intTypePromotion=1

Thảo mộc trong nuôi trồng thủy sản

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
19
download

Thảo mộc trong nuôi trồng thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Thảo mộc trong nuôi trồng thủy sản giới thiệu công dụng và cách dùng một số loại thảo mộc được sử dụng trong quá trình nuôi trồng thủy sản như cây xoan, xuyên tâm liên, cây sòi, tỏi, sài đất, cỏ sữa lá nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo mộc trong nuôi trồng thủy sản

THONG TIN KHOA HOC VA CONG NGHE LAI CHAU<br /> <br /> <br /> <br /> Tnio MOC IKONG NUOI T D 6 N G TH^Y SAN<br /> 1. Cay xoan (Melia azedarach L):<br /> Trong than, vd, re cua cay xoan cd mdt<br /> Ancaloit cd vj dang la toosendamin ed tac<br /> dyng diet mdt sd ky sinh trung. Cach dung:<br /> Phdng tri benh ky sinh triing cho ca thudng<br /> dimg canh la xoan bdn Idt xudng ao vdi sd<br /> lupng 0,3 - 0,5 kg/m^ trudc khi tha ca vao<br /> uong 3 ngay.<br /> 2. Xuyen tam lien: Andrographus<br /> panicullata (Burmif.f):<br /> Tri benh viem rudt cho ca tram: Diing<br /> toan cay xuyen tam lien khd 1 kg hay 1,5 kg<br /> cay tuoi cho 50 kg ca an mdt lan trong ngay,<br /> an lien tyc 5-7 ngay. Loai ed nhd gay mpc la la tren mat dat,<br /> 3. Cay soi (Sapium sebiferum (L) than canh tim dd, la mpc ddi hinh bau due<br /> Roxb): hay thon dai (7mm x 4mm). Bam vao than<br /> Dimg la sdi tri benh thdi rira mang, benh cay chay mu nhya trang cd tac dyng uc che<br /> trang dau cua ca. Cach dimg: De phdng benh sy sinh san cua loai vi khuan gay benh ly.<br /> lay canh bd thanh bd nhd cho xudng ao. D I Cach dung: Cd siia ed phd khang khuan rpng<br /> tri benh can bdn xudng ao vdi ndng dp 6,0 lai cdn cd tac dyng ngung mau trung hoa dpc<br /> ppm (6,0 gram canh la sdi phoi khd/m^ td. Dung toan than cay de tri benh viem rudt,<br /> nudc). Thudng diing 1 kg canh la sdi khd benh thdi rira mang cua ca do vi khuan gay<br /> (hoac 4 kg tuoi) ngam vao 20 kg vdi sdng ra. Dung 50 gram cay ed siia khd hoac 200<br /> 2%) trong mpt dem, sau dd dun sdi 10 phut, gram cay dupe gia thanh bdt + 20 gram<br /> pH tren 12 rdi bdn xudng nude. mudi cho 10 kg trpng lupng ca an trong 1<br /> 4. Toi (Allium sativum L.): ngay, an lien tuc trong 3 ngay.<br /> Dung tdi tri benh viem rudt cua ca do vi 6. Sai dat (Weledia calendulacea (L).<br /> trung gay ra, mdi ngay dung 50 gram cu tdi Less):<br /> nghiln nat cho 10 kg khdi lupng ca an lien Mdt loai cd sdng dai, mpc lan bd, chd than<br /> tyc 6 ngay. Tdi phdng tri benh dudng rudt mpc lan tdi dau re mpc tdi dd, nod dat tdt ed the<br /> cua tdm nudi (benh phan trdng, an mdn vd cao tdi 0,5m. Than mau xanh ed long trang ciing<br /> kitin...), diing 10-15g tdi tuoi/kg thue an nhd, la gan nhu khdng cudng, mpc ddi hinh bau<br /> tdm/ngay, nghien nat hda vdi nudc vira du due thon dai, 2 diu nhpn, cym hoa hinh dau,<br /> trdn deu vdi thue an, mdi thang cho an mdt cudng cym hoa dai vupt cac nhanh la. Hoa mau<br /> dot 5 ngay lien tyc. vang tuoi. Cao tach chiet thao dupe sai dat deu<br /> cd tac dyng vdi ca 6 loai vi khuan (Vibrio<br /> 5. Co sfra la nho (Euphorbia thymifolia<br /> Huron): parahaemolytieus, V.harveyi, V.alginolytieus,<br /> <br /> <br /> 26<br /> THONG TIN KHOA HOC VA CONG NGHE LAI CHAU<br /> <br /> Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda va vdi ngudi. rat ddc vdi ca. Nghien re day<br /> Hafnia alvei) gay benh d nude ngpt va Ip man. thude ca vdi nudc vdi lieu lupng Ippm lam<br /> Cach diing: phdng trj benh xuat huyet, hoai tir ca bi say, neu lieu cao han lam ea chet. Re<br /> ndi tang (benh ddm trang) do vi khuan cho ca day thude ca khdng ddc vdi giap xac. Cach<br /> nudi. Diing tuoi; 3,5-5,Okg gia lay nude trdn dung: Dimg re day thude ca de diet ca tap<br /> vdi thire an cho 100kg ca/ngay, trong 7 ngay trong khi tay dpn ao. Dap dap re day thude<br /> lien tyc. ca ngam cho ra chat nhya trang, de nude<br /> 7. Co nho noi (Eclipta alba Hassk): trong ao sau 15-20em, tat nude ngam re<br /> day thude ca, sau 5-10 phut ca tap ndi len<br /> Phdng tri benh xuat huyet, viem rudt d ca<br /> chet. Lieu lupng diing thudng 3-5kg<br /> nudi. Bdt cd nhp ndi phoi khd nghien va trdn<br /> re/1.000m nude.<br /> vdi thiic an cho ca an lien tyc trong 5 - 7<br /> ngay. 10. Bo hon (Sapindus mukorossii<br /> Gaertn):<br /> 8. Cau (Areca catechu L):<br /> Cdng dyng tuong ty nhu day thude ca,<br /> Dimg hat cau tay giun trdn (Spinitectus<br /> lieu diing 0,5-lkg hat/1.000m" nudc.<br /> clariasi) ky sinh trong rudt ca. Lieu dung; 4g<br /> hat cau/kg ca/ngay. An lien tyc trong 3 ngay. 11. Than mat (Milletia ichthyochtona<br /> Tri benh san day; Bothrioeephalus Drake):<br /> gowkongensis ky sinh trong rudt ca tram ed Trong hat than mat ed chiia 38-40%o dau,<br /> (Ctepharyngodon idellus). Lieu dimg: 1 g hat cd chira cac chat ddc ddi vdi ca nhu<br /> cau/2kg thiic an cho an lien tyc trong 7 ngay. Rotenon, Sapotoxin, chat gdm va albumin.<br /> 9. Day thuoc ca (Derris spp); Cach dimg; Cdng dyng tuong ty day thude<br /> ca, lilu dung 0,5-1,0kg hat/1.OOOm^.<br /> Re dung danh ba ca. Cac chat boat tinh<br /> chi ddc vdi ddng vat mau lanh, khdng dpc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> l||aD loiijl Qonh SIKII D M % ( » f a<br /> (Tiep theo trang 24)<br /> <br /> dieu kien thuan lai cho khach hang giao dich vdi NHCSXH huyen, tiet kiem<br /> ca ve thdi gian va tien chi phi di lai, gdp phan de ddng von nhanh chdng den<br /> tay ngudi dan. Ben canh dd, NHCSXH huyen Than Uyen cung thudng xuyen<br /> chii trong den cong tac dao tao, tap huan nang cao nghiep vu cho can bo cua<br /> phdng giao dich va can bo hoi, cac doan the, to tiep nhan va vay von, tuyen<br /> truyen giao due dao dire nghe nghiep de xay dung dpi ngii can bp dam bao<br /> nang luc cong tac, dap irng yeu cau nhiem vu duac giao, gdp phan quan trpng<br /> vao cong cupc xoa doi, giam ngheo, giai quyet viec lam, xay dung que huang<br /> ngay cang giau manh./.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 27<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2