh kinh tế  khó khăn chưa cho các cháu trong độ  tuổi <br /> nhà trẻ đến trường, đa số trẻ ra lớp là ở độ tuổi tuổi mẫu giáo, vậy làm thế nào  <br /> để đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của công tác chăm sóc ­ giáo  <br /> dục trẻ em  ở lứa tuổi mầm non là cần thiết, điều này đòi  hỏi mỗi cán bộ, giáo <br /> viên trong nhà trường phải tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền những  <br /> kiến thức nuôi dạy trẻ  theo khoa học tới toàn thể  phụ  huynh và cộng đồng, <br /> tuyên truyền để  họ  hiểu được trẻ   ở  lứa tuổi càng nhỏ  thì sự  tác động để  phát <br /> triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, t ừ đó họ sẽ p hối kết hợp <br /> với nhà trường để giáo dục trẻ. <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 10<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Vì vậy, tôi đã chỉ đạo chuyên môn xây dựng tổ  chức các hoạt động thông <br /> qua công tác tuyên truyền như: tổ  chức  Hội thi “ Bé với giao thông” “ Môi <br /> trường và vệ  sinh cá nhân”….; tích cực công tác tuyên truyền tới phụ  huynh và <br /> cộng đồng về nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ; phương pháp nuôi <br /> dạy trẻ theo khoa học; các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến Giáo <br /> dục mầm non…chỉ  đạo chuyên môn, giáo viên trong trường tuyên truyền bằng <br /> cách: Lập sổ  kế  hoạch tuyên truyền, viết bài tuyên truyền hàng tháng, tuyên <br /> truyền trên thông tin đại chúng, xây dựng bảng tuyên truyền của nhà trường, xây  <br /> dựng góc tuyên truyền của các nhóm lớp, tuyên truyền qua buổi họp phụ huynh 2 <br /> lần/năm, yêu cầu giáo viên thường xuyên trao đổi nội dung chăm sóc, giáo dục <br /> trẻ với phụ huynh trong giờ đón, trả trẻ. <br /> c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> Các giải pháp, biện pháp được nêu trong đề  tài có mối quan hệ  chặt chẽ <br /> với nhau, hỗ trợ cho nhau trong quá trình giải quyết mọi vấn đề  giúp người cán <br /> bộ  quản lý, giáo viên có kế  hoạch xây dựng nội dung phù hợp trong công tác <br /> chăm sóc và giáo dục trẻ  và đưa vào vận dụng có hiệu quả. Trong đó đặc biệt <br /> quan tâm đến công tác tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và  <br /> giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho mỗi cán bộ quản <br /> lý, giáo viên trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non.<br /> d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> Chất lượng giảng dạy, chăm sóc giáo dục của giáo viên trong nhà trường <br /> ngày càng được nâng lên rõ rệt. Giáo viên nắm được phương pháp dạy học và <br /> cách thức tổ chức các hoạt động so với đầu năm tăng lên. Đa số  giáo viên trong <br /> nhà trường đã linh hoạt hơn nhiều trong công tác giảng dạy và chăm sóc giáo  <br /> dục trẻ. Nhìn vào bảng ta thấy tỷ lệ giáo viên có chuyên môn khá giỏi tăng lên rõ <br /> rệt. Tỷ lệ trẻ đạt về các mặt phát triển được tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ trẻ chưa đạt <br /> yêu cầu giảm nhiều so với khi chưa áp dụng biện pháp.<br /> Những vấn đề  đang nghiên cứu đã mang lại hiệu quả  cho đội ngũ cán, <br /> giáo viên. Những giải pháp, biện pháp của đề  tài đưa ra đã góp phần thiết thực <br /> giúp giáo viên nắm bắt về nội dung, phương pháp kịp thời, có tính sáng tạo trong <br /> việc xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ đáp ứng với yêu cầu phát triển của <br /> giáo dục mầm non hiện nay.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 11<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Đối                 Kết quả<br /> tượn<br /> g Khi chưa áp dụng biện pháp        Sau khi áp dụng biện pháp<br /> <br /> Kiến thức Kỹ năng Kiến thức Kỹ năng<br /> Giáo  Giỏ<br /> Giỏi Khá TB Giỏi Khá TB Khá TB Giỏi Khá TB<br /> viên i<br /> <br /> 20% 60% 20%  50% 45%  5% 70% 25%  5% 75% 20%  5%<br /> <br /> Phát triển  Phát triển  Phát triển  Phát triển <br /> nhận thức ngôn ngữ nhận thức ngôn ngữ<br /> Học <br /> Chưa  Chưa  Chư Chưa <br /> sinh Đạt Đạt Đạt Đạt<br /> đạt đạt a đạt đạt<br /> <br /> 80%  20% 85% 15% 97% 3% 98% 2%<br /> <br /> <br /> <br /> III. Kết luận, kiến nghị<br /> 1. Kết luận<br /> Qua thời gian nghiên cứu về lí luận và thực tiễn đưa ra một số biện pháp <br /> về công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Hoa Pơ <br /> Lang nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường,  giúp trẻ em phát triển về <br /> thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân <br /> cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một , chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần <br /> vào việc xây dựng và phát triển trẻ  ở cấp học tiếp theo, tạo tiền đề  vững chắc  <br /> cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt. Muốn đạt được điều điều đó, người  <br /> cán bộ  quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, <br /> nghiên cứu, chỉ  đạo sát sao trong việc đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà <br /> trường phải luôn quan tâm việc đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ bằng cách <br /> nào, như  thế  nào để  đạt hiệu quả  cao, chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng <br /> giáo dục ở trường mầm non là rất cần thiết và không thể thiếu được trong việc  <br /> nâng cao chất lượng giáo dục tại trường mầm non. <br /> Tích cực chủ  động làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ  Đảng, các <br /> cấp chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác đầu tư  xây dựng, nâng <br /> cấp, sửa chữa cơ  sở  vật chất trường học gắn với việc xây dựng trường đạt  <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 12<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> chuẩn quốc gia; đảm bảo các điều kiện trang thiết bị  đáp  ứng yêu cầu, nhiệm  <br /> vụ chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.<br /> Thực sự gương mẫu, giàu lòng nhân ái yêu thương tôn trọng gần gũi đồng <br /> nghiệp, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc được giao trong nhiều năm phụ trách <br /> công tác giáo dục mầm non tôi tự  rút ra được một bài học kinh nghiệm đưa ra <br /> những biện pháp thiết thực giúp cho những người làm quản lý có thêm một số <br /> kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo nhằm đưa chất lượng nhà trường ngày  <br /> một nâng cao. <br /> 2. Kiến nghị<br /> Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo<br /> Tham mưu với UBND huyện tạo điều kiện hỗ  trợ  kinh phí cho cán bộ <br /> quản lý và giáo viên cốt cán được đi thăm quan học hỏi, giao lưu một số trường  <br /> ở  một số  thành phố  lớn để  rút kinh nghiệm phục vụ  tốt cho công tác nâng cao <br /> chất lượng tại đơn vị. <br /> Đối với CBQL, giáo viên trong trường<br /> Làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ  tại đơn vị.  Tích cực tham <br /> mưu xây dựng CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học<br /> Tạo điều kiện giáo viên tham gia học lớp trên chuẩn nhằm nâng cao trình <br /> độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường  <br /> mầm non.<br /> Thực hiên tôt phong trao thi đua “Xây d<br /> ̣ ́ ̀ ựng trương hoc thân thiên, hoc sinh<br /> ̀ ̣ ̣ ̣  <br /> ́ ực” nhăm phat huy s<br /> tich c ̀ ́ ưc manh tông h<br /> ́ ̣ ̉ ợp cua cac l<br /> ̉ ́ ực lượng trong va ngoai nha<br /> ̀ ̀ ̀ <br /> trương đê xây d<br /> ̀ ̉ ựng môi trương giao duc an toan, thân thiên, hiêu qua, phu h<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ợp  <br /> vơi điêu kiên cua đia ph<br /> ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ương va đap ̀ ́ ứng nhu câu xa hôi; hinh thanh va phat huy<br /> ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ ́  <br /> ̉ ̣ ́ ực, sang tao cua tr<br /> tinh chu đông, tich c<br /> ́ ́ ̣ ̉ ẻ.<br /> <br /> <br /> Trên đây là “Một số  biện pháp chỉ  đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại  <br /> trường Mầm non Hoa Pơ Lang”  tôi đã thực hiện và đạt hiệu quả tại đơn vị, rất <br /> mong được sự  góp ý xây dựng từ  các đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp tôi <br /> hoàn thiện hơn trong quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm.<br /> <br /> <br /> Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 13<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nguyễn Thị Xuân Nhi<br /> <br /> <br />   NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br />                                                       TM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG<br />                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> STT                      Tên tài liệu              Tác giả<br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 14<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> 1   Quyết   định   số   02/2008/QĐ­   BGDĐT   ngày  Thạc sĩ  <br /> 22/1/2008  của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban  Hoàng Minh Đức<br /> hành quy định về  Chuẩn nghề  nghiệp giáo <br /> Nguyễn   Trí,   Hồ   Lam <br /> viên mầm non  <br /> Hồng,   Nguyễn   Ngọc <br /> Ân..<br /> <br /> 2 Thông   tư   36/2011/TT­BGDĐT   ngày <br /> 17/8/2011 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban  Bộ  Giáo dục và Đào tạo <br /> hành  chương trình bồi dưỡng thường xuyên  ban hành<br /> giáo viên mầm non và Thông tư  26/2012/TT­ <br /> BGĐT,   ngày   10   tháng   7   năm   2012   của   Bộ <br /> trưởng   Bộ   Giáo   dục   và   Đào   tạo   ban   hành <br /> Quy chế  Bồi dưỡng thường xuyên, quy định <br /> các hình thức BDTX của giáo viên mầm non<br /> <br /> 3 Thông   tư   17/2009/   QĐ­   BGDĐT   ngày   25  Bộ  Giáo dục và Đào tạo <br /> tháng 7năm  2009 của Bộ  Giáo dục và  Đào  ban hành<br /> tạo ban hành nội dung nuôi dưỡng và chăm <br /> sóc sức khỏe cho trẻ mẫu giáo<br /> <br /> 4 Tài luyện bồi dưỡng thường xuyên cho cán <br /> Nhà   xuất   bản   giáo   dục <br /> bộ   quản   lý,   giáo   viên   năm   học   2015­2016; <br /> Việt nam<br /> 2016­2017.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 15<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> Trang <br /> I.   Phần   mở   đầu…..<br /> ………………………………………………………………...1<br /> 1. Lý do chọn đề  tài................................................................................................... <br /> 1<br /> 2.   Mục   tiêu,   nhiệm   vụ   của   đề <br /> tài……………………………………………………1<br /> 3.   Đối   tượng   nghiên <br /> cứu…………………………………………………………….1<br /> 4.   Giới   hạn  của   đề   tài………….<br /> …………………………………………………….1<br /> 5.   Phương   pháp   nghiên   cứu. <br /> ………………………………………………………..1<br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận………………………………………..1<br /> b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn………………………………………<br /> 1<br /> c) Nhóm phương pháp thống kê thực tiễn…………………………………………2<br /> II.   Phần   nội   dung <br /> .....................................................................................................2<br /> 1.  Cơ   sở   lý <br /> luận..........................................................................................................2<br /> 2.Thực   trạng   vấn   đề   nghiên <br /> cứu.................................................................................3<br /> 3.   Nội   dung   và   hình   thức   của   giải   pháp………………………..<br /> …………………...5<br /> a.  Mục   tiêu   của   giải   pháp…………….<br /> …………………………………………......5<br /> b.  Nội   dung   và   cách   thức   thực   hiện   giải   pháp  …...………..<br /> ………………………..5<br /> c.  Mối   quan   hệ   giữa   các   giải   pháp,   biện <br /> pháp……………………………………..10<br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 16<br /> Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại trường MN Hoa Pơ Lang<br /> <br /> <br /> d. Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu, phạm vi và <br /> hiệu   quả   ứng <br /> dụng………………………………………………………………………10<br /> III.  Phần   kết   luận,   kiến <br /> nghị……………………………………………………..11<br /> 1.   Kết   luận…………………………………………………………………………<br /> 11<br /> 2.   Kiến <br /> nghị………………………………………………………………………..12<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Nhi 17<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2