intTypePromotion=3

Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
180
lượt xem
44
download

Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng giới thiệu tới các bạn về hệ thống tổ chức của ĐCS VN và ĐTN CS HCM; công tác văn thư trong cơ quan Đảng; thể thức văn bản của Đảng và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

ĐẠI HỌC SÀI GÒN<br /> KHOA THƯ VIỆN – VĂN PHÒNG<br /> <br /> Tập bài giảng<br /> VAÊN THÖ – LƯU TRỮ<br /> TRONG CƠ QUAN ÑAÛNG<br /> <br /> TP.Hoà Chí Minh, naêm 2014<br /> <br /> CHÖÔNG I<br /> HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM<br /> VAØ ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH<br /> I. NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM :<br /> <br /> Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø ñaûng laõnh ñaïo Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.<br /> Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän trong Ñieàu 4 cuûa Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi<br /> chuû nghóa Vieät Nam naêm 1992 : “Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, ñoäi tieân phong cuûa<br /> giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, ñaïi bieåu trung thaønh quyeàn lôïi cuûa giai caáp coâng<br /> nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa caû daân toäc, theo chuû nghóa Maùc – Leânin vaø tö<br /> töôûng Hoà Chí Minh, laø löïc löôïng laõnh ñaïo Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi”.<br /> Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø moät toå chöùc chaët cheõ, thoáng nhaát yù chí vaø<br /> haønh ñoäng, laáy taäp trung daân chuû laø nguyeân taéc toå chöùc cô baûn.<br /> Noäi dung cô baûn cuûa nguyeân taéc taäp trung daân chuû ñöôïc xaùc ñònh taïi Ñieàu<br /> 9 Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam nhö sau :<br /> - Cô quan laõnh ñaïo caùc caáp Ñaûng do baàu cöû laäp ra, thöïc hieän taäp theå laõnh<br /> ñaïo caù nhaân phuï traùch.<br /> - Cô quan laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng laø Ñaïi hoäi ñaïi hoäi toaøn quoác Cô<br /> quan laõnh ñaïo moãi caáp laø Ñaïi hoäi ñaïi bieåu hoaëc Ñaïi hoäi ñaûng vieân.<br /> Giöõa hai kyø ñaïi hoäi, cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng laø Ban Chaáp haønh<br /> Trung öông, ôû moãi caáp laø Ban Chaáp haønh Ñaûng boä, chi boä (goïi taét laø caáp<br /> uûy).<br /> - Caáp uûy caùc caáp baùo caùo vaø chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng cuûa mình<br /> tröôùc Ñaïi hoäi cuøng caáp, tröôùc caáp uûy caáp treân vaø caáp döôùi; ñònh kyø thoâng<br /> baùo hoaït ñoâïng cuûa mình ñeán caùc toå chöùc Ñaûng tröïc thuoäc, thöïc hieän töï<br /> pheâ bình vaø pheâ bình.<br /> - Nghò quyeát cuûa Ñaûng, caùc toå chöùc Ñaûng vaø ñaûng vieân phaûi chaáp haønh.<br /> Thieåu soá phuïc tuøng ña soá, caáp döôùi phuïc tuøng caáp treân, caù nhan phuïc<br /> tuøng toå chöùc, caùc toå chöùc trong toaøn Ñaûng phuïc tuøng Ñaïi hoäi ñaïi bieåu<br /> toaøn quoác vaø Ban chaáp haønh Trung öông.<br /> - Nghò quyeát cuûa caùc cô quan laõnh ñaïo Ñaûng chæ coù giaù trò thi haønh khi coù<br /> hôn moät nöûa soá thaønh vieân trong cô quan do tan thaønh. Tröôùc khi bieåu<br /> quyeát, moãi thaønh vieân döôïc phaùt bieåu yù kieán cuûa mình. Ñaûng vieân coù yù<br /> thöùc thuoäc veà thieåu soá ñöôïc baûo löu vaø baùo caùo leân caáp uûy caáp treân cho<br /> Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác, song phaûi chaáp haønh nghò quyeát, khoâng<br /> ñöôïc truyeàn baù yù kieán traùi vôùi nghò quyeát cuûa Ñaûng.<br /> <br /> 2<br /> ThS. Đặng Thanh Nam<br /> <br /> - Toå chöùc Ñaûng quyeát ñònh caùc vaán ñeà thuoäc phaïm vi, quyeàn haïn cuûa<br /> mình song khoâng traùi vôùi nguyeân taéc, ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng,<br /> phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaø nghò quyeát cuûa caáp treân.<br /> II. HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM :<br /> <br /> 1) Heä thoáng toå chöùc cuûa Ñaûng:<br /> Heä thoáng toå chöùc cuûa Ñaûng ñöôïc laäp töông öùng vôùi heä thoáng toå chöùc haønh<br /> chính cuûa Nhaø nöôùc.<br /> Toå chöc cô sôû Ñaûng ñöôïc laäp ôû xaõ, phöôøng, thò traán, cô quan, hôïp taùc xaõ,<br /> doanh nghieäp, ñôn vò söï nghieäp, vaø caùc ñôn vò cô sôû khaùc.<br /> Toå chöùc Ñaûng trong Quaân ñoâïi nhaân daân Vieät Nam vaø Coâng an nhaân daân<br /> Vieät Nam toå chöùc theo quy ñònh taïi chöông VI Ñieàu leä Ñaûng.<br /> Vieäc laäp toå chöùc Ñaûng ôû nhöõng nôi coù ñaëc ñieåm rieâng theo quy ñònh cuûa<br /> Ban Chaáp haønh Trung öông.<br /> BCHTW<br /> <br /> Caùc ban Ñaûng ôû TW<br /> <br /> Caùc Ñaûng uyû tröïc thuoäc<br /> <br /> Caùc tænh, thaønh uyû<br /> <br /> Caùc Ñaûng uyû tröïc thuoäc<br /> <br /> Caùc huyeän, quaän uyû<br /> Thò uûy, thaønh uûy<br /> <br /> Caùc ñaûng uyû cô sôû<br /> <br /> Caùc chi uûy<br /> <br /> 2) Heä thoáng cô quan laõnh ñaïo caùc caáp cuûa Ñaûng<br /> 3<br /> ThS. Đặng Thanh Nam<br /> <br /> Caùc ban cuûa tænh uyû,<br /> thaønh uûy<br /> <br /> Caùc ban cuûa huyeän uyû,<br /> quaän uûy, thò uûy, thaønh uûy<br /> <br /> Cô quan laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng boä moãi caáp laø Ñaïi hoäi ñaïi bieåu. ÔÛ cô<br /> sôû laø Ñaïi hoäi ñaïi bieåu hoaëc Ñaïi hoäi ñaûng vieân.<br /> Giöõa hai kyø Ñaïi hoäi, cô quan laõnh ñaïo laø Ban Chaáp haønh Ñaûng boä, chi boä<br /> (goïi taét laø caáp uûy) do Ñaïi hoäi cuøng caáp baàu ra.<br /> a) Cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ôû Trung öông.<br /> Ñaïi hoäi ñaïi bieåu<br /> toaøn quoác<br /> <br /> BCHTW<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> - Boä Chính trò<br /> - Toång Bí thö<br /> - UBKTTW<br /> - Chuû nhieäm<br /> UBKTTW<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> Laäp<br /> Ban Bí thö, caùc Ban<br /> giuùp vieäc<br /> <br /> b) Cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ôû caáp tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông.<br /> ÑHÑB Ñaûng boä tænh,<br /> thaønh phoá tröïc thuoäc<br /> Trung öông<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> BCH Ñaûng boä tænh,<br /> thaønh phoá tröïc thuoäc<br /> TW<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> BTV,<br /> Bí thö,<br /> Phoù BT,<br /> UBKT,<br /> CNUBKT<br /> <br /> Laäp<br /> <br /> Baàu<br /> Ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi<br /> caáp treân<br /> <br /> Caùc Ban giuùp vieäc<br /> <br /> c) Cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ôû caáp huyeän (quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc<br /> tænh).<br /> ÑHÑB Ñaûng boä<br /> quaän,huyeän, thò xaõ,<br /> thaønh phoá thuoäc tænh<br /> Baàu<br /> Ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi<br /> caáp treân<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> BCH Ñaûng boä<br /> quaän, huyeän, thò xaõ,<br /> TP thuoäc tænh<br /> Laäp<br /> Caùc Ban giuùp vieäc<br /> <br /> 4<br /> ThS. Đặng Thanh Nam<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> BTV,<br /> Bí thö,<br /> Phoù BT,<br /> UBKT,<br /> CNUBKT<br /> <br /> d. Cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ôû toå chöùc cô sôû ñaûng :<br /> Baàu<br /> <br /> Ñaïi hoäi ñaïi bieåu hoaëc<br /> Ñaïi hoäi ñaûng vieân<br /> <br /> BCH Ñaûng boä<br /> cô sôû (caáp uyû)<br /> <br /> Baàu<br /> <br /> BTV, Bí thö,<br /> Phoù Bí thö<br /> <br /> Baàu<br /> Ñaïi bieåu döï ñaïi hoäi caáp<br /> treân<br /> <br /> Theo Ñieàu 22 Ñieàu leä Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñaûng uûy cô sôû coù töø 9 uûy<br /> vieân trôû leân baàu Ban Thöôøng vuï, baàu bí thö, phoù bí thö; döôùi 9 uûy vieân chæ baàu<br /> bí thö, phoù bí thö.<br /> <br /> PHẦN I.<br /> CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ĐẢNG<br /> CHÖÔNG II :<br /> HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN VAØ THAÅM QUYEÀN BAN HAØNH<br /> VAÊN BAÛN CUÛA ÑAÛNG.<br /> I.KHAÙI NIEÄM VAØ ÑAËC ÑIEÅM VAÊN BAÛN CUÛA ÑAÛNG<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm :<br /> Vaên baûn cuûa Ñaûng laø loaïi hình taøi lieäu ñöôïc theå hieän baèng ngoân ngöõ vieát<br /> ñeå ghi laïi hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ñaûng, do caáp uûy, toå chöùc, cô quan coù thaåm<br /> quyeàn cuûa Ñaûng ban haønh theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Ñaûng vaø cuûa Trung öông.<br /> 2. Ñaëc ñieåm :<br /> Heä thoáng vaên baûn cuûa Ñaûng goàm toaøn boä caùc loaïi vaên baûn cuûa Ñaûng ñöôïc<br /> söû duïng trong hoaït ñoäng cuûa heä thoáng toå chöùc Ñaûng töø Trung öông ñeán cô sôû.<br /> Caùc caáp uûy, toå chöùc, cô quan Ñaûng ban haønh vaên baûn phaûi phuø hôïp vôùi<br /> chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình, phaûi ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät, phuø<br /> hôïp veà theå loaïi vaø ñuùng veà theå thöùc .<br /> <br /> 5<br /> ThS. Đặng Thanh Nam<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản