intTypePromotion=1

Tài Liệu lập trình - Chuyên Đề 2 Lệnh cấu hình cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
181
lượt xem
67
download

Tài Liệu lập trình - Chuyên Đề 2 Lệnh cấu hình cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài Liệu lập trình - Chuyên Đề 2 Lệnh cấu hình cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài Liệu lập trình - Chuyên Đề 2 Lệnh cấu hình cơ bản

 1. Chuyên Đề 2 Lệnh cấu hình cơ bản:Router(config)# hostname R1 I) • Mật khẩu cho console R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password k5mang R1(config-line)#login Mật khẩu cho Chế độ đặc quyền: • R1(config)#enable password Class (mật khẩu không mã hóa) R1(config)#Enable secret Class (mật khẩu được mã hóa) Mật khẩu cho cổng VTY- telnet: • R1(config-line)#line VTY 0 4 R1(config-line)#password Mang R1(config-line)# login * Nếu muốn đổi password thì lại thao tác lại. • Cấu hình “ banner motd” R1(config)#banner motd "day la router 1" • Cấu hình các cổng của Router: Cổng serial: - R1(config)#interface s0/0 R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown Cổng Fasethernet: - R1(config)#interface fa0/0 R1(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.0.0.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit Cổng Loopback: - R1(config)#interface loopback 1 R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit Cấu hình sub-interface •
 2. R1(config)# interface fa0/0.10 R1(config-subif)#en capsulation dot 1Q 10 R1(config-subif)#ip address [đc IP] [SubMask] R1(config)#exit II) Cấu hình giao thức PPP: 1) Cấu hình giao thức PPP trên cổng router R1(config)#interface S0/0 Chỉ định phương pháp đóng gói: - R1(config-if)#encapsulation ppp Chỉ định thuật toán nén trong PPP: - R1(config-if)#compress [predictor/stac] Chất lượng kết nối: - (với n là % chất lượng chấp nhận được) R1(config-if)#PPP quality n Chỉ định khả năng cân bằng tải: - (multilink cân bằng tải ở tầng 2) R1(config-if)# ppp multilink (balancing cân bằng tải ở tần 3) R1(config-if)#ppp balancing * ** (muốn gỡ rối dùng Debug để xem các tiến trình gửi lên màn hình) R1#debug ppp {packet/negotiation/error / authentication /compression..} R1# undebug ppp (tắt debug của ppp) (tắt tất cả các sự kiện) R1# undebug all 2. Giao thức xác thực PAP và CHAP: Việc cấu hình phải làm trên cả 2 router: 2.1 Giao Thức PAP: Router 1 Router 2 R1(config)# username R2 password mang R2(config)#username R1 password class R1(config)#interface S0/0 R2(config)#interface S0/0 R1(config-if)#encapsulation ppp R2(config-if)#encapsulation ppp R1(config-if)#ppp authentication PAP R2(config-if)#ppp authentication PAP R1(config-if)#PPP PAP sent username R1 R2(config-if)#PPP PAP sent username R2 password password class mang R1(config-if)#exit R2(config-if)#exit 2.2 Giao thức Chap: Khi cấu hình CHAP trên các router yêu cầu PASSWORD của 2 router phải giống nhau. Router 1 Router 2 R1(config)# username R2 password mang R2(config)#username R1 password mang
 3. R1(config)#interface S0/0 R2(config)#interface S0/0 R1(config-if)#encapsulation ppp R2(config-if)#encapsulation ppp R1(config-if)#ppp authentication CHAP R2(config-if)#ppp authentication CHAP R1(config-if)#exit R2(config-if)#exit *** chú ý: Trường hợp 1 trong 2 router không hỗ trợ giao thức CHAP thì ph ải tri ển khai c ơ ch ế xác th ực 1chi ều. tức là router không hỗ trợ CHAP sẽ được xác thực bởi router h ỗ tr ợ CHAP, nh ưng không có chi ều ngược lại. + Với router hỗ trợ CHAP thì cấu hình bình thường + Với router không hỗ trợ CHAP thì chỉ cần cấu hình Username và Password. Cấu hình Giao thức Frame-Relay: III) 3.1 cấu hình frame-relay cho cổng router. R1(config)#interface S0/0 R1(config-if)#encapsulation frame-relay R1(config-if )#frame-relay map ip R1(config-if)#/frame-relay map ip 192.168.0.1 203 broadcast R1(config-if)#bandwidth 64 ** từ khóa “Broadcast “ được sử dụng khi người quản trị m ạng mu ốn FR h ỗ tr ợ g ửi gói tin broadcast hay multicast từ các thiết bị FR. 3.2 Cấu hình Frame-relay Sub-interface: B1: cấu hình cổng chính: R1(config)# interface S0/0 R1(config-if)# encapsulation Frame-relay R1(config-if)#no shutdown B2: cấu hình các cổng sub-interface R1(config)#interface S0/0.203 point-to-point / multipoint B3: đặt IP/SM cho cổng phụ: R1(config-subif)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 Gán DLCI cho cổng R1(config-subif)#Frame-relay interface -DLCI 203 B4: chỉ định bandwidth cho cổng: R1(config-subif)#bandwidth 64 3.3 Frame-Relay back to back: cấu hình giống Frame-relay cơ bản chỉ thêm câu lệnh vào cuối R1(config-if)# no keep alive IV) Một số kỹ thuật bảo mật trong WAN: 4.1 Cấu hình router cho phép kết nối SSH qua VTY
 4. B1: đặt hostname. R1(config)#hostname R1 B2: thiết lập domain name R1(config)# IP domain-name ciscotn.com B3: tạo khóa bảo mật không đối xứng R1(config)#crypto key generate RSA => How many bits in the modulas [512]: 1024(lấy 2k) B4: thiết lập username và pass cho tài khoản SSH R1(config)#username R1 secret class B5: cho phép truy cập SSH qua VTY R1(config)#line VTY 0 4 (bỏ chế độ vào telnet mặc định) R1(config-line)# no transport Input R1(config-line)# transport Input SSH R1(config-line)# login local R1(config-line)#exit B6: thiết lập thời gian time out và số lần thử đăng nhập SSH tối đa (n là thời gian time out 1
 5. R1(config)#hostname R1 R1(config)#ip domain-name ciscotn.com R1(config)#crypto key generate RSA How many bits in the modulas [512]: 1024 R1(config)#username sinhvien secret mangk5 R1(config)#line vty 0 2 R1(config-line)#no transport input R1(config-line)#transport input telnet ssh R1(config-line)#login local R1(config-line)#exit R1(config)#ip ssh time-out 20 R1(config)#ip ssh authentication retries 3 4.3 bảo mật giao thức định tuyến 4.3.1 Cấu hình bảo mật RIP (cấu hình cả 2 phía) B1: cấu hình RIP cơ bản: R1(config)# router RIP R1(config-router)#network [địa chỉ IP ] B2: tắt quảng bá RIP: R1(configrouter)#passive-interface default (chặn TT định tuyến trên tất cả các cổng) R1(config-router)#no passive-interface [tên cổng] (cho phép TT định tuyến gửi ra cổng này) R1(config-router)#version 2 B3: tạo Key bằng từ khóa Key chain và key string (keychain và key string phải giống nhau) R1(config)#key-chain RIP key R1(config-keychain)#key 1 R1(config-keychain-key)#key-string cisco B4: Áp dụng keychain vào cổng thích hợp R1(config)#interface [tên cổng] R1(config-if)#ip rip authenticaion mode MD5 R1(config-if)#ip rip authentication key-chain rip-key *** các router cùng chạy RIP đều phải làm thao tác này trên tất cả các cổng kết n ối v ới nhau. V ới cùng key- chain và key-string 4.3.2 bảo mật với EIGRP B1: cấu hình EIGRP cơ bản:
 6. R1(config)#router EIGRP [AS] R1(config-router)# network [đc IP] B2: Tạo khóa Keychain R1(config)#key-chain EIGRP-Key R1(config-keychain)#key 1 R1(config-keychain-key)#key-string Hanoi R1(config-key-chain-key)#exit B3: áp dụng key-chain vào cổng thích hợp R1(config)#interface [tên cổng] R1(config-if)#ip EIGRP authentication mode EIGRP [AS] MD5 R1(config-if)# ip EIGRP authentication key-chain EIGRP [AS] EIGRP-key 4.3.3 bảo mật với OSPF B1: cấu hình OSPF cơ bản R1(config)#router OSPF [AS] R1(config-router)#network [đc IP] [Wild Card mask] Area [n] B2: tạo khóa R1(config)#interface [tên cổng] R1(config-if)#ip OSPF message-digest-key 1 MD5 Thainguyen R1(config-if)#ip OSPF authentication message-digest R1(config-if)#exit B3: gán vào OSPF R1(config)#router OSPF [AS] R1(config-router)#Area [n] authentication message-digest
 7. V) Cấu hình Access control list - ACL 5.1 ACL cơ bản: đặt ở cổng càng gần đích càng tốt R1(config)# access-list [n] permit/ deny [IP nguồn] [wild card nguồn] n là số hiệu ACL - Xóa ACL: R1(config)# no access-list [n] Cho phép tất cả các mạng đi qua - R1(config)# access-list [n] permit 0.0.0.0 255.255.255.255 Hay: R1(config)# access-list [n] permit any Cho phép duy nhất 1 host đi qua: - R1(config)#access-list [n] permit [IP của host đó ] 0.0.0.0 Hay : R1(config)#access-list [n] permit host [IP của host đó] *** các bước cấu hình ACL cơ bản: B1: cấu hình ACL theo yêu cầu B2: Vào cổng gán ACL B3: sử dụng ACL group chọn cổng vào hay ra VD: R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 R1(config)# interface fa0/0 R1(config-if)# IP access-group 10 out 5.1.1 Bảo mật các đường Line VTY B1: tạo các ACL theo yêu cầu B2: bảo mật Line VTY R1(config)#line vty 0 4 R1(config -line) # password secret R1(config-line) # login (Line VTY chỉ đi vào) R1(config-line)#access-class [n] in Xem lệnh ACL: - R1# Show running config R1# Show access-list Không thể sủa được ACL, chỉ có thể xóa đi tạo lại - 5.2 Tạo ACL bằng tên R1(config)#IP access-list [Standard/ Extended] [tên ACL]
 8. R1(config-std-nacl)# [permit /deny] [IP nguồn] [Willcard nguồn] Gán ACL vào cổng: R1(config)# interface [tên cổng] R1(config-if)ip access-group [tên ACL] [in/out] Kiểm tra lệnh ACL: R1#show access-list [ACL name/ ACL number] *** Lệnh xóa ACL tên: Nếu gán ACL vào cổng rồi thì: - R1(config)#interface [tên cổng] R1(config-if)# no ip access group [tên ACL] R1(config-if)#no ip access-list [tên ACL] R1# no IP access-list standard [tên ACL ] 5.2.1 Bảo mật các đường Line VTY R1(config)# ip access-list standard vty-security R1(config)# [permit/deny] [ip nguồn] [wildcard nguồn] R1(config)#line vty 0 4 R1(config)# password cisco R1(config)# login R1(config)# access-class vty-security in 5.3 ACL mở rộng: đặt ở cổng càng gần nguồn càng tốt R1(config)#access-list ID {permit/ deny} { IP/TCP/ UDP /ICMP / EIGRP…} [IP ngu ồn] [wildcard nguồn] [IP đích] [wildcard đích] Các toán tử: eq = ; gt >; lt < ; neq ≠ - Với ICMP thì có các lựa chọn sau: - echo: đi ra ngoài - echo-reply : trở lại - host-unreachable - net-unreachable - port-unreachable - unreachable
 9. - Với TCP có từ khóa Esablished ở cuối cho phép hay không cho phép thiết lập phiên là việc bắt tay 3 bước (tùy thuộc vào permit hay deny) VD: 1. Tạo ACL mở rộng 105 cho phép truy cập web. R1(config)#access-list 105 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80 80 là cho phép truy cập web 2. cho phép máy 192.168.0.7 ping được ra ngoài. R1(config)#access-list105 permit icmp host 192.168.0.7 any echo VI) Cấu hình DHCP: B1: loại bỏ những địa chỉ trong dải mà không cấp phát R1(config)# ip DHCP excluded-address [ip đầu] [ip cuối] VD: R1(config)# ip DHCP excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5 B2: định nghĩa một dải địa chỉ pool có tên R1(config)#ip DHCP pool [tên của pool] B3: cấu hình cho Pool: R1(config)#ip DHCP pool [tên của pool] R1(dhcp-config)# network [địa chỉ mạng] [subnet mark] R1(dhcp-config)# default-router [đc gateway] R1(dhcp-config)#dns-server [ip của DNS] R1(dhcp-config)#domain-name [tên domain] 6.2 Cấu hình DHCP relay (chuyển tiếp DHCP) R1(config)#interface [tên cổng] R1(config-if)# ip helper-address [ip DHCP server] Với host, nếu DHCP server ko cấp phát được địa chỉ IP thì gõ lệnh > ip config /rennew
 10. Cấu hình NAT VII) 7.1 NAT tĩnh: ánh xạ 1-1 B1: R1(config)# ip nat inside source static [local IP] [gobal IP] B2: R1(config)#interface [tên cổng inside] R1(config-if)#ip nat inside B3: R1(config)#interface [tên cổng outside] R1(config-if)#ip nat outside 7.2 NAT động: ánh xạ 1-1 B1: R1(config)# ip nat pool [tên pool] [public IP đầu] [Public IP cuối] [SubMark] B2: tạo ACL định nghĩa các địa chỉ Private (standard ACL): R1(config)# Access-list [ID] permit [đc mạng] [wild card] B3: tạo ánh xạ giữa private ip và public ip: R1(config)#ip nat inside source list [ID] pool [tên pool] R1(config)# interface [cổng inside] B4: R1(config-if)#ip nat inside B5: R1(config)#interface [tên cổng outside] R1(config-if)#ip nat outside 7.3 NAT overload: ánh xạ 1 – nhiều b1:,b2,b4,b5 giống hệt NAT động B3: ánh xạ 1-nhiều: R1(config)# ip nat inside source list [ID] pool [tên pool] overload 7.4 Nat overload trên interface=PAT B1: tạo standard access-list biểu diễn vùng private IP R1(config)#access-list permit [địa chỉ mạng] [wildcard] B2: tạo ánh xạ giữa access-list và cổng outside R1(config)ip nat inside source list interface [tên cổng outside]
 11. R1(config)# interface [cổng inside] B3: R1(config-if)#ip nat inside B4: R1(config)#interface [tên cổng outside] R1(config-if)#ip nat outside
 12. Một số lệnh cấu hình switch: VIII) tạo Vlan - S1(config)#vlan [n] với n là số hiệu vlan S1(config-vlan)#exit cấu hình cổng trunk - S1(config)#interface [tên cổng fa] S1(config-if)#switch port mode trunk S1(config-if)#switch port trunk native vlan 50 S1(config-if)#exit gán cổng vào vlan - S1(config)#int fa [số hiệu cổng fa] S1(config)# switch port mode access S1(config)# switch port access vlan 10 S1(config)# spanning-tree portfast cấu hình VTP server - S1(config)# vtp mode server S1(config)# vtp domain [domain-name] S1(config)# vtp version S1(config)# vtp pasword cấu hình VTP client - (vẫn để chế độ server) S1(config)# vtp mode server S1(config)# vtp domain [domain-name] S1(config)# vtp version S1(config)# vtp pasword S1(config)# vtp mode client (chuyển chế độ sang client) Lệnh thay đổi spanning tree - S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary S1(config)# spanning-tree vlan 1 root secondary Lệnh copy cấu hình từ RAM vào TFTP - S1# copy running-config tftp: Đánh địa chỉ máy chủ cần copy Tên file cấu hình (vd bai1.txt)
 13. Lệnh copy cấu hình từ TFTP server vào NVRAM - S1# copy tftp:running-config Địa chỉ ip của tfftp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2