intTypePromotion=1

Thông tư 114/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
2
download

Thông tư 114/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 114/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/09/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/04/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 114/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  114/1999/TT­B T C  n g µy  23 th¸ng 9 n¨ m  1999 B T S B æ   u n g  T h « n g  t sè 128/TT­B T C  n g µ y 22/9/1998 h íng d É n   s thùc hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  sè  22/CP n g µ y 17/4/1996 cña  h Ý n h  p h ñ   C v Ò  viÖc x ö  p h¹t  vi p h¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong lÜnh vùc thu Õ C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng4  17    n¨m  1996 cña ChÝnh  phñ  vÒ   ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc thuÕ; QuyÕt    ®Þnh  280  sè  TC/Q§­ NSNN   ngµy  15/4/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  hÖ   Bé    vÒ  thèng  môc   lôc ng©n    s¸ch  nhµ    níc;Th«ng  sè  t 156/1998/TT­ BTC  ngµy 12/12/1998  cña  Bé    TµichÝnh  híng dÉn, bæ       sung,söa   ®æi    hÖ thèng  môc    lôcng©n  s¸ch nhµ    níc,Bé      TµichÝnh    bæ sung  Th«ng   128/TT­ tsè  BTC  ngµy 22/9/1998 híng dÉn      h¹ch to¸ntiÒn truythu thuÕ                trènlËu,tiÒn ph¹tviph¹m       hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ,tiÒn b¸n hµng        hãa tang vËttÞch        thu theo Môc      lôcng©n  s¸ch nhµ    n­ ícnh    sau: C¨n  vµo  tiÒn ®∙  cø  sè    nép  vµo    tµikho¶n  gi÷ theo  t¹m    giÊy  cña  b¸o  Kho  b¹c Nhµ    hå  cã  ªnquan,c¬    nícvµ  s¬  li     quan    lµchñ    tµikho¶n  gi÷chitr¶c¸c t¹m          kho¶n    chiphÝ  (nÕu    quyÕt  cã),ra  ®Þnh  trÝch th   ëng  cho  ®¬n  theo    vÞ  tû lÖ  quy ®Þnh  lËp  vµ  chøng     tõ göikho    b¹c Nhµ          níc n¬i më tµikho¶n  t¹m      gi÷ ®Ó chuyÓn  tiÒn  sè  trÝch  ëng      th tõ tµikho¶n  t¹m    gi÷ vµo    tµikho¶n  cña ®¬n  vÞ  kiÓm     tra.§ång thêi, lµm ngay      thñ tôc nép  tiÒn  sè  cßn    l¹ vµo  i ng©n  s¸ch nhµ    níc:tiÒn truythu thuÕ    ® îcnép          trènlËu    vµo  Môc ¬ng  t øng  cña tõng  i lo¹ thuÕ;     tiÒn ph¹tvi ph¹m      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  thuÕ  nép vµo  Môc  051; TiÒn    b¸n hµng, tang    ph¬ng    vËt vµ  tiÖn  tÞch thu  h¹ch to¸n vµo    Môc  052, Ch¬ng,     Lo¹i  ,Kho¶n, TiÓu    môc ¬ng  t øng  theo    hÖ thèng  Môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ   níc hiÖn hµnh. VÝ     quan  dô: C¬  thuÕ kiÓm    traquyÕt    to¸nthuÕ n¨m cña C«ng    tyTNHH   A, ph¸thiÖn    trèn thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  tiÒn    sè  lµ 10.000.000 ®ång  (mêitr     iÖu®ång). §©y    lµ hµnh    vi khai man     trèn thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp nªn ngoµi   viÖc ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ  trèn lµ 10.000.000      ®ång (mêi tr     iÖu ®ång),   cßn  ph¹tmét  thuÕ      bÞ    lÇn  trènlµ10.000.000 ®ång    (mêitr     iÖu®ång)  hµnh  vÒ  viviph¹m     hµnh chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ. Sè  tiÒn truythu thuÕ    tiÒn ph¹t® îch¹ch to¸nnh        trènvµ            sau: ­ TrÝch thëng trªn tiÒn thuÕ  10.000.000 x      5% = 0,5   tr   iÖu trèn: ®ång ­Sè    tiÒn thuÕ      trèncßn  i l¹ : 10.000.000 ­0,5 tr   =      iÖu 9,5   triÖu  ®ång ­TrÝch  ëng      th trªntiÒn ph¹t:   10.000.000 x    30%   = 3,0   tr   iÖu ®ång ­Sè    tiÒn ph¹tcßn  i     l¹ : 10.000.000   ­ =   7,0   triÖu  3.000.000 ®ång ­ Sè    tiÒn thuÕ      trèn cßn  i   iÖu ®ång  l¹ 9,5 tr     nép vµo Môc 002, TiÓu    môc    02, Ch¬ng 155C, lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng.
  2. 2 ­ Sè    tiÒn ph¹tcßn      iÖu®ång      l¹ 7,0 tr   i nép  vµo  Môc  051,TiÓu    môc    04,Ch¬ng  155C, lo¹ 10,kho¶n    i     10. Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      ký,c¸c híng   dÉn      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,       nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªn   cøu  lý. xö 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2