intTypePromotion=1

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 3A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
49
lượt xem
2
download

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 3A năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 3 năm 2018 có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Diễn đàn khoa học - công nghệ; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; khoa học công nghệ và nước ngoài. Mỗi phần báo cáo nhiều đề tài, chủ đề khác nhau, giúp bạn nắm được tình hình về lĩnh vực khoa học công nghệ qua lăng kính của mỗi tác giả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 3A năm 2018

Một số hình ảnh các dự án<br /> thuộc Chương trình 592<br /> <br /> Hoàn thiện quy trình nhân giống một số cây thuốc quý,<br /> có giá trị kinh tế cao ở quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Binh<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ gạo<br /> ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm” do Công ty Cổ<br /> phần thực phẩm Minh Dương (Hà Nội) thực hiện<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm<br /> quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời”<br /> do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh thực hiện<br /> <br /> Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ cao cấp<br /> do Công ty TNHH Quang Vinh sản xuất<br /> <br /> “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm<br /> cá Vược qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên<br /> của vùng ĐBSH” do Công ty TNHH giống thủy sản<br /> Hải Long (Thái Bình) thực hiện<br /> <br /> Sản phẩm Biofil và Hyđan<br /> do Công ty Cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa<br /> sản xuất<br /> <br /> Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN: www.most.gov.vn<br /> hoặc liên hệ: Trần Thị Ngọc Hà; Tel: 024.35560615/0978233789/Email: tranha@most.gov.vn<br /> <br /> Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 4 Phạm Thị Ly: Luật Giáo dục Đại học - Một số đề nghị về những nội dung cần sửa đổi.<br /> 7 Đinh Xuân Khoa, Bùi Văn Dũng…: Bàn về quản trị hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các<br /> trường đại học.<br /> 11 Nguyễn Đức Thành: Vị trí của think tank Việt Nam năm 2017.<br /> 14 Nguyễn Diệu Hương: Hợp tác công - tư trong phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp.<br /> 17 Nguyễn Huy Cường, Phạm Minh Giang…: Đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị cho bò H’mông.<br /> 20 Phạm Xuân Đà, Trần Hà Hoàng Việt…: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN vùng Đông Nam<br /> Bộ.<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 25 Nguyễn Mạnh Tuấn: Sản xuất bê tông bền trong môi trường biển từ nguồn nguyên liệu tại chỗ.<br /> 28 Dương Thành Tài: Giống lúa KC06-1 và Đài thơm 8 cho ĐBSCL - Quả ngọt từ đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.<br /> 30 Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Minh Nguyệt…: Phân biệt thật - giả dược liệu sâm Ngọc Linh: Kinh nghiệm từ nghiên cứu<br /> giám định sâm trên thế giới.<br /> 34 Lê Tất Khương, Chu Huy Tưởng…: Tăng cường ứng dụng KH&CN trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ<br /> lực của vùng Tây Nguyên.<br /> 37 l Khánh Hòa: Phát triển vật liệu xây không nung thông qua một dự án KH&CN.<br /> 39 Huỳnh Trường Vĩnh: Hậu Giang: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 41 Hồ Thị Hạnh: Cần thay đổi giải pháp bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số?<br /> 44 Đinh Văn Tiến, Nguyễn Xuân Khang: Nỗi lo trượt đất ở khu vực đồi núi và các giải pháp phòng tránh, đối phó, giảm<br /> thiểu.<br /> 46 l Đã tìm ra “chìa khóa” để chấm dứt tình trạng kháng kháng sinh?<br /> 48 Bùi Công Hiển: Đi tìm sự thật về đông trùng hạ thảo.<br /> 50 l Quản lý công việc bằng VTICK.<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 52 l Tổng hợp phim perovskite với dung môi thích hợp sử dụng ở quy mô công nghiệp.<br /> 56 Hồ Sĩ Thoảng: Nhiên liệu sinh học bền vững: Hướng phát triển và thách thức.<br /> 62 Nguyễn Trường Phi, Trần Anh Tú…: Thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Một số mô hình cho Việt Nam.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 4 Thi Ly Pham: Law on Higher Education - Some suggestions on what to modify.<br /> 7 Xuan Khoa Dinh, Van Dung Bui…: Discussion on management of science and technology and innovation activities<br /> in universities.<br /> 11 Duc Thanh Nguyen: The position of Vietnamese think tanks in 2017.<br /> 14 Dieu Huong Nguyen: Public-private partnership in developing creativity competency and addressing complex<br /> issues.<br /> 17 Huy Cuong Nguyen, Minh Giang Pham…: Technological innovation, building the brand and value chain for H’mong<br /> beef.<br /> 20 Xuan Da Pham, Ha Hoang Viet Tran…: Situation and solution to promote the connection between science and<br /> technology activities in the Southeast Vietnam.<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 25 Manh Tuan Nguyen: Production of concrete durable in the marine environment from local material sources.<br /> 28 Thanh Tai Duong: KC06-1 and Dai Thom 8 rice varieties for the Mekong River Delta - The sweet fruit from a statelevel research project.<br /> 30 Duc Ha Chu, Thi Minh Nguyet Nguyen…: Distinction between real and fake Ngoc Linh ginsengs: Experiences from<br /> ginseng researches in the world.<br /> 34 Tat Khuong Le, Huy Tuong Chu…: Strengthen the application of science and technology for the development of key<br /> agricultural products in the Central Highlands.<br /> 37 l Khanh Hoa: Develop non-baked building materials through a scientific and technological project.<br /> 39 Truong Vinh Huynh: Hau Giang: Applications of high technology in agricultural production.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 41 Thi Hanh Ho: is it necessary to change information security solutions in the digital era?<br /> 44 Van Tien Dinh, Xuan Khang Nguyen: Worries about landslides in mountainous areas and measures to prevent,<br /> respond and minimize damages.<br /> 46 l The “key” to stop antibiotic resistance has been found.<br /> 48 Cong Hien Bui: Finding the truth about Cordyceps sinensis.<br /> 50 l Manage your work with VTICK.<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 52 l Synthesis of perovskite films with suitable solvents at the industrial scale.<br /> 56 Si Thoang Ho: Sustainable biofuels: Development orientations and challenges.<br /> 62 Truong Phi Nguyen, Anh Tu Tran…: Commercialization of research results: Some models for Vietnam.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2