intTypePromotion=1

Thông tư 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 73/1999/TT­B T C   g µy  14 th¸ng 6 n¨ m  1999  íng  c n H d É n  thu lÖ p h Ý   Ê p  giÊy  h Ð p   Æ t  v¨n p h ß n g  ®¹i  c p ® diªn thê n g  tró c ña  t æ   h øc   c kinh tÕ n íc n g o µi   Vi Öt N a m t¹i C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. C¨n cø QuyÕt ®Þnh  53/1999/Q§­TTg  ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn    khÝch ®Çu      ttrùctiÕp nícngoµi.     Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    phÝ  vÒ lÖ  cÊp giÊy phÐp  Æt   ® v¨n phßng    ®¹i diÖn  êng    th trócña  chøc  tæ  kinh tÕ      nícngoµit¹ ViÖtNam   sau:    i   nh  1. Mäi  chøc    tæ  kinh tÕ, c¸ nh©n          níc ngoµikhi® îc cÊp        giÊy phÐp  Æt  ® v¨n phßng      ®¹idiÖn,chinh¸nh        ®¹idiÖn    v¨n phßng  i t¹ ViÖt Nam       ®Òu  ph¶inép    lÖ  phÝ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. Møc  thu: LÖ     phÝ cÊp giÊy phÐp  Æt   iv¨n  ® t¹  phßng    ®¹i diÖn, chi     nh¸nh    ®¹idiÖn  cña  phßng  i v¨n  t¹ ViÖt Nam       lµ:1.000.000 ®ång/1 giÊy phÐp  (méttr     iÖu®ång) vµ      thu b»ng  "§ång"ViÖtNam.     C¸c  êng    ® îccÊp  tr hîp ®∙    giÊy phÐp, xingiah¹n thªm              thêigian ho¹t®éng      kh«ng  ph¶inép  phÝ.   lÖ  3. C¬    quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp giÊy phÐp  Æt    ® v¨n phßng    ®¹idiÖn  ­ th êng      chøc  tróc¸ctæ  kinhtÕ      nícngoµit¹ ViÖtNam   tr¸chnhiÖm:    i   cã    ­ §¨ng    khai,thu,nép, quyÕt    ký, kª        to¸n viÖc      thu,nép  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy  phÐp    quan  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng      phÝ  n¬ithu lÖ  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t sè 54/1999/TT/BTC  ngµy 10/5/1999 híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. ­ Ph¶ithu lÖ        phÝ  íckhicÊp  tr     giÊy phÐp  khithu ph¶icÊp        vµ        biªnlaithu tiÒn (lo¹biªnlai           phÝ, lÖ  i thu   phÝ  Tæng  do  côc  ThuÕ     ph¸thµnh) cho    ngêinép.     §¬n  thu lÖ  vÞ    phÝ  chÞu tr¸chnhiÖm     qu¶n    dông      lý,sö  biªnlaitheo ®óng  chÕ   ®é  Bé    do  TµichÝnh  quy  ®Þnh. ­ Ph¶inép      toµn  sè  phÝ    îcvµo  bé  lÖ  thu ®   ng©n  s¸ch nhµ      níc.C¸c  kho¶n  chi phÝ   ªnquan    li   ®Õn  c«ng    chøc  t¸c tæ  thu, thÈm     ®Þnh  viÖc  Æt     ® v¨n phßng    ®¹i diÖn  êng    th tró cña  chøc  tæ  kinh  níc ngoµi t¹  tÕ      iViÖt Nam   îc   ®   ng©n  s¸ch nhµ      níccÊp  theo dù    îcduyÖt hµng    to¸n®     n¨m. 4. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 1/07/1999,thay thÕ      Th«ng  tsè    100/TC/TCT  ngµy 3/12/1993 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn      thu,qu¶n    lý,sö  dông  phÝ  Æt    lÖ  ® v¨n phßng  êng      chøc  th tróc¸c tæ  kinh tÕ      nícngoµit¹    iViÖt  Nam   quy  vµ  ®Þnh      t¹m  vÒ tû lÖ  trÝch    i   ®Ó l¹ tõ nguån    thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy  phÐp  nµy nªu  iTh«ng   sè  t¹  t 65/1998/TT/BTC  ngµy  15/5/1998 cña      Bé Tµi chÝnh. Côc  ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm     tra®«n ®èc ®¬n  vÞ    phÝ  thu lÖ  nép  kÞp    thêivµo ng©n  s¸ch nhµ    lÖ    nícsè  phÝ    îc. thu ® Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    chøc    c¸c tæ  c¸ nh©n ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2