intTypePromotion=4

TCVN 4730 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
100
lượt xem
29
download

TCVN 4730 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4730 1989, Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4730 1989

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 Nhãm T Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn S¶n xuÊt g¹ch ngãi nung - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Production of clay bricks and tiles - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trong s¶n xuÊt g¹ch ngãi ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt g¹ch ngãi ®Êt sÐt nung. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. ViÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ vμ tæ chøc s¶n xuÊt g¹ch ngãi ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu vÒ an toμn cña TCVN 2289: 1978 vμ cña tiªu chuÈn nμy. 1.2. Trong thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c b¶n vÏ c¸c biÓu ®å kÜ thuËt, còng nh− c¸c thuyÕt minh tÝnh to¸n thÓ hiÖn c¸c yªu cÇu sau: 1.2.1. B¶o ®¶m an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng trong toμn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt vμ tõng khu vùc lμm viÖc cña c«ng nh©n cã tÝnh chÊt ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nh−: ban ®ªm, m−a b·o . 1.2.2. B¶o ®¶m s¾p xÕp hîp lÝ vÞ trÝ lμm viÖc cña c«ng nh©n còng nh− viÖc l¾p ®Æt bè trÝ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 1.2.3. B¶o ®¶m trang thiÕt bÞ an toμn cho c«ng nh©n, cho c¸c m¸y mãc vμ thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 1.2.4. B¶o ®¶m vÒ n−íc uèng, chèng nãng, chèng rÐt, che m−a che n¾ng ... 1.2.5. B¶o ®¶m phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vμ tæ chøc cÊp cøu kÞp thêi ng¨n chÆn, gi¶i quyÕt hËu qu¶ khi x¶y ra sù cè bÊt ngê. 1.3. Trong s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung ph¶i b¶o ®¶m an to¶n trong tÊt c¶ c¸c kh©u sau: Khai th¸c ®Êt; ChÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm; Gia c«ng cung cÊp than; Ph¬i, sÊy; Bèc xÕp; Sö dông m¸y ë c¸c x−ëng phô trî. 1.4. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu chung vÒ an toμn theo TCVN 2290:1978, vμ ®−îc b¶o d−ìng kÜ thuËt vμ söa ch÷a theo TCVN 4204:1986; 1.5. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®−îc phßng ngõa ®iÖn rß ra vá thiÕt bÞ theo ®óng quy ®Þnh cña quy ph¹m "nèi ®Êt vμ nèi kh«ng" hiÖn hμnh ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i cã chØ dÉn vμ chÕ ®é ®Þnh k× kiÓm tra an toμn ®iÖn. 1.6. TÊt c¶ c¸c bé phËn truyÒn ®éng cña c¸c m¸y mãc nh−: ®ai truyÒn, d©y cuaroa, xÝch, b¸nh r¨ng, b¸nh ®μ, khíp nèi . .. dïng trong c¸c kh©u khai th¸c ®Êt, chÕ biÕn ®Êt nhμo luyÖn than ... ph¶i ®−îc bao che kÝn. 1.7. Nh÷ng dông cô thñ c«ng cã c¸n cÇm ph¶i ®−îc lμm b»ng gç, tre, chÊt dÎo, kh«ng bÞ nøt môc, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. 1.8. Trong khu vùc s¶n xuÊt ph¶i bè trÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ . Nh÷ng khu vùc lμm viÖc ban ®ªm hoÆc ë vÞ trÝ chËt hÑp cÇn bè trÝ thªm ®Ìn chiÒu vμ cö ng−êi trùc ®iÖn b¶o ®¶m gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c sù cè vÒ ®iÖn vμ ®iÒu chØnh ¸nh s¸ng cho phï hîp. 1.9. ë nh÷ng n¬i lμm viÖc ¶nh h−ëng nãng, bôi, ®éc h¹i ph¶i bè trÝ hÖ thèng th«ng giã Page 1
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 (c−ìng bøc hay tù nhiªn) ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng cho c«ng nh©n. Nång ®é khÝ bôi vμ ®éc h¹i trong kh«ng khÝ t¹i n¬i lμm viÖc kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 1.10. C«ng nh©n sö dông m¸y ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ mäi quy ®Þnh vÒ vËn hμnh, söa ch÷a vμ b¶o d−ìng lo¹i m¸y ®ã. 1.11. Trong khu vùc s¶n xuÊt ph¶i trang bÞ hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ®éng ®Ó ®¶m b¶o an toμn ho¹t ®éng cho m¸y, thiÕt bÞ vμ c«ng nh©n thao t¸c. HÖ thèng tÝn hiÖu cã thÓ lμ ©m thanh ¸nh s¸ng mÇu. 2. Yªu cÇu an toμn trong khai th¸c ®Êt 2.1. Yªu cÇu chung. 2.1.1. Tr−íc khi khai th¸c ®Êt cho s¶n xuÊt g¹ch, ngãi ph¶i kh¶o s¸t t×nh h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc má ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¸c líp ®Êt, t×nh h×nh ngÇm trªn c¬ së ®ã quy ho¹ch khai th¸c vμ dù kiÕn ®−îc kh¶ n¨ng x¶y ra nguy hiÓm trong qu¸ tr×nh khai th¸c. 2.1.2. Khi khai th¸c ®Êt ë trong khu vùc cã c¸c tuyÕn ngÇm (d©y c¸p ngÇm, ®−êng èng dÉn n−íc, dÉn dÇu ...) ph¶i cã hå sã s¬ ®å mÆt b»ng chó dÉn vÞ trÝ c¸c tuyÕn ngÇm. Khu vùc cã tuyÕn ngÇm ph¶i cã biÓn b¸o. Khi ph¸t hiÖn c¸c tuyÕn ngÇm kh«ng theo ®óng chi dÉn ë s¬ ®å hoÆc c¸c vËt trë ng¹i nh−: bom ®¹n, m×n ... ph¶i ngõng thi c«ng ngay ®Ó xem xÐt vμ cã biÖn ph¸p xö lÝ thÝch ®¸ng. ChØ sau khi xö lÝ b¶o ®¶m an toμn míi ®Ó c«ng nh©n tiÕp tôc vμo lμm viÖc. 2.1.3. Khai th¸c ®Êt ë trong khu vùc cã cét vÖ ®−êng dÉn ®iÖn cao thÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh an toμn kho¶ng kh«ng phÝa d−íi ®−êng d©y vμ c¸c quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch tèi thiÓu cho ®Êt quanh mãng cét ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng. 2.1.4. Trong khi khai th¸c ®Çt, nÕu thÊy xuÊt hiÖn h¬i khÝ ®éc h¹i ph¶i líp tøc ngõng thi c«ng vμ ph¶i ®−a hÕt ng−êi ra khái n¬i nguy hiÓm cho ®Õn khi cã c¸c biÖn ph¸p khö h¬i khÝ ®éc h¹i ®ã. 2.1.5. ë phÇn gÇn khu vùc ®ang dμo ®at, nÕu thÊy cã vïng n−íc ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc tèt ®Ó ®Ò phßng n−íc ch¶y vμo khu vùc khai th¸c vμ lμm s¹t lë thμnh v¸ch ®μo. 2.1.6. CÊm ®Æt hoÆc di chuyÓn c¸c lo¹i xe cé, m¸y thi c«ng còng nh− lμm ®−êng ray, xe goßng, cét ®iÖn ... ë trong ph¹m vi cã thÓ sôt lë chØ ®−îc ®Æt hoÆc di chuyÓn xe cé, m¸y thi c«ng trong ph¹m vi cã thÓ sôt lë víi ®iÒu kiÖn ®· chèng v¸ch, trong ®ã cã tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña t¶i träng còng nh− chÊn ®éng cña c¸c lo¹i xe m¸y ®ã. Tèc ®« di chuvÓn cña xe m¸y kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10km/h. 2.1.7. Khai th¸c ®Êt ë khu vùc gÇn c¸c tuyÕn giao th«ng vμ khu d©n c− ph¶i rμo ng¨n vμ biÓn b¸o, ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn ®á b¸o hiÖu. 2.1.8. CÊm ®μo ®Êt theo kiÓu "hμm Õch". Tr−êng hîp ®ang thi c«ng ph¸t hiÖn thÊy sù h×nh thμnh c¸c "hμm Õch" th× ph¶i t×m biÖn ph¸p ph¸ bá råi míi ®−îc thi c«ng. 2.1.9. NÕu khai th¸c ®Êt ë nh÷ng vïng tr−íc ®©y cã bom, m×n th× tr−íc khi khai th¸c ph¶i rμ ph¸ ®¶m b¶o an toμn ng−êi vμ thiÕt bÞ. 2.1.10. Khu vùc ®μo ®Êt cã c©y cèi ph¶i cã biÖn ph¸p: chÆt c©y, ®μo gèc an toμn. Tr−íc khi chÆt c©y ph¶i cã tÝn hiÖu ©m thanh ®Ó b¸o hiÖu cho ng−êi ra khái khu vùc nguy hiÓm. Khi dïng m¸y ®Ó ®μo gèc ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng ®øt d©y kÐo. 2.1.11. Khi sö dông vËt liÖu næ ®Ó ph¸ bá c¸c khèi ®¸ ngÇm, hoÆc lμm t¬i khèi ®Êt qóa r¾n ph¶i theo c¸c quy tr×nh vÒ sö dông vËt liÖu næ hiÖn hμnh. Page 2
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 2.1.12. TÊt c¶ c¸c m¸y dïng ®Ó khai th¸c ®Êt ph¶i cã lÝ lÞch, b¶n h−íng dÉn b¶o qu¶n sö dông, sæ giao ca theo dâi t×nh tr¹ng kÜ thuËt hμng ngμy cña m¸y. 2.1.13. Khi l¾p ®Æt di chuyÓn m¸y ph¶i cã biÖn ph¸p phßng giã hoÆc c¸c nguyªn nh©n kh¸c lμm ®æ m¸y. 2.1.14. Kh«ng cho phÐp m¸y xóc lμm viÖc d−íi ®−êng ®iÖn cao thÕ ®ang vËn hμnh chØ cho phÐp m¸y xóc lμm viÖc ë gÇn ®−êng ®iÖn cao thÕ khi kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®iÓm biªn cao nhÊt cña m¸y ®Õn gÇn nhÊt kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ ë b¶ng sau: 1 1-20 35-110 154 220 330-350 §iÖ ¸ c¸ch (m) t¶i ®iÖ Kho¶ng ñ ® ê 1,5 2 4 5 6 9 2.2. Khai th¸c thñ c«ng 2.2.1. §Êt ®μo d−íi hè lªn nÕu ch−a vËn chuyÓn ®i ngay th× ph¶i ®æ thμnh ®èng c¸ch miÖng hè Ýt nhÊt lμ 0,5m vμ ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt lμ 45 ®é theo mÆt ph¼ng. Khi ®μo ®Êt ë bªn s−ên ®åi ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng ®Êt, ®¸ l¨n theo m¸i dèc bÊt ngê. 2.2.2. Khu vùc ®ang ®μo ®Êt ph¶i cã mìng r·nh tho¸t n−íc tèt vμ cã biÖn ph¸p chèng sôt lë vÒ mïa m−a. Trong qu¸ tr×nh ®μo ®Êt ph¶i th−êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng cña ®Êt, nÕu thÊy nguy hiÓm ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa ngay. 2.2.3. §μo ®Êt tíi ®é s©u 0,5m ph¶i cã bËc cho c«ng nh©n lªn xuèng, sau mçi trËn m−a b·o, nÕu trë l¹i lμm viÖc ngay ph¶i r¾c c¸t vμo bËc lªn xuèng ®Ò phßng tr−ît ng·. 2.2.4. Trong khu vùc ®ang ®μo ®Êt nÕu cã nhiÒu ng−êi cïng lμm viÖc, ph¶i bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a ng−êi nä vμ ng−êi kia b¶o ®¶m an toμn. Kh«ng ®−îc phÐp bè trÝ ng−êi lμm viÖc trªn miÖng hè ®μo cïng mét tuyÕn mμ ®Êt ®¸ cã thÓ rêi lë xuèng ng−êi ë d−íi. 2.2.5. Tr−êng hîp khu vùc khai th¸c bÞ tròng óng n−íc ph¶i ®μo mß, th× ngoμi c¸c dông cô trang bÞ th«ng th−êng c«ng nh©n cÇn ph¶i biÕt b¬i lÆn vμ cã c¸c dông cô chuyªn dïng an toμn khi lμm viÖc d−íi n−íc. . 2.2.6. Khi ®Æt ®−êng ray ®Ó vËn chuyÓn b»ng xe goßng ®Èy tay hoÆc ®Çu m¸y ch¹y ®iÖn ph¶i theo quy ®Þnh cña giao th«ng ®−êng s¾t hiÖn hμnh. §é dèc mμ ®−êng goßng dïng cho c¸c toa xe hoÆc goßng ®Èy tay kh«ng ®−îc lín h¬n 2% . 2.2.7. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xe goßng ®Èy tay khi ch¹y cïng chiÒu trªn mét tuyÕn ®−êng kh«ng nhá h¬n 20m ®èi víi ®−êng b»ng ph¼ng vμ kh«ng nhá h¬n 30m ®èi víi c¸c ®o¹n ®−êng dèc. Xe goßng ph¶i cã phanh ch©n, chèt h·m tèt, kh«ng ®ùîc phÐp h·m xe goßng b»ng c¸ch chÌn hoÆc b¾t k× mét h×nh thøc nμo kh¸c. Hμng ngμy tr−íc khi lμm viÖc c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ph¶i kiÓm tra l¹i thiÕt bÞ h·m. 2.2.8. §èi víi goßng ®Èy tay ph¶i lu«n cã ng−êi ®iÒu khiÓn, kh«ng ®−îc ®øng trªn goßng ®ang ch¹yhoÆc ®Ó goßng ch¹y tù do. Khi kÐo goßng lªn dèc b»ng d©y c¸p, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ng−êi qua l¹i ë khu vùc ch©n dèc vμ hai bªn tuyÕn d©y c¸p ®Ó ®Ò phßng tai n¹n khi c¸p bÞ ®øt bÊt ngê. 2.2.9. Tèc ®é ®Èy goßng kh«ng ®−îc lín h¬n 6km/h. Khi gÇn tíi chç tr¸nh hoÆc bμn xoay ph¶i gi¶m tèc ®é cho goßng ch¹y chËm l¹i dÇn. Khi goßng ch¹y ph¶i cã tÝn hiÖu b¸o cho mäi ng−êi tr¸nh xa ®−êng ray. NÕu bÞ sù cè (®æ xe goßng, trËt b¸nh goßng ...) ph¶i b¸o hiÖu cho c¸c ®−êng goßng phÝa sau ®øng l¹i. Khi ch¹y goßng ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. Page 3
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 2.2.10. Tr−íc khi bèc dì ®¾t lªn hoÆc xuèng goßng, ph¶i h·m phanh chÌn h¸nh. Nh−ng goßng cã thïng lËt ph¶i cã chèt h·m ®Ó chèng lËt bÊt ngê. 2.3. Khai th¸c ®Êt b»ng m¸y. 2.3.1. §μo ®Êt b»ng m¸y xóc. 2.3.1.1. Tr−íc khi cho m¸y ho¹t ®éng ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c bé phËn cña m¸y. NÕu cã bé phËn nμo h− háng hoÆc kh« dÇu mì ph¶i söa ch÷a vμ tra dÇu ngay. 2.3.1.2. MÆt nÒn ®Æt m¸y ph¶i b»ng ph¼ng vμ æn ®Þnh. NÕu nÒn ®Êt yÕu ph¶i l¸t tμ vÑt, b¸nh xe ph¶i cã vËt kª chÌn ch¾n. 2.3.1.3. C¸c m¸y xóc ph¶i ®−îc trang bÞ tÝn hiÖu ©m thanh vμ h−íng dÉn cho mäi ng−êi cïng lμm viÖc biÕt. 2.3.1.4. Tr−íc khi cho m¸y ho¹t ®éng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn bÊm tÝn hiÖu b¸o cho mäi ng−êi xung quanh biÕt vμ cho m¸y ch¹y kh«ng t¶i 2 - 3 phót ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña m¸y. 2.3.1.5. Trong thêi gian m¸y ®ang ho¹t ®éng, cÊm mäi ng−êi ®i l¹i trªn m¸i dèc tù nhiªn còng nh− trong ph¹m vi b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña m¸y, ë khu vùc nμy ph¶i cã biÓn b¸o. 2.3.1.6. Khi ®μo ®Êt thμnh bËc th× chiÒu réng cña mçi bËc ph¶i ®¶m b¶o theo thiÕt kÕ sao cho m¸y xóc vμ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn lμm viÖc ë bËc ®ã ®−îc ®¶m b¶o an toμn. 2.3.1.7. Trong tr−êng hîp ®μo ®Êt cã chèng v¸ch ph¶i th−êng xuyªn theo dâi t×nh tr¹ng cña v¸ch chèng. NÕu cã t×nh tr¹ng sôt lë ph¶i ®−a m¸y ra khái vïng nguy hiÓm. 2.3.1.8. Khi gÇu xóc ®ang mang t¶i kh«ng ®−îc phÐp thay ®æi ®é nghiªng cña m¸y xóc vμ ®iÒu chØnh phanh, h·m phanh ®ét ngét. . 2.3.1.9. Khi ®iÒu chØnh gÇu xóc ®Ó ®æ ®Êt vμo thïng xe ph¶i quay gÇu qua phÝa sμn thïng xe vμ dïng gÇu ë phÝa sμn thïng xe, sau ®ã h¹ gÇu xuèng tõ tõ ®Ó ®æ ®Êt, kh«ng ®−îc phÐp ®iÒu chØnh gÇu xóc qu¸ buång l¸i. C«ng nh©n l¸i xe kh«ng ®−îc ngåi trong buång l¸i khi m¸y xóc ®ang ®æ ®Êt vμo thïng xe. 2.3.1.10. Khi ®ang dïng tay ®Ò cè ®Þnh d©y c¸p kh«ng ®−îc cho m¸y xóc ho¹t, ®éng. Khi ®ang dïng têi cña c¸p kh«ng ®−îc dïng tay ®Ó n¾n th¼ng d©y c¸p. Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra chÊt l−îng d©y c¸p theo TCVN 4244: 1986. 2.3.1.11. Khi ngõng viÖc ph¶i di chuyÓn m¸y xóc ra khái ®−êng tÇng, kh«ng ®Ó gÇu mang t¶i vμ h¹ gÇu xuång c¸ch mÆt ®Êt tõ 0,5 ®Õn 0,9m, theo h−íng di chuyÓn m¸y. ChØ ®−îc lμm s¹ch gÇu xóc khi ®· h¹ gÇu xuèng ®Êt. Khi di chuyÓn m¸y trªn ®−êng cã ®é doc lín h¬n 15 ®é ph¶i cã sù hç trî cña m¸y kÐo hoÆc têi. 2.3.1.12. NÕu lμm viÖc nhiÒu ca th× c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y vμ c«ng nh©n phô m¸y ë ca tr−íc kh«ng ®−îc rêi khái m¸y nÕu c«ng nh©n vμ phô m¸y ë ca sau ch−a tíi. Mäi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y ë ca tr−íc ph¶i ®−îc ghi râ vμo sæ giao ca. 2.3.1.13. Kh«ng ®−îc phÐp chui vμo gèm m¸y xóc ®Ó lμm bÊt cø mét viÖc g× hoÆc ®øng gÇn m¸y khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. 2.3.2. §μo ®Êt b»ng m¸y ñi. 2.3.2.1. Kh«ng ®−îc dïng m¸y ñi ®Ó thi c«ng n¬i ®Êt bïn lÊy hoÆc trªn c¸c m¸i dèc h¬n 30 ®é. Khi ®μo ®Êt b»ng m¸y ñi ph¶i quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y. Mäi ng−êi kh«ng ®−îc ®i l¹i lμm viÖc trªn ®−êng di chuyÓn cña m¸y kÕ ca khi m¸y t¹m ®óng 2.3.2.2. C«ng nh©n l¸i m¸y ph¶i lu«n lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh sau: Khi di chuyÓn m¸y ph¶i quan s¸t phÝa tr−íc, nÕu cã ch−íng ng¹i vËt ph¶i ®óng m¸y, xö lÝ ch−íng ng¹i vËt. ChØ sau khi xö lÝ xong míi cho m¸y chuyÓn qua. Ban ®ªm tèi trêi hoÆc s−¬ng mï, kh«ng ®−îc lμm viÖc nÕu kh«ng cã ®ñ ®Ìn chiÕu s¸ng. ChØ ®−îc lau chïi tra dÇu mì vμo nh÷ng vÞ trÝ ®· quy ®Þnh. Page 4
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 2.3.2.3. Khi khai th¸c ®Êt b»ng hai hay nhiÒu m¸y ñi trªn cïng mÆt ph¼ng, ph¶i bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¸y Ýt nhÊt lμ 2m (tÝnh tõ ®iÓm biªn gÇn nhÊt gi÷a hai m¸' 2.3.3. §μo ®Êt b»ng m¸y c¹p. 2.3.3.1. §μo ®Êt b»ng m¸y c¹p ph¶i c¸ch ®−êng hμo mét kho¶ng kh«ng nhá hoÆc c¸ch m¸i dæc mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n 1m: 2.3.3.2. Kh«ng ®−îc phÐp ®μo ®Êt b»ng m¸y c¹p ë nh÷ng s−ên dèc h¬n 30 ®é . Kh«ng ®−îc dïng m¸y c¹p khai th¸c n¬i ®Êt bïn lÇy 2.3.3.3. Khi m¸y c¹p ®ang di chuyÓn, kh«ng ®−îc: Cã ng−êi ®øng gi÷a thïng c¹p vμ m¸y kÐo. §i qua bé phËn nèi thïng c¹p vμ m¸y kÐo. 2.3.3.4. Khi di chuyÓn thïng c¹p ph¶i h¹ c¸ch mÆt ®Êt mét kho¶ng Ýt nhÊt lμ 0,35m. 2.3.3.5. Khi ®éng c¬ ®ang ho¹t ®éng kh«ng ®−îc phÐp söa ch÷a, tra dÇu mì vμo bÊt k× mét b« phËn nμo cña m¸y. 2.3.3.6. Ph¶i th¸o thïng c¹p ra khái m¸y kÐo khi c«ng nh©n söa ch÷a c¸c bé phËn d−íi thïng xe. 2.3.3.7. CÊm kh«ng ®−îc phÐp dïng m¸y c¹p ®Ó ®μo ®Êt ë nh÷ng n¬i ch−a dän s¹ch c©y cèi ®¸ t¶ng hay c¸c ch−íng ng¹i vËt. 3. Yªu cÇu an toμn trong chÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm 3.1. ChÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng: 3.1.1. Khu vùc chÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng ph¶i ®−îc quy ho¹ch cô thÓ vÒ: M¸t b»ng khu chÕ biÕn nguyªn liÖu, ®−êng vËn chuyÓn, hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc trong ®ã cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an tßan cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. 3.1.2. Trong khu vùc chÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm ph¶i b« trÝ kho¶ng c¸ch hîp lÝ gi÷a ng−êi nä, ng−êi kia, gi÷a nhãm nä, nhãm kia b¶o ®¶m an toμn cho c«ng nh©n thao t¸c. 3.1.3. Dïng cuèc xÎng, mai, kÐo tua ®Êt hoÆc bÊt k× mét loai dông cô cÇm tay nμo kh¸c ph¶i ®¶m b¶o an toμn khi chÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm. 3.1.4. Nh÷ng n¬i cã dïng sóc vËt: tr©u, bß ... ®Ó dÉm ®Êt thay thÕ mét phÇn søc ng−êi cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p an toμn khi thao t¸c vμ ®iÒu khiÓn sóc vËt lμm viÖc. ChØ nh÷ng ng−êi huÊn luyÖn trùc tiÕp sóc vËt míi tiÕp xóc ®iÒu khiÓn chóng lμm viÖc. 3.2. ChÕ biÕn nguyªn liÖu vμ t¹o h×nh s¶n phÈm b»ng m¸y 3.2.1. Th¸p ng©m ñ vμ bun ke ®Êt sÐt. 3.2.1.1. Trong hÖ thèng th¸p ng©m ñ vμ bun ke ®Êt sÐt, ph¶i trang bÞ c¸c lång thÐp ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ng©m ñ. 3.2.1.2. Lång thÐp ph¶i cã lan can ë xung quanh vμ cã l−íi thÐp ®Æt cao 0,5m ®Ó tr¸nh r¬i dông cô vμ c¸c vËt kh¸c g©y tai n¹n cho ng−êi lμm viÖc d−íi thÊp. 3.2.1.3. Khi ®−a ng−êi xuèng th¸p ng©m ñ hoÆc c¸c bun ke ®Ó chäc ®Êt dÝnh ë thμnh hay lÊy c¸c vËt l¹ th× ng−êi ®ã ph¶i ®−îc häc tËp néi quy an toμn tr−íc vμ ph¶i cã d©y an toμn. 3.2.1.4. CÊm ng−êi kh«ng ®−îc phÐp vμo bun ke ch÷ahoÆc th¸p ng©m ñ ®Êt trong thêi gian ®ang ho¹t ®éng cña c¸c vÝt th¸o c¸c thiÕt bÞ ®Þnh l−îng ë ®¸y bun ke. Khi cÇn söa ch÷a ph¶i ®óng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vμ c¾t ®iÖn hoμn toμn. 3.2.2. C¸c m¸y n¹p liÖu: 3.2.2.1. Khu vùc lμm viÖc cña m¸y n¹p liÖu ph¶i gi÷ lu«n s¹ch sÏ, Ýt nhÊt mét lÇn trong mét ca ph¶i kiÓm tra vμ th−êng xuyªn lo¹i bá c¸c vËt cøng cã thÓ r¬i vμo m¸y n¹p liÖu g©y sù cè. 3.2.2.2. MiÖng n¹p cña m¸y ph¶i ®−îc phñ b»ng l−íi ghi kim lo¹i v÷ng ch¾c. KÝch th−íc lç ghi kh«ng lín h¬n: 250 x 250 mm kh«ng ®−îc phÐp ®Ëp c¸c côc nguyªn liÖu Page 5
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 tè trªn mÆt l−íi ghi. 3.2.2.3. Ph¶i cã l−íi b¶o hiÓm ®èi víi c¸c chi tiÕt sau: Trôc bóa. TruyÒn ®éng b»ng xÝch, d©y curoa. T¨m bua cña m¸y n¹p liÖu. D−íi thïng n¹p liÖu cÇn cã l−íi b¶o vÖ ®Ó tr¸nh tai n¹n x¶y ra do r¬i c¸c vËt liÖu tõ thïng hoÆc c¸c côc dÝnh trªn c¸c thiÕt bÞ. 3.2.2.4. Kh«ng ®−îc phÐp lÊy c¸c vËt l¹ trong m¸y n¹p liÖu ra khi m¸y ®ang ho¹t ®éng 3.2.2.5. §iÒu chØnh c¸c l−íi g¹t cña cÊp liÖu thïng chØ lμm khi thiÕt bÞ ®· dõng h¼n. 3.2.2.6. ChØ sau khi ®· khëi ®éng c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn, tiÕp theo nã vμ khi nhËn ®−îc tÝn hiÖu cho phÐp míi ®−îc khëi ®éng m¸y n¹p liÖu. 3.2.2.7. ChØ ®−îc n¹p nguyªn liÖu vμo m¸y sau khi ®· cho m¸y ho¹t ®éng. M¸y n¹p chØ ®óng sau khi ®· tiªu thô hÕt nguyªn liÖu trong nã. 3.2.3. B¨ng t¶i nguyªn liÖu. 3.2.3.1. Hai bªn b¨ng t¶i ph¶i ®Ó lèi ®Ø l¹i réng Ýt nhÊt lμ l mÐt. 3.2.3.2. Bé phËn truyÒn ®éng ®Ó kÐo b¨ng ph¶i cã l−íi b¶o hiÓm che ch¾n v÷ng ch¾c. 3.2.3.3. Tr−íc khi cho m¸y vËn hμnh ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn cña b¨ng t¶i nh− con l¨n, rul«. Kh«ng ®−îc phÐp cho vËn hμnh khi khung b¨ng cã vÕt nøt g·y hoÆc chç nèi b¨ng bÞ háng. CÇn cho b¨ng mang t¶i khi ch−a ®iÒu chØnh xong cÇn b¨ng quay trªn. ChiÒu khung b¨ng t¶i. 3.2.3.4. Kh«ng ®−îc phÐp dïng tay ®Ó lÊy vËt liÖu trªn c¸c b¨ng t¶i ®ang vËn hμnh. CÊm c«ng nh©n ®øng trªn b¨ng t¶i ®Ó kÐo ®iÒu chØnh b¨ng khi b¨ng ho¹t ®éng. Kh«ng ®−îc dïng b¨ng ®Ó vËn chuyÓn ng−êi. 3.2.3.5. Khi b¨ng t¶i ®ang lμm viÖc kh«ng ®−îc phÐp sö dông tay hoÆc que chäc ®Ó ®Èy ph¸ r¬i c¸c t¶ng ®Êt söt b¸m dÝnh trªn c¸c con l¨n, tay quay b¨ng t¶i. 3.2.3.6. ChØ ®−îc ®i qua l¹i phÝa d−íi b¨ng t¶i khi cã c¸c l−íi ch¾n an toμn 3.2.3.7. Kh«ng ®−îc phÐp dïng c¸c biÖn ph¸p nÐm chÌn ®Êt sÐt dÝnh vμo tay quay ®Ó ®iÒu chØnh cÇu b»ng b¨ng quay theo chiÒu dμi khung b¨ng t¶i. 3.2.4. M¸y trén ®Üa 3.2.4.1. Ph¶i bè trÝ sμn thao t¸c ë gÇn m¸y trén ®Üa ®Ó cã thÓ theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. Sμn thao t¸c ph¶i lu«n gi÷ g×n s¹ch sÏ. 3.2.4.2. Kh«ng ®−îc p.hÐp cho tay hoÆc c¸c c«ng cô kh¸c vμo m¸y trén ®Üa khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. NÕu c¸nh trén cña vÝt ch¹m vμo ®Üa m¸y trén th× ph¶i ®óng m¸y ngay ®Ó söa ch÷a. 3.2.4.3. M¸y trén sÏ ho¹t ®éng tr−íc. C¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn n¹p liÖu cho m¸y ho¹t ®éng sau. Trong tr−êng hîp kh«ng cã sù cè bÊt ngê, chØ ®óng m¸y trén ®Üa khi ®· tiªu thô hÕt nguyªn liÖu trong m¸y. 3.2.5. M¸y c¸n trôc 3.2.5.1. ChØ sau khi ®· khëi ®éng c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn tiÕp theo nã vμ khi nhËn ®−îc tÝn hiÖu cho phÐp míi ®−îc khëi ®éng m¸y c¸n trôc. 3.2.5.2. Trong tr−êng hîp c¸c qu¶ nèi truyÒn ®éng liªn hîp víi c¸c b¨ng t¶i tr−íc vμ sau m¸y th× khi khëi ®éng m¸y ph¶i khëi ®éng qua c¸n nèi truyÒn ®éng víi b¨ng t¶i sau ®ã tr−íc, råi míi khëi ®éng qua c¸n cßn l¹i. 3.2.5.3. Trong khi m¸y ho¹t ®éng kh«ng ®−îc phÐp tiÕn hμnh ®iÒu chØnh khe hë m¸y c¸n, dÞch chuyÓn dao g¹t ®Êt dÝnh hoÆc lμm c«ng viÖc söa ch÷a kh¸c. Page 6
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 3.2.5.4. Khi bÞ kÑt m¸y do vËt l¹ r¬i vμo khe hë gi÷a hai qu¶ c¸n ph¶i ®óng m¸y ®Ó lÊy vËt l¹ ra. Kh«ng®−îc phÐp thß tay hoÆc chäc ngo¸y g¹t ®Êt dÝnh ë d−íi dao g¹t phÝa d−íi m¸y c¸n. 3.2.5.5. Trong tr−êng hîp kh«ng cã sù cè bÊt ngê th× chØ ®óng m¸y c¸n khi ®· tiªu thô hÕt nguyªn liÖu trong m¸y. 3.2.6. M¸y xa lu©n 3.2.6.1. C¸c m¸y xa lu©n ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trªn nÒn mãng v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o an toμn. 3.2.6.2. M¸y xa lu©n nghiÒn kh« ph¶i ®−îc bao kÝn toμn bé trong vá kim lo¹i vμ nèi víi thiÕt bÞ läc bôi. §Ó kiÓm tra gi¸m s¸t cÇn bè trÝ trªn vá bao mét sè lç quan s¸t. 3.2.6.3. M¸y xa lu©n nghiÒn kh« ph¶i cã l−íi b¶o vÒ liªn tôc b»ng kim loai liªn kÕt v÷ng ch¾c vμ cã chiÒu cao tèi thiÓu lμ 1 mÐt kÕ tõ mÆt ®Üa. 3.2.6.4. §èi víi m¸y xa lu©n cã ®Üa cè ®Þnh vμ c¸c b¸nh ®μ chuyÓn ®éng th× tr−íc khi ch¹ym¸y cÇn kiÓm tra cô thÓ sau: Kh«ng cã ng−êi ®ang ë trong xa lu©n. Kh«ng cã vËt l¹ trong xa lu©n. VÞ trÝ cña dao lμm s¹ch b¸nh ®μ ph¶i ®øng KiÓm tra c¸c chi tiÕt b¾t b¸nh ®μ vμo trôc. Ph¶i l¾p ®Æt ®Çy ®ñ v÷ng ch¾c c¸c chi tiÕt b¶o vÖ. Trong tr−êng hîp cã h− háng ë trôc, c¸c bßng ®Öm ... ph¶i dõng m¸y ngay ®Ó söa ch÷a. 3.2.6.5. Kh«ng ®−îc phÐp tra dÇu mì ë nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm khi xa lu©n ®ang lμm viÖc. ViÖc b«i tr¬n ë c¸c vÞ trÝ ®−îc tiÕn hμnh sau khi ®øng m¸y. 3.2.6.6. Kh«ng ®−îc phÐp nhÆt c¸c côc vËt liÖu hoÆc c¸c vËt l¹ trong ®Üa c¸n xa lu©n khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. Nghiªm cÊm ®−a tay, xÎng, chßng hoÆc c¸c dông cô thñ c«ng kh¸c vμo khe b¸nh ®μ ®Ó th«ng c¸c lç bÞ t¾c. 3.2.6.7. Kh«ng ®−îc phÐp lμm s¹ch ®Üa, thμnh ®Üa, b¸nh ®μ dao g¹t trong thêi gian xa lu©n ®ang ho¹t ®éng. Kh«ng ®−îc phÐp xiÕt bul«ng ®ãng ch¾c c¸c van, nhÞp an toμn trong thêi gian xa lu©n ®ang ho¹t ®éng. 3.2.7. M¸y nhμo trén. 3.2.7.1. Sμn c«ng t¸c xung quanh m¸y nhμo trén ph¶i lu«n ®−îc gi÷ s¹ch sÏ . Sμn ph¶i cã lan can bao quanh, b»ng ph¼ng, kh«ng tr¬n −ít. VÞ trÝ lμm viÖc xung m¸y trén ph¶i ®−îc rμo ch¾n. 3.2.7.2. Toμn bé mÆt ®Ó trèng cña m¸y nhμo trén ph¶i ®−îc ®Æt l−íi ph¶i kim lo¹i. PhÇn trong tht×ng m¸y trßn n¬i lμm Èm vËt liÖu, cÇn ®−îc ®ãng chÆt b»ng n¾p b¶o hiÓm. 3.2.7.3. Tay ®iÒu khiÓn li hîp truyÒn ®éng vμ van ®iÒu chØnh n−íc lμm Èm cÇn ®−îc bè trÝ gÇn vÞ trÝ ®øng thao t¸c. 3.2.7.4. Kh«ng ®−îc phÐp dïng xÎng, xμ beng hoÆc c¸c dông cô kh¸c ®Ó chäc ®Èy vËt liÖu qua l« ghi ë miÖng tiÕp liÖu hoÆc ®Ýnh ë thμnh trong m¸y nhμo. Còng nh− dïng tay ®Ó lÊy c¸c côc nguyªn liÖu, vËt l¹ trong thïng m¸y nhμo trén m¸y ®ang lμm viÖc. MÉu vËt liÖu ®Ó ph©n tÝch trong phßng thy nghiÖm chØ ®−îc lÊy ë n¬i quy ®Þnh ë ®Çu ra cña m¸y nhμo trén. 3.2.7.5. C«ng nh©n kh«ng ®−îc phÐp trÌo, b−íc qua trªn l−íi ghi hoÆc trªn n¾p nhμo trén khi m¸y ®ang lμm viÖc. 3.2.8. M¸y Ðp ®ïn 3.2.8.1. Sμn lμm viÖc xung quanh m¸y Ðp ®ïn, vμ c¸c thiÕt bÞ phô trî cho nã (m¸y c¾t, m¸y n©ng vËn chuyÓn ) cÇn ph¶i cã lèi ®i réng r·i ë tÊt c¶ c¸c phÝa. CÊm ®Ó phô tïng m¸y g¹ch, ngãi, méc c¸c phÕ liÖu th¶i xung quanh m¸y lμm c¶n trë ®i l¹i trong gian m¸y. 3.2.8.2. M¸y Ðp ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trªn nÒn mãng v÷ng ch¾c b»ng bª t«ng. NÒn mãng nμy ®éc líp kh«ng liªn quan vÒ kÕt cÊu víi t−êng gian ®Æt m¸y. Page 7
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 3.2.8.3. Kh«ng ®−îc phÐp dïng tay ch©n hoÆc c¸c c«ng cô nh−: xÎng, chßng ®Ó ®Èy, Ên vËt liÖu ë phÔu n¹p liÖu trong thêi gian m¸y ®ang ho¹t ®éng. 3.2.9. M¸y liªn hîp nhμo ®ïn ch©n kh«ng. 3.2.9.1. Khi söa ch÷a còng nh− vËn hμnh m¸y ph¶i ®Æc biÖtchó ý kiÓm tra ®é kÝn khÝ cña buång hÕt ch©n kh«ng m¸y liªn hîp. Ph¶i ®¶m b¶o r«to cña b¬m ch©n kh«ng c©n b»ng thËt tèt. CÊm c«ng nh©n vËn hμnh tïy tiÖn më n¾p buång hÕt ch©n kh«ng. 3.2.9.2. Khi ®−îc khëi ®éng nhËn ®Çy nguyªn liÖu vμo m¸y nhμo råi míi khëi ®éng bé phËn ®ïn Ðp. 3.2.9.3. §Þnh k× dän s¹ch ®Êt ®¸ r¾n ch¾c vμ kh« trong m¸y. 3.2.10. M¸y c¾t g¹ch, ngãi tù ®éng vμ thñ c«ng. 3.2.10.1. Sμn lμm viÖc cña m¸y c¾t ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, cã r·nh tho¸t n−íc, ®−îc che ®Ëy cÈn thËn, ®¶m b¶o s¹ch sÏ lèi ®i l¹i thuËn tiÖn. 3.2.10.2. Tr−íc khi b¾t ®Çu lμm viÖc, thî c¬ khÝ b¶o d−ìng ph¶i kiÓm tra tr¹ng th¸i m¸y c¾t. NÕu cã h− háng ph¶i söa ch÷a ngay. 3.2.10.3. Kh«ng ®−îc phÐp ®iÒu chØnh c¬ cÊu tù ®éng trong thêi gian m¸y ®ang ho¹t ®éng. Kh«ng ®−îc phÐp ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch d©y còng nh− thay d©y c¾t khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. 3.2.10.4. Kh«ng ®−îc phÐp b«i tr¬n c¸c rul« vμ lμm s¹ch c¸c c¬ cÊu khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. 3.2.10.5. ChØ ®−îc tiÕn hμnh c«ng t¸c söa ch÷a trªn m¸y c¾t tù ®éng khi ®· t¸ch nã ra khái l−íi ®iÖn. 3.2.11. Cét bèc xÕp s¶n phÈm (keller) 3.2.11.1. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông thiÕt bÞ cét bèc dì khi ch−a cã b¶o hiÓm. 3.2.11.2. Kh«ng ®−îc phÐp söa ch÷a trong th¬ig gian thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng. ViÖc trÌo lªn cét ®Ó söa ch÷a, hiÖu chØnh cho phÐp khi ®· c¾t ®iÖn hoμn toμn khái hÖ thèng. 3.2.11.3. Kh«ng ®−îc phÐp vμo trong keller ®Ó xÕp l¹i khu«n khi ch−a c¾t ®iÖn, kho¸ hép cÇu dao trªn b¶ng b¸o. 3.2.12. Têi ®iÖn vμ goong keller 3.2.12.1. Trong khi thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng cÊm c¶n c¸c chi tiÕt cét goßng keller trªn têi ®iÖn. 3.2.12.2. Xe goßng ph¶i cã tÝn hiÖu ®Ìn chiÕu s¸ng víi ®iÖn ¸p 24V vμ trang bÞ cßi. Khi thiÕu c¸c tÝn hiÖu trªn kh«ng ®−îc sö dông xe goßng 3.2.12.3. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông têi khi kh«ng cã phanh an toμn vμ khi phanh lμm viÖc kh«ng tèt vμ kh«ng sö dông têi trªn ®−êng l¨n bÞ háng. 3.2.12.4. Tèc ®é tèi ®a cña têi kh«ng qu¸ 12km/h 3.2.12.5. Kh«ng ®−îc phÐp trë lªn c¸c ng¨n cña goßng keller khi ®ang cã ®iÖn. §ång thêi kh«ng ®−îc phÐp dïng têi ®iÖn kÐo goßng ®Ó chë c«ng nh©n bÊt kÓ trªn goßng cã xÕp s¶n phÈm hay kh«ng. 3.2.12.6. Tr−êng hîp goßng kh«ng ch¹y ®iÖn mμ ho¹t ®éng thñ c«ng viÖc chuyÓn ®éng goßng ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Èy. 3.2.12.7. Kh«ng ®−îc phÐp ®i l¹i trªn ®−êng di chuyÓn cña b¨ng têi vμ sμn lμm viÖc, tr−íc cöa hÇm sÊy khi hÖ thèng ®ang lμm viÖc. Page 8
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 4. Yªu cÇu an toμn trong gia c«ng cung cÊp than 4.1. Trong khu vùc sμng thñ c«ng than ph¶i bè trÝ kho¶ng c¸ch hîp lÝ gi÷a hai ng−êi vμ hai nhãm lμm viÖc b¶o ®¶m an toμn thao t¸c. N¬i sμng than ph¶i ®Ó cña h−íng giã chÝnh trong mÆt b»ng nhμ m¸y. 4.2. C«ng nh©n gia c«ng cung cÊp than ph¶i cã ®ñ trang bÞ phßng hé lao ®éng khi lμm viÖc nh−: mò, khÈu trang, g¨ng tay, quÇn ¸o, ñng cao su 4.3. Khi cung cÊp than c¸m b»ng t¶i cao su, ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh nªu trªn ®iÒu 3.2.2. B¨ng t¶i cao su ph¶i cã thμnh ch¾n cao ë hai s−ên b¨ng ®Ó h¹n chÕ bay bôi trong khu vùc thao t¸c. 4.4. Khi cung cÊp than c¸m b»ng gÇu n©ng, ph¶i kiÓm tra an toμn m¸y. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn, hÖ thèng truyÒn ®éng c¬ häc tr−íc khi rãt than vμo gÇu n©ng. Khi ngõng cÊp than ph¶i cho ch¹y hÕt chu k× quay gÇu ®Ó cÊp hÕt than khái gÇu. 4.5. Nhμo trén ®ãng thñ c«ng b¸nh than 4.5.1. Cuèc, xÎng, hoÆc bÊt kú lo¹i dông cô cÇm tay kh¸c ph¶i ®¶m b¶o an toμn khi nhμo trén vμ ®ãng b¸nh than. 4.5.2. Khi g¹t ®Òu v÷a than, ®Êt trªn khu«n ®ãng b¸nh nhÊt thiÕt ph¶i dïng dông cô g¹t. Kh«ng ®−îc phÐp dïng tay kh«ng ®Ó xãa g¹t trùc tiÕp trªn khu«n. 4.6. Khi nhμo trén than b»ng m¸y trén ®Üa, ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh nªu trong ®iÒu (3.2.4) 4.7. Khi Ðp b¸nh than b»ng m¸y c¸n thÐp trôc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh nªu trong ®iÒu (3.2.5) 5. Yªu cÇu an toμn c«ng t¸c ph¬i sÊy. 5.1. SÊy tù nhiªn 5.1.1. C¸c vËt t−, phªn nøa, tre kÑp, cäc bu«ng d©y ch»ng trong khu vùc s©n vμ nhμ dμn ph¬i ph¶i ®−îc qui ho¹ch vμ xÕp ®Æt ®óng mÆt b»ng thiÕt kÕ ®· x¸c ®Þnh. Kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi g©y c¶n trë lèi vËn chuyÓn vμ mÊt an toμn thao t¸c. 5.1.2. XÕp s¶n phÈm trªn s©n ph¬i ph¶i ®¶m b¶o ngay hμng th¼ng d©y kh«ng xÕp chång cao qu¸ 2m ®èi víi g¹ch ®· kh« vμ cao qu¸ 1,6m ®èi víi g¹ch ®ang ph¬i. 5.1.3. Khi dïng kÖ ®Ó ph¬i kh« s¶n phÈm kh«ng ®−îc phÐp chång kÖ hoÆc lμm kÖ cao qu¸ 2m. 5.1.4. Trong c¸c dμn ph¬i nhμ ph¬i, c«ng nh©n kh«ng ®−îc phÐp trÌo lªn c¸c thμnh dμn, c¸c tÇng ®ì cña kÖ còng nh− c¸c tõng gê ®ì cña nhμ ph¬i. XÕp hoÆc söa l¹i vÞ trÝ g¹ch ngãi trªn c¸c tÇng cao ph¶i ®øng trªn thang ghÕ hoÆc c«ng cô kh¸c v÷ng ch¾c. 5.1.5. Kh«ng ®−îc tïy t¶i ®iÖn ®Ó dông cô, vËt t− ë c¸c lèi ®i l¹i vμ ®−êng vËn chuyÓn. Kh«ng sö dông c¸c dông cô h− háng vμo c«ng viÖc. 5.1.6. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn khi thao t¸c che ch¾n cho s¶n phÈm trªn s©n ph¬i khi gÆp m−a, b·o bÊt k× ®iÒu kiÖn ban ngμy, ban ®ªm, cã hay mÊt ®iÖn chiÕu s¸ng. 5.2. SÊy phßng 5.2.1. Phßng sÊy ph¶i ®¶m b¶o nÒn ph¼ng, cöa kÝn. HÖ thèng van cÊp tho¸t khÝ nãng c¸c qu¹t giã, dÉn cÊp nhiÖt, c¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt ¸p suÊt, l−u l−îng khÝ Ph¶i ®¶m b¶o häat ®éng b×nh th−êng, chÝnh x¸c. C¸c gê ®ì khay xÕp ph¶i ®¶m b¶o nguyªn vÑn kh«ng søt, nøt vì. Kh«ng cho phÐp xÕp s¶n phÈm vμo trong phßng sÊy khi cã hiÖn t−îng h− háng c¸c chi t¶i thiÕt kÕ trªn. 5.2.2. ViÖc xÕp dì c¸c s¶n phÈm trong phßng sÊy chØ tiÕn hμnh khi n¾p van h¬i nãng ®· ®ãng kÝn. ViÖc ®ãng kÝn n¾p van cöa n¹p khÝ nãng ®−îc thùc hiÖn ®ång bé víi më cöa phßng sÊy. Trong thêi gian xÕp dì s¶n phÈm, nhiÖt ®é tèi ®a cho phÐp trong phßng sÊy lμ: 500C Page 9
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 CÊm kh«ng ®−îc phÐp lμm viÖc trong phßng sÊy khi cã ¸p suÊt khÝ trong phßng cao h¬n 1 ¸tmètphe. 5.2.3. Kh«ng ®−îc phÐp dïng c¸c khay háng ®Ó xÕp s¶n phÈm ®−a vμo phßng sÊy. Kh«ng ®−îc phÐp lÊy ra hay söa vÞ trÝ s¶n phÈm ®ang ë trªn c¸c khay trong phßng sÊy. Kh«ng ®−îc phÐp ®øng ngåi ë cöa phßng sÊy ®ang xÕp dì s¶n phÈm. Kh«ng ®−îc phÐp trÌo lªn c¸c xe gi¸ n©ng khay còng nh− trÌo lªn c¸c khay xÕp trong phßng sÊy ®Ó söa vÞ trÝ s¶n phÈm xÕp. 5.2.4. Víi phßng sÊy cã cöa më kiÓu treo ®i ®éng, khi më cöa ph¶i ®Æt tay ®iÒu khiÓn vμo ®óng vÞ trÝ mãc ngÇm n©ng cöa vμ di chuyÓn chÝnh x¸c cöa tíi vÞ trÝ quy ®Þnh. Ph¶i ®¶m b¶o an toμn tuyÖt ®èi khi më cöa. 5.2.5. ViÖc vËn hμnh gi¸ n©ng khay còng nh− xe têi hoÆc xe cÇu ch¹y ®iÖn chØ do c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm vμ ®−îc ®μo t¹o kÜ thuËt thùc hiÖn. Khi vËn hμnh c¸c b¸nh xe goßng ph¶i ¨n khíp ®Òu víi ®−êng ray vμ ph¶i ®ãng chèt h·m trªn ®−êng ray cña xe têi hoÆc xe cÈu ch¹y ®iÖn hay phanh h·m cña xe gi¸ n©ng khay. 5.2.6. Cöa hÕt qu¹t, giã ph¶i cã l−íi b¶o hiÓm b»ng kim lo¹i. 5.2.7. ViÖc vμo söa ch÷a hoÆc dän, s¹ch c¸c kªnh dÉn khÝ nãng kªnh th¶i khÝ còng nh− buång ®èt chØ cho phÐp ®· th¶i tiÕt khÝ nãng, t¾t.. löa hoμn toμn vμ nhiÖt ®é trong buång chØ cßn tèi ®a lμ 500C. 5.2.8. §Ó kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ch¸y, ph¶i bè trÝ c¸c cöa th¨m löa. Kh«ng cho phÐo nh×n vμo lß ®ang ch¸y khi kh«ng cã kÝnh b¶o hiÓm. 5.3. SÊy tuynen 5.3.1. C¸c tuynen sÊy ph¶i ®¶m b¶o s¹ch, kh«ng v−íng c¸c dÞ vËt trªn ®−êng ray xe goßng chuyÓn ®éng, ®−êng ray ph¶i ®¶m b¶o ®Æt ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt do thiÕt kÕ quy ®Þnh (®é ®ång ph¼ng, ®é dèc, kho¶ng c¸ch ®Ìn ...) . C¸c tuynen ph¶i ®−îc kiÓm tra Ýt nhÊt l th¸ng l lÇn, chi sö dông c¸c tuynen sÊy sau khi kiÓm tra thÊy ®¶m b¶o tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt 5.3.2. Cöa hÇm sÊy ë c¶ hai phÝa vμo vμ ra s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt, tr¸nh lät nãng ra khu vùc thao t¸c. 5.3.3. Kh«ng ®−îc phÐp xÕp s¶n phÈm vμo c¸c xe goßng háng ®Ó ®−a vμo hÇm sÊy. Kh«ng ®−îc phÐp dïng c¸c khay háng ®Ó xÕp s¶n phÈm vμo c¸c xe goßng . Trong tr−êng hîp s¶n phÈm sÊy bÞ ®æ, r¬i tôt trong hÇm sÊy, xe goßng sÊy hÞ tôt b¸nh khái ®−êng ray. ChØ cho phÐp c«ng nh©n ra vμo hÇm sÊy khÝ nãng vμo hÇm sÊy ®· ®ãng hoμn toμn vμ nhiÖt ®é trong hÇm kh«ng qu¸ 50 0C. 5.3.4. ViÖc vμo kiÓm tra hÇm sÊy chØ cho phÐp khi ®¶m b¶o chiÕu s¸ng tèt b»ng ®Ìn ®iÖn ¸p 24 v«n hoÆc dïng ®Ìn pin ®ñ ®é s¸ng ®Ó ®¶m b¶o nh×n râ ®é s¸ng cña ®Ìn theo, TCVN 3743: 1983). ViÖc lμm s¹ch c¸c kªnh dÉn khÝ, c¸c hÇm chØ ®−îc tiÕn hμnh do mét tæ thî Ýt, nhÊt 2 ng−êi ®Ó theo dâi b¸o hiÖu kÞp thêi khi cã tai n¹n. 5.3.5. Trong c¸c hÇm sÊy viÖc kÐo goßng thùc hiÖn têi cÇn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh an toμn sau: ChØ lμm viÖc ®èi víi nh÷ng têi ®· ®−îc kiÓm tra ®Þnh k× theo TCVN 4244:1986. CÊm ng−êi kh«ng ®−îc phÐp ®øng, ngåi gÇn d©y c¸p trong khi d©y ®ang c¨ng kÐo goßng. §iÒu khiÓn têi ho¹t ®éng hoÆc mãc d©y c¸p vμo xe goßng chØ do tæ tr−ëng hoÆc ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn. 5.3.6. Tr−êng hîp hÇm sÇý kÐo goßng ra b»ng c¬ cÇu d©y, trong khi vËn hμnh cÇn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: VËn hμnh c¬ cÊu ®Èy, chØ do ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn. Page 10
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 Kh«ng cho phÐp söa ch÷a hoÆc ®iÒu chØnh hÖ b¸nh r¨ng cña c¬ cÊu d©y trong khi ®ang ho¹t ®éng. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông hÖ thèng tÝn hiÖu cöa hÖ thèng ®Èy goßng cho môc ®Ých kh¸c ngoμi s¶n xuÊt. 5.3.7. ViÖc cÊp h¬i cña lß nung, ®iÔu chØnh h¬i nãng hoÆc khãi l« cho c¸c tuynen, ch¹yhay dïng c¸c m¸y qu¹t, thiÕt bÞ ®o nhiÖt, ®o ¸p suÊt, l−u l−îng khÝ chØ ®−îc thùc hiÖn do tæ tr−ëng hoÆc tr−ëng ca kÜ thuËt quyÕt ®Þnh. 5.3.8. ViÖc dÞch chuyÓn thñ c«ng c¸c xe goßng tíi vÞ trÝ vμo hÇm sÊy hoÆc tíi n¬i dì s¶n phÈm, chØ ®−îc thùc hiÖn b»ng thao t¸c ®Èy, kh«ng ®−îc dïng søc kÐo goßng . 5.3.9. Kh«ng ®−îc phÐp dÞch chuyÓn xe goßng víi tèc ®é lín h¬n 6 km/giê, hoÆc ®Èy m¹nh cho goßng ch¹ytù do kh«ng cã ng−êi ®iÒu khiÓn. . 5.3.10. C¸c ®Üa quay ®æi chiÒu chuyÓn ®éng cña xe goßng ph¶i ®¶m b¶o quay ph¼ng æn ®Þnh.Tr−íc khi quay ®Üa ph¶i c¨i chèt h·m xe goßng trªn tay. 5.3.11. Khi sö dông thiÕt bÞ nåi h¬iphôc vô cho sÊy ph¶i theo quy ®Þnh cña QPVN 23-81 quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c nåi h¬i. 6. Yªu cÇu an toμn xÕp nung g¹ch ngãi 6.1. Yªu cÇu chung. 6.1.1. C¸c m¸y vμ thiÕt bÞ trong khu vùc nhμ lß nung ®èt g¹ch ngãi ph¶i ®−îc bè trÝ ®óng mÆt b»ng thiÕt kÕ ®· x¸c ®Þnh. Kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi, th¸o gì khi ch−a ®−îc cÊp qu¶n lÝ cã thÇm quyÒn phª duyÖt. 6.1.2. ë c¸c vÞ trÝ nguy hiÓm: nhiÖt ®é cao, khi ®éc ph¶i cã biÓn b¸o ®Ó ë n¬i dÔ quan s¸t nh»m ®¶m b¶o an toμn khu vùc nguy hiÓm. 6.1.3. Khi t¶i tiÕn hμnh söa ch÷a ®Þnh k× hay ®ét xuÊt m¸y vμ thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn khu vùc nhμ lß nung ®«t nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o an toμn cho c«ng nh©n söa ch÷a còng nh− c«ng nh©n thao t¸c nung ®èt nh−: treo biÓn, b¸o ch÷a, ng¾t hÖ thèng ®iÖn ®iÒu khiÓn m©ý, cö ng−êi theo dâi chÆt chÏ. Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn liªn quan. quy ®Þnh c¸c tÝn hiÖu an toμn,, cã biÖn ph¸p h¹n chÕ viÖc tho¸t nhiÖt vμ khÝ ®éc réng ra xung quanh khu vùc nhμ lß. 6.1.4. Ph¶i cã ph−¬ng ¸n vμ cã ®ñ ph−¬ng tlÖn cÊp cøu kÞp thêi nh÷ng ng−êi bÞ ngé ®éc khÝ CO2 Vμ CO. 6.2. XÕp nung trong lß gi¸n ®o¹n. 6.2.1. Tr−íc khi tiÕn hμnh xÕp g¹ch ngãi méc, c«ng nh©n nung ®èt ph¶i kiÓm tra an toμn c¸c kªnh dÉn khÝ, èng khãi, cöa ra vμo lá, thμnh t−êng lß, vßm lß, hÇu lß, bÇu ®èt mÆt b»ng lß ... chØ khi thÊy ®¶m b¶o an toμn míi tiÕn hμnh c«ng t¸c xÕp s¶n phÈm méc vμo lß nung. 6.2.2. Khi xÕp s¶n phÈm méc trong lß ®øng, c«ng nh©n xÕp s¶n phÈm ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu an toμn sau: Ph¶i cã biÖn ph¸p kÜ thuËt ®¶m b¶o kh«ng bÞ l¶, ®æ khi nung (lèt víi phÇn s¶n phÈm...xÕp ë c¸c cöa kh¸m cña lß. C¸c viªn g¹ch méc bÞ vì ph¶i ®Ó gän vμo dông cô ch÷a vμ ®−îc chuyÓn ra khái lß, ®æ vμo n¬i quy ®Þnh. CÊm nÐm bõa b·i qua t−êng lß ra xung quanh ngoμi lß nung. Khi tr¸t bïn c¸c ca kh¸m ph¶i cã ®μ gi¸o v÷ng ch¾c ®Ó tr¸t phÇn cöa kh¸m trªn cao. CÊm lîi dông thμnh lß ®Ó trÌo cao tr¸t cöa kh¸m. 6.2.3. Khi xÕp s¶n phÈm méc trong lß ®øng d· chiÕn c«ng nh©n xÕp s¶n phÈm ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu an toμn sau: C¸c r·nh löa ch©n cÇu ph¶i ®−îc xÕp b»ng ph¼ng, v÷ng ch¾c. Page 11
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 Ph¶i cã ph−¬ng ¸n kÜ thuËt xÕp ®¶m b¶o kh«ng bÞ sËp, ®æ phÇn xÕp khi nung. Khi tr¸t bïn t¹o líp ngoμi lß cÇn ph¶i cã ®μ gi¸o v÷ng ch¾c ®Ó ®¶m b¶o ®¶m toμn khi tr¸t. 6.2.4. Khi xÕp s¶n phÈm méc trong lß n»m, lß vßng c«ng nh©n xÕp ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau: Ph¶i kª, xÕp b»ng ph¼ng, v÷ng ch¾c c¸c r·nh löa, ch©n cÇu. R·nh löa gi÷a hai phÇn xÕp ph¶i cã biÖn ph¸p kª chÌn v÷ng ch¾c, kh«ng ®Ó g©y ®æ l¶ phÇn xÕp khi nung nh−: rót ®inh ®Êu ®Çu s¶n phÈm kª ch©n cÇu phô. Khi xÕp lªn cao ph¶i cã c«ng cô ®øng bÒn ch¾c hoÆc ®øng trªn cÇu xÕp ®μ kª b»ng ph¼ng, v÷ng ch¾c. 6.2.5. C¸c dông cô thao t¸c ®èt lß ph¶i ®−îc ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh ®¶m b¶o gän vμ tr¸nh cÇm nhÇm ®Çu thao t¸c dÔ bÞ g©y háng. 6.2.6. Ph¶i tiÕn hμnh gi¶i l¸t ch¾n löa trªn mÆt lß ®øng nhÊt thiÕt ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn phßng hé an toμn thao t¸c nh−: cã ng−êi theo dâi chÆt chÏ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn chiÕu s¸ng trªn mÆt lß, lèi hμnh lang vμ thang thao t¸c ... Xi nãng ph¶i ®−îc ®Ó gän vμo n¬i quy ®Þnh. 6.2.7. Khi s¶n phÈm ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh an toμn sau: Ph¶i dän s¹ch líp l¸t ®èi víi lß ®øng. Ph¶i dän s¹ch tro, xØ dÇu ®èt chÝnh vμ bÇu ®èt phô ë c¸c cöa kh¸m cña lß n»m, lß vßng. Kh«ng ®−îc phÐp dì s¶n phÈm trong lß khi nhiÖt ®é m«i tr−êng cao h¬n 50 0C S¶n phÈm ph¶i ®−îc dì theo thø tù tõ trªn cao xuèng thÊp. Khi ®øng lªn líp mÆt cÇu ®Ó dì s¶n phÈm trªn cao xuèng, ph¶i kiÓm tra ®é bÒn Dì tíi líp nμo hoÆc dì xong khoang nμo ph¶i dän s¹ch xØ than vμ m¶nh vì t¹i ®ã. 6.2.8. Khi bãc líp vá ë lß ®øng d· chiÕn, c«ng nh©n thao t¸c ph¶i ®øng trªn trªn cÇu kª ®¶m b¶o v÷ng ch¾c an toμn khi thao t¸c. 6.2.9. Kh«ng ®−îc ®Ó l¹i g¹ch vì, g¹ch chÆn l¸t, xØ vôn hoÆc bÊt kú vËt r¾n nμo trªn hμnh lang thao t¸c còng nh− thμnh trªn cao, cöa kh¸m th−îng cña lß ®øng sau khi dì xong s¶n phÈm trong lß. 6.2.10. Kh«ng ®−îc ®Ó l¹i trªn nãc lß gÇn c¸c lç tho¸t h¬i cña lß n»m c¸c dÞ vËt r¾n: g¹ch vì, ®Êt vôn. ... trong khi dì s¶n phÈm 6.3. XÕp nung s¶n phÈm trong lß liªn tôc. 6.3.1. Lß vong. 6.3.1.1. Tr−íc khi xÕp s¶n phÈm vμo lß ph¶i kiÓm tra tr¹ng th¸i cöa: vßm lß, t−êng lß thμnh lß, lèi qua l¹i vμ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, cÊm lμm viÖc nÕu cã c¸c sù cè háng ®· x¸c ®Þnh mμ ch−a söa ch÷a xong. 6.3.1.2. Khi xÕp nung s¶n phÈm ë lß vßng kh«ng ®ùîc phÐp sö dông c¸c khay, xe cót kÝt ®Èy tay hoÆc dông cô háng, ®i l¹i gi÷a ®−êng vËn chuyÓn g¹ch ngãi méc. XÕp qu¸ t¶i lªn c¸c xe goßng hoÆc xe ®Èy tay, ®øng trªn c¸c xe ®Èy ®Ó xÕp s¶n phÈm, nËy n¾p c¸c lç n¹p liÖu b»ng tay, lμm viÖc trong m«i tr−êng ë khu vùc bÞ x¶ qu¸ nhiÒu khÝ ch¸y (khÝ lß). Dïng c¸c tÊm t«n cong vªnh ®Ó l¸t ®−êng cña xe ®Èy. 6.3.1.3. Khi xÕp lªn hoÆc lÊy s¶n phÈm ra tõ xe cót kÝt, xe goßng ph¶i kiÓm tra ®Ó xe kh«ng bÞ ®øng lÖch trªn ®−êng ch¹y. 6.3.1.4. Khi xÕp s¶n phÈm méc trong lß cÇn xÕp thËt th¶ng ®øng bÊt k× sù nghiªng ngöa nμo còng cã nguy c¬ bÞ ®æ g©y tai n¹n cho c«ng nh©n. 6.3.1.5. Nh÷ng ng−êi lao ®éng thñ c«ng kh«ng ®−îc phÐp can thiÖp vμo viÖc söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ phô trî lß nung khi cã sù h− háng viÖc söa ch÷a chØ do thî ®· ®−îc ®μo t¹o thùc hiÖn. Page 12
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 6.3.1.6. ViÖc chiÕu s¸ng trong lß chØ ®−îc thùc hiÖn b»ng ®Ìn di ®éng, cung cÊp bëi nguån ®iÖn 24V 6.3.1.7. Kh«ng ®−îc phÐp lμm viÖc trong lß ë khu vùc dì s¶n phÈm khi nhiÖt ®é ë c¸c kho¶ng nμy cao h¬n 50 0C. Kh«ng ®−îc phÐp ®Ó bÊt k× lo¹i nhiªn liÖu g× dÔ ch¸y trªn nãc lß v× cã kh¶ n¨ng b¾t löa ch¸y g©y tai n¹n. 6.3.1.8. Khi mÊt ®iÖn, háng qu¹t hÕt khÝ th¶i: ph¶i duy tr× ngän löa b»ng khÝ th¶i tho¸t lªn mÆt lß. 6.3.2. Lß tuynen 6.3.2.1. ViÖc xÕp s¶n phÈm méc lªn goßng ph¶i ®¶m b¶o ®óng søc chÞu t¶i cña goßng ®i vμo lß nung tuynen, cÇn ph¶i kiÓm tra. s¶n phÈm méc xÕp lªn goßng vμ goßng cã b×nh th−êng kh«ng, ®Ó tr¸nh va ch¹m,vμo t−êng thμnh lß. 6.3.2.2. ViÖc di chuyÓn goßng trong lß tuynen cÇn ph¶i c¬ giíi ho¸. §−a goßng vμo vμ l¾ý goßng ra tõ trong lß tuynen cÇn ph¶i lμm b»ng bé ®Èy goßng chuyªn dông. Më cöa lß ph¶i lμm ®ång bé víi viÖc ®−a bé ®Èy goßng vμo ho¹t ®éng. Kh«ng ®−îc phÐp vμo trong lß tuynen. §èi träng cña cöa re, vμo lß tuynen ph¶i ®−îc b¶o vÖ xung quanh b»ng l−íi thÐp. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông choßng hoÆc dông cô kh¸c ®Ó ®Èy goßng khi ®· xÕp ®Çy s¶n phÈm. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®−îc ®μo t¹o míi ®−îc tiÕn hμnh söa ch÷a c¸c sù cè trong lß tuynen nh−: Vμo kªnh ngÇm d−íi ®Êt; Ch÷a goßng bÞ lÖch ray, s¶n phÈm bÞ ®æ, c¸p ®øt §iÒu chØnh c¸c van khÝ, van dÇu, khu vùc c¸c vßi ®èt. 6.3.2.3. §èi träng cña cöa ra vμo lß tuynen ph¶i ®−îc b¶o vÖ xung quanh b»ng l−íi thÐp. 6.3.2.4. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông choßng hoÆc dông cô kh¸c ®Ó ®Èy goßng khi ®· xÕp ®Çy s¶n phÈm. 6.3.2.5. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®−îc ®μo t¹o míi ®−îc tiÕn hμnh söa ch÷a c¸c sù cè trong lß tuynen nh−: Vμo kªnh ngÇm d−íi ®Êt; Ch÷a goßng bÞ lÖch ray, s¶n phÈm bÞ ®æ, c¸p ®øt . §iÒu chØnh c¸c van khÝ, van dÇu, khu vùc c¸c vßi ®èt. 7. Yªu cÇu c«ng t¸c phôc vô bèc xÕp s¶n phÈm 7.1. Yªu cÇu chung 7.1.1. C«ng viÖc bèc xÕp s¶n phÈm ph¶i theo quy ®Þnh cña TCVN 3147: 1979, ®ång thêi theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh cã liªn quan. 7.1.2. B·i bèc xÕp hμng cÇn lμm b»ng ph¼ng, ph¶i quy ®Þnh tuyÕn ®−êng cho ng−êi vμ c¸c ph−¬ng tiÖn bèc xÕp ®i l¹i thuËn tiÖn b¶o ®¶m an toμn, ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n−íc tèt 7.1.3. C«ng nh©n bèc xÕp ph¶i cã søc khoÎ tèt vμ cã ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh ë ®iÒu 9.3 cña tiªu chuÈn nμy. 7.1.4. Kh«ng ®Ó phô n÷ cã thai, ng−êi yÕu, trÎ em lμm viÖc nμy. 7.1.5. Khi bèc xÕp hμng ban ®ªm hay trêi tèi kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng thiªn nhiªn, ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. 7.1.6. Hμng xÕp lªn xe ph¶i ®−îc chÌn ch¾c ch¾n. Nghiªm cÊm c«ng nh©n vøt nÐm s¶n phÈm lªn xe mét c¸ch bõa b·i. Page 13
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 C«ng nh©n l¸i c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn: «t«, m¼ý kÐo, tμu ho¶ ... trong ph¹m vi nhμ m¸y, ngoμi viÖc ph¶i tu©n theo luËt lÖ giao th«ng hiÖn hμnh, cßn ph¶i tu©n theo néi quy cña nhμ m¸y. 7.2. S¶n phÈm cho xe th« s¬. 7.2.1. Tr−íc khi bèc xÕp ph¶i KiÓm tra c¸c ph−¬ng tiÖn dông cô cña xe: cμng, b¸nh, thïng xe, v¸n ch¾n, d©y kÐo b¶o ®¶m ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ háng, gÉy trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. KiÓm tra c¸c tuyÕn ®−êng vμ n¬i bèc xÕp hμng, ®Ò ®¶m b¶o an toμn cho c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. 7.2.2. §èi víi c¸c lo¹i xe: c¶i tiÕn, ba g¸c, cót kÝt ph¶i chÌn b¸nh vμ chèng ®ì cμng xe thËt ch¾c ch¾n xÕp ®óng søc chÞu t¶i cña tõng lo¹i xe. Hμng xÕp ph¶i chÌn chÆt vμ cã v¸n ch¾c hai ®Çu. 7.3. Bèc xÕp s¶n phÈm cho c¸c lo¹i xe «t«. 7.3.1. Tr−íc khi xÕp hμng lªn xe ph¶i kiÓm tra: C¸c bé phËn nèi r¬ moãc víi « t«. HÖ thèng phanh h·m. C¸c chèt h·m gi÷ thïng. Kh¶ n¨ng kÑt chÆt thïng bªn vμ c¬ cÊu n©ng. T×nh tr¹ng cña c¸c chèt h·m phÝa sau thïng xe. 7.3.2. Kh«ng ®−îc xÕp s¶n phÈm lªn « t« qu¸ møc träng t¶i cho phÐp: 7.4. Bèc xÕp s¶n phÈm cho tμu, thuyÒn. 7.4.1. Tr−íc khi bèc, xÕp hμng lªn xuèng tμu, thuyÒn, ph¶i neo, buéc tμu, thuyÒn ch¾c ch¾n. Khi më c¸c khoang tμu, thuyÒn ®Ó xÕp hμng ph¶i do thuyÒn tr−ëng h−íng dÉn gi¸m s¸t. 7.4.2. CÇu ®Ó lªn xuèng tÇu, thuyÒn kh«ng ®−îc dèc qu¸ 300 vμ ph¶i cã nh÷ng nÑp ®Ó khái tr−ît ng·, ph¶i cã chèt gi÷ ch¾c ch¾n ë hai ®Çu cÇu. ChiÒu réng mÆt cÇu kh«ng ®−îc nhá h¬n 30cm khi ®i mét chiÒu vμ kh«ng nhá h¬n lm khi ®i hai chiÒu. Khi cÇu dμi qu¸ 3m ph¶i cã gi¸ ®ì ë gi÷a nhÞp. 7.4.3. C¸c tÇu, thuyÒn ®Òu ph¶i cã ®¨ng kÝ víi c¬ quan qu¶n lÝ ®−êng thuû. Ph¶i cã ®¨ng kÝ vμ ghi râ träng t¶i cho phÐp cña tõng ph−¬ng tiÖn. Ph¶i cã kiÓm tra, b¶o d−ìng ®Þnh k× víi tõng ph−¬ng tiÖn. 7.4.4. C¸c tÇu, thuyÒn ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÊp cøu, ®Ó ®Ò phßng tai n¹n bÊt ngê trªn s«ng biÓn. Khi giã tè cÊp 5 trë lªn ph¶i ®−a tÇu, thuyÒn vμo n¬i Èn nÊp. Th−êng xuyªn kiÓm tra c¸c dông cô phßng hé: phao, thuyÒn cÊp cøu . 7.4.5. Kh«ng ®−îc xÕp hμng ho¸ lªn tÇu thuyÒn cμo h¬n møc träng t¶i cho phÐp 7.4.6. C«ng nh©n bèc xÕp hμng trªn tÇu, thuyÒn ph¶i biÕt b¬i. 8. Yªu cÇu an toμn sö dông, m¸y ë c¸c ph©n xö¬ng phô. 8.1. Yªu cÇu chung: ViÖc sö dông c¸c m¸y c«ng cô ë trong c¸c x−ëng phô ph¶i theo ®óng quy ®Þnh c¸c quy ph¹m vÒ sö dông m¸y c«ng cô hiÖn hμnh, quy ph¹m t¹m thêi vÒ kÜ thuËt an toμn. c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ (QPVN lO: 1977). 8.1.1. TÊt c¶ c¸c vËt liÖu: m¸y, dông cô vμ c¸c s¶n phÈm ®· gia c«ng trong x−ëng ph¶i s¾p xÕp gän gμng vμo n¬i quy ®Þnh. 8.1.2. CÊm lμm bÊt cø mét viÖc g× cã thÓ sinh ra t¶i löa ë nh÷ng khu vùc dÔ ch¸y khu vùc nμy ph¶i cã biÓn b¸o "cÊm löa". 8.1.3. Sμn nhμ c¸c x−ëng ph¶i lμm cao r¸o, s¹ch sÏ vμ cã r·nh tho¸t n−íc xung quanh tèt. 8.1.4. ë vÞ trÝ ®øng lμm viÖc th−êng xuyªn bÞ Èm ph¶i cã bôc gç. Trong x−ëng ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng theo ®óng quy ®inh hiÖn hμnh. Page 14
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 Khi thiÕt kÕ ph¶i bè trÝ cöa sæ sao cho ¸nh s¸ng chiÕu vμo x−ëng ®Òu ë c¸c phÝa. KÝnh lμm cöa ph¶i ®óng lo¹i kÝnh khã vì ®Ó ®Ò phßng m¶nh kÝnh vì v¨ng vμo ng−êi ®ang lμm viÖc ë x−ëng. Trong x−ëng còng nh− tõng vÞ trÝ lμm viÖc.cña c«ng nh©n ph¶i ®¶m b¶o th«ng giã tù nhiªn hay th«ng giã nh©n t¹o theo ®óng tiªu chuÈn hiÖn hμnh. C¸c m¸y ®Æt trong x−ëng khi vËn hμnh g©y tiÕng ån lín hoÆc g©y chÊn ®éng m¹nh qu¸ giíi h¹n cho phÐp ph¶i cã biÖn ph¸p c¨ch li, ®Ó khái ¶nh h−ëng ®Õn nh÷ng ng−êi lμm viÖc ë xung quanh. ë vÞ trÝ lμm viÖc cã sinh bôi ph¶i cã thiÕt bÞ hÕt bôi ®Ó ®¶m b¶o nång ®é bôi theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 8.1.5. Ph¶i s¾p xÕp m¸y vμ vËt liÖu theo thø tù cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt vμ cung cÊp vËt liÖu b¸n thμnh phÈm còng nh− thμnh phÈm theo cïng mét chiÒu vμ theo ®−êng ng¾n nhÊt. Nh÷ng m¸y c«ng cô yªu cÇu ph¶i tËp trung sùchó ý cña c«ng nh©n th× ph¶i ®Æt ë ,vÞ trÝ riªng biÖt n¬i cã ng−êi qua l¹i. TÊt c¶ c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ an toμn vμ dÔ dμng thao t¸c. VÞ trÝ ®Æt m¸y ph¶i b¶o ®¶m cho khi thao t¸c dì hoÆc söa ch÷a kh«ng lμm ¶nh h−- ëng ®Õn m¸y bªn c¹nh vμ kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn thao t¸c cña c«ng nh©n. Nh÷ng vÞ trÝ c«ng nh©n cã thÓ ngåi l¶m viÖc ph¶i cã trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn, cÇn thiÕt: ghÕ ®Èu, ghÕ dμi ... 8.1.6. TÊt c¶ nh÷ng c¬ cÊu an toμn cña m¸y ®Òu ph¶i l¾p ®ñ vμ b¶o ®¶m tèt. Kh«ng ®−îc phÐp thö vËn hμnh c¸c m¸y c«ng cô khi ch−a l¾p ®Çy ®ñ c¸c c¬ cÊu an toμn. 8.1.7. Tr−íc khi söa ch÷a m¸y truyÒn ®éng b»ng ®ai truyÒn ph¶i th¸o ®ai truyÒn ra khái b¸nh xe. 8.1.8. Nh÷ng bé phËn truyÒn ®éng l¾p trªn cao nh÷ng vÉn ph¶i theo dâi vμ ®iÒu chØnh th−êng xuyªn th× ph¶i lμm sμn thao t¸c réng Ýt nh¾t. lμ 0,9m vμ cã lan can b¶o vÖ cao lm. 8.1.9. Ph¶i ®Þnh k× kiÓm tra c¸c bé phËn truyÒn ®éng Ýt nhÊt lμ 2 lÇn trong mét n¨m vμ kÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vμo sæ theo dâi m¸y. Kh«ng ®−îc phÐp tra dÇu mì vμo m¸y khi ®ang vËn hμnh. Kh«ng ®−îc phÐp thao t¸c hoÆc l¾p c¸c ®ai truyÒn b»ng tay khi m¸y ®ang, vËn hμnh. C¸c ®Çu mèi ®ai truyÒn ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. 8.1.10. C¸c bμn m¸y chØ ®−îc ®Ó c¸c vËt ®ang gia c«ng vμ nh÷ng dông cô cÇn thiÕt ®Ó lμm viÖc. 8.1.11. Ph¶i c¾t nguån ®iÖn vμo m¸y trong c¸c tr−êng hîp sau: Khi ngõng lμm viÖc dï thêi gian ng¾n. Khi bÞ mÊt ®iÖn. Khi lau m¸y hoÆc tra dÇu, mì vμo m¸y. 8.1.12. Ph¶i h©m m¸y l¹i trong c¸c tr−êng hîp sau: Khi lÊy vËt gia c«ng ra khái m¸y nÕu m¸y kh«ng ®−îc trang bÞ ®ång bé bé phËn tù ®éng ®−a vËt ra ngoμi khi m¸y ®ang vËn hμnh. Khi ®o vËt ®ang gia c«ng. Khi thay ®æi dông cô thiÕt bÞ. Khi ®óng m¸y ®Ó thay ®æi h−íng chuyÓn ®éng. 8.1.13. Nh÷ng m¸y khi gia c«ng cã c¸c phoi kim lo¹i hoÆc tia löa b¾n ra, ph¶i cã l−íi ch¾n. Tr−êng hîp kh«ng thÓ lμm thiÕt bÞ che ch¾n ®−îc, ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n ®Çy ®ñ phßng hé theo ®óng chÕ ®é hiÖn hμnh. 8.1.14. Tr−íc khi më m¸y ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c bé phËn cña m¸y b¶o ®¶m t×nh tr¹ng vμ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ an toμn. Ph¶i b¶o ®¶m xung quanh m¸y s¹ch sÏ, ng¨n n¾p kh«ng ®−îc ®Ó bÊt k× mét vËt g× lμm ¶nh h−ëng ®Õn sù vËn hμnh cña m¸y, ¶nh h−ëng ®Õn thao t¸c cña c«ng nh©n. Page 15
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 8.1.15. Khi m¸y ®ang vËn hμnh nÕu ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng hiÖn t−îng bÊt th−êng ph¶i ngõng m¸y ngay vμ b¸o c¸o cho x−ëng tr−ëng biÕt. Khi thay ca nÕu cã hiÖn t−îng nghi ngê vÒ sù vËn hμnh cña m¸y ph¶i b¸o cho ng−êi lμm ca sau biÕt ®Ó tr¸nh tai n¹n vμ tiÕp tôc theo dâi t×nh tr¹ng cña m¸y Khi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn bÞ háng, ph¶i c¾t ®iÖn vμ b¸o ngay cho thî ®iÖn ®Õn söa ch÷a, kh«ng ®−îc phÐp tù ý söa ch÷a. 8.1.16. Khi ®· ngõng viÖc vμ t¾t m¸y, chØ ®−îc rêi khái m¸y sau khi ®· lau chïi s¹ch sÏ vμ kiÓm tra cÈn thËn. 8.2. M¸y tiÖn 8.2.1. L−ìi dao ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n trªn gi¸ vμ ph¶i ®¶m baá æn ®Þnh qu¸ tr×nh gia c«ng. 8.2.2. Sau khi ®· ®Æt vËt gia c«ng æn ®Þnh trªn m©m cÆp ph¶i kiÓm tra m¸y lÇn cña míi më m¸y. 8.2.3. §å g¸ gi÷a vËt gia c«ng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n trªn trôc chÝnh vμ kh«ng tù th¸o vÝt khi quay ng−îc trôc. Sau khi cho m¸y ch¹yph¶i ®iÒu chØnh dao tõ tõ tiÕn vμo vËt gia c«ng. Kh«ng ®−îc phÐp dïng m¸y b»ng c¸ch cho m¸y quay ng−îc l¹i hoÆc lÊy tay gi÷ c¸c bé phËn quay cña m¸y. 8.2.4. Khi gia c«ng c¸c lo¹i vËt liÖu cøng, dßn ph¶i ®eo kÝnh phßng hé, yÕm da Khi vËn hμnh m¸y ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt ghi trong lÝ lÞch m¸y (sè vßng quay, b−íc tiÕn ...). 8.3. M¸y khoan 8.3.1. Ph¶i chó ý l¾p mòi khoan vμo trôc chÝnh cña m¸y. Ph¶i b¶o ®¶m kÑp chÆt mòi khoan ®óng t©m. CÊm th¸o mui khoan la khái èng cÆp khi m¸y ch−a dõng h¼n. CÊm dïng c¸c mòi khoan bÞ g·y, nøt, hoÆc c¸c h− háng kh¸c. 8.3.2. Khi khoan ph¶ichó ý Ên mòi khoan tõ tõ xuèng vËt gia c«ng. 8.3.3. ChØ ®−îc dïng c¸c dông cô cÇm tay ®Ó lμm s¹ch mòi khoan khi m¸y ®· dõng h¼n. 8.3.4. C¸c vËt khoan ph¶i cè ®Þnh ch¾c ch¾n, kh«ng ®−îc phÐp gi÷ b»ng tay. 8.4. M¸y mμi 8.4.1. Khi kiÓm tra c¸c viªn ®¸ mμi ph¶i dïng bóa gâ gâ nhÑ vμo mÆt viªn ®¸ ®ã, nÕu nghe tiÕng kªu thanh lμ ®¸ tèt. NÕu nghe tiÕng kªu rÌ lμ ®¸ nøt. 8.4.2. §èi víi nh÷ng viªn ®¸ mμi cã ®−êng kÝnh lín h¬n 150mm vμ tèc ®é quay lμ 5 m/s th× ph¶i thö ®é bÒn víi tèc ®é lín h¬n 50% tèc ®é lμm viÖc b×nh th−êng thêi gian thö tõ 5 ®Õn 10 phót. ChØ cã nh÷ng c«ng nh©n chuyªn m«n ®iÒu chØnh m¸y mμi míi ®−îc l¾p ®¸ mμi vμo m¸y. Sau khi l¾p xong ®¸ mμi vμo m¸y ph¶i më m¸y cho ch¹y thö liªn tôc trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lμ 5 phót. 8.4.3. Kh«ng ®−îc phÐp, dïng nh÷ng viªn ®¸ mμi bÞ mßn ®Õn ®−êng kÝnh mÆt bÝch kÐp cña m¸y. Khi lμm viÖc ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n kÝnh phßng hé vμ m¸y cã ®Çy ®ñ c¬ cÊu che ch¾n an toμn. 8.5. X−ëng gia c«ng gç 8.5.1. X−ëng gia c«ng gç ph¶i tho¸ng giã vμ cã c¸c thiÕt bÞ hÕt bôi theo tiªu chuÈn hiÖn hμnh. Ph¶i s¾p xÕp gç theo quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó kh«ng lμm c¶n trë ®Õn c«ng viÖc cña ng−êi kh¸c. Gç ®ang gia c«ng ph¶i xÕp ®óng vμo vÞ trÝ theo quy tr×nh s¶n xuÊt vμ kh«ng ®−îc xÕp cao qu¸ l,5m. 8.5.2. Khi gia c«ng nh÷ng vËt liÖu lín vμ dμi qu¸ khæ cña bμn m¸y ph¶i cã thiÕt bÞ ®ì ë ®é thÝch hîp víi c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y. Page 16
 17. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 8.5.3. C«ng nh©n ®−îc häc tËp ®iÒu khiÓn m¸y nμo chØ ®ùîc ®iÒu khiÓn m¸y ®ã. Bμn ®¹p cña m¸y ph¶i lu«n lu«n b¶o ®¶m ma s¸t tèt, kh«ng bÞ tr¬n tr−ît ch©n khi thao t¸c. 8.5.4. Kh«ng ®−îc h·m mμ ý b»ng c¸ch dïng thanh gç Ên m¹nh vμo l−ìi c−a. Kh«ng ®−îc phÐp ®ïa nghÞch hoÆc ngñ trong x−ëng cã ®Æt m¸y gia c«ng gç. 8.6. M¸y c−a trßn 8.6.1. Ph¶i cè ®Þnh l−ìi c−a trªn trôc m¸y. Ph¶i dïng hai mÆt bÝch ®Ó ch¾n l−ìi c−a l¹ivμ dïng ®inh èc ®Ó vÝt chÆt l−ìi ca theo chiÒu ng−îc víi chiÒu quay cña m¸y. 8.6.2. Khi ®−a vËt gia c«ng vμo l−ìi c−a ®ang vËn hμnh ph¶i ®øng sang mét bªn vμ gi÷ ®óng t− thÕ thao t¸c. Khi vËt gia c«ng cßn c¸ch l÷¬i c−a kh«ng lín h¬n 0,5m ph¶i dïng thanh gç phô ®Ó ®Èy vμo. Kh«ng ®−îc phÐp t× vËt gia c«ng vμo bông ®Ó ®Èy vμo l−ìi c−a. Tr−íc khi vËn hμnh m¸y c−a ph¶i kiÓm tra l¹i c¬ cÊu che ch¾n l−ìi c−a b¶o ®¶m tèt.. Kh«ng ®−îc phÐp dïng l−ìi c−a ®· cã vÕt r¹n nøt hoÆc bÞ háng qu¸ 5 r¨ng trªn toμn bé l−ìi hoÆc háng qu¸ hai r¨ng l−ìi liªn tiÕp. 8.6.3. CÊm dïng l−ìi c−a trßn c¾t gç dμi, ®Ó c¾t gç ng¾n. Kh«ng ®−îc dïng lo¹i l−ìi c−a trßn kh«ng cã bé phËn khëi ®éng vμ bé phËn h·m ë trªn m¸y. ChØ ®−îc dän ®Ñp xung quanh m¸y c−a trßn sau khi m¸y ®· ngõng h¼n. 8.6.4. M¸y c−a trßn ®−a vμo sö dông ph¶i cã ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toμn sau ®©y: Hép che l−ìi c−a, bé phËn chèng gç ®¸nh tr¶ l¹i, bé phËn chèng ®−a tay vμo l−ìi c−a cña c¬ cÊu t¸ch m¹ch gç: ThiÕt bÞ hÕt mïn c−a ph¶i bÝt kÝn phÝa d−íi bμn m¸y. Dao t¸ch m¹ch c−a cã bÒ dμy h¬n bÒ d©y l−ìi c−a 10%, cao h¬n ®inh l−ìi c−a15mm, dao ®−îc l¾p th¼ng tuyÕn víi l−ìi c−a, kho¶ng c¸ch tõ dao tíi l−ìi c−a ph¶i nhá h¬n hay b»ng l0mm. KÕt cÊu cña dao ph¶i ®iÒu chØnh ®−îc chiÒu cao vμ kho¶ng c¸ch. 8.7. M¸y c−a xäc: 8.7.1. PhÇn trªn vμ phÇn d−íi l−ìi c−a ph¶i cã tÊm che ch¾n b¶o hiÓm. M¸y c−a ph¶i cã bé phËn h·m. 8.7.2. Nh÷ng chç hμn nèi trªn l−ìi c−a ph¶i cã chiÒu dÇy b»ng nh÷ng chiÒu dμy nh÷ng l−ìi c−a kh«ng hμn. Kh«ng ®−îc phÐp dïng nh÷ng l−ìi ..c−a bÞ háng qóa 2 l−ìi liªn tiÕp hoÆc qu¸ háng qu¸ 5 r¨ng trªn mét mÐt dμi. Kh«ng ®−îc phÐp dïng tay ®Ó quay b¸nh cho l−ìi c−a ch¹y hoÆc dïng tay ®Ó gi÷ m¸y c−a l¹i. 8.7.3. Khi ®Èy c¸c vËt gia c«ng ng¾n h¬n 50cm vμo l−ìi c−a ph¶i dïng thanh ®Èy phô réng h¬n 20mm vμ dμi tõ 125 -150mm. Ph¶i dïng bμn ch¶i ®Ó quÐt m¹t c−a trªn bμn m¸y c−a. 8.7.4. Trôc cña v« l¨ng vμ trôc cña rßng räc ph¶i lu«n lu«n b¶o ®¶m song song víi nhau. Ph¶i cã tÊm che ch¾n, b¶o hiÓm kÝn trôc gi÷ l−ìi dao. Khi gia c«ng nh÷ng vËt ng¾n h¬n 40cm, máng h¬n 7cm ph¶i dïng tay ®Èy phô 8.8. M¸y bμo 8.8.1. PhÝa trªn l−ìi dao cñ¹ m¸y bμo ph¶i cã tÊm ch¾n b¶o hiÓm Dao ph¶i cè ®Þnh ch¾c ch¾n vμo trôc quay b»ng ®inh vÝt, vμ ph¶i lÊy dao cho c©n b»ng. Nh÷ng phÇn kh«ng lμm viÖc trªn m¸y ph¶i cã tÊm che, ch¾n b¶o hiÓm. 8.8.2. Khi thay dao vμ ®Æt dao ph¶i dïng kho¸ an toμn vμ ng¾t ®iÖn tõ nguån ®iÖn chÝnh vμo m¸y. Page 17
 18. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 Ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vμ b¶o vÖ m¸y bμo tïy theo tõng lo¹i dông cô c¾t vμ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. 8.8.3. Khi bμo gät c¸c vËt ng¾n (tõ 25 ®Õn 30cm) ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ kÑp thÝch hîp hoÆc c¸c dông cô ®Ó ®Èy vËt gia c«ng. 9. Yªu cÇu ®èi víi c«ng nh©n viªn 9.1. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi tr−íc khi trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt ph¶i ®−îc huÊn luyÖn, h−íng dÉn vμ kiÓm tra kiÕn thøc vÒ kÜ thuËt an toμn, ®ång thêi ph¶i n¾m ®−îc. a. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i träng s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh, c¸c chÊt ®éc h¹i sinh ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tÝnh chÊt vμ t¸c h¹i cña chóng ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. b. Tr×nh tù c«ng viÖc sÏ thùc hiÖn vμ t×nh h×nh n¬i lμm viÖc cña m×nh. c. KÜ thuËt an toμn vμ vÖ sinh s¶n xuÊt, kÜ thuËt phßng chèng ch¸y. d. C¸c ph−¬ng ph¸p cÊp cøu. e. C¸c quy t¾c vÖ sinh c¸ nh©n. f. C¸c quy t¾c sö dông ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 9.2. ViÖc bè trÝ c«ng nh©n lμm viÖc ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n vμ sù hiÓu biÕt vÒ kÜ thuËt an toμn. tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu c«ng nh©n ®ang lμm nghÒ nμy sang nghÒ kh¸c ph¶i tæ chøc huÊn luyÖn, kiÓm tra kh¶ n¨ng chuyªn m«n, h−íng dÉn kÜ thuËt an toμn ®èi víi nghÒ míi ®ã. 9.3. C«ng nh©n ®−îc bè trÝ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau a. §ñ tuæi theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc ®èi víi tõng lo¹i nghÒ vμ cã giÊy chøng nhËn ®¶m b¶o søc khoÎ theo yªu cÇu nghÒ ®ã. Hμng n¨m ph¶i ®−îc kiÓm tra søc, khoÎ ®Þnh k×. Tr−êng hîp c«ng nh©n lμm viÖc ë nh÷ng n¬i ®éc h¹i, nãng, bôi ... ph¶i cã chÕ ®é kiÓm tra søc khoÎ riªng do c¬ quan y tÕ quy ®Þnh. b. Cã giÊy chøng nhËn ®· ®−îc huÊn luyÖn vμ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ kÜ thuËt an toμn theo ®iÒu 9. l. 9.4. Khi c«ng nh©n ®· ®øng trong bÊt k× vÞ trÝ nμo cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu ph¶i ¨n mÆc gän gμng vμ ph¶i cã ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng phï hîp c«ng viÖc ®ã nh−: mò, g¨ng tay, giÊy, quÇn ¸o b¶o hé, dông cô chuyªn dïng theo TCVN 2291: 1978. 10. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn 10.1. ViÖc kiÓm tra ®Þnh k× møc ®é an toμn cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt, còng nh−khi thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo quy ®Þnh cña c¬ quan thanh tra Nhμ n−íc. 10.2. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ lμm c«ng t¸c s¶n xuÊt g¹ch ngãi ®Êt sÐt nung chÞu tr¸ch nhiÖm. 10.2.1. Tæ chøc h−íng dÉn vμ kiÓm tra kÞp thêi viÖc thùc hiÖn kiÓm tra an toμn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¹ch ngãi ®Êt sÐt nung. C¨n cø vμo tiªu chuÈn nμy vμ c¸c quy ph¹m, quy tr×nh kÜ thuËt an toμn kh¸c cã liªn quan mμ biªn so¹n vμo quy tr×nh, néi quy kÜ thuËt an toμn cô thÓ cho tõng nghÒ, tõng viÖc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ m×nh. Biªn so¹n c¸c tμi liÖu h−íng dÉn kÜ thuËt an toμn mçi khi ¸p dông c¸c thao t¸c lao ®éng míi, sö dông vËt liÖu míi, hoÆc cÇc lo¹i m©ý thiÕt bÞ vμ dông cô míi mμ quy ph¹m nμy ch−a ®Ó cËp tíi. Page 18
 19. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4730: 1989 XÐt duyÖt c¸c biÖn ph¸p an toμn ®ång thêi víi viÖc xÐt duyÖt thiÕt kÕ thi c«ng trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh. 10.2.2. Cho phÐp hoÆc ®×nh chØ s¶n xuÊt, sau khi ®· xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m an toμn hoÆc vÖ sinh lao ®éng cho c¸n bé, c«ng nh©n. XÐt duyÖt cho ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kÜ thuËt, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lμm viÖc, hîp lÝ ho¸ s¶n xuÊt nh»m b¶o ®¶m an toμn vμ vÖ sinh lao ®éng cho c¸n bé, c«ng nh©n. 10.2.3. Tæ chøc thùc hiÖn tèt nh÷ng kiÕn nghÞ cña ban thanh tra kÜ thuËt an toμn b¶o hé lao ®éng cña c¸c c¬ quan Nhμ n−íc còng nh− cña tæ chøc c«ng ®oμn c¸c cÊp. 10.2.4. Tæ chøc tèt viÖc ®iÒu tra, khai b¸o vμ thèng kª tai n¹n lao ®éng, sù cè trong s¶n xuÊt, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Page 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản