intTypePromotion=1

Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
1
download

Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá thông tin xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   N  H O ¸  T H « N G  TIN S è : 31 T T/T C K T B V¨ N G µ Y  15 T H¸ N G  06  M  1995 N¨ H í N G  D É N  C HI P H ô  C Ê P  C H O  C¸ N  B é  V¨ N  H O ¸  T H « N G  TIN X∙ ­ Thùc  Ön  Ö m   ô    hi nhi v qu¶n  ýng©n  l  s¸ch toµn  µnh    ng n¨m  1995,Bé      V¨n ho¸ Th«ng    ∙  èihîp víiUû     tin® ph       ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi chÝnh  ©n   K ho Nh n   T   ph bæ  kinh phÝ     cho    ë   c¸c S V¨n   ho¸ Th«ng      ¬  ë  ©n  tintrªnc s ng s¸ch  îc Ch Ýnh   ®  phñ  µ  èc  éiphª duyÖt cho  µnh  v Qu h       ng V¨n    ho¸ Th«ng tin; ­ C¨n  c«ng    è    cø  v¨n s 35/TCCP­§F  µy  4­ ng 3­ 1995  ña  c Ban    Tæ chøc    C¸n bé  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v c«ng  v¨n  è  s 1933/KTTH   µy ng 12/4/1995  ña  c V¨n  phßng   ChÝnh  ñ  ng    ô  Êp  ph ®å ý ph c cho    é  c¸n b c«ng   t¸cV¨n    ho¸ Th«ng      tinx∙; ­ C¨n  Th«ng   li   é:  µi chÝnh  V¨n  cø  t ªnB T   ­  ho¸ Th«ng    è  tins 34/TTLB   ngµy  4­ 25­ 1995  Ò   íng  Én  vh d qu¶n  ý kinh  Ý   ù  l  ph s nghiÖp  cho  c¸c  ¬ng  ch tr×nh cã  ôc    µnh   m tiªung V¨n    ho¸ Th«ng  tin; § Ó   èng  Êt thùc hiÖn  Õ     th nh     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    kinh phÝ  ù    s nghiÖp  chiphô  Êp    c cho  c¸n  é  b VHTT     é   x∙,B V¨n  ho¸ Th«ng    íng  Én  ùc  Ön  tinh d th hi nh sau: A­  èit ng  îchëng: §  î ®   1. C¸n  é  µm    b l c«ng   t¸cV¨n  ho¸  Th«ng      tinx∙ ph¶i® îc ®µo  ¹o,båi dìng    t     kiÕn  thøc nghiÖp  ô    v qu¶n  ýVHTH     ¬  ë,tæ  l  ë c s   chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng  th   c¸cho   VHTT,  ©y  ùng  Õp  èng        ¬  ë. xd n s v¨n ho¸ ë c s 2. §∙ ® îcbè  Ý lµm        tr   c«ng    t¸cVHTT       nh  x∙æn ®Þ theo  chøc  danh,nhiÖ m     vô  theo Quy Õt  nh  ña  ë    ®Þ c S V¨n    ho¸ Th«ng  tin. B­  Nguån    ô  Êp  chi ph c cho  bé  c¸n  VHTT  x∙: 1. §èi víic¸c x∙ vïng           cao, biªngií     ¶o,  ïng  ói,vïng      ih¶i®, v n  n«ng  th«n  ã  c nhiÒu  ã  kh kh¨n  ∙  îc Bé   ® ®   V¨n  ho¸ Th«ng   tinduyÖt  trong Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1489/VH­   µy  4­ Q§ ng 18­ 1995  íimøc     ô  Êp  v  chi ph c cho c¸n  é   b VHTT     µ x∙ l   80.000®/th¸ng.Kinh  Ý  µy  Ých tõ nguån  ¬ng  ×nh VHTT   ¬  ë  ∙  îc   ph n tr     ch tr   cs®®  c©n  i trong ng©n  ®è     s¸ch ®Þa  ¬ng    ph ngay  õ ®Ç u   t  n¨m 1995.(Ghithµnh  ôc       m riªng®∙    th«ng    b¸o cho  õng tØnh). t    2. §èi víic¸c x∙ cßn  ¹           li (kh«ng n»m  trong  ¬ng  ×nh) c¸c Së   ch tr     V¨n   ho¸ Th«ng    Ëp  Õ   ¹ch    îcÊp  õ nguån  ©n  tinl k ho chitr  t  ng s¸ch  ù  s nghiÖp  ña  a   c ®Þ ph¬ng    chicho  µnh  ng VHTT   µng  h n¨m.  Þnh  § møc     Uû   chido  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  Õt ®Þnh.   ph quy   C­  C«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh: l    1. C¸c  ë     S V¨n  ho¸ Th«ng    èi hîp  íiSë   µi chÝnh  Ët gi¸tæ  tinph   v   T   v     chøc  qu¶n  ýng©n  l  s¸ch nµy  ng  ôc  ch  µ  ã  Öu    ®ó m ®Ý v c hi qu¶.
  2. 2 2.¦utiªncÊp      µng       ph¸t®ñ h th¸ngcho    é    c¸n b V¨n    ho¸ Th«ng    tinx∙. 3. Ch Õ       ®é thanh  Õt    ùc hiÖn  quy to¸nth   theo Th«ng   ªnBé  µi chÝnh    tli   T   ­ V¨n    ho¸ Th«ng    è  tins 34/TTLB  µy  4­ ng 25­ 1995  Ò   íng dÉn  vh   qu¶n  ýkinh phÝ  l    sù nghiÖp  cho    ¬ng  ×nh m ôc    µnh  c¸cch tr   tiªung V¨n    ho¸ Th«ng    µ  tinv theo chÕ     ®é   Ön  µnh. hi h   4. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã    qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ        ®Ò ngh c¸c Së   V¨n    ho¸ Th«ng    tinph¶n  vÒ   é     ¸nh  B ®Ó xem   Ðt söa  æi    x  ® bæ sung cho  ï ph   hîp. 5. Ch Õ     ô  Êp  µy  îcthùc hiÖn    a  ¬ng  è  Ýc¸n bé  µm    ®é ph c n ®     khi®Þ ph b tr     l c«ng    t¸cchuyªn tr¸chV¨n        ho¸ Th«ng    tinx∙.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2