intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu: Chăm sóc bà mẹ sau đẻ

Chia sẻ: Romano Romano | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

309
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu: chăm sóc bà mẹ sau đẻ', y tế - sức khoẻ, sức khỏe phụ nữ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu: Chăm sóc bà mẹ sau đẻ

  1. − C¸n dao vµ l−ìi dao mæ 1 M«n häc 18 − KÑp phÉu tÝch cã mÊu 1 − KÑp phÉu tÝch kh«ng mÊu 1 Ch¨m sãc bµ mÑ sau ®Î − KÐo th¼ng 2 − PhÇn 1: KÕ ho¹ch ch¨m sãc KÐo cong 1 − KÑp cÇm m¸u 10 KÕ ho¹ch ch¨m sãc trÎ trong thêi kú s¬ sinh − KÑp h×nh tim 2 − KÑp kim kh©u 2 1. NhËn ®Þnh − Kim cong 2 − T×nh tr¹ng h« hÊp cña trÎ. − Van trªn mu 1 − C¸c yÕu tè cã thÓ ¶nh h−ëng tíi h« hÊp cña trÎ, vÝ dô: − Van thµnh bông 2 ®Î non, mÑ dïng c¸c thuèc øc chÕ h« hÊp trÎ nh− − thuèc mª, thuèc g©y nghiÖn ( thuèc phiÖn,…). ChØ c¸c lo¹i: Catgut, Catgut chromic, vicryl, nylon, lin ®ñ lo¹i. − Xem trÎ cã cÇn hç trî h« hÊp kh«ng. − C¸c dÊu hiÖu cña rèi lo¹n tuÇn hoµn: tÝm, nhÞp tim,… − C¸c dÊu hiÖu sèng kh¸c: ph¶n x¹, tr−¬ng lùc c¬,… − Mµu s¾c da trÎ. − TrÎ cã bÞ h¹ ®−êng huyÕt kh«ng: h¹ th©n nhiÖt, tr−¬ng lùc c¬ gi¶m,… − Sù ph¸t triÓn b×nh th−êng/ bÊt th−êng cña hÖ thÇn kinh trÎ. Hái tiÒn sö dïng thuèc khi mang thai cña bµ mÑ. §¸nh gi¸ sù ®¸p øng víi c¸c kÝch thÝch cña trÎ. − Ghi nhËn c¸c ph¶n x¹ nh− ho, h¾t h¬i, ng¸p, ph¶n x¹ Moro,… − Sù bµi tiÕt ph©n su, tiÓu tiÖn cña trÎ ( trong 24 giê ®Çu sau ®Î). 309 310
  2. − C¸c dÊu hiÖu cña sù tr−ëng thµnh cña trÎ: c©n, chiÒu 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc dµi, mì d−íi da, rèn, bé phËn sinh dôc, hÖ l«ng tãc − Duy tr× sù th«ng tho¸ng cña ®−êng h« hÊp. mãng,… − Lo¹i bá c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi h« hÊp cña trÎ. − C¸c dÞ tËt bÈm sinh: kh«ng cã hËu m«n, tinh hoµn l¹c − chç, søt m«i hë hµm, … KÝch thÝch vµ hç trî trÎ h« hÊp. − Theo dâi s¸t t×nh tr¹ng tim m¹ch cu¶ trÎ, th«ng b¸o 2. ChÈn ®o¸n ch¨m sãc/ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc cho b¸c sü mäi thay ®æi vµ bÊt th−êng nÕu cã. − Theo dâi vµ duy tr× th©n nhiÖt trÎ. Nguy c¬ ®¸p øng kh«ng tèt víi m«i tr−êng míi (ngoµi − tö cung): §¸nh gi¸ c¸c dÊu hiÖu vÒ sù tr−ëng thµnh cña trÎ. − − Theo dâi ®¹i tiÓu tiÖn cña trÎ. Do thay ®æi ë hÖ h« hÊp (BiÓu hiÖn: tÝm, sÆc, rªn, kh«ng khãc, bµi tiÕt nhiÒu ph©n su, chØ sè Apgar − §¸nh gi¸ vµ theo dâi c¸c bÊt th−êng, dÞ tËt bÈm sinh thÊp). cña trÎ (nÕu cã). − Do thay ®æi ë hÖ tuÇn hoµn (BiÓu hiÖn: nhÞp tim 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc
  3. − §¸nh gi¸ c¸c dÊu hiÖu cña sù tr−ëng thµnh cña trÎ: c©n, chiÒu dµi, mì d−íi da, rèn, bé phËn sinh dôc, hÖ KÕ ho¹ch ch¨m sãc Bµ mÑ ngay sau ®Î l«ng tãc mãng, ®o vßng ®Çu, vßng c¸nh tay,… − Ch¨m sãc rèn, da trÎ: ngay sau ®Î: lau s¹ch, lµm rèn; 1. NhËn ®Þnh nh÷ng ngµy sau: t¾m cho trÎ, thay b¨ng rèn; theo dâi b−íu thanh huyÕt (nÕu cã); ph¸t hiÖn vµ ch¨m sãc c¸c − C¸c dÊu hiÖu sinh tån. nhiÔm khuÈn ë rèn vµ da trÎ. − − Tö cung, s¶n dÞch, ph¸t hiÖn sím c¸c nhiÔm khuÈn ë Quan s¸t trÎ bó, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng bó cña trÎ. tö cung. − Theo dâi vµ ghi chÐp c¸c thay ®æi cña trÎ trong thêi − kú s¬ sinh: vµng da, rông rèn,… VÕt kh©u tÇng sinh m«n (nÕu cã). − Quan s¸t, ph¸t hiÖn vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ nh÷ng bÊt − T×nh tr¹ng tiªu ho¸ cña bµ mÑ: ®¹i tiÖn, trÜ,… th−êng kh¸c cña trÎ: n«n, rèi lo¹n ®¹i tiÓu tiÖn,… − T×nh tr¹ng bµng quang vµ hÖ tiÕt niÖu, ph¸t hiÖn − Th«ng b¸o cho b¸c sü nh÷ng dÞ tËt bÈm sinh cña trÎ sím c¸c dÊu hiÖu cña nhiÔm khuÈn tiÕt niÖu. (nÕu cã). − Vó vµ t×nh tr¹ng tiÕt s÷a còng nh− c¸ch cho trÎ bó. 5. §¸nh gi¸ − Kh¶ n¨ng còng nh− sù hiÓu biÕt cña bµ mÑ trong viÖc − tù ch¨m sãc b¶n th©n (bao gåm: chÕ ®é nghØ, ngñ, ¨n TrÎ khãc to, thë ®Òu, nhÞp thë 40 –60lÇn/phót. uèng, vËn ®éng, vÖ sinh,…) vµ trÎ sau ®Î. − Chøc n¨ng tuÇn hoµn sau ®Î cña trÎ ®−îc thiÕt lËp: − nhÞp tim 120 – 160lÇn/phót. Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a bµ mÑ vµ trÎ. − Da trÎ hång hµo, ph¶n x¹ tèt, tr−¬ng lùc c¬ ch¾c, khi − T×nh tr¹ng tinh thÇn cña bµ mÑ. thøc trÎ ho¹t ®éng liªn tôc. − Th©n nhiÖt cña trÎ ®−îc duy tr× æn ®Þnh 3605 – 370C. 2. ChÈn ®o¸n ch¨m sãc/ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc − Da vµ rèn trÎ ®−îc ch¨m sãc tèt, rèn kh«ng bÞ ch¶y − Nguy c¬ nhiÔm khuÈn tö cung cã thÓ do: bÕ s¶n dÞch, m¸u, kh«. sãt rau, vÖ sinh kÐm,… − Duy tr× chøc n¨ng hÖ tiªu ho¸, tiÕt niÖu cña trÎ: trÎ − Nguy c¬ nhiÔm khuÈn vÕt kh©u TSM. bµi tiÕt ph©n su trong vßng 24 giê ®Çu sau ®Î, sau ®ã − §au vµ c¸c khã chÞu kh¸c do c¾t, kh©u TSM, do co lµ ph©n thùc sù; bông kh«ng tr−íng, trÎ ®i tiÓu ®−îc bãp tö cung sau ®Î. trong vßng 24 giê ®Çu sau ®Î. 313 314
  4. − − Rèi lo¹n ®¹i, tiÓu tiÖn: t¸o bãn (do gi¶m nhu ®éng KhuyÕn khÝch bµ mÑ tù ®i tiÓu ruét, gi¶m ¸p lùc ë æ bông, Ýt vËn ®éng, do chÕ ®é − Sö dông thuèc thÝch hîp theo chØ ®Þnh cña b¸c sü nÕu ¨n,…); bÝ ®¸i, ®¸i r¾t…(do bµng quang bÞ chÌn Ðp cã rèi lo¹n vÒ ®¹i tiÓu tiÖn. trong khi ®Î, gi¶m ¸p lùc bµng quang, …). − H−íng dÉn nu«i con b»ng s÷a mÑ - NCBSM, c¸ch − Khã chÞu ë vó do c−¬ng s÷a, do kh«ng biÕt c¸ch cho ch¨m sãc vó. trÎ bó ®óng, do viªm nhiÔm ë ®Çu vó,… − H−íng dÉn bµ mÑ c¸ch tù ch¨m sãc b¶n th©n vµ trÎ − ThiÕu hôt kiÕn thøc trong tù ch¨m sãc b¶n th©n (bao sau ®Î, hç trî khi cÇn thiÕt. gåm: chÕ ®é nghØ, ngñ, ¨n uèng, vËn ®éng, vÖ sinh,…) − vµ trÎ sau ®Î. H−íng dÉn vÒ KHHG§ sau ®Î. − MÊt c©n b»ng vÒ tinh thÇn (xem bµi ch¨m sãc bµ mÑ 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc rèi lo¹n t©m thÇn sau ®Î). − Theo dâi toµn tr¹ng, da - niªm m¹c, s¾c mÆt, phï,… 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc hµng ngµy. §o m¹ch, nhiÖt ®é, huyÕt ¸p cho bµ mÑ 2 lÇn/ngµy hoÆc nhiÒu h¬n nÕu cã chØ ®Þnh cña thÇy − Theo dâi toµn th©n, c¸c dÊu hiÖu sinh tån. thuèc. − Theo dâi tö cung, s¶n dÞch, xoa ®¸y tö cung nÕu tö − Theo dâi sù co håi tö cung, mËt ®é, ®é di ®éng, ®au ë cung co håi kh«ng tèt, h−íng dÉn bµ mÑ c¸ch tù xoa tö cung hµng ngµy, th«ng b¸o cho b¸c sü nÕu cã bÊt ®¸y tö cung vµ tù theo dâi sù co håi tö cung. th−êng. H−íng dÉn bµ mÑ c¸ch tù xoa ®¸y tö cung vµ − NÕu cã hiÖn t−îng ch¶y m¸u sau ®Î: xem bµi ch¶y tù theo dâi sù co håi tö cung. m¸u trong thêi kú sæ rau. − Theo dâi s¶n dÞch: sè l−îng, mµu, mïi, tÝnh chÊt − LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc TSM sau ®Î cho bµ mÑ: lau hµng ngµy, th«ng b¸o cho b¸c sü nÕu cã bÊt th−êng. röa vÕt kh©u hµng ngµy, vÖ sinh TSM sau khi ®¹i − Theo dâi vÕt kh©u TSM hµng ngµy, ph¸t hiÖn sím tiÓu tiÖn, thay b¨ng vÖ sinh ngµy 4 – 5 lÇn. c¸c nhiÔm khuÈn t¹i chç. VÖ sinh bé phËn sinh dôc − Gi¶m ®au vµ gi¶m khã chÞu cho bµ mÑ: t− thÕ, chÕ ®é cho bµ mÑ 2 lÇn/ngµy b»ng n−íc chÝn hoÆc n−íc muèi vËn ®éng, n©ng ®ì vÕt kh©u TSM khi thay ®æi t− thÕ, sinh lý. H−íng dÉn bµ mÑ c¸ch tù vÖ sinh bé phËn h−íng dÉn c¸ch th− gi·n, c¸ch thë, dïng thuèc theo y sinh dôc hµng ngµy vµ sau mçi lÇn ®¹i tiÓu tiÖn: thay lÖnh. b¨ng vÖ sinh ngµy 4 – 5 lÇn, röa bé phËn sinh dôc b»ng n−íc chÝn, thÊm kh« sau mçi lÇn ®¹i tiÓu tiÖn. − Trao ®æi víi bµ mÑ vÒ chÕ ®é ¨n thÝch hîp, chó ý H−íng dÉn chÕ ®é vÖ sinh th©n thÓ: nªn t¾m röa khuyÕn khÝch bµ mÑ uèng nhiÒu n−íc nh»m c¶i thiÖn hµng ngµy b»ng n−íc Êm, t¾m b»ng c¸ch déi n−íc, t×nh tr¹ng ®¹i tiÓu tiÖn, sù tiÕt s÷a. 315 316
  5. − tr¸nh ng©m m×nh. H−íng dÉn c¸ch ¨n mÆc: mÆc Theo dâi sù biÕn ®éng t©m lý cña bµ mÑ sau ®Î, th«ng b¸o cho b¸c sü nÕu thÊy bÊt th−êng ( xem bµi ch¨m réng r·i, s¹ch sÏ, ®ñ Êm vÒ mïa ®«ng, tho¸ng m¸t sãc bµ mÑ rèi lo¹n t©m thÇn sau ®Î). vÒ mïa hÌ. − Gi¶m ®au vµ gi¶m khã chÞu cho bµ mÑ: t− thÕ n»m 5. §¸nh gi¸ tho¶i m¸i, nªn n»m nghiªng, co gèi hoÆc n»m ngöa kª gèi d−íi khoeo ch©n. ChÕ ®é vËn ®éng nhÑ nhµng, − Toµn tr¹ng æn ®Þnh, thÓ tr¹ng tèt lªn, c¸c dÊu hiÖu n©ng ®ì vÕt kh©u TSM khi thay ®æi t− thÕ: ®ì m«ng sinh tån b×nh th−êng. khi thay ®æi t− thÕ, h−íng dÉn c¸ch th− gi·n, c¸ch − Tö cung, s¶n dÞch tiÕn triÓn b×nh th−êng. Tö cung co thë, dïng thuèc gi¶m ®au theo y lÖnh. håi tèt, sau 2 tuÇn co håi hoµn toµn sau khíp vÖ. S¶n − Trao ®æi víi bµ mÑ vÒ chÕ ®é ¨n thÝch hîp: ¨n ®ñ dÞch Ýt dÇn vµ hÕt sau 2 tuÇn. chÊt, ®ñ n¨ng l−îng, chó ý ¨n nhiÒu rau qu¶ tr¸nh − VÕt kh©u TSM liÒn tèt, kh«ng nhiÔm khuÈn, sau c¾t t¸o bãn vµ cung cÊp ®ñ vitamin vµ muèi kho¸ng. Chó chØ bµ mÑ kh«ng ®au vÕt kh©u. C¸c ®au vµ khã chÞu ý khuyÕn khÝch bµ mÑ uèng nhiÒu (2000 – kh¸c gi¶m dÇn råi hÕt h¼n. 3000ml/ngµy) nh»m c¶i thiÖn t×nh tr¹ng ®¹i tiÓu tiÖn, sù tiÕt s÷a. − §¹i tiÓu tiÖn b×nh th−êng, kh«ng bÞ t¸o bãn, kh«ng bÞ rèi lo¹n vµ nhiÔm khuÈn ®−êng tiÕt niÖu. − KhuyÕn khÝch bµ mÑ tù ®i tiÓu ngµy Ýt nhÊt 4 – 6 lÇn. − Bµ mÑ hiÓu vµ thùc hiÖn tèt viÖc tù ch¨m sãc b¶n − Theo dâi ®¹i tiÖn, sö dông thuèc nhuËn trµng nÕu bµ th©n vµ trÎ (chÕ ®é vÖ sinh, ¨n, ngñ, nghØ, vËn ®éng, mÑ bÞ t¸o bãn theo chØ ®Þnh cña b¸c sü. NCBSM, ch¨m sãc vó, ch¨m sãc trÎ,…). − Theo dâi l−îng n−íc tiÓu 24giê/ngµy nÕu thÊy cÇn − DiÔn biÕn t©m lý b×nh th−êng. thiÕt (khi cã chØ ®Þnh). − Cã thÓ ¸p dông mét biÖn ph¸p tr¸nh thai thÝch hîp − H−íng dÉn NCBSM, trî gióp bµ mÑ cho con bó, cho b¶n th©n. h−íng dÉn c¸ch ch¨m sãc vó. − Gi¶i thÝch, cung cÊp th«ng tin cho bµ mÑ vÒ biÓu hiÖn KÕ ho¹ch ch¨m sãc Bµ mÑ nhiÔm khuÈn sau ®Î b×nh th−êng vµ bÊt th−êng cã thÓ cã trong thêi kú sau ®Î. Th¶o luËn víi chång vµ gia ®×nh cña bµ mÑ vÒ c¸ch ch¨m sãc bµ mÑ vµ ®øa trÎ, chÕ ®é ¨n, nghØ, ngñ, 1. NhËn ®Þnh vÖ sinh cña bµ mÑ sau khi xuÊt viÖn. − TiÒn sö cã liªn quan tíi t×nh tr¹ng nhiÔm khuÈn: chÕ − H−íng dÉn vÒ KHHG§ sau ®Î (xem bµi t− vÊn cho bµ ®é ¨n uèng trong khi mang thai vµ sau ®Î, thiÕu mÑ sau ®Î). m¸u, t×nh tr¹ng suy nh−îc khi mang thai,… 317 318
  6. − − Theo dâi sù thu håi tö cung, s¶n dÞch. Qu¸ tr×nh chuyÓn d¹: chuyÓn d¹ kÐo dµi, mÊt m¸u nhiÒu, èi vì non, vì sím, chÊn th−¬ng ®−êng sinh − Gióp vÕt kh©u TSM nhanh liÒn sÑo: vÖ sinh tèt, kÝch dôc, cã can thiÖp c¸c thñ thuËt hoÆc phÉu thuËt,… thÝch tæ chøc h¹t lªn nhanh b»ng c¸c yÕu tè vËt lý, − Toµn tr¹ng: m¹ch, nhiÖt ®é, HA, nhÞp thë,…chó ý c¾t chØ sím gióp tho¸t dÞch,… ph¸t hiÖn vÎ mÆt nhiÔm khuÈn. − Theo dâi s¶n phô cã n«n kh«ng, cã bÝ trung, ®¹i tiÖn, − T×nh tr¹ng cña vÕt kh©u TSM (nÕu cã): ®au, s−ng nÒ, cã ®au bông kh«ng, hoÆc ®¹i tiÖn ph©n láng. ch¶y dÞch, mñ, so le, chång mÐp,… − Theo dâi sè l−îng n−íc tiÓu trong 24 giê. − T×nh tr¹ng tö cung: chiÒu cao, sù thu håi, mËt ®é, ®é − §¶m b¶o chÕ ®é ¨n, uèng, nghØ ng¬i. di ®éng, ®au, lç cæ tö cung ®ãng hay më,… − − VÖ sinh th©n thÓ, vÖ sinh r¨ng miÖng, vÖ sinh bé T×nh tr¹ng s¶n dÞch: sè l−îng, mµu, mïi, tÝnh chÊt phËn sinh dôc ngoµi cho s¶n phô. − C¸c dÊu hiÖu kh¸c: bông tr−íng, ®¹i tiÓu tiÖn, ®au, − Gi¸o dôc søc khoÎ. rÐt run, buån n«n, n«n,… − − Thùc hiÖn y lÖnh. C¸c dÊu hiÖu cËn l©m sµng: CTM, XN n−íc tiÓu, XN s¶n dÞch (soi t−¬i, nhuém, nu«i cÊy), cÊy m¸u,… 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc − ChÕ ®é vÖ sinh, ngñ, nghØ, ¨n uèng cña bµ mÑ. − − Sù hiÓu biÕt vÒ bÖnh vµ kh¶ n¨ng nhËn thøc cña bµ mÑ. Quan s¸t da, niªm m¹c, s¾c mÆt, ®o nhiÖt ®é, huyÕt ¸p, ®Õm m¹ch, ®Õm nhÞp thë ghi vµo phiÕu theo dâi. 2. ChÈn ®o¸n ch¨m sãc/ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc. − Theo dâi sù thu håi tö cung, di ®éng tö cung cã ®au kh«ng. − Nguy c¬ tæn th−¬ng (c¸c c¬ quan, chøc n¨ng trong c¬ thÓ) liªn quan tíi sù lan trµn cña nhiÔm khuÈn − Theo dâi s¶n dÞch vÒ mµu, mïi, sè l−îng. (NhiÔm khuÈn TSM, Viªm niªm m¹c/ c¬ tö cung, − Röa vÖ sinh bé phËn sinh dôc ngoµi, vÖ sinh th©n Viªm quanh tö cung, Viªm phóc m¹c, NhiÔm khuÈn thÓ, r¨ng miÖng, thay ¸o v¸y cho s¶n phô. huyÕt). − − NÕu s¶n phô khã thë: cho s¶n phô n»m ®Çu cao, cho ThiÕu hôt kiÕn thøc vÒ bÖnh. thë oxy ng¾t qu·ng, nÕu sèt cao: ch−êm, gäi hái xem s¶n phô tr¶ lêi cã ®óng kh«ng. 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc − Cho s¶n phô ¨n ®Çy ®ñ chÊt, dÔ tiªu, tr−êng hîp s¶n − Theo dâi toµn tr¹ng vµ c¸c dÊu hiÖu nhiÔm khuÈn phô kh«ng ¨n ®−îc cho ¨n b»ng èng th«ng. toµn th©n. 319 320
  7. − − §o l−îng n−íc tiÓu trong 24 giê vµ ghi phiÕu theo dâi. Mèi quan hÖ gi÷a bµ mÑ vµ ®øa trÎ míi ra ®êi. ®ång thêi b¸o cho thÇy thuèc biÕt nh÷ng diÔn biÕn − Mèi quan hÖ gi÷a bµ mÑ vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong bÊt th−êng. gia ®×nh. − Gi¶i thÝch cho ng−êi nhµ bÖnh nh©n an t©m vµ cïng − C¸c rèi lo¹n tù nhËn thøc nhÑ do sù biÕn ®æi t©m thùc hiÖn tèt néi quy ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn. sinh lý liªn quan tíi cuéc ®Î. − − Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, chuÈn C¸c rèi lo¹n t©m thÇn nÆng cÇn can thiÖp cña chuyªn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn dông cô, trî gióp cho thÇy khoa t©m thÇn. thuèc khi lµm c¸c thñ thuËt cÇn thiÕt. − ChÈn ®o¸n ch¨m sãc/ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc − C¸c rèi lo¹n tù nhËn thøc nhÑ do sù biÕn ®æi t©m 5. §¸nh gi¸ sinh lý liªn quan tíi cuéc ®Î. − ThÓ tr¹ng ng−êi bÖnh tèt lªn: hÕt sèt, ¨n uèng tèt, − TrÇm c¶m liªn quan tíi cuéc ®Î tiÕn triÓn bÖnh tèt. − Lo¹n t©m thÇn liªn quan tíi cuéc ®Î − C¸c vÕt kh©u liÒn nhanh, tèt − Bµ mÑ cã c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc − Bµ mÑ biÕt c¸ch tù ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu bÊt − Phôc håi søc khoÎ cho bµ mÑ nhanh chãng. th−êng, tù ch¨m sãc b¶n th©n vµ trÎ. − Gi¶m c¸c biÕn ®éng kh«ng cã lîi cho bµ mÑ (bÝ ®¸i,…) − Tr−êng hîp ng−êi bÖnh vÉn sèt, thÓ tr¹ng kh«ng kh¸ − lªn, tiÕn triÓn bÖnh xÊu cÇn b¸o cho thÇy thuèc biÕt ChuÈn bÞ cho ng−êi mÑ mét c¸ch tèt nhÊt cho viÖc vµ lËp l¹i kÕ ho¹ch ch¨m sãc. ch¨m sãc cho b¶n th©n vµ ®øa trÎ sau nµy. − Ph¸t hiÖn sím c¸c rèi lo¹n t©m, sinh lý cña bµ mÑ KÕ ho¹ch ch¨m sãc Bµ mÑ rèi lo¹n t©m thÇn sau ®Î nh»m ®iÒu chØnh sím, cã hiÖu qu¶ c¸c rèi lo¹n nµy. 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc 1. NhËn ®Þnh − H−íng dÉn vµ gióp ®ì bµ mÑ c¸ch tù theo dâi sau ®Î. Ngoµi c¸c nhËn ®Þnh chung ph¶i lµm gièng nh− c¸c − tr−êng hîp sau ®Î th«ng th−êng kh¸c, ng−êi hé sinh cÇn KhuyÕn khÝch bµ mÑ tù ch¨m sãc trÎ, nãi chuyÖn chó ý nhËn ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sau: víi trÎ. − − C¸c thay ®æi t©m lý sau ®Î. H−íng dÉn vµ gióp ®ì bµ mÑ NCBSM. 321 322
  8. − Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ ®óng møc møc ®é, tÝnh chÊt cña c¸c rèi lo¹n t©m, sinh lý cña bµ mÑ, ph¸t hiÖn vµ PhÇn 2. qui tr×nh thùc hµnh ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c nh©n vµ ¶nh h−ëng. − §¸nh gi¸ c¸ch thøc ph¶n øng cña bµ mÑ ®èi víi t− vÊn cho bµ mÑ sau ®Î nh÷ng thay ®æi cña c¬ thÓ còng nh− cña t©m, sinh lý. − TiÕp cËn tõ tõ, kh«ng véi v·. KhuyÕn khÝch bµ mÑ diÔn ®¹t b»ng lêi nh÷ng c¶m nghÜ cña m×nh, l¾ng 1. Kü thuËt ch¨m sãc trÎ s¬ sinh khoÎ m¹nh nghe mét c¸ch tËp trung vµ cã ph¶n håi tÝch cùc.ThiÕt lËp vµ duy tr× m«i tr−êng quan hÖ an toµn vµ riªng t− 1.1.ChuÈn bÞ dông cô - kü thuËt hót nhít. gi÷a ng−êi hé sinh vµ bµ mÑ. Sö dông c¸c c©u hái më, 1.2. Gióp bµ mÑ ®Æt trÎ vµo vó gióp bµ mÑ diÔn ®¹t nh÷ng c¶m nghÜ, tr¸nh giËn d÷, nãng véi. §Þa ®iÓm thùc tËp: T¹i bÖnh viÖn − Th«ng b¸o víi b¸c sü chuyªn khoa t©m thÇn c¸c rèi Néi dung: Cho con bó ®óng c¸ch lo¹n t©m thÇn ë bµ mÑ (xem bµi ch¨m sãc bµ mÑ rèi lo¹n t©m thÇn sau ®Î). 1 Chµo hái bµ mÑ th©n thiÖn Hái bµ mÑ viÖc cho con bó nh− thÕ nµo. (Cã gÆp 5. §¸nh gi¸ khã kh¨n? TrÎ bó mÑ cã ®ñ l−îng s÷a kh«ng? trÎ 2 − ngËm vó tèt, bµ mÑ yªn t©m tin t−ëng cã chÕ ®é C¸c thay ®æi t©m lý sau ®Î diÔn ra b×nh th−êng, bµ ¨n, nghØ tho¶i m¸i sÏ ®ñ s÷a nu«i con. mÑ æn ®Þnh t©m lý nhanh. − 3 TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ mét b÷a bó Mèi quan hÖ gi÷a bµ mÑ vµ ®øa trÎ míi ra ®êi ngµy mét g¾n bã, bµ mÑ biÕt c¸ch cho trÎ bó ®óng vµ tù 4 Gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu cã thÓ gióp bµ mÑ ch¨m sãc trÎ. 5 Gióp bµ mÑ tho¶i m¸i vµ th− gi·n khi cho trÎ bó − Mèi quan hÖ gi÷a bµ mÑ vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong 6 H−íng dÉn bµ mÑ c¸ch bÕ trÎ khi cho trÎ bó gia ®×nh g¾n bã, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cïng tham gia ch¨m sãc bµ mÑ vµ ®øa trÎ. − §Çu vµ th©n trÎ trªn mét ®−êng th¼ng − C¸c rèi lo¹n tù nhËn thøc nhÑ do sù biÕn ®æi t©m − MÆt trÎ quay vµo vó, mòi trÎ ®èi diÖn víi nóm vó sinh lý liªn quan tíi cuéc ®Î gi¶m vµ mÊt dÇn. − Bµ mÑ ph¶i bÕ s¸t trÎ vµo ng−êi m×nh, ®ì ®Çu, − C¸c rèi lo¹n t©m thÇn nÆng dÇn ®−îc khèng chÕ vµ vai, m«ng trÎ. æn ®Þnh. 323 324
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=309

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2