intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Tập 1

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

484
lượt xem
148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập 1: Những vấn đề chung - Nội dung chính: Chương 1. Tình hình ô nhiễm môi trường thành phố; Chương 2. Các quy định về bảo vệ môi trường; Chương 3. Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; Chương 4. Hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Tập 1

 1. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP Taäp 1 : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998 1 Vaán ñeà chung
 2. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp MUÏC LUÏC Tr 1 MUÏC LUÏC 3 LÔØI NOÙI ÑAÀU 4 Chöông I TÌNH HÌNH OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ 4 1. Nguyeân nhaân chính gaây oâ nhieãm moâi tröôøng thaønh phoá 1.1 Vieäc gia taêng daân soá 4 1.2 Phaùt trieån coâng nghieäp 5 1.3 Cô sôû haï taàng moâi tröôøng yeáu keùm 7 8 2. Tình hình moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh 9 2.1 OÂ nhieãm khoâng khí 2.1.1 Nguoàn oâ nhieãm khoâng khí 9 2.1.2 Chaát löôïng khoâng khí thaønh phoá 9 2.1.3 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm 14 15 2.2 OÂ nhieãm nöôùc 2.2.1 Chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc taïi TPHCM 15 17 2.3 OÂ nhieãm do chaát thaûi raén 19 Chöông II CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG 19 Luaät baûo veä moâi tröôøng 22 Thoâng tö 490 / TT 29 - 4 - 1998 Phuï luïc I 24 Phuï luïc II 26 Phuï luïc III 27 Phuï luïc IV 30 31 Nghò ñònh 26 /CP ngaøy 26 - 4 - 1996 38 Chöông III TIEÂU CHUAÅN MOÂI TRÖÔØNG VIEÄT NAM I Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5937 - 1995 38 II Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5939 - 1995 39 III Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5942 - 1995 41 IV Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5945 - 1995 43 Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5949 - 1995 49 V 2 Vaán ñeà chung
 3. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp HÖÔÙNG DAÃN THUÛ TUÏC CAÁP, GIA HAÏN VAØ THU 47 Chöông IV HOÀI GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÏT TIEÂU CHUAÅN MOÂI TRÖÔØNGCHO CAÙC CÔ SÔÛ COÂNG NGHIEÄP I Nhöõng quy ñònh chung 47 II Thuû tuïc caáp, gia haïn hieäu löïc vaø thu hoài giaáy pheùp 48 veà moâi tröôøng III Khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi 51 Phuï luïc A 52 Phuï luïc B 53 Phuï luïc C 54 Phuï luïc D 55 Phuï luïc E 57 Phuï luïc F 58 3 Vaán ñeà chung
 4. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp LÔØI NOÙI ÑAÀU ★★★ H ieän nay, raát nhieàu cô sôû saûn xuaát vöøa vaø nhoû naèm xen laãn khu daân cö. Do ñoù, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, aûnh höôûng söùc khoûe vaø sinh hoaït nhaân daân ñang laø vaán ñeà nan giaûi cuûa Thaønh phoá chuùng ta. Tröôùc maét, Thaønh phoá khoâng theå di dôøi taát caû caùc cô sôû oâ nhieãm vaøo caùc khu coâng nghieäp. Maët khaùc cuõng khoâng theå cuøng moät luùc ñoùng cöûa caùc cô sôû naøy. Vaäy bieän phaùp naøo ñeå coù theå giaûi quyeát tình theá naøy, vöøa coù theå ñaûm baûo saûn xuaát, vöøa coù theå giaûi quyeát moät phaàn vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng. Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng ñaõ keát hôïp vôùi nhieàu Trung taâm, Tröôøng, Vieän nghieân cöùu veà moâi tröôøng xaây döïng “Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng“ trong caùc xí nghieäp coù qui moâ vöøa vaø nhoû. Taäp taøi lieäu naøy laø moät phaàn Soå tay noùi treân, giôùi thieäu nhöõng neùt cô baûn veà tình hình moâi tröôøng Thaønh phoá, töø nguyeân nhaân ñeán hieän traïng moâi tröôøng hieän nay cuûa Thaønh phoá. Taøi lieäu naøy cuõng giôùi thieäu nhöõng qui ñònh cuûa luaät baûo veä moâi tröôøng Vieät Nam lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp. Höôùng daãn trình töï, thuû tuïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Höôùng daãn noäi dung baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, phieáu ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Nhöõng hình thöùc vaø möùc ñoä xöû lyù vi phaïm caùc qui ñònh veà baûo veä moâi tröôøng. Höôùng daãn trình töï, thuû tuïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Nhöõng tieâu chuaån cô baûn veà baûo veä moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. CHUÛ TRÌ : PGS. TS. NGUYEÃN THIEÄN NHAÂN BIEÂN SOAÏN : KS. NGUYEÃN KHAÉC THANH 4 Vaán ñeà chung
 5. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Chöông I TÌNH HÌNH OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm coâng nghieäp, thöông maïi, vaên hoùa vaø du lòch. Beân caïnh nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaø tích cöïc vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, noù coøn ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo vieäc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng thaønh phoá vaø khu vöïc. I. Nguyeân nhaân chính gaây oâ nhieãm moâi tröôøng thaønh phoá I.1 Vieäc gia taêng daân soá : Phaùt trieån coâng nghieäp ñöôïc coi laø chìa khoùa ñeå phaùt trieån kinh teá. Caùc ngaønh coâng nghieäp coù xu höôùng ñaàu tö ôû nhöõng trung taâm lôùn, chuû yeáu vì söï saün coù nguoàn löïc coù trình ñoä cuõng nhö gaàn caùc cô quan Nhaø nöôùc, ñieàu kieän giao thoâng, thoâng tin lieân laïc, thò tröôøng taøi chính vaø caùc dòch vuï khaùc. Vì theá thaønh phoá trôû thaønh nôi taïo ra vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, thu huùt moät löôïng daân cö töø caùc vuøng noâng thoân. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây daân soá thaønh phoá haøng naêm taêng khoaûng 110.000 ngöôøi, chöa keå soá nhaäp cö khoâng hôïp phaùp vaø khaùch vaõng lai. Baûng 1 cho thaáy tình hình gia taêng daân soá vaø tyû leä taêng töï nhieân cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh töø naêm 1994. Baûng 1. Daân soá trung bình cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh 1994 1995 1996 1997 Toång soá 4.649.387 4.764.671 4.880.435 4.989.703 Noäi thaønh 3.306.809 3.386.488 3.466.891 3.541.040 Ngoaïi thaønh 1.342.778 1.378.183 1.413.544 1.448.663 (Nieân giaùm thoáng keâ 1997-Cuïc thoáng keâ thaønh phoá Hoà Chí Minh) Baûng 2. Tyû leä taêng töï nhieân (%o) 1994 1995 1996 1997 Toaøn thaønh 15,39 14,83 14,16 14,02 Noäi thaønh 14,56 14,03 13,40 13,22 Ngoaïi thaønh 17,40 16,78 15,97 15,91 (Nieân giaùm thoáng keâ 1997-Cuïc thoáng keâ thaønh phoá Hoà Chí Minh) Caùc soá lieäu thoáng keâ cho thaáy vaøo naêm 1872 daân soá thaønh phoá Saøi Goøn laø 5 Vaán ñeà chung
 6. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 16.000 ngöôøi, treân dieän tích khoaûng 30 km2. Naêm 1954 coù khoaûng 1.000.000 ngöôøi, vôùi dieän tích khoaûng 139,5 km2. Naêm 1989 coù khoaûng 3.900.000 ngöôøi. Hieän nay theo soá lieäu thoáng keâ trong baûng 1, daân soá thaønh phoá laø 4.989.703 ngöôøi. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø 1 trong 7 thaønh phoá coù maät ñoä daân cö cao nhaát theá giôùi. Noäi thaønh thaønh phoá Hoà Chí Minh chæ chieám 7% dieän tích toaøn thaønh phoá (140,3km2), nhöng taäp trung ñeán 70% daân soá vôùi maät ñoä daân cö trung bình treân 23.000 ngöôøi/km2, taïi caùc khu trung taâm nhö quaän 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 maät ñoä daân cö leân ñeán 35.000 - 53.000 ngöôøi/km2. Ngoaøi ra, do thieáu nhaø ôû neân ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khoaûng 24.000 caên nhaø luïp xuïp ven vaø treân caùc soâng raïch cuûa thaønh phoá. I.2 Phaùt trieån coâng nghieäp: Töø nhöõng naêm 80, coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh phaùt trieån moät caùch oà aït, ñuû caùc loaïi ngaønh ngheà töø coâng nghieäp hoùa chaát, luyeän kim, deät nhuoäm, giaáy vaø boät giaáy.v.v... ñeán caùc ngaønh thuû coâng nhö maây tre laù, caùc ngaønh nhöïa, cao su taùi sinh, naáu ñuùc kim loaïi v.v... Ñeán nay toaøn thaønh phoá coù khoaûng 700 nhaø maùy caùc loaïi vöøa vaø lôùn, khoaûng 23.481 cô sôû saûn xuaát nhoû. Ñaëc bieät laø caùc nhaø maùy, xí nghieäp, caùc cô sôû saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp naèm xen laãn trong caùc khu daân cö. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ñaëc bieät khoaûng töø naêm 1993, khi qui hoaïch toång theå cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät, vieäc phaùt trieån ñoâ thò ñaõ moät phaàn ñöôïc ñònh höôùng. Caùc khu daân cö, khu coâng nghieäp ñöôïc hình thaønh, caùc loaïi hình saûn xuaát gaây oâ nhieãm nhö cöa xeû goã, naáu chì, naáu ñuùc kim loaïi v.v... daàn daàn ñöôïc ñöa ra khoûi caùc khu ñoâng daân. Tuy nhieân, do caùc ñieàu kieän veà cô sôû haï taàng chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, hoaëc caùc chính saùch khu coâng nghieäp chöa thöïc söï thu huùt caùc nhaø maùy töø noäi thaønh chuyeån vaøo caùc khu qui hoaïch naøy. Baûng 3 cho thaáy giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá. Baûng 3 Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn Tp Hoà Chí Minh (trieäu ñoàng) 1994 1995 1996 1997 14.788.986 17.204.863 19.143.121 20.205.528 Quoác doanh Ngoaøi quoác doanh 6.629.287 7.640.480 8.833.583 9.570.294 Ñaàu tö nöôùc ngoaøi 3.365.861 4.664.905 6.793.760 9.758.195 Toång soá 24.784.134 29.510.248 34.770.464 39.534.018 6 Vaán ñeà chung
 7. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Hieän nay caùc khu coâng nghieäp sau ñaõ ñöôïc hình thaønh vaø hoaït ñoäng : 1 Khu cheá xuaát Taân Thuaän - Quaän 7 2 Khu cheá xuaát Linh Trung - Quaän Thuû Ñöùc 3 Khu coâng nghieäp Bình Chieåu - Thuû Ñöùc 4 Khu coâng nghieäp Leâ Minh Xuaân - Bình Chaùnh 5 Khu coâng nghieäp Vónh Loäc - Bình Chaùnh 6 Khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi 7 Khu coâng nghieäp Hieäp Phöôùc - Nhaø Beø 8 Khu coâng nghieäp Taân Bình - Taân Bình 9 Khu coâng nghieäp Taân Thôùi Hieäp - Quaän 12 10 Khu coâng nghieäp Tam Bình - Quaän Thuû Ñöùc 11 Khu coâng nghieäp Taân Taïo - Bình Chaùnh Haàu heát caùc khu coâng nghieäp naøy naèm ôû khu vöïc ven ñoâ, caùch xa caùc khu vöïc taäp trung ñoâng daân cö. Caùc KCN naøy ñeàu coù keá hoaïch xaây döïng caùc heä thoáng xöû lyù chaát thaûi cuûa mình. I.3 Cô sôû haï taàng moâi tröôøng yeáu keùm: Cô sôû haï taàng moâi tröôøng ñoâ thò bao goàm caùc heä thoáng thoaùt nöôùc möa, nöôùc thaûi, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, thu gom, vaän chuyeån vaø xöû lyù raùc. Heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa thaønh phoá ñaõ ñöôïc xaây döïng töø laâu, nay ñaõ hoaøn toaøn quaù taûi vaø khoâng ñöôïc duy tu söûa chöõa ñuùng ñaén, kòp thôøi; bò hö hoûng nghieâm troïng, gaây tình traïng ngaäp luït nhieàu nôi treân ñòa baøn thaønh phoá. Heä 7 Vaán ñeà chung
 8. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp thoáng thoaùt nöôùc ôû thaønh phoá laø heä thoáng coáng thoaùt nöôùc chung cho nöôùc thaûi vaø nöôùc möa vaø kinh raïch trong noäi thaønh cuõng ñoùng vai troø nhö laø heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi cuûa thaønh phoá. Heä thoáng kinh raïch naøy ñang bò laán chieám traùi pheùp, laøm cho ngaøy caøng heïp, caøng caïn daàn, cuøng vôùi luùc möa lôùn, trieàu leân nöôùc khoâng thoaùt ñöôïc gaây ngaäp luït ôû nhieàu nôi trong thaønh phoá. Theo soá lieäu ñieàu tra cuûa döï aùn Qui hoaïch caûi thieän moâi tröôøng thaønh phoá cuûa Ngaân haøng phaùt trieån chaâu AÙ thì coù ñeán 75% nöôùc thaûi sinh hoaït khoâng qua haàm töï hoaïi, maø thaûi tröïc tieáp vaøo coáng hoaëc vaøo caùc nguoàn nöôùc maët. Hieän nay, thaønh phoá chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung, taát caû nöôùc thaûi sinh hoaït, coâng nghieäp ñeàu ñöôïc thaûi tröïc tieáp vaøo kinh raïch. Baèng caûm quan cuõng coù theå nhaän thaáy nöôùc cuûa caùc kinh raïch trong noäi thaønh ñaõ bò oâ nhieãm nghieâm troïng, coù maøu ñen vaø boác muøi hoâi thuùi. Thöïc teá naøy ñaõ aûnh höôûng khoâng ít ñeán ñôøi soáng, söùc khoûe cuûa nhaân daân vaø caûnh quan thaønh phoá. Caùc khu daân cö, caùc khu coâng nghieäp môùi ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh ôû caùc khu vöïc ven ñoâ, theá nhöng caùc nhaø ñaàu tö kinh doanh chöa thöïc söï quan taâm tôùi baûo veä moâi tröôøng. Caùc phöông aùn thoaùt nöôùc, xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc döï aùn naøy ñöôïc trình baøy raát hôïp lyù khi xin giaáy pheùp ñaàu tö, xaây döïng, nhöng ñeán khi thöïc hieän thì haàu nhö khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán. Nöôùc thaûi vaãn khoâng ñöôïc xöû lyù ñuùng möùc vaø thaûi vaøo kinh raïch. Tình traïng oâ nhieãm vaãn khoâng ñöôïc giaûi quyeát. Heä thoáng thu gom vaän chuyeån vaø xöû lyù raùc cuûa thaønh phoá ñang ñöôïc nhieàu ngöôøi vaø xaõ hoäi quan taâm. Vieäc thu gom raùc töø hoä gia ñình bôûi caùc toå veä sinh tö nhaân hay bôûi caùc xí nghieäp coâng trình ñoâ thò - giao thoâng cuûa quaän huyeän ñang ñöôïc thöïc hieän moät caùch raát thuû coâng vaø tuøy tieän. Nhieàu hoä gia ñình cöù neùm raùc ra væa heø, maø khoâng caàn bieát ai, bao giôø soá raùc naøy seõ ñöôïc queùt doïn. Caùc xe ñaåy tay ñöôïc chaát cao quaù möùc coù theå vaø saép thaønh daõy daøi chôø ñoå leân xe taûi ñem ñi nôi khaùc. Caùc ñieåm trung chuyeån raùc ôû noäi thaønh laø ñoái töôïng khieáu naïi nhieàu naêm cuûa nhaân daân vaø caùc cô quan ôû xung quanh. Vieäc choân raùc chöa ñöôïc thöïc hieän moät caùch hôïp veä sinh, trong nhieàu naêm qua ñaõ laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nguoàn nöôùc ngaàm vaø ñôøi soáng sinh hoaït cuûa nhaân daân quanh vuøng. II. Tình hình moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh Töø thaùng 10/1992 Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä & Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ thieát laäp maïng löôùi giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng goàm: 5 traïm giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí bao quanh, 3 traïm giaùm saùt khoâng khí ven ñöôøng vaø 12 traïm giaùm saùt chaát löôïng nöôùc. Caùc soá lieäu cho thaáy: 8 Vaán ñeà chung
 9. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp II.1 OÂ nhieãm khoâng khí II.1.1 Nguoàn oâ nhieãm khoâng khí: Theo keát quûa tính toaùn döïa treân cô sôû coâng suaát saûn xuaát vaø heä soá oâ nhieãm cuûa toå chöùc Y teá theá giôùi, taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm do caùc ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø laân caän nhö sau: Töø caùc nhaø maùy phaùt ñieän: Haøng naêm caùc nhaø maùy phaùt ñieän thaûi vaøo moâi • tröôøng khoâng khí : 54.633 taán SO2, 646 taán buïi, 1.996 taán CO, 8.773 taán NO2 vaø 727 taán hydrocacbon. Töø caùc hoaït ñoäng nung, ñoát loø hôi coâng nghieäp haøng naêm ñöa vaøo khoâng • khí: 78 taán SO2, 578 taán buïi, 84 taán CO, 2.016 taán NO2 vaø 52 taán hydrocacbon. Coâng nghieäp luyeän caùn theùp haøng naêm ñöa vaøo moâi tröôøng: 466 taán SO2, • 18.907 taán NO2 vaø 1.787 taán buïi. Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng ñöa vaøo moâi tröôøng: 624 taán • SO2/naêm, 12.793 taán buïi naêm, 153 taán CO/naêm, 1.336 taán NO2/naêm vaø 40 taán hydrocacbon/naêm. Khí thaûi töø caùc nhaø maùy, xí nghieäp, goàm : 45.000 taán SO2/naêm, 4.500 taán • buïi/naêm, 3.000 taán NO2/naêm, 1.300 taán CO/naêm. Ngoaøi ra coøn khí thaûi töø sinh hoaït cuûa caùc hoä gia ñình. • Theo caùc soá lieäu thoáng keâ chöa ñaày ñuû haøng naêm caùc phöông tieän giao thoâng treân ñòa baøn thaønh phoá tieâu thuï khoaûng 210.000 taán xaêng, 190.000 taán daàu Diesel, nhö vaäy thaûi vaøo khoâng khí 1100 taán buïi, 25 taán chì, 4.200 taán SO2, 4.500 taán NO2, 116.000 taán CO, 1.200.000 taán CO2 vaø13.200 taán hydrocacbon. II.1.2 Chaát löôïng khoâng khí thaønh phoá Theo soá lieäu giaùm saùt cuûa Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä & Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh caùc naêm 1996 vaø 1997 cho thaáy : Noàng ñoä buïi trung bình thaùng trong naêm 1997 cao hôn naêm 1996 nhöng khoâng ñaùng keå. Noàng ñoä buïi dao ñoäng trong khoaûng töø 0,3012 ñeán 0,3737 mg/m3 . Thaùng coù noàng ñoä buïi cao nhaát laø thaùng 3 (0,3737 mg/m3) vaø thaùng coù noàng ñoä buïi thaáp nhaát laø thaùng 5 (0,3012 mg/m3). Taïi caùc thôøi ñieåm ño ñaïc trong naêm 1997 noàng ñoä buïi trung bình ñeàu vöôït tieâu chuaån cho pheùp. Muøa khoâ töø thaùng 1 ñeán thaùng 4 trong caû 2 naêm 1996 vaø 1997 ñeàu cao hôn trong muøa möa vaø cao hôn tieâu chuaån cho pheùp. Xem baûng 4 vaø bieåu ñoà keøm theo. 9 Vaán ñeà chung
 10. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Baûng 4: Noàng ñoä buïi trong khoâng khí xung quanh: Noàng ñoä buïi Noàng ñoä buïi Tieâu chuaån (mg/m3) (mg/m3) Thôøi Gian Vieät Nam Naêm 1996 Naêm 1997 Thaùng 1 0,3252 0,361 0,3 Thaùng 2 0,355 0,36904 0,3 Thaùng 3 0,3681 0,37375 0,3 Thaùng 4 0,3721 0,322609 0,3 Thaùng 5 0,2422 0,30125 0,3 Thaùng 6 0,202 0,304545 0,3 Thaùng 7 0,1466 0,3157 0,3 Thaùng 8 0,2373 0,3296 0,3 Thaùng 9 0,1923 0,3186 0,3 Thaùng 10 0,3264 0,32 0,3 Thaùng 11 0,2808 0,3284 0,3 Thaùng 12 0,3208 0,32 0,3 Bieåu ñoà noàng ñoä Buïi naêm 1996-1997 Noà ng ñoä buï i (mg/m3) 0.4 0.35 0.3 0.25 Naê m 1997 0.2 Naê m 1996 0.15 Tieâu chuaå n 0.1 0.05 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Thôø i gian Noàng ñoä NO2 trung bình caùc thaùng trong naêm ñeàu thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp. So vôùi cuøng thôøi ñieåm cuûa naêm 1996 thì noàng ñoä NO2 giaûm ñaùng keå. 10 Vaán ñeà chung
 11. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Noàng ñoä NO2 thaùng thaáp nhaát laø thaùng 11 ñaït 0,006 mg/m3, thaáp hôn so vôùi cuøng kyø naêm 1996: 5 laàn. Ñaëc bieät vaøo thaùng 2/1997 noàng ñoä NO2 ñaõ giaûm xuoáng möùc tieâu chuaån cho pheùp. Vaøo cuøng thôøi ñieåm naøy cuûa naêm 1996 thì noàng ñoä NO2 vöôït quaù möùc cho pheùp (0.532 mg/m3). Xem baûng 5 vaø bieåu ñoà keøm theo. Baûng 5: Noàng ñoä NO2 coù trong khoâng khí xung quanh: Noàng ñoäNO2 Noàng ñoäNO2 Tieâu chuaån (mg/m3) (mg/m3) Thôøi Gian Vieät Nam Naêm 1996 Naêm 1997 Thaùng 1 0,0247 0,007333 0,4 Thaùng 2 0,532 0,0115 0,4 Thaùng 3 0,16525 0,01125 0,4 Thaùng 4 0,012 0,007 0,4 Thaùng 5 0,0215 0,0128 0,4 Thaùng 6 0,03 0,008205 0,4 Thaùng 7 0,0237 0,013 0,4 Thaùng 8 0,0224 0,0085 0,4 Thaùng 9 0,0277 0,0075 0,4 Thaùng 10 0,02 0,0128 0,4 Thaùng 11 0,0377 0,006 0,4 Thaùng 12 0,017 0,0124 0,4 Bieåu ñoà noàng ñoä NO2 naêm 1996-1997 Noàng doä NO2 (mg/m3) 0.6 0.5 0.4 0.3 Naêm 1997 Naêm 1996 0.2 Tieâu chuaån 0.1 0 Thôøi gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 11 Vaán ñeà chung
 12. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Noàng ñoä SO2 trung bình thaùng trong naêm 1997 ñeàu thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp. So vôùi cuøng thôøi ñieåm naêm 1996 thì noàng ñoä SO2 taêng töø 2 ñeán 4 laàn. Thaùng coù noàng ñoä SO2 taêng cao nhaát laø thaùng 2 (1997: 0.0461mg/m3; 1996: 0.0188mg/m3). Coù theå noùi, khoâng khí thaønh phoá chöa oâ nhieãm bôûi taùc nhaân SO2. Xem baûng 6 vaø bieåu ñoà keøm theo. Baûng 6: Noàng ñoä SO2 coù trong khoâng khí xung quanh Thôøi Gian Noàng ñoä SO2 Noàng ñoä SO2 Tieâu chuaån Naêm 1996 Naêm 1997 Vieät Nam Thaùng 1 0,0228 0,04965 0,5 Thaùng 2 0,0188 0,04619 0,5 Thaùng 3 0,0155 0,03425 0,5 Thaùng 4 0,0395 0,0519 0,5 Thaùng 5 0,0215 0,03408 0,5 Thaùng 6 0,026 0,0405 0,5 Thaùng 7 0,012 0,0359 0,5 Thaùng 8 0,0036 0,0398 0,5 Thaùng 9 0,0247 0,0673 0,5 Thaùng 10 0,0146 0,037 0,5 Thaùng 11 0,0169 0,021 0,5 Thaùng 12 0,0221 0,0211 0,5 Bieåu ñoà noàng ñoä SO2 taïi traïm 79 Tröông Ñònh naêm 1996-1997 Noà ng ñoä SO2 (mg/m3) 0.6 0.5 0.4 Naê m 1997 0.3 Naê m 1996 Tieâu chuaån 0.2 0.1 0 Thôøi gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 12 Vaán ñeà chung
 13. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Nhaän xeùt chung : Keát quaû ño ñaïc cho thaáy noàng ñoä cöïc ñaïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm ghi nhaän ñöôïc laø vaøo thôøi ñieåm teát aâm lòch. Vaø noàng ñoä cöïc tieåu cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm ñöôïc ghi nhaän vaøo nhöõng thaùng trong muøa möa. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí nhö buïi, SO2, NO2 trong khu vöïc thaønh phoá ñaõ coù chieàu höôùng giaûm ñaùng keå. So saùnh vôùi soá lieäu giaùm saùt naêm 1996 thì chaát löôïng khoâng khí khu vöïc thaønh phoá ñaõ ñöôïc caûi thieän. Noàng ñoä buïi tuy coù moät vaøi thôøi ñieåm ño ñaïc vöôït tieâu chuaån nhöng nhìn chung vaãn chöa aûnh höôûng lôùn ñeán chaát löôïng khoâng khí thaønh phoá. Coøn noàng ñoä cuûa khí NO2 vaø SO2 thì ñaõ thaáp hôn tieâu chuaån cho pheùp töø 1 ñeán 5 laàn. II.1.3 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát oâ nhieãm Caùc khí SO2, SO3: Khí SO2, SO3 ñöôïc sinh ra töø quaù trình ñoát nhieân lieäu nhö than, daàu FO, DO coù chöùa löu huyønh. Chuùng laø nhöõng khí thuoäc loaïi ñoäc haïi khoâng chæ ñoái vôùi söùc khoeû con ngöôøi, ñoäng thöïc vaät, maø coøn taùc ñoäng leân caùc vaät lieäu xaây döïng, caùc coâng trình kieán truùc. Caùc khí SO2, SO3 laø nhöõng chaát coù tính kích thích, ôû noàng ñoä nhaát ñònh coù theå gaây co giaät ôû cô trôn cuûa khí quaûn. ÔÛ noàng ñoä lôùn hôn seõ gaây taêng tieát dòch nieâm maïc ñöôøng khí quaûn. Ngoaøi ra, noàng ñoä SO2, SO3 cao trong khoâng khí seõ keát hôïp vôùi hôi nöôùc gaây hieän töôïng möa acid. Haàu heát daân cö soáng quanh khu vöïc nhaø maùy coù noàng ñoä SO2, SO3 cao ñeàu maéc beänh ñöôøng hoâ haáp. Khí CO: Ñaây laø moät trong nhöõng loaïi khí gaây ngaát do noù coù aùi löïc vôùi Hemoglobin trong maùu maïnh hôn oâxy neân noù seõ chieám choã cuûa OÂxy trong maùu, laøm cho vieäc cung caáp oâxy cho cô theå bò giaûm. ÔÛ noàng ñoä khoaûng 5ppm CO coù theå gaây ñau ñaàu, choùng maët. ÔÛ nhöõng noàng ñoä töø 10ppm ñeán 250ppm coù theå gaây toån haïi ñeán heä thoáng tim maïch, thaäm chí gaây töû vong. Ngöôøi coâng nhaân tieáp xuùc vôùi CO trong thôøi gian daøi seõ bò xanh xao, gaày yeáu. Khí CO2: loaïi khí naøy coù taùc ñoäng xaáu ñeán khí haäu do gaây ra hieäu öùng nhaø kính, laøm taêng nhieät ñoä traùi ñaát, daãn ñeán nhieàu taùc ñoäng khaùc nhau nhö thay ñoåi khí haäu, möïc nöôùc bieån taêng leân coù theå laøm bieán maát moät soá vuøng thaáp treân theá giôùi. Khí NO2: Laø khí coù tính kích thích maïnh ñöôøng hoâ haáp. Khi ngoä ñoäc caáp tính seõ gaây hieän töôïng ho döõ doäi, nhöùc ñaàu, roái loaïn tieâu hoùa. Ngoaøi ra, NO2 laø chaát goùp phaàn gaây thuûng taàng Ozon. Khí HCl: Khi taùc duïng vôùi hôi nöôùc trong khoâng khí seõ taïo neân söông muø acid, 13 Vaán ñeà chung
 14. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp gaây kích thích nieâm maïc. Caùc hôïp chaát hydrocarbon (THC): Caùc hôïp chaát naøy khoâng chæ gaây caùc ñoäc tính caáp nhö suy nhöôïc cô theå, noân oùi, gaây töùc ngöïc, chaùy phoåi… Haøm löôïng hydrocarbon ôû möùc 60.000mg/m3 coù theå gaây cheát ngöôøi. Buïi: Moät trong nhöõng caên beänh ñaëc tröng do buïi gaây ra ñoái vôùi söùc khoûe coâng nhaân laø beänh buïi phoåi. Beänh naøy tieán trieån nhanh gaây khoù thôû roõ reät, suy phoåi ñieån hình, traøn khí pheá maïc vaø hay taùi phaùt. Coâng nhaân laøm vieäc taïi caùc nhaø maùy goám, söù, thuûy tinh hoaëc caùc coâng ñoaïn ñaùnh boùng, maøi, laøm saïch beà maët baèng caùt trong caùc nhaø maùy saûn xuaát theùp, trong caùc nhaø maùy cô khí thì deã bò beänh buïi phoåi Silicose. Beänh naøy coù theå gaây bieán chöùng thaønh lao, suy phoåi maõn tính. Ngoaøi ra coøn coù beänh buïi phoåi Siderose laø beänh ñaëc tröng cuûa coâng nhaân trong caùc nhaø maùy saûn xuaát theùp, oáng theùp hay caùc coâng ñoaïn haøn ñieän. II.2 OÂ nhieãm nöôùc II.2.1 Heä thoáng soâng vaø keânh raïch taïi TPHCM TPHCM naèm trong löu vöïc soâng Saøi Goøn - Ñoàng Nai. Ñaây laø nguoàn caáp nöôùc chính trong löu vöïc, goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi, ngoaøi ra coøn phuïc vuï cho vieäc töôùi tieâu vaø giao thoâng vaän taûi thuûy. Soâng Ñoàng Nai laø con soâng lôùn thöù hai ôû Vieät Nam. Baét nguoàn töø Cao nguyeân trung boä, gaàn Ñaø Laït, soâng Ñoàng Nai chaûy daøi treân 300km tröôùc khi ñi vaøo ñòa phaän Thaønh phoá. Löu vöïc cuûa noù coù dieän tích 28.000 km2 bao goàm tænh Ñoàng Nai vaø moät phaàn Bình Döông, Bình Phöôùc vaø Laâm Ñoàng vaø phaàn lôùn tænh Bình Thuaän vaø Ñaéc Laéc. Soâng Saøi Goøn traûi daøi 220km töø thöôïng nguoàn tröôùc khi keát hôïp vôùi soâng Ñoàng Nai taïo thaønh soâng Nhaø Beø, vôùi moät löu vöïc roäng 4.500km2 bao goàm caùc tænh Taây Ninh, Bình Döông vaø TPHCM. Hieän nay trong noäi ñoâ Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù 5 heä thoáng keânh coù toång chieàu daøi chính laø 56km vaø 36km cuûa caùc chi löu . Bao goàm: 1. Keânh Nhieâu Loäc - Thò Ngheø 9.035m 2. Keânh Taøu Huû - Ñoâi - Teû 19.500m 3. Keânh Beán Ngheù 5.900m 4. Keânh Taân Hoùa - OÂng Buoâng - Loø Goám 7.240m 5. Keânh tham Löông - Beán Caùt - Vaøm Thuaät 14.040m Ngoaøi nhöõng heä thoáng naøy coøn coù moät vaøi heä thoáng keânh hôû khaùc nhö: 14 Vaán ñeà chung
 15. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Suoái Caùi, Xuaân Tröôøng taïi quaän Thuû Ñöùc vaø An Haï, Xaùng taïi huyeän Bình Chaùnh. Taát caû caùc heä thoáng keânh naøy ñöôïc duøng laøm nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi. II.2.1 Chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc taïi TPHCM Haøng ngaøy, heä thoáng soâng vaø keânh raïch taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh tieáp nhaän khoaûng 550.000m3 nöôùc thaûi, bao goàm khoaûng 500.000m3 nöôùc thaûi sinh hoaït vaø khoaûng 50.000m3 nöôùc thaûi coâng nghieäp. Vôùi toång löôïng nöôùc thaûi nhö vaäy coù theå öôùc tính taûi löôïng caùc chaát gaây oâ nhieãm nhö sau: 590 taán chaát raén lô löûng, 270 taán BOD, 480 taán COD, 50 taán Nitô, 14 taán Phospho, 110 taán daàu môõ goác ñoäng thöïc vaät. Haàu heát löôïng nöôùc thaûi naøy khoâng ñöôïc xöû lyù tröôùc khi thaûi vaøo caùc keânh, soâng. Ñaây cuõng laø lyù do taïi sao nöôùc thaûi ôû nhöõng doøng keânh naøy luoân coù maøu ñen vaø coù muøi hoâi thoái. Taát caû caùc con keânh ñeàu bò chieám duïng bôûi nhöõng khu nhaø oå chuoät doïc theo bôø keânh. Theo soá lieäu thoáng keâ cho thaáy coù khoaûng 24.000 caên nhaø ôû ven vaø treân keânh raïch. Haøng traêm ngaøn daân cö soáng ôû ñaây khoâng coù nhöõng ñieàu kieän veä sinh toái thieåu; taát caû caùc chaát thaûi haøng ngaøy ñöôïc thaûi vaøo soâng raïch gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. Khu vöïc bieån mieàn Ñoâng Nam boä coù ñaëc ñieåm baùn nhaät trieàu vôùi bieân ñoä töông ñoái lôùn. Möïc nöôùc taïi vuøng cöûa bieån cuûa Thaønh phoá thay ñoåi töø 2 ñeán 3m vaø aûnh höôûng ñeán thuûy löïc cuûa soâng raïch trong khu vöïc ñoâ thò. Vì vaäy, nöôùc thaûi khoâng theå thoaùt ra bieån, maønöôùc thaûi bò löu laïi trong keânh raïch vaø dieãn ra quaù trình phaân huûy sinh hoïc gaây muøi hoâi thoái khoù chòu. Moät soá keânh nhö Taân Hoùa, Loø Goám coù möùc ñoä oâ nhieãm nghieâm troïng, haøm löôïng BOD dao ñoäng trong khoaûng 200-500mg/l vaø haøm löôïng DO laø baèng 0mg/l. Moät soá khu vöïc oâ nhieãm coâng nghieäp ñieån hình: 1. Khu vöïc suoái Caùi, Xuaân Tröôøng, suoái Nhum laø khu vöïc oâ nhieãm ñieån hình ôû Thuû Ñöùc, coù khoaûng 20 nhaø maùy coù nöôùc thaûi thuoäc dieän oâ nhieãm raát naëng laøm aûnh höôûng ñeán nguoàn nöôùc ôû caùc xaõ Linh Trung, Linh Xuaân, Taân Phuù vaø Long Thaïnh Myõ. 2. Khu vöïc coâng nghieäp Phöôùc Long, quaän 9 laø khu vöïc taäp trung coâng nghieäp vöøa laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc vöøa laøm oâ nhieãm khoâng khí. Caùc nguoàn oâ nhieãm nöôùc nhö nhaø maùy cheá bieán haûi saûn COFIDEC, coâng ty deät nhuoäm Phöôùc Long, coâng ty deät nhuoäm Phong Phuù, coâng ty giaáy Liksin , giaáy Thaùi Vaên, Duõng Tieán, xí nghieäp chaên nuoâi heo Phöôùc Long, Nam Hoøa… 15 Vaán ñeà chung
 16. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp 3. Khu vöïc coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp phöôøng 19 vaø 20 quaän Taân Bình, ñaây laø vuøng taäp trung chuû yeáu nhieàu nhaø maùy lôùn vaø vöøa, ñaëc bieät coù raát nhieàu cô sôû saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp (TTCN). Caùc nhaø maùy lôùn trong khu vöïc naøy nhö: coâng ty deät Thaønh Coâng, Thaéng Lôïi, hoùa chaát Taân Bình, thöïc phaåm Vifon, giaáy Vieãn Ñoâng, coâng ty cheá bieán thuûy saûn Seaprimex, Thöïc phaåm Caàu Tre, xí nghieäp phaân boùn höõu cô…… Caùc cuïm TTCN môùi hình thaønh nhö cuïm saûn xuaát coàn, caùn röûa cao su, cuïm thuoäc da, thuûy tinh ôû phöôøng 9, khu naáu chì vaø röûa nylon pheá thaûi ôû phöôøng 16. Caùc keânh thoaùt nöôùc trong khu vöïc naøy bò oâ nhieãm traàm troïng nhö keânh Tham Löông, Taân Höông, Baøu Caùt, Taân Hoùa. 4. Quaän 11 coù khoaûng 4.200 cô sôû saûn xuaát goàm caùc ngaønh taåy nhuoäm, xeo giaáy, cheá bieán thöïc phaåm, xi maï, thuoäc da, thuûy tinh, gia coâng cô khí, caùc khu oâ nhieãm nghieâm troïng laø phöôøng 4, 8, 14, Caàu Vaùn…. II.3 OÂ nhieãm do chaát thaûi raén Hieän nay vôùi dieän tích queùt ñöôøng laø 17.131.302m2, löôïng raùc thaûi cuûa TPHCM laø khoaûng 3.500 taán/ngaøy trong ñoù löôïng raùc xaây döïng chieám khoaûng 500 taán/ngaøy. Keát quaû phaân tích thaønh phaàn chaát thaûi raén cho thaáy chieám tyû leä cao nhaát trong raùc thaûi laø chaát höõu cô treân 80%. Caùc loaïi chaát thaûi raén neáu khoâng ñöôïc xöû lyù toát seõ gaây taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng ñaát, moâi tröôøng nöôùc vaø laø moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc vi truøng phaùt trieån. Ngoaøi ra, chaát thaûi raén coâng nghieäp cuõng laø moät nguoàn oâ nhieãm quan troïng tuy chöa ñöôïc khaûo saùt, ñieàu tra ñaày ñuû. Moät soá ngaønh coâng nghieäp thaûi ra caùc chaát thaûi ñoäc haïi nhö axit, bazô, chaát thaûi chöùa amiaêng, xæ kim loaïi vaø thaäm chí caû chaát thaûi phoùng xaï. 16 Vaán ñeà chung
 17. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Chöông II CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Ngaøy 27 thaùng 12 naêm 1993, Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam ñaõ thoâng qua Luaät Baûo veä moâi tröôøng nhaèm “Naâng cao hieäu löïc quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø traùch nhieäm cuûa chính quyeàn caùc caáp, caùc cô quan Nhaø nöôùc, caùc toå chöùc kinh teá, toå chöùc xaõ hoäi, ñôn vò vuõ trang nhaân daân vaø moïi caù nhaân trong vieäc baûo veä moâi tröôøng nhaèm baûo veä söùc khoûe nhaân daân, baûo ñaûm quyeàn con ngöôøi ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh, phuïc vuï söï nghieäp phaùt trieån laâu beàn cuûa ñaát nöôùc, goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng khu vöïc vaø toaøn caàu... ” Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1994, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh soá 175/CP veà vieäc Höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng. Ngaøy 25 thaùng 3 naêm 1995, Boä tröôûng boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng ñaõban haønh Quyeát ñònh soá 229/QÑ/TÑC veà tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam. Caùc tieâu chuaån naøy quy ñònh giôùi haïn cho pheùp thaûi vaøo nguoàn cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm. Caùc nguoàn tieáp nhaän bao goàm: - Ñaát - Nöôùc - Khoâng Khí ÔÛ ñaây seõ giôùi thieäu moät soá quy ñònh vaø tieâu chuaån chính veà nöôùc thaûi, khí thaûi vaø tieáng oàn trong saûn xuaát coâng nghieäp vaø sinh hoaït. LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi khoùa IX, nöôùc coâng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27 thaùng 12 naêm 1993 vaø ñöôïc Chuû tòch nöôùc coâng boá ngaøy 10 thaùng 1 naêm 1994, coù quy ñònh: Ñieàu 6: Baûo veä moâi tröôøng laø söï nghieäp cuûa toaøn daân. Toå chöùc, caù nhaân phaûi coù traùch nhieäm baûo veä moâi tröôøng, thi haønh phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng, coù quyeàn vaø traùch nhieäm phaùt hieän, toá caùo haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng. Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam phaûi 17 Vaán ñeà chung
 18. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp tuaân theo phaùp luaät Vieät Nam veà baûo veä moâi tröôøng. Ñieàu 9: Nghieâm caám moïi haønh vi laøm suy thoaùi moâi tröôøng, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, gaây söï coá moâi tröôøng. Ñieàu 16: Toå chöùc, caù nhaân trong saûn xuaát, kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng khaùc phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp veä sinh moâi tröôøng, phaûi coù thieát bò kyõ thuaät ñeå xöû lyù chaát thaûi, ñaûm baûo tieâu chuaån moâi tröôøng, phoøng, choáng suy thoaùi moâi tröôøng, oâ nhieãm moâi tröôøng, söï coá moâi tröôøng. Chính phuû quy ñònh danh muïc tieâu chuaån moâi tröôøng, phaân caáp ban haønh vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc tieâu chuaån ñoù. Ñieàu 17: Toå chöùc, caù nhaân quaûn lyù cô sôû kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät, y teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, an ninh, quoác phoøng ñaõ hoaït ñoäng töø tröôùc khi ban haønh luaät naøy phaûi laäp baùo caùo ñaùnh gía taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa cô sôû mình ñeå cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng thaåm ñònh. Tröôøng hôïp khoâng ñaûm baûo tieâu chuaån moâi tröôøng, toå chöùc ñoù phaûi coù bieän phaùp xöû lyù trong moät thôøi gian nhaát ñònh theo quy ñònh cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng. Neáu quaù thôøi haïn quy ñònh maø cô sôû xöû lyù khoâng ñaït yeâu caàu thì cô quan Nhaø nöôùc caáp treân tröïc tieáp xem xeùt, quyeát ñònh ñình chæ hoaït ñoäng hoaëc coù bieän phaùp khaùc. Ñieàu 18: Toå chöùc, caù nhaân khi xaây döïng, caûi taïo vuøng saûn xuaát, khu daân cö, caùc coâng trình kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät, y teá, vaên hoùa, xaõ hoäi, an ninh, quoác phoøng; chuû döï aùn ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi, chuû döï aùn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi khaùc phaûi laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñeå cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng thaåm ñònh. Keát quaû thaåm ñònh veà Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng laø moät trong nhöõng caên cöù ñeå caáp coù thaåm quyeàn xeùt duyeät döï aùn hoaëc cho pheùp thöïc hieän. Ñieàu 19: Vieäc nhaäp khaåu, xuaát khaåu coâng ngheä, maùy moùc, thieát bò, caùc cheá phaåm sinh hoïc hoaëc hoùa hoïc, caùc chaát ñoäc haïi, chaát phoùng xaï, caùc loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät, nguoàn gen, vi sinh vaät lieân quan tôùi baûo veä moâi tröôøng phaûi ñöôïc pheùp cuûa cô quan quaûn lyù ngaønh höõu quan vaø cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng. 18 Vaán ñeà chung
 19. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp Ñieàu 30: Toå chöùc, caù nhaân trong hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng khaùc maølaøm suy thoaùi moâi tröôøng, oâ nhieãm moâi tröôøng, gaây söï coá moâi tröôøng phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp khaéc phuïc theo quy ñònh cuûa UÛy ban nhaân daân ñòa phöông, coù traùch nhieäm boài thöôøng thieät haïi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 40: Cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng thöïc hieän chöùc naêng thanh tra chuyeân ngaønh veà baûo veä moâi tröôøng vaø coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi thanh tra chuyeân ngaønh cuûa caùc Boä, ngaønh höõu quan trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. Ñieàu 41: Trong quaù trình thanh tra, Ñoaøn thanh tra hoaëc Thanh tra vieân coù quyeàn: 1. Yeâu caàu caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan cung caáp taøi lieäu vaø traû lôøi nhöõng vaán ñeà caàn thieát cho vieäc thanh tra; 2. Tieán haønh caùc bieän phaùp kieåm tra kyõ thuaät taïi hieän tröôøng; 3. Quyeát ñònh taïm ñình chæ trong tröôøng hôïp khaån caáp caùc hoaït ñoäng coù nguy cô gaây söï coá nghieâm troïng veà moâi tröôøng vaø phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà quyeát ñònh ñoù, ñoàng thôøi baùo caùo ngay vôùi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn quyeát ñònh xöû lyù hoaëc kieán nghò vôùi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñeå ñình chæ caùc hoaït ñoäng coù theå gaây söï coá moâi tröôøng. 4. Xöû lyù theo thaåm quyeàn hoaëc kieán nghò vôùi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xöû lyù caùc vi phaïm. Ñieàu 42: Toå chöùc, caù nhaân phaûi taïo ñieàu kieän cho Ñoaøn thanh tra hoaëc Thanh tra vieân thi haønh nhieäm vuï vaø chaáp haønh quyeát ñònh cuûa Ñoaøn thanh tra hoaëc Thanh tra vieân. Ñieàu 43: Toå chöùc, caù nhaân coù quyeàn khieáu naïi vôùi Thuû tröôûng cô quan ra quyeát ñònh thanh tra veà keát luaän vaø bieän phaùp xöû lyù cuûa Ñoaøn thanh tra hoaëc Thanh tra vieân taïi cô sôû mình. … 19 Vaán ñeà chung
 20. Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp THOÂNG TÖ 490/TT 29-4-1998 HÖÔÙNG DAÃN LAÄP VAØ THAÅM ÑÒNH BAÙO CAÙO ÑAÙNH GÍA TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG ÑOÁI VÔÙI DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Caùc giai ñoaïn thöïc hieän 1. Giai ñoaïn xin caáp giaáy pheùp ñaàu tö a) Ñoái vôùi caùc Döï aùn loaïi 1 (xem Phuï luïc I) Trong hoà sô cuûa caùc döï aùn loaïi I phaûi coù moät phaàn hoaëc moät chöông neâu sô löôïc veà caùc taùc ñoäng tieàm taøng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng (Phuï luïc II). Ñaây laø cô sôû ñeå caùc Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng xem xeùt trong quaù trình thaåm ñònh hoà sô. b) Ñoái vôùi caùc döï aùn loaïi II Caùc döï aùn loaïi II phaûi laäp “Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng” vaø trình noäp cho Cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng ñeå xem xeùt. Noäi dung cuûa baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng ñöôïc quy ñònh taïi phuï luïc III. Hoà sô noäp goàm: Ñôn xin ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng theo maãu taïi phuï luïc IV; - 3 baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Neáu laø döï aùn ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi - hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi thì phaûi coù theâm 1 baûn baèng tieáng Anh. 1 baûn baùo caùo nghieân cöùu khaû thi hoaëc giaûi trình kinh teá - kyõ thuaät cuûa döï aùn. - 2. Giai ñoaïn thieát keá xaây döïng Sau khi ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp ñaàu tö vaø xaùc ñònh ñòa ñieåm thöïc hieän, caùc döï aùn loaïi I phaûi laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø trình noäp cho Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà baûo veä moâi tröôøng thaåm ñònh. Noäi dung cuûa baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc qui ñònh taïi phuï luïc I.2 Nghò ñònh 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Chính phuû. Hoà sô noäp ñeå thaåm ñònh goàm: - Ñôn xin thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng theo maãu taïi Nghò ñònh 175/CP. - 7 baûn baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Neáu laø döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoaøi hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi thì phaûi coù theâm 1 baûn tieáng Anh. 20 Vaán ñeà chung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=484

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2