intTypePromotion=1

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
5
download

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 90/TB-VPCP --------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Ngày 12 tháng 3 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chủ trì cuộc họp về việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vinh Trọng kết luận như sau: 1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cơ bản đã thực hiện xong các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính về xử lý kinh tế, đồng thời đã chấn chỉnh một bước công tác quản lý, đã ban hành, sửa đổi quy trình nghiệp vụ, rà soát lại các dự án đã đầu tư, phân định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân. Tuy nhiên, việc kiểm điểm, xử lý sau thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm rất chậm; việc xử lý về trách nhiệm đối với một số cá nhân chưa triệt để thể hiện sự chưa nghiêm túc trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này. 2. Đối với việc tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến xử lý tài chính, Bộ Tài chính cần rút kinh nghiệm việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, yêu cầu ý kiến đề xuất phải nhất quán, chính xác và đề cao trách nhiệm khi tham gia phối hợp xử lý. 3. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản và cho thuê tài chính, không để xẩy ra thất thoát, lãng phí, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biến thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c); PHÓ CHỦ NHIỆM - Thanh tra Chính phủ; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Tài chính; - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTVN; - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT; Kiều Đình Thụ các Vụ: KTTH, TH; - Lưu: VT, KNTN (3). BN.15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2