intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết bị báo cháy tự động, chương x

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

121
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ kết nối được cho như hình vẽ: Cấu hình ngõ vào của MT8880 là một mạch khuếch đại đảo với hai điện trở là R18 và R19. Ta chọn AV0 = 1 AV0 = R18R19/ Suy ra R18 = R19 Chọn R18 = R19 = 100k,Khi MT8880 hoạt động ở chế độ lọc thoại thì tín hiệu đầu ra trên chân IQCP/? có dạng xung vuông. Tín hiệu mời quay số Dialtone có chu kỳ 2ms. Tín hiệu Ring Back Tone có chu kỳ 2 ms nhưng có 2s và 4s không. Tín hiệu Buý Tgne có 05s. có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương x

  1. CHƯƠNG X: MAÏCH THU PHAÙT TONE DTMF Ñeå thu phaùt Tone DTMF ta söû duïng vi maïch MT8880. Ñeå giao tieáp toát vôùi maïch vi xöû lyù ta theâm caùc coång 7432 va 7437. Sô ñoà keát noái ñöôïc cho nhö hình veõ: Caáu hình ngoõ vaøo cuûa MT8880 laø moät maïch khueách ñaïi ñaûo vôùi hai ñieän trôû laø R18 vaø R19. Ta choïn AV0 = 1 AV0 = R18/R19 Suy ra R18 = R19 Choïn R18 = R19 = 100k Khi MT8880 hoaït ñoäng ôû cheá ñoä loïc thoaïi thì tín hieäu ñaàu ra treân chaân IRQ/CP coù daïng xung vuoâng. Tín hieäu môøi quay soá Dialtone coù chu kyø 2ms. Tín hieäu Ring Back Tone coù chu kyø 2 ms nhöng coù 2s vaø 4s khoâng. Tín hieäu Busy Tgne coù 0.5s coù vaø 0.5s khoâng.
  2. Ñeå Timer cuûa vi xöû lyù coù theå phaân bieät ñöôïc deã daøng giöõa caùc tín hieäu baèng caùch ñeám soá xung, ta cho tín hieäu naøy qua moät maïch monostable taïo thaønh ñöôøng bao tín hieäu, ôû ñaây ta söû duïng vi maïch 74123. Choïn thôøi gian Mono T = 4 ms. Ta coù T = 0,28 x R21 x C8 0,005 = 0,28 x R21 x C8 Choïn C8 = 1F Suy ra R21 = 17k, choïn R21 = 22k. Nhö vaäy tín hieäu thu ñöôïc sau khi qua maïch monotable laø:
  3. KHOÁI GIAO TIEÁP ÑÖÔØNG DAÂY
  4. SÔ ÑOÀ KHOÁI HIEÅN THÒ
  5. SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI BOÄ NHÔÙ
  6. MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN
  7. MAÏCH BAÙO ÑOÄNG, MAÏCH CAÛM BIEÁN, MAÏCH PHAÙT TIEÁNG NOÙI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2