intTypePromotion=1

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
1
download

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  60/1999/TT­B T C   g µ y  1 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n B æ  su n g, s ö a  æ i  h Ö  th è ng  ô c  l ô c n g © n  s¸ch  h µ  n íc ® m N § Ó   ùc  Ön  th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 135/1998/Q§­TTg  µy  ng 31/7/1998  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ, Th«ng   è  t  ph   ts 47/1999/TT­ BTC   µy  ng 5/5/1999  ña  é   µi  c BT chÝnh  Ò   Öc  íng ®Én   v vi "H   qu¶n  ý,cÊp    èn  u    l  ph¸tv ®Ç tcho  ù    ¹ tÇng  ¬  d ¸n h   c së      Æc   Öt khã  c¸c x∙ ® bi   kh¨n,miÒn  ói,vïng  ©u,  ïng      n  s v xa";NghÞ   nh  è  ®Þ s 34/1999/N§­   µy  CP ng 12/5/1999 cña  Ýnh  ñ,Th«ng   è    Ch ph   ts 56/1999/TT­ BTC   ngµy  12/5/1999  ña  é   µi chÝnh  c BT  "Quy  nh   Ò   ®Þ v ph¸thµnh    c«ng  i ©y   tr¸ x   dùng    èc  Tæ qu n¨m  1999"  µ    ôc  ô  ètcho  v ®Ó ph v t   c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  iÒu   l  ® hµnh  ©n  ng s¸ch  µ  íc theo  Ët  ©n   nh n   Lu Ng s¸ch  µ  íc;Bé   µi chÝnh    nh n   T   bæ sung  thªm  ¬ng,M ôc  µ  Óu  ôc  ña  Ö   èng  ôc  ôcng©n  Ch   v Ti m c h th M l  s¸ch nhµ  ­   n íchiÖn  µnh      h nh sau: 1.V Ò   ¬ng.   Ch ­  ë   ¬ng  M Ch 144A  ©n  µng  µ   ng  "Ng h Nh ®å b»ng  s«ng  öu  C Long"    ®Ó h¹ch    è    ép  ©n  to¸ns thu n ng s¸ch nhµ  ícvµ  è    ña  ©n    n   s chic ng s¸ch nhµ  íccho    n  Ng ©n   µng  µ   ng  h Nh ®å b»ng  s«ng  öu  C long  µnh  Ëp  th l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 769/TTg  µy  ng 18/9/1997 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­ M ë   ¬ng    Ch 159  µ  Çu, nhµ  Çu  ô  íc ngoµi"®Ó   ¹ch  "Nh th   th ph n     h to¸n sè    thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc theo  Ët®Þnh  ña    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi nh n   lu   c c¸c tæ     n    ho¹t®éng    kinh doanh  ¹  Öt Nam,  ti Vi   kh«ng  éc    ×nh  thu c¸c h thøc  u     ®Ç t theo   LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam     tn    i    (theo híng dÉn  ¹ Th«ng   è      ti  ts 169/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/12/1998  ña  é   µi chÝnh).Ch ¬ng  B,  D   µ  Çu,nhµ  c BT    A,  C,  "Nh th   thÇu  ô  íc ngoµi"® îc m ë  ¬ng  ph n      t xøng  íiCh ¬ng  B,  D   ña  v  A,  C,  c bªn  ý  îp kh  ®ång  íi µ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµi. v  nh th   th ph n   2.V Ò   ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i ng©n   M T chich ® v c ®è   s¸ch nhµ  íc.   n Më  thªm  ôc  m 905  ¹m  "T øng  èn  ¬ng  ×nh 135" ®Ó   ¹ch to¸n  è  v ch tr     h    s kinh   phÝ   ©n  ng s¸ch chit¹m     øng cho  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éic¸c x∙ ch tr     i     ­ x∙ h       ® Æc  biÖt khã kh¨n, Òn  nói, ïng s©u, vïng xa theo Quy Õt ®Þnh  sè   mi  v 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 3.V Ò   Óu  ôc   Ti m ­ M ôc    015 "ThuÕ     ô ® Æc   Öt"m ë   tiªuth   bi   thªmTiÓu  ôc  "Hµng  Ëp  m 03  nh khÈu  qua    í®Êt  Òn". biªngi   i li ­ M ôc    086 "Thu vay  trong níc"m ë       thªm  Óu  ôc  "Thu  Ò     µnh  Ti m 03  v ph¸th c«ng  i ©y  ùng    èc" khi h¹ch  tr¸ x   d Tæ qu     to¸n thu  Ò     v ph¸thµnh    c«ng  i ©y  tr¸ x   dùng    èc  µo  ©n   Tæ qu v ng s¸ch  µ   íc h¹ch  nh n   to¸n Ch ¬ng    160A  Lo¹i10    ­   ­ Kho¶n  ­M ôc  05   086  µ  Óu  ôc  v Ti m 03. ­M ôc    134  "Chikh¸c"® æi    µ  ë   Óu  ôc      tªnv m Ti m sau: + §æi    Óu  ôc   "Chi tiÕp  tªn Ti m 13    kh¸ch" ban  µnh    h theo  Th«ng   sè  t 156/1998/TT­BTC   µy  ng 12/12/1998  µnh  th "Chihoµn  Õ    thu doanh  ®èi  íi thu  v  c¬  ë  s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu"  ∙  xu   xu   ® ban  µnh  h theo Th«ng    è  t s 83/1998/TT­ BTC   µy  ng 20/6/1998 cña  é  µichÝnh.   BT 
  2. 2 +  ë   Óu  ôc  "ChitiÕp kh¸ch"c¸ckho¶n    Õp kh¸ch ®∙  ¹ch to¸n M Ti m 14         chiti    h     ë  Óu  ôc  tõngµy  Ti m 13    1/1/1999 nay    chuyÓn  Ò   ¹ch to¸në  Óu  ôc  v h     Ti m 14. • ­ M ôc    135 "Tr¶l∙tiÒn vay    i  trong níc"m ë   Óu  ôc  "Ph¸thµnh  Ò       Ti m 09    v c«ng    ©y  ùng    èc". tr¸x d i Tæ qu • ­ M ôc    158 "Tr¶nî gèc     vay  trong níc"m ë   Óu  ôc  "Ph¸thµnh  Ò       Ti m 03    v c«ng    ©y  ùng    èc". tr¸x d i Tæ qu • Khi tr¶nî gèc  µ      µnh  Ò        v l∙ph¸th i v c«ng    ©y  ùng    èc,ng©n   tr¸x d i Tæ qu   s¸ch chih¹ch to¸nCh ¬ng        160A   ¹i10    ­Lo   ­ Kho¶n  ­M ôc  05   158   Óu  ­ Ti m ôc  vµ  ôc  03  M 135   Óu  ôc  ­Ti m 09.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  1/1/1999 (ri   è    ép  ña    ªngs thu n c nhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµithùc hiÖn  õngµy  ý).Trong    ×nh thùc th   th ph n       t  k  qu¸ tr     hiÖn,n Õu    cßn  ×  íng m ¾ c     Þ  ã  gv   ®Ò ngh c c«ng    öivÒ   é   µi chÝnh    v¨n g   B T   ®Ó Bé  µichÝnh  T  nghiªncøu      bæ sung,söa  æi.   ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2