intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 5A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 với chủ đề chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với 4 đề mục chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, diễn đàn khoa học và công nghệ; khoa học công nghệ; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; KH&CN nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 5A năm 2018

Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM<br /> 4 l Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018.<br /> - Chuyển động tuần hoàn của dòng Stokes và Navier-Stokes quanh vật cản xoay.<br /> - Phát hiện cấu trúc và cơ chế hoạt động của một xúc tác rẻ tiền thay thế bạch kim trong điều chế H2 từ nước.<br /> - Hệ vật liệu polymer nhiệt rắn thiourethane có đặc tính kết hợp nhớ hình và tự lành.<br /> - Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai mới giúp quy hoạch sử dụng đất bền vững ở quy mô vùng.<br /> - Bước tiến mới trong nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng phòng chống các bệnh tiểu đường và béo phì.<br /> - Phát triển kỹ thuật điều khiển triệt tiêu điện áp common mode.<br /> - Hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng.<br /> - Tổng hợp hợp chất có hoạt tính sinh học từ phản ứng amit hóa trực tiếp axit benzoic.<br /> 14 l Giải thưởng chất lượng - Cơ hội để doanh nghiệp hòa mình vào sân chơi hội nhập.<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 16 Đỗ Trung Tá: Bàn thêm về tự chủ đại học.<br /> 19 Trần Văn Bình, Lê Hiếu Học: Thúc đẩy hợp tác trường đại học - doanh nghiệp tại Việt Nam.<br /> 23 l Trường đại học và doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ hết sức chặt chẽ.<br /> 25 l Doanh nghiệp KH&CN và những vấn đề đặt ra trong truyền thông.<br /> 27 Nguyễn Minh Quang: An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào cản và định hướng chính sách.<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 30 Đỗ Văn Vũ: IMI và bài học chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp KH&CN.<br /> 33 Chu Hương Giang: Hướng đi mới giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm gạo.<br /> 35 l Tăng khả năng hấp thụ của tinh nghệ bằng phương pháp phytosome và PEG hóa.<br /> 37 Nguyễn Hữu Đồng: Phát triển tài sản trí tuệ gắn với nông sản, đặc sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.<br /> 39 Phùng Tấn Viết, Võ Văn Chi: Cơ chế mới giúp tăng tốc, kiến tạo nền tảng vững chắc để phát triển Khu CNC Đà<br /> Nẵng.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 41 l Tiêm vắc-xin không làm quá tải hệ thống miễn dịch ở trẻ em hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng khác.<br /> 43 Nguyễn Việt Anh: Microsoft sử dụng AI trong dịch máy tiệm cận trình độ con người.<br /> 45 l Chụp ảnh đồng tiêu và phân tích hình ảnh 3D: Phương pháp hữu hiệu để đánh giá độc tính tế bào gan có nguồn<br /> gốc từ iPSC.<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 68 l Sử dụng quang xúc tác để xử lý nước thải chứa Cr(VI).<br /> 72 Chu Đức Hà, Lê Bá Ngọc…: Saffron - Loại gia vị quý và tiềm năng phát triển ở Việt Nam.<br /> 76 Phạm Thị Ly: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách đối với đại học tư.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> CELEBRATING THE VIETNAM SCIENCE AND TECHNOLOGY DAY<br /> 4 l Ta Quang Buu Award in 2018.<br /> - Stokes and Navier-Stokes flows around a rotating obstacle.<br /> - Discovering the structure and mechanism of a cheap catalyst replacing platinum in the preparation of H2 from<br /> water<br /> - Healable shape-memory (thio)urethane thermosets.<br /> - A new land evaluation procedure for sustainable land-use planning at the regional level.<br /> - A new progress in the production of functional foods to prevent diabetes and obesity.<br /> - Development of a control technique to eliminate common-mode voltage.<br /> - Nonlinear massive (bi)gravity theory.<br /> - Synthesis of bioactive compounds from direct amidation of benzoic acids.<br /> 14 l Vietnam National Quality Award - An opportunity for enterprises to join the integration playing field.<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 16 Trung Ta Do: More about the self-control mechanism in universities.<br /> 19 Van Binh Tran, Hieu Hoc Le: Promoting the university and enterprise cooperation in Vietnam.<br /> 23 l Universities and enterprises have a very close relationship.<br /> 25 l Science and technology enterprises and arising issues in communication.<br /> 27 Minh Quang Nguyen: Energy security in Vietnam: Barriers and policy orientation.<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 30 Van Vu Do: IMI and the lesson of transforming the operation model into a science and technology enterprise.<br /> 33 Huong Giang Chu: A new direction to improve the added value of rice products.<br /> 35 l Increase the absorption capacity of curcumin using phytosome and PEG methods.<br /> 37 Huu Dong Nguyen: Developing intellectual properties associated with agricultural products, specialties in Quang<br /> Binh Province.<br /> 39 Tan Viet Phung, Van Chi Vo: A new mechanism to accelerate and create a solid foundation for the development of<br /> Da Nang Hi-tech Park.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 41 l Vaccination shall not overload the immune system in children or increase the risk of other infections.<br /> 43 Viet Anh Nguyen: Microsoft using AI in human-like machines.<br /> 45 l Confocal imaging and 3D image analysis: An effective method to assess the hepatotoxin derived from iPSC.<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 68 l Use of photocatalysts to treat wastewater containing Cr(VI).<br /> 72 Duc Ha Chu, Ba Ngoc Le…: Saffron - the valuable kind of spices and its potential of development in Vietnam.<br /> 76 Thi Ly Pham: International experiences in policymaking for private universities.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2