intTypePromotion=3

SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
182
lượt xem
59
download

SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những năm gần đây, sản xuất rau an toàn đã có bước phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều sản phẩm rau có chất lượng, an toàn phục vụ cho tiêu dùng. Tuy nhiên, dư lượng thuốc BVTV vẫn là mối lo ngại của người tiêu dùng sản phẩm rau do nông dân chưa tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc BVTV. Theo kết quả điều tra từ những năm 2000 đến nay cho thấy, chủng loại thuốc trừ sâu được nông dân sử dụng trên rau ngày càng đa dạng phong phú...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

  1. S D NG THU C BVTV TRONG S N XU T RAU AN TOÀN Nh ng năm g n ây, s n xu t rau an toàn ã có bư c phát tri n m nh m t o ra nhi u s n ph m rau có ch t lư ng, an toàn ph c v cho tiêu dùng. Tuy nhiên, dư lư ng thu c BVTV v n là m i lo ng i c a ngư i tiêu dùng s n ph m rau do nông dân chưa tuân th nguyên t c 4 úng khi s d ng thu c BVTV. Theo k t qu iu tra t nh ng năm 2000 n nay cho th y, ch ng lo i thu c tr sâu ư c nông dân s d ng trên rau ngày càng a d ng phong phú. S lư ng ho t ch t thu c tr sâu ư c nông dân s d ng tr sâu h i rau là r t a d ng bao g m t t c các nhóm thu c thông thư ng là lân h u cơ, Pyrethroide, Cartap và các ch t tương t Fipronil và Abamectin, i u hoà sinh trư ng. ng th i có hi n tư ng nông dân dùng liên t c m t lo i thu c tr sâu nào ó t ra có hi u l c cho t i khi h nh n
  2. th y gi m sút m i chuy n sang dùng lo i thu c khác. Xu hư ng s d ng các thu c nhóm lân h u cơ và carbamate gi m d n. a s nông dân s d ng TTS ki u h n h p gi a 2 lo i v i li u lư ng cao hơn li u khuy n cáo và v i kho ng th i gian gi a 2 l n phun là 7-10 ngày. V i cách th c nông dân dùng nhi u lo i thu c khác nhau v ki u tác ng, s d ng li u cao, h n h p nhi u lo i thu c khi phun, k t h p v i quy mô canh tác nh l ã vô tình làm phát tri n tính kháng thu c c a sâu h i trên rau. Có th nói, thu c BVTV là m t lo i v t tư k thu t quan tr ng góp ph n h n ch d ch h i, b o v cây tr ng, gi v ng và nâng cao s n lư ng, ch t lư ng nông s n. Hi n nay, s d ng thu c BVTV cũng là m t bi n pháp trong h th ng các bi n pháp qu n lý d ch h i t ng h p (IPM). Thu c BVTV ang ư c s d ng trên th trư ng r t a d ng v ch ng lo i, phong phú v s n ph m. Tính n u năm 2012, trong Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam, thu c s d ng trong nông nghi p g m 1.418 ho t ch t v i 3.520 tên thương ph m. c bi t t năm 2007 n nay, thu c tr sâu sinh h c, có ngu n g c sinh h c (Abamectin, Emamectin…) chi m kho ng 30% so v i t ng lư ng thu c tr sâu có m t trên th trư ng. Vi c s d ng thu c BVTV úng m c ích và úng k thu t s mang l i hi u qu t t trong qu n lý d ch h i cây tr ng, b o v nông s n, ngư c l i, s gây h u qu r t khó lư ng. Vì v y, khi s d ng thu c trong s n xu t rau an toàn c n ph i có ki n th c nh t nh ngăn ng a ho c h n ch tác h i c a thu c có th gây nên i v i
  3. chính b n thân ngư i s n xu t, ngư i tiêu dùng, môi trư ng s ng, ng th i phát huy nh ng m t tích c c c a nó. m b o s d ng thu c BVTV có hi u qu , c n th c hi n các bi n pháp sau: 1) Trư c h t là nên s d ng thu c khi th c s c n thi t C n thư ng xuyên ki m tra tình hình d ch h i trên ng ru ng quy t nh có c n dùng thu c hay không. Không nên phun thu c nh kỳ nhi u l n mà không d a vào tình hình d ch h i. i u này gây nên s lãng phí và cũng là m t trong nh ng nguyên nhân gây hi n tư ng “kháng thu c” c a d ch h i. Vi c s d ng thu c ch th c s t hi u qu v m t kinh t và k thu t khi sinh v t h i ã phát tri n n ngư ng gây h i ho c ngư ng kinh t . Ngư ng gây h i là m c c a d ch h i b t u làm t n thương n sinh trư ng, phát tri n và năng su t cây tr ng. Ngư ng kinh t là m c d ch h i mà khi ó n u ti n hành các bi n pháp phòng tr thì chi phí b ra ph i ít hơn ho c b ng v i giá tr s n ph m thu l i ư c do k t qu c a vi c phòng tr .
  4. 2) Áp d ng k thu t s d ng thu c theo nguyên t c “4 úng” - M t là “ úng thu c”: nên ch n s d ng lo i thu c có hi u qu cao v i lo i d ch h i c n tr , ít c h i v i ngư i, môi trư ng và thiên ch. Tuy t i không s d ng nh ng lo i thu c không rõ ngu n g c xu t x , thu c không có tên trong danh m c thu c ư c phép s d ng, thu c ã b c m s d ng, th c hi n úng các quy nh i v i thu c h n ch s d ng. - Hai là “ úng lúc”: nên s d ng thu c khi d ch h i phát tri n t i ngư ng gây h i, khi sâu ang còn nh (tu i 2, 3). Khi thiên ch ang tích lũy và phát tri n, c n th n tr ng trong vi c dùng thu c. Không phun thu c khi tr i ang n ng nóng, khi ang có gió l n, s p mưa, khi cây ang n hoa th ph n. - Ba là “ úng li u lư ng và n ng ”: lư ng thu c c n dùng cho m t ơn v di n pha loãng c a thu c c n ư c th c hi n theo úng ch d n trên nhãn tích và thu c. Vi c tăng, gi m li u lư ng và n ng không úng cách là m t trong nh ng nguyên nhân gây hi n tư ng “kháng thu c” c a d ch h i. - B n là “ úng cách”: c n phun r i u và chú ý nh ng nơi sâu, b nh t p trung r i xu ng t không hòa nư c nhi u. Thu c dùng phun. V i thu c tr c không nên phun trùng l p. 3) Dùng h n h p thu c Là pha chung 2 ho c nhi u lo i thu c trong m t bình phun nh m tăng hi u l c có m t h n h p thu c mang nhi u ưu phòng tr do hi u qu b sung cho nhau, i m hơn, phòng tr cao hơn khi dùng riêng l . Ngoài ra, vi c h n h p thu c còn có th m r ng ph tác d ng và gi m s l n phun thu c. Tuy nhiên, vi c h n h p thu c c n yêu c u k thu t r t nghiêm ng t. N u chưa rõ tính năng tác d ng thì không nên h n h p. 4) S d ng luân phiên thu c Là thay i lo i thu c gi a các l n phun khi phòng tr cùng m t m t i tư ng d ch h i. M c ích chính là ngăn ng a s hình thành tính ch ng thu c c a d ch h i, gi ư c hi u qu lâu dài c a thu c. 5) K t h p dùng thu c v i các bi n pháp khác trong h th ng bi n pháp qu n lý d ch h i t ng h p
  5. Gieo tr ng các gi ng cây kháng sâu b nh, b o m yêu c u phân bón và nư c thích h p, t n d ng các bi n pháp th công (b t tay, b y bã…). Chú ý b o v thiên ch khi dùng thu c. Trong i u ki n áp l c d ch h i cây tr ng ngày càng ph c t p, nh hư ng phát tri n ngành nông nghi p (năng su t, ch t lư ng, an toàn, hi u qu và thân thi n v i môi trư ng) thì vi c qu n lý d ch h i cây tr ng ph i t ng h p b ng nhi u bi n pháp, trong ó s d ng thu c BVTV chi m v trí c bi t. Vì v y, hi u bi t úng, s d ng thu c an toàn hi u qu s góp ph n nâng cao hi u qu canh tác, b o v s c kh e c ng ng và môi trư ng s ng./.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản