intTypePromotion=1

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
109
lượt xem
4
download

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ LĐTBXH về thực hiện một số điều của NĐ 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Sè 11/2003/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2003 Híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng- Th ¬ng binh vµ X· héi vÒ thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP), NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy15/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l- ¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP), C«ng v¨n sè 328/CP-§MDN ngµy 21/3/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn giao doanh nghiÖp cho tËp thÓ ngêi lao ®éng, sau khi cã ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng-Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002 nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 2 môc I nh sau: “2. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn (kÓ c¶ ®¬n vÞ phô thuéc doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn) ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc x¸c nhËn ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng do c¬ cÊu l¹i trong giai ®o¹n tõ ngµy 26/4/2002 (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP) ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005. §èi víi c¸c doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n th× lÊy ngµy c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n gi¶i thÓ hoÆc ngµy tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh nhng ph¶i trong thêi gian tõ ngµy 26/4/2002 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005”. 2. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 3 môc I nh sau: “3. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc l¹i, s¸p nhËp, hîp nhÊt; quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u, qu¶n lý, ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n kh«ng duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i mµ c¨n cø quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n gi¶i thÓ hoÆc tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Riªng ®èi víi C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n- íc cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ® îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp (sau ®©y viÕt t¾t lµ C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng) do Héi ®ång Qu¶n trÞ c«ng ty quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i theo §iÒu lÖ cña c«ng ty vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh chuyÓn doanh nghiÖp nhµ
 2. 2 níc thµnh C«ng ty cæ phÇn. Tr êng hîp doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× c¬ quan x¸c nhËn lµ Bé, ngµnh ®èi víi doanh nghiÖp Bé, ngµnh Trung ¬ng qu¶n lý; Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng qu¶n lý; Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91 ®èi víi doanh nghiÖp do Tæng C«ng ty qu¶n lý”. 3. Bæ sung ®iÓm 6 vµo môc I nh sau: “6. Thêi ®iÓm tuyÓn dông ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: - §èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc liªn tôc trong c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ níc th× thêi ®iÓm tuyÓn dông ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc. - Trêng hîp ngêi lao ®éng cã thêi gian kh«ng lµm viÖc trong c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ níc th× thêi ®iÓm tuyÓn dông ®îc tÝnh lµ thêi ®iÓm tuyÓn dông lÇn cuèi cïng lµm viÖc liªn tôc trong c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ níc. VÝ dô: Bµ NguyÔn ThÞ A cã qu¸ tr×nh lµm viÖc nh sau: - Giai ®o¹n 1: Ngµy 20/6/1976 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc (lÇn ®Çu tiªn) trong doanh nghiÖp nhµ níc vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy 20/6/1992. - Giai ®o¹n 2: Ngµy 1/7/1992 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy 15/9/ 1995. - Giai ®o¹n 3: Ngµy 25/10/1995 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp nhµ níc vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i vµ cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. Nh vËy, thêi ®iÓm tuyÓn dông vµo khu vùc nhµ n íc cña Bµ nguyÔn ThÞ A ®îc tÝnh thêi ®iÓm tuyÓn dông lÇn cuèi cïng lµ ngµy 25/10/1995”. 4. Söa ®æi, Bæ sung tiÕt a ®iÓm 1 môc II nh sau: “a. Ngêi lao ®éng ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi ®èi víi nam, ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi ®èi víi n÷, cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn ®îc nghØ hu, kh«ng ph¶i trõ phÇn tr¨m l¬ng hu do nghØ hu tríc tuæi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi, ngoµi ra cßn ®îc hëng thªm c¸c kho¶n trî cÊp sau: a.1. §îc trî cÊp 03 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) nghØ hu tríc tuæi. Trêng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh trî cÊp nh sau: + NÕu ®ñ 6 th¸ng trë xuèng ®îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã); + NÕu trªn 6 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc trî cÊp 02 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã). a.2. Trî cÊp 05 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho 20 n¨m ®Çu c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi.
 3. 3 a.3. Tõ n¨m thø 21 trë ®i, cø mçi n¨m c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc trî cÊp 1/2 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp lu¬ng (nÕu cã). Tr- êng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c trªn 6 th¸ng ®ùîc tÝnh lµ mét n¨m, ®ñ 6 th¸ng trë xuèng kh«ng ®îc tÝnh. Thêi gian ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trî cÊp hëng thªm theo quy ®Þnh t¹i a2, a3 tiÕt a ®iÓm 1 môc nµy ®îc c¨n cø vµo thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi (kÓ c¶ thêi gian lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc ®îc coi lµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®îc tÝnh ®Õn ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP lµ tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc l îng vò trang. Trêng hîp ngêi lao ®éng cha chuyÓn xÕp l¬ng th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh nªu trªn. C¸c kho¶n phô cÊp ®îc tÝnh (nÕu cã) bao gåm: Phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Møc l¬ng tèi thiÓu lµm c¨n cø ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trî cÊp cho ®èi t îng quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 1 môc nµy lµ møc l¬ng tèi thiÓu do ChÝnh phñ quy ®Þnh (hiÖn nay lµ 290.000 ®ång/th¸ng). VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A c«ng nh©n söa ch÷a « t«, t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 56 tuæi 4 th¸ng; cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ 25 n¨m 8 th¸ng; hÖ sè l¬ng cÊp bËc ®ang hëng 2,84 (bËc 6, nhãm møc l¬ng II, thuéc thang l¬ng A.1 c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö - tin häc); phô cÊp khu vùc 0,5; tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. ¤ng A ®îc hëng chÕ ®é nh sau: + Tû lÖ l¬ng hu ®îc tÝnh: - 15 n¨m ®Çu tÝnh b»ng 45%; - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 26 lµ 11 n¨m (25 n¨m 8 th¸ng ® îc tÝnh lµ 26 n¨m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 9/1/2003. (11 n¨m x 2% = 22%); - Tû lÖ % l¬ng hu lµ: 45% + 22% = 67%. + TiÒn trî cÊp do vÒ hu tríc tuæi: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng 1 th¸ng: 290.000 ®ång x (2,84 + 0,5) = 968.600 ®ång - Sè th¸ng l¬ng ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp: NghØ hu tríc tuæi 3 n¨m 8 th¸ng: (3 n¨m x 3 th¸ng/n¨m + 2 th¸ng) = 11 th¸ng
 4. 4 Cã 20 n¨m ®Çu c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi= 5 th¸ng Tõ n¨m thø 21 trë ®i cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi= 3 th¸ng (5 n¨m 8 th¸ng tÝnh thµnh 6 n¨m x 1/2) Céng 19 th¸ng - Sè tiÒn ®îc nhËn trî cÊp: 18.403.400 ®ång (968.600 ®ång/th¸ng x 19 th¸ng)”. 5. Söa ®æi, bæ sung tiÕt c ®iÓm 1 môc II nh sau: “c. Ngêi lao ®éng d«i d kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b ®iÓm 1 nªu trªn, thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vµ h ëng chÕ ®é nh sau: c.1. Trî cÊp mÊt viÖc lµm ®îc tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc, cø mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) ®îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng nhng thÊp nhÊt còng b»ng 2 th¸ng tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng ®ang hëng. c.2. §îc trî cÊp thªm 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc vµ ®îc trî cÊp mét lÇn víi møc 5 (n¨m) triÖu ®ång. Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc, bao gåm: Thêi gian ngêi lao ®éng thùc tÕ lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc; c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang ®îc hëng l¬ng tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ trong khu vùc nhµ níc); Mäi thêi gian cã hëng l¬ng tõ nguån doanh nghiÖp nhµ níc, ng©n s¸ch Nhµ níc, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (thêi gian ®µo t¹o, c«ng t¸c, nghØ èm ®au, thai s¶n....); Thêi gian lµm viÖc theo h×nh thøc nhËn kho¸n s¶n phÈm, khèi lîng c«ng viÖc trong thêi gian nµy mµ doanh nghiÖp cã tr¶ l¬ng vµ cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng th× thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc tÝnh ®Õn ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Thêi gian ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc ®îc (céng dån) vµ tÝnh tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµm viÖc lÇn ®Çu tiªn ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. Trong tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ n íc ph¶i trõ thêi gian ngêi lao ®éng ®· nhËn trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc, chÕ ®é xuÊt ngò hoÆc phôc viªn. NÕu thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc cã th¸ng lÎ ®îc quy ®Þnh nh sau: + Díi 1 th¸ng kh«ng ®îc tÝnh; + Tõ ®ñ 1 th¸ng ®Õn díi 7 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc + Tõ ®ñ 7 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 1 n¨m thùc tÕ lµm viÖc.
 5. 5 c.3. Trî cÊp mét lÇn ®i t×m viÖc lµm lµ 6 (s¸u) th¸ng tiÒn l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng. NÕu cã nhu cÇu häc nghÒ th× ®îc häc nghÒ miÔn phÝ tèi ®a lµ 6 th¸ng. C¬ së häc nghÒ do Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chØ ®Þnh. Ngoµi c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i c1, c2, c3 tiÕt c ®iÓm 1 môc nµy, ng êi lao ®éng cßn ®îc hëng chÕ ®é chê nghØ hu; b¶o lu thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi; hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 3, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng th× tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Møc l¬ng tèi thiÓu lµm c¨n cø tÝnh chÕ ®é ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i tiÕt c ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc II Th«ng t 11/2002/TT-L§TBXH, ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, quy ®Þnh cô thÓ nh sau: - Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho sè thêi gian lµm viÖc tríc ngµy 1/1/2003, ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng. - Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho sè thêi gian lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 trë ®i ®îc tÝnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng; trî cÊp ®i t×m viÖc lµm, 70% tiÒn l¬ng cho nh÷ng th¸ng cßn l¹i cha thùc hiÖn hÕt hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt, ®îc tÝnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng. Trêng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 1 môc II Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ®· ®îc söa ®æi, bæ sung cho tõng giai ®o¹n. VÝ dô 4: ¤ng NguyÔn V¨n D c«ng nh©n söa ch÷a ®Çu tÇu ho¶ vµ toa xe, t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 54 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc lµ 30 n¨m 7 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ ngµy 1/1/2003 cã 1 n¨m 2 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,05 (bËc 6 nhãm møc l¬ng III, thang l¬ng A.1 c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc). ¤ng D ®îc hëng chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003. 210.000 ®ång x 3,05= 640.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003 290.000 ®ång x 3,05= 884.500 ®ång - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 lµ 29 n¨m 5 th¸ng, tÝnh quy ®æi th¸ng lÎ lµ 29 n¨m 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc. 640.500 ®/th¸ng x 29,5 th¸ng= 18.894.750 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 lµ 1 n¨m 2 th¸ng, tÝnh quy ®æi th¸ng lÎ lµ 1 n¨m 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc.
 6. 6 884.500 ®ång/th¸ng x 1,5 th¸ng = 1.326.750 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm: 20.221.500 ®ång (18.894.750 ®ång + 1.326.750 ®ång) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003. 640.500®/th¸ng x 29,5 th¸ng = 18.894.750 ®ång TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 884.500 ®ång/th¸ng x 1,5 th¸ng = 1.326.750 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc: 20.221.500 ®ång (18.894.750 ®ång + 1.326.750 ®ång)) - TiÒn trî cÊp mét lÇn: 5.000.000 ®ång - TiÒn trî cÊp ®i t×m viÖc lµm: 884.500 ®/th¸ng x 6 th¸ng = 5.307.000 ®ång Tæng sè tiÒn ®îc nhËn: 50.750.000 ®ång (20.221.500 ® + 20.221.500 ® + 5.000.000 ® + 5.307.000 ® ). - §îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô 5: ¤ng NguyÔn V¨n E c«ng nh©n x©y dùng ®êng giao th«ng t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 54 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc lµ 27 n¨m 7 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ ngµy 1/1/2003 cã 2 n¨m 3 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,45 (bËc 7, nhãm møc l¬ng II, thang l¬ng A.6 x©y dùng c¬ b¶n). ¤ng E ®· hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ 15 n¨m. ¤ng E ®îc hëng chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003 210.000 ®ång x 3,45 = 724.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003 290.000 ®ång x 3,45 = 1.000.500 ®ång - Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp: 27 n¨m 7 th¸ng - 15 n¨m = 12 n¨m 7 th¸ng - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003. 724.500 ®ång/th¸ng x 10,5 th¸ng = 7.607.250 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003. 1.000.500 ®ång x 2,5 th¸ng = 2.501.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm: 10.108.500 ®ång (7.607.250 ®ång + 2.501.250 ®ång) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 10,5 th¸ng = 7.607.250 ®ång
 7. 7 TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 ®ång x 2,5 th¸ng = 2.501.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc: 10.108.500 ®ång (7.607.250 ®ång + 2.501.250 ®ång). - TiÒn trî cÊp mét lÇn lµ: 5.000.000 ®ång - TiÒn trî cÊp ®i t×m viÖc lµm lµ: 1.000.500 ®ång x 6 th¸ng = 6.003.000 ®ång - Tæng sè tiÒn ®îc nhËn: 31.220.000 ®ång (10.108.500 ® + 10.108.500 ® + 5.000.000 ® + 6.003.000 ® ). - §îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . c.4. Ngêi lao ®éng cßn thiÕu tèi ®a 05 n¨m tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng (nam ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi) vµ ®· ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ ch a nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d Kho¶n 3 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP, nay quy ®Þnh cô thÓ nh sau: + §îc hëng chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i c1 c2 tiÕt c ®iÓm1 môc II cña Th«ng t sè 11/2002/ TT-BL§TBXH ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. + §îc ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng víi møc 15% tiÒn l ¬ng cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh (60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷) th× hëng l¬ng hu hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ tiÒn l ¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc thêi ®iÓm nghØ viÖc, bao gåm: TiÒn l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc, hÖ sè chªnh lÖch b¶o l u l- ¬ng ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nép b¶o hiÓm x· héi. + Thêi gian ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. + Hå s¬, thñ tôc ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi thùc hiÖn theo h íng dÉn cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. + Trong thêi gian tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi, nÕu ng êi lao ®éng bÞ chÕt th× th©n nh©n ®îc hëng chÕ ®é tö tuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô 6: ¤ng NguyÔn V¨n F c«ng nh©n x©y l¾p cÇu t¹Þ thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 57 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc 17 n¨m 6 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ 1/1/2003 cã 6 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,05 (bËc 6, nhãm møc l¬ng III A.6 x©y dùng c¬ b¶n); phô cÊp khu vùc 0,4. ¤ng F thuéc ®èi tîng ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ hu (®ñ 60 tuæi) ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003 210.000 ®ång x ( 3,05 + 0,4 ) = 724.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003 290.000 ®ång x ( 3,05 + 0,4 ) = 1.000.500 ®ång
 8. 8 - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 17 th¸ng = 12.316.500 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 ®ång x 0,5 th¸ng = 500.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm: 12.816.750 ®ång (12.316.500 ® + 500.250 ®) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 17 th¸ng = 12. 316.500 ®ång TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 ®ång x 0,5 th¸ng = 500.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ: 12.816.750 ®ång (12.316.500 ® + 500.250 ®) - TiÒn trî cÊp mét lÇn lµ: 5.000.000®ång - Tæng sè tiÒn ®îc nhËn lµ: 30.633.500 ®ång (12.816.750 ® + 12.816.750 ® + 5.000.000 ®) - ¤ng F ph¶i ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi 3 n¨m (36 th¸ng); møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng: 1.000.500 ®ång x 15% = 150.075 ®ång”. 6. Söa ®æi, bæ sung bíc 2 tiÕt b ®iÓm 1 môc IV nh sau: “Bíc 2. X¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn sö dông vµ lao ®éng d«i d nh sau: - §èi víi doanh nghiÖp gi÷ 100% vèn Nhµ níc vµ doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn: x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn sö dông trªn c¬ së ph ¬ng ¸n s¶n xuÊt-kinh doanh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Þnh møc lao ®éng theo híng doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ cã l·i, ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸n, kho¸n kinh doanh vµ cho thuª doanh nghiÖp th× sè lao ®éng cÇn sö dông lµ sè lao ®éng theo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn (b¸n vµ mua, kho¸n vµ nhËn kho¸n, cho thuª vµ thuª) ®îc ghi trong hîp ®ång b¸n, kho¸n hoÆc cho thuª doanh nghiÖp; sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ trong giai ®o¹n tõ ngµy 26/4/2002 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005 th× sè lao ®éng cÇn sö dông c¨n cø vµo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ níc cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ® îc cÊp giÊy chøng nhËn
 9. 9 ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp, khi thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i nÕu cã ngêi lao ®éng tõ doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang kh«ng bè trÝ ®îc viÖc lµm th× ®îc x¸c ®Þnh lµ lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn s¸p nhËp, hîp nhÊt th× sè lao ®éng cÇn sö dông c¨n cø vµo ph¬ng ¸n s¸p nhËp, hîp nhÊt ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn h×nh thøc giao doanh nghiÖp cho tËp thÓ ngêi lao ®éng th× sè lao ®éng cÇn sö dông lµ sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp, trõ nh÷ng ngêi tù nguyÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vµ ®- îc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn doanh nghiÖp hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi hoÆc nÕu kh«ng cã Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi th× ngêi ®îc §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc bÇu lµm ®¹i diÖn x¸c ®Þnh sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông. Sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông ®· x¸c ®Þnh t¹i bíc 2 nªu trªn ®- îc ph©n lµm 2 lo¹i: Sè lao ®éng ®îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 lµ lao ®éng d«i d ®îc thùc hiÖn chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/ N§-CP; sè lao ®éng tuyÓn dông tõ ngµy 21/4/1998, ®îc thùc hiÖn chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng; - §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¶i thÓ, ph¸ s¶n th× toµn bé sè lao ®éng trong danh s¸ch cña doanh nghiÖp ®îc tuyÓn dông tríc ngµy 26/4/2002 ®îc thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP. Sè lao ®éng tuyÓn dông tõ ngµy 26/4/2002 ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng ”. 7. Söa ®æi, bæ sung c1 tiÕt c ®iÓm 1 môc IV nh sau: “c.1. Ký quyÕt ®Þnh cho tõng ngêi lao ®éng d«i d nghØ viÖc theo c¸c nhãm chÝnh s¸ch ®· ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP vµ ®îc thèng nhÊt mét thêi ®iÓm theo mÉu sè 6 kÌm theo Th«ng t nµy; QuyÕt ®Þnh Ýt nhÊt lµ 3 b¶n: 1 b¶n göi cho ngêi lao ®éng, 1 b¶n lu t¹i doanh nghiÖp, 1 b¶n göi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi”. 8. Söa ®æi, bæ sung tiÕt d ®iÓm 1 môc IV nh sau: “d. Gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. - Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp. + C¨n cø QuyÕt ®Þnh nghØ viÖc, gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh c¸c kho¶n trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d; + CÊp phiÕu häc nghÒ miÔn phÝ mét lÇn cho ngêi lao ®éng cã nhu cÇu häc nghÒ (mÉu sè 12 kÌm theo Th«ng t nµy). + Lµm ®Çy ®ñ hå s¬, thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; + Ghi râ lý do nghØ viÖc vµ c¸c quyÒn lîi ®· gi¶i quyÕt vµo sæ lao ®éng vµ tr¶ l¹i ®Çy ®ñ hå s¬ cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 10. 10 + Trong thêi h¹n 7 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc kinh phÝ tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d , doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tr¶ trùc tiÕp, mét lÇn t¹i doanh nghiÖp cho ngêi lao ®éng c¸c kho¶n trî cÊp theo ph¬ng ¸n ®· ®- îc phª duyÖt. Trêng hîp ngêi lao ®éng kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Õn nhËn c¸c kho¶n trî cÊp th× ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c nhËn kho¶n trî cÊp nµy theo quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ chÕt sau thêi ®iÓm ký quyÕt ®Þnh nghØ viÖc (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh) mµ cha ký nhËn sè tiÒn ®îc hëng th× doanh nghiÖp chuyÓn sè tiÒn nµy cho ngêi qu¶n lý di s¶n cña ngêi chÕt theo quy ®Þnh cña Bé LuËt D©n sù ”. 9. Söa ®æi, bæ sung tiÕt a ®iÓm 2 môc IV nh sau “a. Ngêi lao ®éng d«i d cã nhu cÇu häc nghÒ ®· ®îc cÊp phiÕu häc nghÒ miÔn phÝ th× ph¶i nép hå s¬ häc nghÒ t¹i c¬ së d¹y nghÒ ®· ®îc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chØ ®Þnh. Thêi h¹n nép hå s¬ häc nghÒ trong thêi h¹n 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc”. 10. Söa ®æi, bæ sung mÉu sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nh sau: - MÉu sè 1 bæ sung mét cét: “ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc) tríc cét sè 6; bæ sung néi dung cét 2: § îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 ®èi víi doanh nghiÖp gi¶i thÓ, ph¸ s¶n; h íng dÉn ghi mÉu bæ sung néi dung: Thêi ®iÓm s¾p xÕp ë c¸c mÉu ® îc ghi ngµy th¸ng n¨m doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng do c¬ cÊu l¹i”. - MÉu sè 2 PhÇn híng dÉn ghi biÓu bá néi dung: “T¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp ®îc ghi ngµy tr×nh hå s¬ phª duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i”. - MÉu sè 3 bæ sung hai cét sau cét 5: “Mét cét ghi tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc tríc ngµy 1/1/2003; Mét cét ghi tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc tõ ngµy 1/1/2003”. - MÉu sè 4 bæ sung néi dung: “hoÆc x¸c nhËn ®èi víi C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng”. - MÉu sè 5 bæ sung: “ngµy, th¸ng, n¨m phª duyÖt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn”. - MÉu sè 6 söa ®æi, bæ sung §iÒu 1: “- Thêi ®iÓm tÝnh chÕ ®é tÝnh ®Õn ngµy... th¸ng... n¨m (lÊy theo ngµy ký quyÕt ®Þnh nghØ viÖc; bæ sung vµo §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. C¸c ¤ng (Bµ) trëng.... Tæ chøc, kÕ to¸n tµi vô vµ ¤ng (Bµ)...... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.”. - MÉu 7, 8, 9, 10 tªn biÓu ®îc söa ®æi, bæ sung côm tõ “t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ngµy... th¸ng... n¨m.... 200....”. - MÉu sè 9: Söa ®æi, bæ sung cét 6: “Cét 6 ® îc ghi sè n¨m thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc sau khi ®· quy ®æi th¸ng lÎ vµ ®îc chia lµm hai cét. Mét cét tÝnh tríc ngµy 1/1/2003; mét cét tÝnh tõ ngµy 1/1/2003 trë ®i”.
 11. 11 - MÉu sè 10: söa ®æi, bæ sung cét 6 nh cét sè 6 cña mÉu 9. 11. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o, c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng-Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 12. MÉu sè 1: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi, bæ sung Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Tªn doanh nghiÖp Danh s¸ch ngêi lao ®éng cã tªn trong doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ngµy..... th¸ng ..... n¨m 200...... STT Hä vµ tªn Chøc danh c«ng Tr×nh ®é HiÖn ®ang Thêi ®iÓm tuyÓn Thêi ®iÓm HÖ sè l¬ng N¬i ë viÖc ®ang lµm chuyªn m«n thùc hiÖn lo¹i dông vµo KVNN nghØ viÖc ®ang hëng hiÖn nghiÖp vô hîp ®ång lao (ngµy, th¸ng, (ngµy, th¸ng, nay ®éng n¨m) n¨m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I §îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 1 Vò ThÞ A C.N tiÖn, bËc thî T.C kü thuËt, A 20/3/1973 2/5/1995 2,84 6/7 ngµnh tiÖn II §îc tuyÓn dông tõ ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 2 §inh thÞ A kÕ to¸n viªn, bËc §H kinh tÕ, B 1/2/1975 3/8/1998 2,02 2/8 ngµnh kÕ to¸n Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn) (ký tªn,®ãng dÊu)
 13. Híng dÉn: ghi mÉu sè 1: Thêi ®iÓm s¾p xÕp ë c¸c mÉu ®îc ghi ngµy th¸ng n¨m doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng ph ¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i. Cét 2: §èi víi DN s¾p xÕp l¹i th× ghi ngµy 21/4/1998; ®èi víi DN gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ghi 26/4/2002. Cét 4: NÕu lµ viªn chøc th× ghi tr×nh ®é ®µo t¹o vµ ngµnh chuyªn m«n, nÕu lµ c«ng nh©n th× ghi nghÒ vµ bËc thî. Cét 5: NÕu thuéc lo¹i hîp ®ång lao ®éng (viÕt t¾t lµ H§L§) kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ® îc ghi ký hiÖu (A); x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ 1 ®Õn 3 n¨m ®îc ghi ký hiÖu (B); díi 1 n¨m hoÆc b»ng miÖng ® îc ghi ký hiÖu (C); tuyÓn dông theo chÕ ®é biªn chÕ Nhµ n íc, nhng cha chuyÓn sang ký hîp ®ång lao ®éng duùoc ghi ký hiÖu (D), Cét 6: Ghi ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu tham gia vµo khu vùc nhµ níc. Cét 7; Ghi ngµy... th¸ng... n¨m.. nghØ viÖc cho c¸c ®èi tîng ®ang nghØ viÖc nhng cha chÊm døt quan hÖ lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cét 8 : Ghi tæng hÖ sè l¬ng bao gåm c¶ phô cÊp chøc vô vµ phô cÊp khu vùc (nÕu cã). Cét 9: Ghi cô thÓ ®Þa chØ tõ sè nhµ trë lªn, ®iÖn tho¹i (nÕu cã) . 13
 14. MÉu sè 2: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi, bæ sung Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Tªn doanh nghiÖp Danh s¸ch ngêi lao ®éng cÇn sö dông theo yªu cÊu s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ngµy... th¸ng.... n¨m 200... STT Hä vµ tªn Sè thø tù ë biÓu Th¸ng n¨m sinh Dù kiÕn bè trÝ chç lµm viÖc sau khi Thêi gian ®· ®ãng sè 1 s¾p xÕp l¹i lao ®éng BHXH (n¨m, th¸ng) Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn) (ký tªn,®ãng dÊu) Híng dÉn ghi mÉu sè 2: Cét 3: §îc lÊy sè th tù ë mÉu sè 1, Cét 7: §îc ghi n¨m, th¸ng ®· ®ãng BHXH ( vÝ dô: ®· ®ãng 22 n¨m 4 th¸ng, ®ùoc ghi 22,4) 14
 15. MÉu sè 3: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi, bæ sung Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Tªn doanh nghiÖp.... Danh s¸ch ngêi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ngµy... th¸ng... n¨m 200.... STT Hä vµ tªn Sè thø ngµy, th¸ng, Tæng thêi gian thùc tÕ Tæng thêi gian thùc Thêi gian ®· Ghi tù ë n¨m sinh lµm viÖc trong KVNN tr- tÕ lµm viÖc trong ®ãng b¶o hiÓm chó biÓu 1 íc ngµy 1/1/2003 KVNN tõ ngµy x· héi (n¨m) 1/1/2003 (n¨m) (n¨m) Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I §èi tîng thùc hiÖn theo N§ sè 41/2002/N§-CP 1 2 II §èi tîng thùc hiÖn theo Bé luËt Lao ®éng 1 2 Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn) (ký tªn,®ãng dÊu) Híng dÉn ghi mÉu sè 3 Cét 6 vµ 7 : §èi víi CTCP ho¹t ®éng trong 12 th¸ng chØ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. 15
 16. MÉu sè 4: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi bæ sung Tªn doanh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam nghiÖp: §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ..., ngµy... th¸ng.... n¨m 200.... Sè....../ V/v §Ò nghÞ phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp KÝnh göi: ........................................................ ......................................................... Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc vµ Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi, ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vÒ h- íng ®Én thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh nªu trªn, (tªn doanh nghiÖp) ®Ò nghÞ (tªn c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn) xem xÐt phª duyÖt hoÆc x¸c nhËn (®èi víi C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng) ph ¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc. (cã hå s¬ kÌm theo mÉu sè 1, 2, 3, 5) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn,®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Nh trªn, - Lu phßng Tæ chøc.
 17. MÉu sè 5: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi bæ sung Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Tªn doanh nghiÖp Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp 1/ Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu: - Tªn doanh nghiÖp:........................................................... - Thµnh lËp ngµy........th¸ng ........ n¨m ........... - §Þa chØ:.............................................................................. - NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh:.............................. - ThuËn lîi:.......................................................................... - Khã kh¨n:.......................................................................... - H×nh thøc s¾p xÕp l¹i:(vÝ dô: chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn). 2/ Ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng: a- ph©n lo¹i lao ®éng tríc khi s¾p xÕp. - Tæng sè lao ®éng (sau ®©y viÕt t¾t L§) cã tªn trong doanh nghiÖp:......ngêi, trong ®ã n÷.....ngêi. Chia ra: + Sè L§ ký hîp ®ång L§ (sau ®©y viÕt t¾t H§L§) kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n..... ngêi. + Sè L§ ký H§L:§ cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 3 n¨m................. ngêi. + Sè L§ ký H§L§ mïa vô, theo c«ng viÖc < 1 n¨m.......... ngêi. + Sè L§ cha thùc hiÖn ký kÕt H§L§............................... ngêi. b- Ph©n lo¹i lao ®éng t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i: - Sè L§ cÇn sö dông theo yªu cÇu s¶n xuÊt - kinh doanh... ng êi, trong ®ã n÷... ngêi. - Sè L§ nghØ hu theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng.... ngêi. - Sè L§ hÕt thêi h¹n ký kÕt H§L§.................................... ngêi. - Sè L§ d«i d......... ngêi, trong ®ã n÷............................. ngêi. Chia ra: + Sè L§ thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP...... ngêi. + Sè L§ thùc hiÖn theo Bé luËt Lao ®éng.......................... ngêi.
 18. Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Ngµy... th¸ng... n¨m 200... Ngêi lËp biÓu Phª duyÖt cña c¬ quan nhµ Thñ trëng ®¬n vÞ níc cã thÈm quyÒn (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 19. MÉu sè 6: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 11 /2002/TT-BL§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· ®îc söa ®æi, bæ sung Tªn doanh nghiÖp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:..../Q§-....... .... ngµy... th¸ng.....n¨m 200... quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc........................................ V/v gi¶i quyÕt nghØ viÖc hëng chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc gi¸m ®èc .............................................................. C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè.... cña c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ chøc n¨ng, quyÒn h¹n, bé m¸y tæ chøc cña doanh nghiÖp; Theo ®Ò nghÞ cña trëng.......... tæ chøc lao ®éng. quyÕt ®Þnh §iÒu1: ¤ng (Bµ)...................... sinh, ngµy....... th¸ng....... n¨m....... - Quª qu¸n:............................................................................................ - N¬i ë hiÖn nay:.................................................................................... - N¬i ë khi vÒ nghØ :............................................................................... - NghÒ, chuyªn m«n ®µo t¹o:................................................................. - Chøc danh c«ng viÖc ®ang lµm:.......................................................... - NghØ viÖc ®îc hëng chÕ ®é (vÝ dô: nghØ hu tríc tuæi) theo chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc. - Thêi ®iÓm tÝnh chÕ ®é tÝnh ®Õn ngµy.... th¸ng.... n¨m.....(lÊy theo ngµy ký quyÕt ®Þnh nghØ viÖc). - Thêi gian lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc.... n¨m.... th¸ng. - Thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi...... n¨m.... th¸ng. - HÖ sè tiÒn l¬ng ®ang hëng.... hÖ sè, phô cÊp l¬ng... tæng céng hÖ sè l¬ng ®îc hëng....... - Møc l¬ng tèi thiÓu.......... ®ång.
 20. § iÒu 2: C¸c chÕ ®é ®îc hëng khi nghØ viÖc (ghi cô thÓ tõng lo¹i chÕ ®é): 1.... (VÝ dô: Trî cÊp 3 th¸ng l¬ng cÊp bËc, phô cÊp l¬ng ®ang hëng cho1 n¨m nghØ hu tríc tuæi); 2. ........................ - ¤ng (Bµ) thuéc sè thø tù ë biÓu sè....... kÌm theo Th«ng t sè 11/2002/TT-L§TBXH ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2002. - QuyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh: (ghi cô thÓ hëng tõng lo¹i chÕ ®é (vÝ dô: nghØ viÖc chê hu, b¶o lu thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi.......) §iÒu 3: Ngêi lao ®éng trùc tiÕp lÜnh t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô cña doanh nghiÖp. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 5: C¸c «ng(bµ) Trëng....... Tæ chøc, KÕ to¸n tµi vô vµ «ng(bµ)...... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Gi¸m ®èc................... (ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: - Nh §iÒu 5, - Lu VP, hå s¬ ®¬ng sù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2