Thông tư 36/2002/TT-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư 36/2002/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/2002/TT-BVHTT về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-Cp ngày 7/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/2002/TT-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2002/TT-BVHTT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 36/2002/TT-BVHTT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚN G DẪN THỰC HIỆN N GHN ĐNN H SỐ 88/2002/N Đ-CP N GÀY 07 THÁN G 11 N ĂM 2002 CỦA CHÍN H PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, N HẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM KHÔN G N HẰM MỤC ĐÍCH KIN H DOAN H Căn cứ Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định 88/2002/NĐ-CP), Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm tại Nghị định 88/2002/NĐ-CP như sau: I. NHỮNG QUY ĐNNH CHUNG 1. Các hoạt động xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm) theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của N ghị định 88/2002/N Đ-CP bao gồm cả các hoạt động tạm xuất khNu - tái nhập khNu, tạm nhập khNu - tái xuất khNu văn hoá phNm. 2. Cụm từ "Tác phNm mỹ thuật" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của N ghị định 88/2002/N Đ-CP được hiểu là những sản phNm sáng tạo mỹ thuật không sản xuất hàng loạt mà chỉ được làm từng tác phNm một, mỗi tác phNm có giá trị riêng biệt như bức tranh, pho tượng, bức phù điêu... 3. Hàng thủ công mỹ nghệ không thuộc phạm vi điều chỉnh của N ghị định 88/2002/N Đ-CP. 4. Tổ chức, cá nhân xuất khNu văn hoá phNm là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc bản sao cho phép của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 Luật di sản văn hoá và Điều 24, Điều 25 và Điều 26, Chương IV N ghị định số 92/2002/N Đ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 5. Tổ chức, cá nhân xuất khNu văn hoá phNm là tác phNm nhằm mục đích công bố, phổ biến tác phNm ra nước ngoài phải có giấy phép của cơ quan có thNm quyền theo quy định tại N ghị định số 72/2000/N Đ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phNm ra nước ngoài.
  2. 6. Văn hoá phNm là sản phNm của phóng viên nước ngoài thực hiện tại Việt N am khi xuất khNu phải thực hiện theo Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt N am ban hành kèm theo N ghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ. II. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM 1. Văn hoá phNm xuất khNu không cần có giấy phép của cơ quan Văn hoá - Thông tin theo quy định tại Điều 5 của N ghị định 88/2002/N Đ-CP bao gồm những loại sau: a. Các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu, ca-ta-lô, tranh, ảnh, áp phích, lịch, bản đồ đã phát hành, phổ biến, lưu hành hợp pháp tại Việt N am; b. Các loại băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình các loại phim, các loại băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung, các sản phNm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh đã phát hành, phổ biến, lưu hành hợp pháp tại Việt N am; c. Các loại phim chụp ảnh, băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình có nội dung về sinh hoạt cá nhân, gia đình, du lịch, đám cưới, sinh nhật, đám tang...; d. Các tác phNm mỹ thuật được phép lưu hành tại Việt N am, là tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân xuất khNu và không phải là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; e. Tái xuất những văn hoá phNm đã được phép nhập khNu vào Việt N am. 2. Văn hoá phNm xuất khNu thuộc phạm vi bí mật N hà nước quy định tại khoản 2 Điều 7 N ghị định 88/2002/N Đ-CP thực hiện theo quy định tại điểm 5 và 6 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện N ghị định số 33/2002/N Đ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật N hà nước. 3. Các cá nhân, tổ chức được phép nhập khNu văn hoá phNm để phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 N ghị định 88/2002/N Đ-CP, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khNu tại cơ quan Hải quan nếu có nhu cầu phổ biến tại Việt N am phải xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Văn hoá - Thông tin có thNm quyền ở Trung ương hoặc địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Tái nhập khNu văn hoá phNm đã xuất khNu hợp pháp không cần có giấy phép của cơ quan quản lý N hà nước về Văn hoá - Thông tin, thủ tục giải quyết tại cơ quan Hải quan cửa khNu nơi nhập khNu văn hoá phNm. 5. Cơ quan Văn hoá - Thông tin có thNm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khNu văn hoá phNm theo quy định tại Điều 9 của N ghị định 88/2002/N Đ-CP được quy định cụ thể như sau: a. Các trường hợp thuộc thNm quyền cấp giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin làm thủ tục tại phòng quản lý xuất nhập khNu văn hoá phNm thuộc Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin.
  3. b. Các trường hợp thuộc thNm quyền cấp giấy phép của Sở Văn hoá - Thông tin làm thủ tục tại Sở Văn hoá - Thông tin hoặc cơ quan Văn hoá - Thông tin do Sở Văn hoá - Thông tin uỷ quyền. III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 1. Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm theo thNm quyền. 2. Ban hành kèm theo Thông tư này là biểu mẫu giấy phép nhập khNu văn hoá phNm của Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tin và biểu mẫu tờ khai xin cấp phép nhập khNu văn hoá phNm để dùng thống nhất trong cả nước. Biểu mẫu giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin có ký hiệu BM.B, biểu mẫu giấy phép của Sở Văn hoá - Thông tin có ký hiệu BM.S và biểu mẫu tờ khai xin cấp phép xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm có ký hiệu BM.Đ. 3. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin đã ban hành trước đây về xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm không nhằm mục đích kinh doanh trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ. 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Phạm Quang Nghị (Đã ký) BM.B BỘ VĂN HOÁ THÔN G TIN CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT N AM ----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phòng quản lý ------------------------------------ xuất nhập văn hoá phẩm Số:................/VHP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM - Căn cứ N ghị định số 88/2002/N Đ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về quản lý xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số... ngày... tháng... năm ... của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện N ghị dịnh số 88/2002/N Đ-CP.
  4. - Căn cứ đề nghị của.............................................................................................. tại văn bản số (hoặc đơn).................................................................................................. Địa chỉ:.................................................................................................................... PHÒN G QUẢN LÝ XUẤT N HẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM Đồng ý để................................................................................................................ Được nhập khNu những văn hoá phNm theo bảng kê dưới đây Gửi từ:..................................................................................................................... Đến:......................................................................................................................... Mục đích sử dụng:................................................................................................... SỐ TT LOẠI VĂN HOÁ PHẨM N ỘI DUN G SỐ LƯỢN G Hà Nội, ngày........ tháng.......... năm.......... Trưởng phòng Phòng quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm BM.S UBN D......................... CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT N AM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sở Văn hoá - Thông tin ----------------------------------- ..................... Số:................/VHP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM - Căn cứ N ghị định số 88/2002/N Đ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về quản lý xuất khNu, nhập khNu văn hoá phNm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện N ghị dịnh số 88/2002/N Đ-CP. - Căn cứ đề nghị của................................................................................................ tại văn bản số (hoặc đơn) .................................................................................................
  5. Địa chỉ:.................................................................................................................... SỞ VĂN HOÁ THÔN G TIN Đồng ý để................................................................................................................ Được nhập khNu những văn hoá phNm theo bảng kê dưới đây Gửi từ:..................................................................................................................... Đến:......................................................................................................................... Mục đích sử dụng:................................................................................................... SỐ TT LOẠI VĂN HOÁ N ỘI DUN G SỐ LƯỢN G PHẨM .......... ngày......... tháng........... năm......... Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin.......................... (hoặc cơ quan được uỷ quyền cấp giấy phép) BM.Đ TÊN CƠ QUAN CỘN G HOÀ XÃ HỘI CHỦ N GHĨA VIỆT N AM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ----------------------------------- ....., ngày...... tháng........ năm 200.... ĐƠN XIN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thông tin - (hoặc) Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh (thành phố) - Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (xin cấp phép)....................................................... .................................................................................................................................
  6. - Địa chỉ: ................................................................................................................. - Điện thoại: ........................................................................................................... Xin phép nhập khNu văn hoá phNm dưới đây: Số lượng, loại văn hoá phNm:.................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. N ội dung văn hoá phNm:......................................................................................... - Gửi từ: .................................................................................................................. - Đến:....................................................................................................................... - Mục đích sử dụng:................................................................................................ Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khNu và quản lý, sử dụng văn hoá phNm nhập khNu theo quy định của pháp luật. Ý kiến của cơ quan chủ quản Người xin cấp phép (N ếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản