intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 2

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:314

83
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 2: Tin học văn phòng gồm có những nội dung cơ bản sau: Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Powerpoint 2003. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 2

BONOlVU<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> CHUYENDEII<br /> ,<br /> ...,<br /> <br /> TIN HOC VAN PHONG<br /> <br /> •<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> TApTAILI£UGMNGDAY<br /> DANH CHO LOP D()I DU(JNG<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> KIEN THUC vA KY NANG C()NG NGHE THONG TIN<br /> <br /> ,<br /> <br /> DQ, CONG CHUC xA KHU v\fC MIEN NtH, TRUNG DU<br /> <br /> ~<br /> <br /> ~~<br /> <br /> vA VUNG DAN TQC<br /> <br /> _.~,~. ~\ \:r~ ~ theo Quyit ajnh s6:~1IQD-BNV ngay30thang .fniim<br /> riIIIIa1IL.JI<br /> <br /> "­<br /> <br /> elia BQ tlViing BQ NQi 11l)<br /> <br /> HaNoi-2012<br /> •<br /> <br /> 2012<br /> <br /> BAIl: MICROSOFT OFFICE WORD 2003<br /> 1.<br /> <br /> DE MVC 1: GiOi thi~u Microsoft Office Word 2003 (Word).<br /> Sau khi hoan thinh nQi dung nay, ngtrOi sir d\lng nim duq'c:<br /> <br /> • each khai dQng va thoat kh6i chuang trinh Word.<br /> • Cac thanh phftn trong man hinh chinh cua Word bao g6m:<br /> -<br /> <br /> Thanh tieu de.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh th\lc dan chinh.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh cong C\l chudn.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh tr~ng thai.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thu6c do.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh cuQn.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh dinh<br /> <br /> d~ng.<br /> <br /> 1.1. GiOi thi~u Microsoft Office Word 2003.<br /> Phftn mem Microsoft Office Word 2003 (trong tai li~u nay se gQi t~t la Word),<br /> la mQt cong C\l so~n thao van ban ph6 biSn hi~n nay cua cong ty phftn mem n6i tiSng<br /> <br /> Microsoft. No cho phep nguai dung lam vi~c v6i van ban tho (text), cac hi~u (mg nhu<br /> phong chit, mau s~c, cung v6i hinh anh d6 hQa (graphics) va nhieu hi~u (mg da<br /> phuong ti~n khac (multimedia) nhu am thanh, video khiSn cho vi~c so~n thao van ban<br /> duqc thu~n ti~n han. Ngoai ra Word cling co cac cong C\l nhu ki€m tra chinh ta, ngit<br /> phap v6i nhieu ngon ngit khac nhau d€ h6 trq nguai sir d\lng. Cac phien ban cua Word<br /> thuOng lUll ten t~p tin v6'i duoi la .doc hay .docx d6i v6'i Word 2007. Hfru hSt cac<br /> phien ban cua Word deu co th€<br /> <br /> rna duqc cac t~p tin van ban tho (.txt) va cling co th€<br /> <br /> lam vi~c v6'i cac dinh d~ng khac, ch~ng h~n nhu xir ly sieu van ban (.html), thiSt kS<br /> trang web.<br /> <br /> 1.2. KhOi dQng va thoat khoi chuang trinh Word.<br /> 1.2.1. KhO'i dQng chuO'Dg trinh Word.<br /> <br /> Co rdt nhieu cach d€ khai dQng duqc phfrn mem Word. Tuy vao m\lc dich lam<br /> <br /> vi~c, So' thich ho~c S\l ti~n d\lng rna nguai sir d\lng co th€ chQn mQt trong cac cach sau<br /> <br /> day d€ khai dQng:<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cach 1: ChQn<br /> <br /> l~nh<br /> <br /> Start cua Windows: Start \ Programs \ Microsoft Office \<br /> <br /> Microsoft Word 2003, thao tac nhu hinh 1.<br /> ~'n;j1i!lr'.age
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2