intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bốt-xoa-na

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao

  1. B NGO I GIAO -------- S : 20/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2009 Thông cáo chung v vi c thi t l p quan h ngo i giao gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa B t-xoa-na, ký t i New York ngày 11 tháng 02 năm 2009, có hi u l c t ngày 11 tháng 02 năm 2009./. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh JOINT COMMUNIQUÉ ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE REPUBLIC OF BOTSWANA The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Botswana, With the desire to strengthen and develop the relations of friendship and cooperation between the two countries, and thus to contribute to peace, stability and development in their regions and the world at large, In the framework of the objectives and principles enshrined in the United Nations Charter and the articles of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, signed on April 18th 1961, Have decided to establish diplomatic relations at the ambassadorial level between the two countries. This Joint Communiqué will enter into force upon signing. Done in New York on February 11th 2009 in duplicate in English.
  2. ON BEHALF OF ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET REPUBLIC OF BOTSWANA NAM DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS Charles t. ntwaagae Ambassador Extraordinary and Le Luong Minh plenipotentiary, Permanent Ambassador Extraordinary and Representative to the United Nations Plenipotentiary, Permanent Representative to the United Nations THÔNG CÁO CHUNG V VI C THI T L P QUAN H NGO I GIAO GI A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ NƯ C C NG HÒA B T-XOA-NA Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa B t-xoa-na, V i lòng mong mu n tăng cư ng và phát tri n quan h h u ngh , h p tác gi a hai nư c, qua ó góp ph n vào hòa bình, n nh, h p tác và phát tri n trong khu v c cũng như trên th gi i, Trong khuôn kh nh ng m c tiêu và nguyên t c c a Hi n chương Liên h p qu c và các quy nh c a Công ư c Viên v quan h ngo i giao ký ngày 18 tháng 4 năm 1961, ã quy t nh l p quan h ngo i giao c p i s gi a hai nư c. Thông cáo chung này có hi u l c k t lúc ký. Làm t i New York ngày 11 tháng 02 năm 2009 b ng b n ti ng Anh. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C NG HÒA B T-XOA-NA VI T NAM TH TRƯ NG B NGO I GIAO Charles T. Ntwaagae Lê Lương Minh i s , i di n thư ng tr c c a B t- i s , i di n thư ng tr c c a Vi t xoa-na t i Liên hi p qu c Nam t i Liên hi p qu c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2