intTypePromotion=1

Sổ tay hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
345
lượt xem
132
download

Sổ tay hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay Hướng dẫn Thực hành Nuôi tốt (GAP) cho đối tượng tôm sú nuôi thâm canh ở Việt Nam nhằm hướng dẫn cho người nuôi tôm những biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thực hiện trong phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng thêm lợi nhuận cho cộng đồng người nuôi tôm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú thâm canh ở Việt Nam

 1. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 1
 2. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 3 NAFIQAVED NACA/SUMA Ñeà taøi/ Döï aùn GAP Ñaàu ra 7 SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH NUOÂI TOÁT (GAP) TOÂM SUÙ THAÂM CANH ÔÛ VIEÄT NAM Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn Veä sinh vaø Thuù y Thuyû saûn - NAFIQAVED Maïng löôùi caùc Trung taâm Nuoâi troàng Thuyû saûn Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông - NACA
 3. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 4 Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam
 4. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 5 LÔØI NOÙI ÑAÀU Soå tay Höôùng daãn Thöïc haønh Nuoâi toát Nuoâi troàng Thuyû saûn Chaâu AÙ Thaùi Bình (GAP) cho ñoái töôïng toâm suù nuoâi thaâm Döông (NACA) ñaõ taøi trôï kinh phí in cuoán canh do taäp theå caùc nhaø khoa hoïc, caùc soå tay naøy. nhaø quaûn lyù vaø coâng nhaân kyõ thuaät tham Nhoùm caùn boä xaây döïng Soå tay Höôùng gia trong Ñeà taøi/Döï aùn ÖÙng duïng Qui daãn Thöïc haønh Nuoâi toát (GAP) Toâm suù phaïm Thöïc haønh nuoâi toát (GAP) cho ñoái Thaâm canh ôû Vieät Nam raát mong nhaän töôïng toâm suù, keát hôïp vôùi noäi dung BMP ñöôïc goùp yù cuûa caùc nhaø khoa hoïc, caùc cuûa Ñaàu ra 7 Hôïp phaàn SUMA (Hoã trôï chuyeân gia quaûn lyù vaø baø con nuoâi toâm Nuoâi troàng Thuyû saûn nöôùc maën, nöôùc lôï) ñeå giuùp chuùng toâi boå sung hoaøn thieän soå nhaèm höôùng daãn cho ngöôøi nuoâi toâm tay cho caùc laàn taùi baûn sau. nhöõng bieän phaùp kyõ thuaät vaø quaûn lyù caàn thöïc hieän trong phoøng ngöøa dòch beänh, Chuùc baø con thaéng lôïi baûo veä moâi tröôøng, ñaûm baûo an toaøn thöïc trong ngheà nuoâi toâm! phaåm vaø taêng theâm lôïi nhuaän cho coäng ñoàng ngöôøi nuoâi toâm. Cuïc quaûn lyù CL, ATVS&TYTS, cô quan chuû trì ñeà taøi vaø döï aùn GAP, chaân thaønh caùm ôn Hôïp phaàn SUMA vaø Maïng löôùi Traïi nuoâi toâm suù coù qui hoaïch ñeïp. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 5
 5. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 6 I. LÖÏA CHOÏN ÑÒA ÑIEÅM VAØ XAÂY DÖÏNG AO NUOÂI A. Löïa choïn ñòa ñieåm B. Xaây döïng ao nuoâi 1. Ao nuoâi phaûi naèm trong khu quy hoaïch 1. Khi xaây döïng ao ñaàm, khoâng laøm aûnh (thoâng tin laáy töø cô quan khuyeán ngö hoaëc höôûng xaáu ñeán röøng ngaäp maën. cô quan quaûn lyù chaát löôïng, thuù y thuyû saûn 2. Caàn coù heä thoáng keânh caáp nöôùc, thoaùt ñòa phöông). nöôùc rieâng bieät. 2. Neân choïn nôi giao thoâng thuaän tieän, coù 3. Ao chöùa nöôùc caáp coù dieän tích baèng ñieän löôùi, coù khaû naêng chuû ñoäng nguoàn 20%-30% toång dieän tích ao nuoâi; ao chöùa nöôùc caáp (ngoït, maën), ñaûm baûo an ninh. nöôùc thaûi coù dieän tích baèng 10-15% toång 3. Khoâng neân choïn ñòa ñieåm nuoâi toâm ôû dieän tích ao nuoâi. Bôø ao caàn ñöôïc gia coá nhöõng nôi coù nhieàu muøn baõ höõu cô (tröôùc kyõ, nhaèm traùnh thaåm thaáu vaø saït lôû khi ñaây laø röøng ngaäp maën) vaø nhöõng vuøng ñaát möa baõo. pheøn, ñaát caùt. 4. Möïc nöôùc ao nuoâi caàn duy trì töø 1m - 4. Khoâng neân choïn nôi gaàn nguoàn gaây oâ 1,4 m trong suoát vuï nuoâi. nhieãm: nhaø veä sinh, nöôùc thaûi noâng 5. Neân troàng caây ngaäp maën, thaû caù, nghieäp, khu coâng nghieäp taäp trung, nöôùc nhuyeãn theå hai maûnh voû, troàng rong thaûi sinh hoaït. bieån... treân keânh thoaùt nöôùc vaø ao xöû lyù chaát thaûi ñeå taïo heä loïc sinh hoïc. II. CHUAÅN BÒ AO NUOÂI Phôi ñaùy ao nuoâi. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 6
 6. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 7 1. Caàn loaïi boû chaát thaûi, muøn baõ höõu cô caùc ñoäng vaät ngoaøi töï nhieân loït vaøo ao trong ao nuoâi. Ao caàn ñeå öôùt ít nhaát 3 ngaøy nuoâi. Neáu sau khi loïc maø vaãn xuaát hieän caù ñeå kieåm tra chaát löôïng ñaùy. Neáu ñaùy ao coù taïp thì söû duïng saponin hoaëc reã caây thuoác maøu ñen vaø muøi hoâi, caàn naïo veùt heát buøn caù ñeå dieät taïp. Sau khi dieät taïp, kieåm tra vaø chuyeån sang ao chöùa buøn. ñoä pH, neáu ñaït yeâu caàu thì tieán haønh gaây maøu nöôùc. 2. Phôi ñaùy ao (neáu laø ñaát pheøn thì khoâng neân phôi ñaùy ñeå traùnh ñoä pheøn taêng cao). 6. Gaây maøu nöôùc: Moät soá ao khoâng theå laøm khoâ ñaùy thì caàn Nöôùc ao ñaït yeâu caàu ñeå thaû toâm coù maøu röûa (thau) vaø duøng bôm huùt heát buøn ñen ôû vaøng xanh ñeán naâu cuûa taûo luïc, taûo kim. ñaùy. Neân choïn nhöõng ngaøy aám vaø coù aùnh 3. Ñieàu chænh ñoä pH cuûa ñaát, theo höôùng saùng maët trôøi ñeå tieán haønh gaây maøu daãn taïi baûng 1: nöôùc theo moät trong hai caùch döôùi ñaây: Baûng 1: Tyû leä boät ñaù voâi hoaëc voâi ñeå ñieàu o Duøng 30-50 kg NPK (5:10:3) cho 1 ha. chænh pH cuûa ñaát Neáu sau 3 ngaøy nöôùc vaãn chöa coù maøu toát, caàn boå sung theâm 2-3 kg/1ha, sau 3 Boät ñaù voâi Voâi pH cuûa ñaát ngaøy kieåm tra maøu nöôùc, neáu chöa ñaït (CaCO3) kg/ha (CaO) kg/ha yeâu caàu thì tieáp tuïc laøm nhö treân cho >6,5 500 1000 ñeán khi nöôùc ao coù maøu toát. 2000 5 ñeán 6 1000 o Duøng 1kg boät ñaäu naønh rang khoâ+1kg boät caùm gaïo+ 0,5kg boät caù naáu chín, 3000 5 ñeán 6 1500 troän ñeàu, uû qua ñeâm hoaø vaøo nöôùc taït ñeàu khaép ao nuoâi, laøm lieân tuïc 3-4 ngaøy Ghi chuù: vaøo luùc saùng sôùm. pH < 5 neân duøng voâi (CaO); pH > 6,5 neân söû duïng boät ñaù voâi (CaCO3). 7. Kieåm tra pH nöôùc, neáu ñaït yeâu caàu thì Neáu söû duïng phoái hôïp hai loaïi thì neân tieán haønh thaû gioáng. tham khaûo yù kieán cuûa caùn boä kyõ thuaät. 4. Ñoái vôùi ao môùi: sau khi xaây döïng xong, ngaâm nöôùc 4-5 ngaøy roài thaùo caïn, sau ñoù tieáp tuïc cho nöôùc vaøo ngaâm 2-3 ngaøy roài thaùo caïn, laøm 3-4 laàn cho ñeán khi pH ñaït yeâu caàu vaø oån ñònh. 5. Sau khi ñaõ xöû lyù vaø thau röûa ao, tieán haønh laáy nöôùc. Nguoàn nöôùc caáp vaøo ao nuoâi phaûi laáy töø ao chöùa ñaõ ñöôïc xöû lyù. Nöôùc laáy vaøo ao nuoâi vaø ao chöùa ñeàu phaûi loïc baèng löôùi maét nhoû ñeå ngaên caù taïp vaø Caûi taïo ñaùy ao öôùt. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 7
 7. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 8 Ao coù maøu nöôùc khoâng toát. Ao coù maøu nöôùc toát. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 8
 8. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 9 III. KYÕ THUAÄT CHOÏN GIOÁNG VAØ THAÛ GIOÁNG A. Choïn gioáng 1. Khoâng mua toâm gioáng khoâng roõ nguoàn theâm 2ml formol, ñoàng thôøi suïc khí. Sau goác vaø khoâng coù giaáy chöùng nhaän kieåm 1 giôø, neáu toâm cheát nhieàu hôn 10% laø dòch. gioáng khoâng toát vaø khoâng neân mua. 2. Neân mua toâm gioáng ôû nhöõng traïi coù uy 5. Khi ñaõ choïn ñöôïc meû gioáng öng yù (tuy tín (gioáng toát, ít dòch beänh, chaát löôïng oån nhieân toâm vaãn coù theå mang maàm beänh ñònh,..). nguy hieåm) neân thu khoaûng 200 con toâm gioáng, giöõ soáng vaø ñöa ñeán phoøng kieåm 3. Taïi traïi gioáng caàn quan saùt toâm trong nghieäm ñeå kieåm tra beänh ñoám traéng vaø töøng beå gioáng baèng maét thöôøng keát hôïp söû MBV. Chuù yù, chæ mua nhöõng meû gioáng duïng kính luùp hoaëc kính hieån vi ñeå kieåm khoâng coù vi ruùt gaây beänh ñoám traéng vaø tyû tra ngoaïi quan cuûa toâm ñeå löïa choïn: leä nhieãm MBV thaáp hôn 10%. Neáu thaáy toâm trong beå ñeàu côõ (khoaûng 12-15mm ñoái vôùi PL15), hoaït ñoäng nhanh nheïn, coù khaû naêng bôi ngöôïc doøng (khi khuaáy nöôùc) vaø phaûn öùng nhanh leï vôùi taùc ñoäng beân ngoaøi (voã nheï vaøo thaønh chaäu), toâm saùng ñeïp hoaëc coù maøu naâu ñen, raâu vaø phuï boä ñaày ñuû, saïch seõ, khoâng dò hình, ruoät chöùa ñaày thöùc aên (coù theå quan saùt thaáy moät daûi ñen lieân tuïc doïc theo soáng löng) thì neân mua. Neáu thaáy toâm trong beå öông coù con cheát hoaëc khoâng ñaït caùc yeâu caàu neâu taïi muïc treân thì khoâng neân mua. Toâm gioáng coù chaân bôi saïch, toát. 4. Sau khi kieåm tra ngoaïi quan, neân tieáp tuïc kieåm tra söùc khoeû toâm baèng moät trong hai caùch döôùi ñaây: Soác nöôùc ngoït: laáy nöôùc cuøng vôùi 20-30 con toâm gioáng töø beå öông vaøo khoaûng 1/2 coác thuyû tinh, cho theâm moät löôïng nöôùc ngoït töông ñöông vaøo coác vaø chôø khoaûng 1 giôø. Neáu hôn moät phaàn tö soá toâm trong coác bò cheát thì khoâng neân mua. Soác formalin: laáy 100 con toâm gioáng cho vaøo 10 lít nöôùc laáy töø beå gioáng vaø Toâm gioáng coù chaân bôi bò toån thöông. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 9
 9. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 10 Toâm gioáng yeáu, tuïm vaøo giöõa. Toâm gioáng khoûe, phaân taùn ñeàu. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 10
 10. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 11 B. Thaû gioáng 1. Caàn tuaân thuû lòch thaû gioáng theo höôùng ñieàu chænh moâi tröôøng töø töø nhaèm traùnh daãn cuûa cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa gaây soác cho toâm. phöông. 5. Neân thaû toâm gioáng xuoáng ao nuoâi vaøo 2. Moãi ao nuoâi caàn thaû ñuû löôïng gioáng luùc saùng sôùm hoaëc chieàu maùt. Choïn ñaàu trong moät laàn. Toaøn vuøng nuoâi neân taäp höôùng gioù ñeå thaû toâm. Toâm gioáng trong trung thaû gioáng trong thôøi gian 3-4 ngaøy. caùc tuùi nilon ñöôïc ngaâm xuoáng ao nuoâi khoaûng 30 phuùt cho ñeán khi caân baèng 3. Neân vaän chuyeån toâm gioáng vaøo luùc saùng nhieät ñoä. Môû tuùi nilon cho nöôùc vaøo töø töø sôùm hay chieàu toái nhaèm traùnh nhieät ñoä ñeå toâm gioáng töï bôi ra ngoaøi ao nuoâi. quaù cao gaây soác cho toâm. Thôøi gian vaän chuyeån con gioáng töø traïi gioáng veà nôi nuoâi 6. Maät ñoä thaû gioáng trong ao öông neân töø caøng nhanh caøng toát (khoâng quaù 6 giôø). 100 - 150 con/m2. 4. Tröôùc khi thaû gioáng caàn so saùnh caùc yeáu toá moâi tröôøng (pH, ñoä maën,..) giöõa traïi gioáng vaø ao nuoâi ñeå khi thaû toâm thöïc hieän Ngaâm tuùi ñöïng toâm gioáng tröôùc khi thaû. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 11
 11. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 12 IV. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG AO NUOÂI A. Caùc thoâng soá moâi tröôøng Caùc thoâng soá moâi tröôøng nöôùc nuoâi thích hôïp cho toâm suù ñöôïc giôùi thieäu trong Baûng 2. Baûng 2: Caùc thoâng soá moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi toâm suù Thoâng soá Giôùi haïn toái öu Ghi chuù pH 7.5 - 8.5 Dao ñoäng haøng ngaøy
 12. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 13 3. Duy trì maøu nöôùc: khu vöïc cho toâm aên: o Neáu buøn ñaùy ao coù maøu naâu hoaëc coù Neáu ñoä trong 50 ñaùy thì duøng moïi bieän phaùp (tröø söû cm, caàn thay 15-20% löôïng nöôùc trong duïng hoaù chaát) ñeå loaïi boû taûo ñaùy, ao keát hôïp vôùi boùn ñaù voâi (200kg- keát hôïp thay 15-20 % löôïng nöôùc vaø 300kg/ha) vaø phaân NPK gaây maøu vaøo ñieàu chænh löôïng thöùc aên cho phuø saùng sôùm ñeå taêng löôïng taûo trong ao. hôïp 4. Duy trì chaát löôïng ñaùy ao: o Neáu buøn ñaùy coù maøu ñen thì söû duïng Sau moãi laàn cho aên kieåm tra thöùc aên cheá phaåm sinh hoïc ñeå phaân huyû chaát baèng saøng aên, ñeå kòp thôøi ñieàu chænh höõu cô, giaûm löôïng thöùc aên (10%) nhaèm traùnh ñeå thöùc aên dö thöøa, gaây tích trong 2 ngaøy, thay 15-20 % löôïng tuï ôû ñaùy ao. nöôùc, keát hôïp vôùi duøng bôm ñeå huùt buøn ñen ôû ñaùy vaø quaït nöôùc ñeå taêng cöôøng Lieân tuïc kieåm tra thöùc aên vaø buøn ñaùy taïi oxy. Ao nöôùc coù maøu toái ñen. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 13
 13. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 14 Ñaùy ao baån vaø coù nhieàu taûo ñaùy phaùt trieån. 5. Caáp nöôùc vaø thay nöôùc Nguoàn nöôùc caáp phaûi ñöôïc laáy töø ao chöùa ñaõ ñöôïc xöû lyù vaø phaûi loïc qua löôùi Chæ thay nöôùc trong tröôøng hôïp thaät söï maét nhoû. caàn thieát ñeå ñieàu chænh caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø ñaùy ao (muïc 4 vaø 5) hoaëc caáp Neân thay nöôùc töø töø vaø thöïc hieän nhieàu nöôùc boå sung khi nöôùc trong ao bò caïn. laàn ñeå traùnh gaây soác cho toâm. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 14
 14. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 15 V. QUAÛN LYÙ THÖÙC AÊN VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHO AÊN A. Löïa choïn thöùc aên 1. Caàn löïa choïn thöùc aên cuûa nhöõng cô sôû cuûa loâ haøng. Khi coù nghi ngôø, caàn laáy maãu saûn xuaát coù uy tín vaø loaïi thöùc aên phuø hôïp ñeå kieåm tra caùc chæ tieâu chaát löôïng vaø vôùi thaùng tuoåi cuûa toâm. khaùng sinh caám. 2. Caàn kieåm tra thoâng tin treân bao bì ñeå 3. Baûo quaûn thöùc aên nôi khoâ raùo, thoaùng bieát chaát löôïng vaø haïn söû duïng cuûa thöùc maùt ñoàng thôøi coù bieän phaùp ngaên chuoät vaø aên, ñoái chieáu caùc chæ tieâu chaát löôïng ghi coân truøng xaâm haïi. treân nhaõn vôùi phieáu kieåm tra chaát löôïng Cho toâm aên baèng thuyeàn. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 15
 15. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 16 B. Phöông phaùp cho aên 1. Löôïng thöùc aên söû duïng trong ngaøy ñöôïc xuoáng ao ñeå traùnh tình traïng toâm vaøo saøng tính toaùn döïa treân toång löôïng vaø kích côõ aên tröôùc, daãn ñeán vieäc kieåm tra löôïng thöùc toâm trong ao, keát hôïp vôùi kieåm tra treân aên seõ khoâng chính xaùc. Caên cöù vaøo löôïng saøng aên. Thôøi ñieåm cho aên trong ngaøy phuï thöùc aên coøn dö treân saøng ñeå ñieàu chænh thuoäc vaøo löùa tuoåi cuûa toâm, thöôøng laø 5 löôïng thöùc aên cho laàn sau, caùch tieán haønh laàn/ngaøy: laàn 1 (6h), laàn 2 (10h), laàn 3 nhö sau: (14h), laàn 4 (18h), laàn 5 (20h). 4 saøng coøn thöùc aên (töø 20% trôû leân): 2. Trong 2 thaùng ñaàu, do taäp tính cuûa toâm Giaûm 10% thöùc aên cho laàn sau. phaân boá ôû khu vöïc ven bô neân thöùc aên caàn 3 saøng coøn thöùc aên (töø 20% trôû leân): ñöôïc raûi ôû vuøng nöôùc gaàn bôø. Töø thaùng thöù Giaûm 3 - 5% thöùc aên cho laàn sau. 3 thöùc aên ñöïôc raûi ñeàu khaép ao. Traùnh raûi thöùc aên nôi ñaùy ao dô baån vaø quaù saùt bôø. 2 saøng coøn thöùc aên (töø 20% trôû leân): Giöõ Caùc vò trí coù nhieàu chaát caën baõ laéng tuï neân nguyeân thöùc aên cho laàn sau. laøm daáu baèng coïc ñeå traùnh cho toâm aên ôû ñoù. Neân taét maùy suïc khí 15 phuùt tröôùc khi 1 saøng coøn thöùc aên ( töø 20% trôû leân): cho aên, sau 1 giôø kieåm tra saøng aên vaø baät Taêng 3 - 5% thöùc aên cho laàn sau. laïi maùy suïc khí. 4 saøng heát thöùc aên: Taêng 10% thöùc aên Töø ngaøy nuoâi thöù 21 trôû ñi, söû duïng saøng cho laàn sau. aên (nhaù) ñeå ñieàu chænh thöùc aên. Löôïng Ghi chuù: trong thôøi gian toâm loät voû, nhieät thöùc aên cho vaøo saøng 2 thaùng ñaàu laø 3%, ñoä trong ao quaù cao hoaëc quaù thaáp, hoaëc caùc thaùng coøn laïi laø 4% toång löôïng thöùc khi toâm coù daáu hieäu beänh, v.v..… caàn ñieàu aên, chia ñeàu cho caùc saøng. Chæ cho thöùc chænh giaûm löôïng thöùc aên cho phuø hôïp ñeå aên vaøo saøng sau khi ñaõ raûi heát thöùc aên traùnh thöùc aên thöøa laøm oâ nhieãm nöôùc ao. Thöùc aên coâng nghieäp. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 16
 16. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 17 Duøng saøng aên ñeå kieåm tra thöùc aên Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 17
 17. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 18 VI. QUAÛN LYÙ SÖÛ DUÏNG THUOÁC THUÙ Y THUYÛ SAÛN VAØ HOAÙ CHAÁT XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG 1. Khoâng neân söû duïng thuoác khaùng sinh vaø 2. Tuyeät ñoái khoâng söû duïng thuoác, hoaù chaát hoaù chaát xöû lyù moâi tröôøng, ñeå ñaûm baûo an caám söû duïng trong nuoâi troàng thuûy saûn, toaøn cho moâi tröôøng ao nuoâi vaø an toaøn theo chæ daãn ôû baûng 3 vaø baûng 4. thöïc phaåm cho saûn phaåm toâm nuoâi. Baûng 3: Danh muïc caùc loaïi thuoác caám söû duïng trong nuoâi troàng thuyû saûn taïi Vieät Nam (caäp nhaät ñeán thaùng 12/2005) Ñoái töôïng aùp duïng TT Teân hoaù chaát, khaùng sinh 1 Aristolochia spp vaø caùc cheá phaåm töø chuùng 2 Chloramphenicol 3 Chloroform Thöùc aên, thuoác thuù y, 4 Chlorpromazine hoaù chaát, chaát xöû lyù moâi tröôøng, chaát taåy 5 Colchicine röûa khöû truøng, chaát 6 Dapsone baûo quaûn, kem boâi 7 Dimetridazole da tay trong taát caû caùc khaâu saûn xuaát 8 Metronidazole gioáng, nuoâi troàng 9 Nitrofuran (bao goàm caû Furazolidone) ñoäng thöïc vaät döôùi 10 Ronidazole nöôùc vaø löôõng cö, dòch vuï ngheà caù vaø 11 Green Malachite (Xanh Malachite) baûo quaûn, cheá bieán. 12 Ipronidazole 13 Caùc Nitroimidazole khaùc 14 Clenbuterol 15 Diethylsilbestrol (DES) 16 Glycopeptides 17 Trichlorfon (Dipterex) Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 18
 18. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 19 Baûng 4: Danh muïc khaùng sinh nhoùm Fluoroquinolones caám söû duïng trong saûn xuaát, kinh doanh thuûy saûn xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Myõ vaø Baéc Myõ (caäp nhaät ñeán thaùng 12/2005) TT Teân hoùa chaát, khaùng sinh Ñoái töôïng aùp duïng 1 Danofloxacin Thöùc aên, thuoác thuù y, hoùa 2 Difloxacin chaát, chaát xöû lyù moâi tröôøng, 3 Enrofloxacin chaát taåy röûa khöû truøng, chaát 4 Ciprofloxacin baûo quaûn, kem boâi da tay 5 Sarafloxacin trong taát caû caùc khaâu saûn xuaát gioáng, nuoâi troàng ñoäng thöïc 6 Flumequine vaät döôùi nöôùc vaø löôõng cö, 7 Norfloxacin dòch vuï ngheà caù vaø baûo quaûn, 8 Ofloxacin cheá bieán. 9 Enoxacin 10 Lomefloxacin 11 Sparfloxacin 3. Chæ söû duïng thuoác thuù y khi ñaõ bieát chaéc 4. Sau khi söû duïng thuoác caàn lieân tuïc theo chaén toâm bò beänh gì vaø söû duïng loaïi thuoác doõi dieãn bieán söùc khoeû cuûa toâm vaø laáy naøo ñeå chöõa trò. Khi söû duïng thuoác thuù y maãu toâm kieåm tra ñeå bieát ñöôïc hieäu quaû phaûi tuaân theo höôùng daãn cuûa cô quan thuù cuûa vieäc chöõa beänh. Caàn ngöøng söû duïng y thuyû saûn hoaëc ngöôøi coù chöùng chæ haønh thuoác ít nhaát 4 tuaàn tröôùc khi thu hoaïch. ngheà thuù y thuyû saûn. Ngöôøi keâ ñôn trò beänh 5. Ghi nhaät kyù taát caû caùc loaïi thuoác thuù y phaûi ghi roõ caùc hieän töôïng beänh lyù, keát thuyû saûn, hoaù chaát xöû lyù moâi tröôøng ñaõ söû quaû phaân tích maàm beänh (neáu coù), ghi roõ duïng. loaïi thuoác, lieàu duøng vaø phöông phaùp ñieàu trò. Khi mua thuoác, caàn yeâu caàu nhaø cung 6. Maãu bao bì, nhaõn hieäu thuoác, hoaù chaát caáp xuaát trình giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù ñaõ söû duïng caàn löu giöõ ít nhaát 2 vuï nuoâi ñeå saûn xuaát thuoác thuù y thuyû saûn do Cuïc Quaûn phuïc vuï cho vieäc tra cöùu sau naøy. lyù CL, ATVS & TYTS caáp. Neáu thaáy nghi ngôø caàn laáy maãu ñeå kieåm tra. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 19
 19. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:47 PM Page 20 VII. QUAÛN LYÙ SÖÙC KHOEÛ TOÂM A. Ngaên ngöøa laây nhieãm cheùo 1. Duïng cuï chaêm soùc (chaøi, saøng kieåm hieän töôïng toâm baùm bôø, keùo ñaøn, noåi ñaàu, tra…) duøng rieâng cho töøng ao hoaëc phaûi chim aên caù xuaát hieän, kieåm tra caùc daáu khöû truøng baèng chlorine 65% (noàng ñoä hieäu baát thöôøng treân thaân toâm ... 5g/100l) tröôùc khi söû duïng cho ao khaùc. 1. Neáu toâm coù maøu saùng ñeïp, phuï boä ñaày 2. Coâng nhaân chaêm soùc ao nuoâi phaûi khöû ñuû, ñöôøng chæ thöùc aên ôû löng ñeàu (lieân tuïc) truøng tay, chaân tröôùc khi chuyeån sang laø toâm bình thöôøng. chaêm soùc ao khaùc. Nhöõng ao toâm ñaõ 2. Neáu toâm giaûm aên, maøu saéc thay ñoåi, nhieãm beänh hoaëc nghi nhieãm beänh caàn ñöôøng chæ thöùc aên môø, khoâng lieân tuïc, cöû ngöôøi chaêm soùc rieâng. chim aên caù xuaát hieän, coù toâm cheát laø toâm 3. Khoâng chuyeån toâm nghi nhieãm beänh coù daáu hieäu beänh. Caàn laáy maãu ñeå xeùt sang ao khaùc. nghieäm beänh hoaëc baùo cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa phöông, ngöôøi coù chöùng chæ 4. Thöôøng xuyeân veä sinh, doïn saïch caùc buïi haønh ngheà thuù y thuyû saûn ñeå ñöôïc höôùng caây treân bôø ao. Tuyeät ñoái khoâng ñeå gia suùc daãn bieän phaùp xöû lyù. vaø gia caàm vaøo khu vöïc nuoâi toâm. 3. Neáu thaáy toâm boû aên, daït bôø, coù phaân 5. Bôø ao vaø bôø keânh caàn ñöôïc kieåm tra traéng, baån ôû voû, mang vaø caùc daáu hieäu baát thöôøng xuyeân ñeå phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thöôøng, caàn giaûm löôïng thöùc aên cho toâm thôøi nhöõng choã roø ræ, thaåm laäu. vaø thay 15-20cm nöôùc, sau ñoù duøng boät ñaù voâi 200-300kg/ha raûi ñeàu khaép maët ao. 6. Thöôøng xuyeân kieåm tra phaùt hieän vaø Neáu sau 2 ngaøy, beänh khoâng giaûm, caàn dieät kyù chuû trung gian nhö cua, coøng, giaùp hoûi yù kieán cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa xaùc... trong ao nuoâi vaø trong heä thoáng caáp phöông, ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà thuù nöôùc. y thuyû saûn ñeå ñöôïc höôùng daãn bieän phaùp xöû lyù. 7. Toâm cheát, toâm bò beänh phaûi ñöôïc thu doïn vaø tieâu huyû, nhöõng nôi coù xaùc toâm 4. Neáu toâm cheát coù ñoám traéng treân voû laø cheát caàn ñöôïc khöû truøng. khaû naêng toâm ñaõ nhieãm vi ruùt ñoám traéng raát cao, thì khoâng thaùo nöôùc ao ñeå traùnh B. Giaùm saùt söùc khoûe toâm nuoâi vaø laây lan beänh, laäp töùc baùo cho caùc hoä nuoâi xöû lyù söï coá: xung quanh bieát ñeå phoøng ngöøa, ñoàng thôøi baùo cho cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa Haøng ngaøy kieåm tra 2 laàn caùc daáu hieäu phöông, ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà thuù ngoaïi quan cuûa toâm treân saøng aên, keát hôïp y thuyû saûn (raát quan troïng vì phaàn lôùn toâm kieåm tra caùc chæ tieâu moâi tröôøng ñeå nhaän cheát laø do beänh naøy) ñeå ñöôïc höôùng daãn bieát tình traïng söùc khoeû cuûa toâm. Löu yù caùc Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 20
 20. thiet ke chuan.qxd 1/3/2001 12:48 PM Page 21 Toâm baån voû. Toâm bò beänh ñoám traéng. Toâm bò ñaàu vaøng. Toâm bò ñoùng rong. Mang toâm baån. Toâm nhieãm khuaån. Höôùng daãn thöïc haønh nuoâi toát (GAP) ) toâm suù thaâm canh ôû Vieät Nam 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2