intTypePromotion=1

Thông tư 34/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 34/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 42-TC/TCT ngày 1/6/1995 về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 34/1998/TT/BTC ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 1998 híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 vÒ lÖ phÝ tríc b¹ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29/12/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ LÖ phÝ tríc b¹, Bé Tµi chÝnh ®· cã Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 vÒ lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc diÖn u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao. Qua thêi h¹n thùc hiÖn vµ ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh vÒ QuyÒn u ®·i, miÔn trõ dµnh cho c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 nh sau: 1. Bæ sung ®iÓm 1c Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 vÒ ®èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ xe « t«, xe g¾n m¸y c¸c lo¹i ®èi víi: Nh©n viªn hµnh chÝnh kü thuËt cña c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù níc ngoµi, viªn chøc c¸c Tæ chøc quèc tÕ liªn ChÝnh phñ ®îc h- ëng quyÒn u ®·i, miÔn trõ kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc kh«ng th- êng tró t¹i ViÖt Nam. C¸c ®èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1c Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 vµ ®iÓm nµy ph¶i lµ nh÷ng ®èi tîng ®îc Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam hoÆc c¸c c¬ quan Ngo¹i vô ®Þa ph¬ng ®îc Bé Ngo¹i giao uû quyÒn cÊp chøng minh th ngo¹i giao hoÆc chøng minh c«ng vô. 2. §iÓm 1c Th«ng t sè 42 TC/TCT quy ®Þnh c¸c ®èi tîng kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ ph¶i cã x¸c nhËn cña Bé Ngo¹i giao (Côc phôc vô ngo¹i giao) hoÆc c¸c Ban, Së Ngo¹i vô c¸c tØnh, thµnh phè vÒ viÖc ®¨ng ký biÓn sè xe NG, nay ®îc söa ®æi nh sau: C¸c ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 42 TC/TCT ngµy 1/6/1995 vµ ®iÓm 1 Th«ng t nµy tríc khi ®¨ng ký ph¶i kª khai vµ xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông xe hå s¬ vÒ nguån gèc hîp ph¸p cña tµi s¶n vµ chøng minh th ngo¹i giao mµu ®á hoÆc chøng minh th c«ng vô mµu vµng theo quy ®Þnh cña Bé Ngo¹i giao. C¬ quan thuÕ nhËn ®îc hå s¬, thùc hiÖn kiÓm tra, ®èi chiÕu tªn ngêi cã xe ghi trªn tê khai víi tªn cña ngêi ghi trong chøng minh th ®Ó x¸c nhËn vµo tê khai theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, môc III, Th«ng t 19 TC/TCT ngµy 16/3/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp kiÓm tra ®èi tîng cã xe ®¨ng ký kh«ng thuéc diÖn u ®·i miÔn trõ nªu trªn th× ph¶i híng dÉn cho ®èi tîng thùc hiÖn nép lÖ phÝ tríc b¹ theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c néi dung kh¸c kh«ng söa ®æi, bæ sung t¹i Th«ng t nµy vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2