intTypePromotion=1

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  73/2000/TT­B T C   n g µ y  19 th¸ng 07 n¨ m  2000 c   h í ng d É n  x © y  d ù n g  d ù  to¸n  g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2001 n Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 13/2000/CT­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 17    n¨m 2000  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éivµ   t  ph v vi x d k ho     i     ­x∙h   dù    ©n  to¸nng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001; Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d c«ng    ¸nh  t¸c® gi¸t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n    h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2000  µ  ©y  ùng  ù  vx d d to¸n  ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001    nh sau:   A­ T æ  c h ø c ® i Ò u  h µ n h  v µ  ® ¸ n h gi¸ × nh h × n h    t th ù c hi Ö n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 00 0: I/ æ  c h ø c ® i Ò u  h µ n h   g © n  s¸ch 6 th¸ng c u èi   m  2000:  T n n¨ K Õt qu¶  ùc  Ön  Ö m   ô  th hi nhi v kinh  Õ  x∙ héi vµ  ©n  t ­      ng s¸ch  µ  íc 6  nh n   th¸ng  u   ®Ç n¨m   2000  cho  Êy: T×nh  ×nh  th   h kinh  Õ  x∙ héi ®∙  ã  ÷ng  t ­      c nh chuyÓn  Õn  Ých  ùc,nhiÒu  bi t c  chØ       iÓn kinh tÕ  tiªuph¸ttr     quan  äng t¨ng so  tr     víi ïng kú   c   n¨m  íc.M ét  è  tr   s s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  ñ  Õu    ô kh¸,hµng  ch y tiªuth     ho¸  ån  t kho  gi¶m. Thu    NSNN  (thu néi ®Þa)  t 50,9%  dù     ®¹   so  to¸n n¨m,      t¨ng 3,7%  cïng kú  so    n¨m  1999.  Tuy  nhiªn,nh÷ng  Õt    k qu¶  t ® îc cßn  a  ÷ng  ¾c, gi¸c¶  Þ  êng  ®¹     ch v ch     th tr tiÕp  ôc gi¶m, nhÊt lµ gi¸hµng  t         n«ng  s¶n ¶nh  ëng  n     ô  µ u  h ®Õ tiªuth v l th«ng  hµng    ho¸.Thu  ©n  ng s¸ch nhµ  ícë  ét  è  Ünh  ùc  tthÊp  ¬n  cïng kú    n  m s l v ®¹   h so    n¨m  íc vµ  a  tr   ch theo  Þp  èc ®é   åi phôc  ña  Òn   k t  h  cn kinh  Õ. C«ng    iÓn t  t¸ctr   khaidù    to¸n ching©n     s¸ch    ét  è  é   µ  a   ¬ng  ë m s B v ®Þ ph cßn  Ë m,  èil ng ch kh  î   thùc  Ön  hi c¸c  c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  tr x d c b¶n  éc  Õ   ¹ch  thu k ho n¨m 2000  t ®¹   thÊp,®Ç u    ùctiÕp tõ nícngoµitiÕp tôc gi¶m, m ét  è  ¬ng  ×nh m ôc      ttr               s ch tr   tiªu tr Ón khairÊtchË m;    i     chiNSNN   íi®¹t 43,7%  ù    m    d to¸nn¨m; trong ®ã     u       chi®Ç tXDCB     chØ  t37,4%. ViÖc  iÓn khaichñ  ¬ng    éiho¸ c¸c lÜnh  ùc    ®¹     tr     tr x∙h       v gi¸o dôc,y  Õ,v¨n hãa,thÓ  ôc  Ó   t       d th thao diÔn      ra cßn  Ë m. ch Tõ   ×nh  ×nh  t h nªu trªn,yªu  Çu    é   µ    a   ¬ng    c c¸c B v c¸c ®Þ ph c¨n  vµo  cø  m ôc    Ö m   ô    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù        ©n  tiªu,nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸nthu,ching s¸ch ®∙    ® îc Ch Ýnh  ñ    ph giao  n¨m, trong 6  c¶      th¸ng cuèin¨m      2000  Õp  ôc thùc hiÖn  ti t     c¸c biÖn    ph¸p  ∙    tõ ®Ç u   ® ®Ò ra    n¨m, trong ®ã   Ëp    t trung thùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p chñ  Õu    y sau: 1/V Ò       thu NSNN: ­ T¨ng  êng    cu chØ  o    ¹t®éng  ®¹ c¸cho   s¶n  Êtkinh doanh  µ    ô s¶n  xu     v tiªuth   phÈ m   Êt lµhµng  nh     n«ng s¶n,hµng  Êt khÈu  ¹oc¬  ë  ÷ng  ¾c    xu   t  sv ch cho  Öc  vi hoµn  µnh  µ  µn  µnh  îtmøc  Ö m   ô    ép  ©n  th v ho th v  nhi v thu n ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000. ­ TËp    trung khaith¸chÕt  ån         ngu thu,kh«ng  á  ãt,kh«ng    Êtthu. bs  ®Ó th     TËp trung vµo  ÷ng  ån    ã  Ó    nh ngu thu c th khaith¸ct¨ng thu,nh:thuÕ  µ  t,       nh ®Ê   phÝ  µ  Ö  Ý, thuÕ    Ëp, khu  ùc  Õ  v l ph   thu nh   v thu c«ng  ¬ng  th nghiÖp  µ  Þch  ô  vd v ngoµiquèc    doanh, v.v.   ng  êixö  ýdøt ®iÓ m     . ®å . th   l     c«ng    Õt    Õ  t¸cquy to¸n thu 4
 2. vµ  Óm     Õt    ki traquy to¸n n¨m  1999, thu    ngay    c¸c kho¶n  ån  ng    t ®ä c¸c n¨m  íc tr   chuyÓn  sang  theo quyÕt to¸nthuÕ.        ­ H íng dÉn      doanh nghiÖp trong c«ng    Õ       Ðp  ãa  n,  ö    t¸ck to¸nghich h ®¬ s dông  ãa  n,  h ®¬ qu¶n  ýhãa  n  l  ®¬ tr¸nhsaisãt,chèng  ãa  n    © ng  Çn        h ®¬ gi¶.N d tû lÖ      kª khaithuÕ, m ë         sæ s¸ch kÕ       i t ng nép    to¸nc¸c ®è  î   theo  ¬ng  ph ph¸p trùc    tiÕp.G ¾ n   Óm    íi íng dÉn    ki trav  h  doanh  nghiÖp  µm  ètc«ng    Õ   l t  t¸ck to¸n,viÖc    kª khailËp  ê khaithuÕ. Gióp  ,®«n  c      t      ®ì   ®è doanh  nghiÖp    kª khaithuÕ  ng    ®ó qui®Þnh  ña  Ët.   c Lu   ­ TiÕp  ôc tr Ón khaichñ  ¬ng    t  i     tr c«ng khaic¸c quy  ×nh:kª     tr   khai,th«ng    b¸o møc   Õ  thu ph¶i nép, miÔn      gi¶m  Õ, hoµn  Õ    äi  i  îng  ép  thu   thu ®Ó m ®è t n thuÕ  Õt,t¹o thuËn  î cho  i îng  ép  Õ  bi     l i ®è t n thu gi¸m    Én  s¸tl nhau  µ  v gi¸m    s¸t ®èi  íic¸n  é  v  b qu¶n  ý thuÕ.  ùc  Ön  l  Th hi c«ng    µn  Õ   Þp  êitheo  t¸c ho thu k th   ®óng  Ët,®¶m   Lu   b¶o  nhanh  än  µ  g v kh«ng  ©y  Òn  µ  g phi h cho  i îng  ép  ®è t n thuÕ. ­ §Èy  ¹nh    m c«ng    Óm     t¸cki tra,thanh    Öc  Êp  µnh    ËtthuÕ. travi ch h c¸c lu     TËp  trung  µo  Öc  Ôn,  v vi mi gi¶m  Õ; khÊu  õ thuÕ  µ  µn  Õ  thu   tr   v ho thu GTGT,  viÖc  Êp  µnh  Õ       n  ch h ch ®é ho¸ ®¬ chøng  õ,sæ   t   s¸ch kÕ     ña  i t ng nép    to¸nc ®è  î   thuÕ;  trong    Æc   Öt chó  äng  i  íikhu  ùc  ®ã ® bi   tr ®è v   v doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  µiquèc  tn     ngo   doanh. 2/V Ò       chiNSNN: C«ng    iÒu  µnh  ©n  t¸c® h ng s¸ch  th¸ng cuèi n¨m  6      2000  Ëp  t trung  ùc th   hiÖn    Ön  c¸cbi ph¸p sau:   ­ §Èy    nhanh  Õn    ©y  ùng  ¬  ti ®é x d c b¶n, hoµn  µnh  ím    ñ tôc ®Ó     th s c¸c th     cã    thanh    µ  Êp    ¹m  c¨n cø  to¸nv c ph¸tt øng  cho  èil ng ®∙  ùc hiÖn  kh  î   th   theo    quy ®Þnh,  ¶m   ® b¶o    èn  ®ñ v cho  ÷ng  nh c«ng  ×nh ®∙    ñ tôc trong ®ã   ó    tr   ®ñ th       ch ý rµ so¸tl¹c¸cc«ng  ×nh XDCB   ∙           i tr   ® ghitrong dù    ng    to¸nnh kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki thùc hiÖn    hoÆc   Ðt thÊy  x  kh«ng  Öu  hi qu¶  × dõng  ¹  th   l icho  iÒu  ,® chØnh  sang  dù  kh¸c cã    iÒu  Ön  iÓn khai;kh«ng    ×nh  ¹ng vèn  ê  ¸n    ®ñ ® ki tr     ®Ó t tr   ch c«ng  tr×nh.Th¸o  ì kÞp  êikhã    g  th   kh¨n  íng  ¾ c     Õp  ôc ®Èy  v m ®Ó ti t   nhanh  Õn    ti ®é gi¶ing©n  ån  èn    ngu v ODA   :gi¶iphãng  Æt   (nh     m b»ng,®¬n    gi¶n thñ tôc hµnh      chÝnh,bè  Ý®ñ   èn  i øng... .   tr   v ®è   ) ­ §Èy    nhanh  Õn ®é   ùc hiÖn  µ  Êp    ti   th   v c ph¸tkinh phÝ  Þp  êi®èi víi     k th       c¸c ch¬ng  ×nh m ôc    ∙  îcbè  Ýtrong dù    u   tr   tiªu® ®   tr     to¸n®Ç n¨m, ® Æc   Ötlµdù      bi     ¸n trångmíi5  iÖuha  õng,ch¬ng  ×nh xo¸®ãi gi¶m  Ìo vµ  ¬ng  ×nh ph¸t     tr   r   tr       ngh   ch tr     tr Ón kinh tÕ  x∙héic¸c x∙® Æc   Ötkhã  i    ­       bi   kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa.   n  v        Uû   ban  ©n  ©n    a  ¬ng  nh d c¸c®Þ ph chØ  o  µ  ¶m   ®¹ v ® b¶o chuyÓn  èn  y    v ®Ç ®ñ kÞp  êisang  th   Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n   thanh  to¸n. ­ § Ó   ¶m    ® b¶o  iÒu  µnh  ©n  ® h ng s¸ch nhµ  íc theo  ng  ù    µ  ÷   n  ®ó d to¸nv gi   ® îc møc   éi ching©n    b    s¸ch ®∙  îc Quèc  éi quyÕt  nh,  ©n   ®  h  ®Þ ng s¸ch trung ­ ¬ng,ng©n    s¸ch ®Þa  ¬ng    ph chØ  ö  ông  ù  sd d phßng    ö  ýnh÷ng  Ö m  ô  ®Ó x l   nhi v quan  äng míiph¸tsinh ®Ç u   tr         n¨m  a  è  Ý kinh phÝ  µ  i phã  ×nh  ×nh  ch b tr     v ®è   t h thiªntaib∙o lò,cøu  i cã  Ó        ®ã   th x¶y    ra..C¸c  é  µ  a  ¬ng  ñ  ng  iÒu  . B v ®Þ ph ch ®é ® hµnh  theo  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch  ∙  îc ChÝnh  ñ  ®®  ph giao;kh«ng      bæ sung  ngoµi dù    to¸n cho    n   Þ     trung  ng  µ      c¸c ®¬ v ë c¶  ¬ v c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng.     C¸c  a  ¬ng  ®Þ ph ph¶ic¨n cø  µo      v kh¶  n¨ng    ©n  thu ng s¸ch ®Ó   iÒu  µnh    ® h ching©n    s¸ch: 5
 3. +  èi víic¸c ®Þa   ¬ng  ã  §     ph c kh¶  n¨ng thu  ©n  ng s¸ch  îtdù  v   to¸n cÇn  ö    s dông  kho¶n  îtthu  tiªnbæ   v  u    sung  èn  v cho    c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht kinh tÕ     éi®Þa  ¬ng,cho  ¬ng  ×nh bª    ­x∙h   ph   ch tr   t«ng ho¸ kªnh  ¬ng  éi®ång;    m n    c¸c c«ng  ×nh  µn  µnh    tr ho th trong n¨m  2000, hç  îph¸ttr Ón s¶n  Êt    tr   i   xu kinh   doanh, c¶it¹ogièng  ©y, gièng      c  con; tr¶nî vèn       vay    u    ¬  ë  ¹  Çng  ®Ó ®Ç t c s h t kinh tÕ      éi vµ      ­ x∙ h   c¸c kho¶n  î vay  u     n  ®Ç t XDCB   ña    c x∙;t¨ng quü  ù  ÷tµi   d tr     chÝnh; kh«ng  îcbæ     ®   sung    chiqu¶n  ýhµnh  Ýnh; chimua   ¾ m,  öa  ÷a  l  ch    s s ch nh÷ng  trang thiÕtbÞ  a  ùc sù  Êp  Õt.     ch th   c thi +  èivíi   a  ¬ng,m ét  è  §     ®Þ ph c¸c   s kho¶n    ã  thu c kh¶ n¨ng  ôtso  íi ù  h   v   to¸n, d   cÇn ph¶i khaith¸cphÊn  u        ®Ê t¨ng thu    ån  ã    c¸c ngu c kh¶  n¨ng  t¨ng ®Ó   ¶m     ® b¶o  t dù  ®¹   to¸n thu  u     ®Ç n¨m  îc giao;®ång  êichñ  ng  ¾p  Õp  ¹ c¸c ®    th   ®é s x li     nhiÖ m   ô    v chicho  ï hîp víinguån    ña  ©n  ph       thu c ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ¬  ë    ph trªnc s ®¶m  b¶o  kinh phÝ    cho    Ö m   ô    iÓn kinh tÕ      éiquan  äng nh  c¸c nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   tr   chi®Ç u      iÓn n«ng    tph¸ttr   nghiÖp    ­ n«ng  th«n,gi¸odôc    o  ¹ovµ     ­ ®µ t   khoa  äc  h c«ng  Ö,  ¶m   ngh ® b¶o    éi, . x∙h . . II/  §¸nh gi¸ × nh h × n h  th ù c hi Ö n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c   t n¨ m  2 0 00 l µ m  c ¬  s ë  x © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, hi    c n¨ m  2 0 01: 1/V Ò     ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc:   n   C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  th¸ng®Ç u   cø  t h th   6    n¨m, ®¸nh    Õt    gi¸k qu¶   thu n¨m 2000    ¬  ë  ùc hiÖn    Ön  trªnc s th   c¸c bi ph¸p  Ên  u   µn  µnh  µ  µn  ph ®Ê ho th v ho thµnh  îtmøc   ù   v  d to¸n ® îc giao  ¹     t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 91/1999/Q§­ BTC   µy  ng 29/12/1999 cña  é  ëng  é  µichÝnh;trong ®ã   Ëp    B tr BT      t trung ph©n  Ých  ét  è    t ms vÊn    ®Ò sau: ­ X¸c  nh  â sè  Òn thuÕ    ®Þ r   ti   n¨m 1999 chuyÓn sang;sè  ∙    îctrong   ® thu ®     n¨m 2000; sè  ån  ng, nªu  â    t ®ä   r nguyªn  ©n  µ  Ön  nh v bi ph¸p  ö  ý.Trªn c¬  ë  x l   s ®ã,    nh   è  x¸c ®Þ s ph¸tsinh    trong n¨m 2000; sè  ∙    ® thu  îc trong  ®  n¨m  µ  ù  vd kiÕn  è    s ph¸tsinhn¨m    2000 chuyÓn sang n¨m 2001.  ­  è   Õ     Þ gia  S thu gi¸tr   t¨ng ph¶i hoµn      ph¸tsinh    trong n¨m 2000; sè  ∙   ® hoµn cho    c¸c doanh nghiÖp trong n¨m    2000; dù  Õn  è    ki s ph¶ihoµn  ña      c n¨m 2000  chuyÓn  sang  n¨m 2001. ­ Ph ©n  Ých      t c¸c nguyªn nh©n    ng  n   Õt    t¸c®é ®Õ k qu¶  ùc hiÖn      th   thu n¨m 2000: t×nh  ×nh  ùc  Ön  víikÕ   ¹ch  i  íic¸c chØ     Ò     h th hi so    ho ®è v     tiªuv s¶n îng l  s¶n  È m   ñ  Õu, s¶n  Êtvµ    ô,gi¸thµnh,gi¸b¸n.. ph ch y   xu   tiªuth        . ­ Ph ©n  Ých    t ¶nh  ëng  ña  Õ   ,  Ýnh  h c ch ®é ch s¸ch bæ     sung,söa  æi  i    ® ®è víi ån      a  µn.  ngu thu trªn®Þ b 1.1­Khu  ùc    v doanh  nghiÖp  µ   íc: Nh n ­  ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  N ch t h s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c c¸c  doanh  nghiÖp,   ®¸nh    ×nh  ×nh  èn    µis¶n,c«ng  î,biÕn  ng    gi¸t h v ­t     n  ®é t¨nggi¶m  Ò   v nguyªn gi¸    tµis¶n  è  nh    è  îng    ng    Òn ¬ng      c ®Þ ­ S l lao ®é ­ Ti l ­ Doanh thu    ­ Chi  Ý     ph s¶n xuÊt ­ C¸c  nh     ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ët­ T×nh  ×nh    k thu     h s¶n  Êt vµ    ô    xu   tiªuth s¶n phÈ m   ñ  Õu­  îi ch y L   Ën  ùc hiÖn  µ    nhu th   v c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch.  6
 4. ­  ©n   Ých, ®¸nh    Õt  Ph t   gi¸k qu¶  c«ng    chøc  t¸c tæ  qu¶n  ý thu  µ  ×nh  l  vt h×nh  ùc hiÖn  th   quy  ×nh nghiÖp  ô  tr   v qu¶n  ýthuÕ. Nh÷ng  ã  l    kh kh¨n vµ  Ën    thu lîtrongn¨m    i   2000,kh¶    n¨ng    iÓntrong n¨m  ph¸ttr     2001  µ    v c¸cn¨m  Õp theo. ti   1.2­Khu  ùc    v c«ng  ¬ng  th nghiÖp,dÞch  ô  µiquèc    v ngo   doanh: a) Qu¶n  ý thu  i  íic¸c  i  îng  ép  Õ   l  ®è v   ®è t n thu GTGT  theo  ¬ng  ph ph¸p  khÊu  õ: tr ­ §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ýnh  Õ  µ      gi¸t h th   t thu v kª khai,nép  Õ  ña      thu c c¸c ®¬n  Þ. v ­BiÕn  ng  Ò   è îng ®èi t ng qu¶n  ýn¨m    ®é v s l    î   l  2000  víi so   n¨m  1999. b) Qu¶n  ýthu ®èi víi   i t ng nép  Õ    l         ®è  î   c¸c thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p trùc    tiÕp:   ­ Th«ng    qua  c«ng    ¨ng  ý  Êp  sè  Õ, ®¸nh    t¸c® k c m∙  thu   gi¸møc    ®é qu¶n  ý l  thu vÒ   é:sè  é  ∙  ùc hiÖn      h   h ® th   kª khai®¨ng  ý  Õ  µ  îccÊp  sè  Õ      k thu v ®   m∙  thu so víi è  é  ùc tÕ    h th   kinhdoanh;sè  é  ∙  îccÊp  ¨ng  ý  s     h®®   ® k kinh doanh.   ­ Møc     ®é qu¶n  ý vÒ   l   doanh  è  víidoanh  è  ùc  Õ  s so    s th t kinh  doanh:  T×nh  ×nh  khai,®iÒu  h kª    chØnh  doanh  è, gi¸trÞ gia t¨ng,thu  Ëp  Þu  s         nh ch thuÕ  µ  Õ  ña    i îng;møc     iÒu  v thu c c¸c ®è t   ®é ® chØnh  doanh  è, thuÕ  s  GTGT   vµ  Õ  i víi õng nhã m   Æt   µng. thu ®è     t  m h   1.3­Khu  ùc    v doanh  nghiÖp  ã  èn  u   nícngoµi: c v ®Ç t    ­ Tæng  è    s doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy phÐp, sè  Êy phÐp  Õt  Öu  ®®   gi     gi   h hi lùc,sè    Ó,sè    gi¶ith   cßn  Öu  ùc;trong ®ã:  è  ∙  i  µo  hi l     s ® ® v s¶n  Êt kinh doanh, xu       sè doanh nghiÖp  ang  ©y  ùng,sè  ® xd   doanh nghiÖp  a  iÓnkhai. ch tr   ­ Tæng   è    ng,    s lao ®é tæng  ü  Òn ¬ng, doanh      Ý   µ  Öu  qu ti l   thu,chiph v hi qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh. xu     ­ §¸nh    ©n  Ých  è    õc¸cnhµ  Çu,nhµ  Çu  ô    a  µn    gi¸,ph t s thu t     th   th ph trªn®Þ b ­® Æc   Ötlµc¸cnhµ  Çu  Çu  Ý.   bi       th d kh 1.4­Thu Õ   i víi ö  ông  t    ®è     d s ®Ê n«ng  nghiÖp: ­ Trªn  ¬  ë    é  Õ   ö  ông  t  c s sæ b thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  ¸nh    Õt    ® gi¸k qu¶ khaith¸cthªm  Ön  Ých  n   ¹n  Þu  Õ  µo    é  Õ; kÕt     di t ®Õ h ch thu v sæ b thu   qu¶    î thu n   thuÕ,gi¸thãc tÝnh  Õ... víi ù    µ   ícgiao.      thu   so    to¸nNh n   d ­ §èivíikhu  ùc       v doanh nghiÖp  µ   íc ph¶it¸chriªngc¸c chØ      Nh n         tiªutrªn thµnh  ét  Çn  µ  ã    Õtc¸cdoanh  m ph v c chiti     nghiÖp  iÓ m   ã  è    ín. ® c s thu l 1.5­Thu Õ   µ  t,tiÒn cho    t:   nh ®Ê     thuª®Ê ­ Tæng   îp  Ön  Ých  t  ∙  Ëp  é      h di t ®Ê ® l b ®Ó qu¶n  ýthu  víiquÜ   t    l  so    ®Ê ë trªn®Þa  µn    b qu¶n  ý.l ­Ph ©n  Ých  â theo c¸cchØ    t r     tiªu: +  è  S doanh  nghiÖp,diÖn  Ých  t  ang  ö  ông.   t ®Ê ® sd +  è   S doanh nghiÖp, diÖn  Ých  t  µ  Òn    t ®Ê v ti thuª ®Êt  ∙  a  µo    é    ® ® v sæ b thuÕ. +  è   S doanh  nghiÖp,diÖn  Ých  t  µ  Òn thuª®Êt    t ®Ê v ti     kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thu;yªu  Çu  ©n  Ých  â    c ph t r nguyªn  ©n  nh (do  a  ý  îp  ng  ch k h ®å thuª ®Êt, do      ®¬n  Þ  v kh«ng  ö  ông  Õt  Ön  Ých  µ    sd h di t v c¸cnguyªn nh©n    kh¸c). 7
 5. 1.6­C¸c  ån    õcÊp  t  µ  nhµ:   ngu thu t   ®Ê v b¸n  ­ §¸nh    ×nh  ×nh  î tiÒn cÊp  Òn  ö  ông  t.Ph ©n  Ých    ­   gi¸t h n    quy sd ®Ê   t c¸c tr êng  îp cè  ×nh  ©y  a  ©y    µ    Êtc¸cbiÖn  h t d d ch ú v ®Ò xu     ph¸p gi¶i     Õt. quy ­ §¸nh      gi¸¶nh  ëng  ña  Öc  h c vi ban  µnh  ét  è  Ýnh  h m s ch s¸ch nh»m   y   ®È nhanh  Õn ®é   Êp  Êy quyÒn  ë  ÷u  µ  ,quyÒn  ö  ông  t  :Ch Ýnh  ti   c gi   s h nh ë   sd ®Ê nh   s¸ch gi¶m    µ    gi¸nh chung    Óu    é,hç  î Òn cÊp  t  c ki c¨n h   tr ti   ®Ê cho    i t ng cã  c¸c®è  î   c«ng  íic¸ch  ¹ng, gi¶m  Òn  µ  v  m   ti nh theo  © m     th niªn c«ng    ña  bé  t¸cc c¸n  c«ng  nh©n  viªn, .lµm  . . cho    µ  gi¸nh gi¶m  thùc tÕ. so    1.7­C¸c  ån    Ý   Ö  Ý    a  µn:   ngu thu ph ­l ph trªn®Þ b ­ §¸nh    Õt    gi¸k qu¶  Öc  Êp  sè  Õ  vi c m∙  thu cho    n  Þ  ã  víiviÖc  c¸c ®¬ v c thu    t¨ngcêng    c«ng    t¸cqu¶n  ýthu nép  Ý  µ  Ö  Ý. l    ph v l ph ­  ×nh  ×nh  T h thu  ép  Ý   lÖ  Ý   ña  n ph ­  ph c c¸c  chøc  ña  tæ  c Trung  ng, ¬  tØnh, huyÖn,    êng  ã  phÝ     Ö  Ý: sè    è  îc phÐp    ¹   è    x∙,ph c thu  ­ l ph   thu,s ®   ®Ó l is , nép  ©n  ng s¸ch. 2/V Ò     ©n    ching s¸ch nhµ  íc:   n 2.1­V Ò     ©y  ùng  ¬    chix d c b¶n: TËp    trung tiÕn  µnh    Ðt,ph©n  ¹    h so¸tx   lo i toµn  é  b c¸c  ù    d ¸n, c«ng  ×nh  ña  Õ   ¹ch  u    n¨m  tr c k ho ®Ç t 2000  ña  c c¸c  é, B  ngµnh  µ    a  ¬ng;®¸nh    ×nh  ×nh  èil ng thùc hiÖn  th¸ng®Ç u   v c¸c®Þ ph   gi¸t h kh  î     6    n¨m, sè  èn  ∙    v ® thanh    th¸ng®Ç u   to¸n6    n¨m  i víi õng dù    ®è    t   ¸n,c«ng  ×nh;trªn tr    c¬  ë    ùc hiÖn  ö  ývèn  s ®ã th   x l  theo nguyªn t¾c:     ­ Bè   Ý vèn  íc h Õt    tr   tr   cho  ÷ng  ù    nh d ¸n,c«ng  ×nh  u     ôc  ô    tr ®Ç t ph v cho ph¸ttr Ónn«ng   i   nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng  th«n  (thuû lî  ª  iÒu),phßng  èng    i® ® ,   ch thiªntai nghiªncøu,c¶it¹o,  ,         s¶n  Êtgièng c©y,gièng con. xu         ­ Bè   Ý vèn    tr   cho  ù    ã m   vèn  i øng  ù    d ¸n nh A,  ®è   d ¸n ODA,    ù    µn  c¸c d ¸n ho thµnh n¨m  2000. ­ Kiªn quyÕt  nh      ®× ho∙n  µ  ¾t  v c gi¶m    ù    c¸c d ¸n,c«ng  ×nh  a    ñ tr ch ®ñ th   tôc ®Ç u  ; nh÷ng  ù  xÐt  Êy    t  d ¸n  th kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  hoÆc   a  ùc sù  Çn  ch th   c thiÕt. 2.2­§èivíic¸c kho¶n    ©y  ùng           chix d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh  tÕ      éi,c¸c c«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ, ®Ç u      iÓn ­ x∙h     tr   l        i   i nh   t ph¸ttr   n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,chit¸  ¹oquü  õng  ña  ©n     i   t r c ng s¸ch ®Þa   ¬ng  õ   ph t  c¸c nguån  giao  Òn  ö  ông  t,tiÒn    thu  quy sd ®Ê   thuª®Êt,tiÒn      b¸n  µ    éc  nh ë thu së  ÷u  µ   íc,thu  õ ho¹t®éng    è  Õn  Õt,thuÕ  ö  ông  t  h Nh n   t     xæ s ki thi   sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa,thuÕ  µinguyªn  õng;c¸c ®Þa   ¬ng  Çn  ¸nh    ô  Ó  tr     t  r    ph c ® gi¸c th kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  õng  th   t kho¶n      iÒu  µnh    thu ®Ó ® h chicho  ï hîp;tr ng  îp ph     ê h   thu kh«ng  tdù    × cÇn  iÒu    ®¹   to¸nth   ® chØnh gi¶m   ¬ng  chit øng, chØ  ùc hiÖn    th   chikhithùc tÕ  ã           c thu ®Ó tr¸nhnîkhèil ng kh«ng  ã  ån      î   c ngu thanh  to¸n. 2.3­§èivíi   ¬ng  ×nh,m ôc          ch c¸c tr   tiªu:Trªn c¬  ë  ù      s d to¸nkinh phÝ  ∙  îc   ®®  giao vµ  Õn    ùc hiÖn,c¬    ti ®é th     quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh m ôc    èc    ch tr   tiªuqu gia vµ    a   ¬ng  Çn  ¸nh    èil ng  c¸c ®Þ ph c ® gi¸kh  î c«ng  Öc  ùc hiÖn  n¨m  vi th   c¶  2000  (c¨n cø    tæng  møc  kinh  Ý   Ýnh  ñ  ph Ch ph giao  µ  v danh  ôc    ¬ng  ×nh m c¸c ch tr   m ôc    îcth«ng    ¸nh    ×nh  ×nh  ©n  tiªu®   b¸o,® gi¸t h ph bæ,  ång ghÐp  µ  Êp    l  v c ph¸t c¸c ch¬ng  ×nh m ôc    tr   tiªu) khèil ng  ;    î c«ng  Öc  µ  vi v kinh phÝ   ùc hiÖn  îc tõ   th   ®    khicã  ¬ng  ×nh m ôc    n   Õt    ch tr   tiªu®Õ h n¨m  2000    õ ®ã   Õn  Þ  ô  Ó  ®Ó t   ki ngh c th vÒ   ¬  Õ   c ch cho  ï hîp  µ  ã  ph   v c c¨n  lËp  ù  cø  d to¸n chithùc  Ön  ¬ng  ×nh    hi ch tr   n¨m  2001.Ph ©n  ¹ nh÷ng  ¬ng  ×nh m ôc    èc      lo i   ch tr   tiªuqu giaquan  äng tiÕp tôc tr      8
 6. gi÷l¹  ÷ng  ¬ng  ×nh m ôc      inh ; ch tr   tiªucßn  ¹chuyÓn  µo    êng  l  i v chith xuyªn cña      c¸c Bé, ®Þa  ¬ng.   ph 2.4­§èivíi         kho¶n    êng  c¸c chith xuyªn:C¨n  vµo  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch ® îc    giao ®Ç u     n¨m  µ    ån    îc ®Ó   ¹ chi,tiÕn    ùc hiÖn    Ö m   v c¸c ngu thu ®   l    i ®é th   c¸c nhi vô    ¸nh    ®Ó ® gi¸kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  n¨m  th   c¶  cho    íit×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  s¸tv   h th   c Bé, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ. §¸nh      n¨m  Çn  ©n  Ých  â    õ nguån    ph   v  gi¸chic¶  c ph t r chit   ng©n  s¸ch cÊp    µ    õc¸cnguån    îc®Ó   ¹theo chÕ       ph¸tv chit     thu ®   l   i   ®é quy  nh, ®Þ   trong ®ã   ©n  Ých  â  ¬  Êu    Ò   Òn ¬ng  Ó  tiÒn ¬ng      ph t r c c chiv ti l (k c¶  l t¨ng thªm),   c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  µ      ct ch  ¬ v c¸c kho¶n    ¾t  éc  Ých theo ¬ng  chib bu tr   l (b¶o  hiÓ m     éi, x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn,.. )c¸ckho¶n    ® .    , chinghiÖp  ô  v th ng  ê xuyªn vµ      c¸ckho¶n    t  ÊthoÆc   chi®é xu   kh«ng  ã  Ýnh  Êtth ng  ct ch   ê xuyªn   (mua  ¾ m,  öa  ÷a,. .®Ó   µm    tÝnh    è  Ýn¨m  s s ch .  l c¨n cø  ) to¸nb tr   2001. B­X © y   ù n g  d ù   d to¸n thu,chi g © n  s¸ch n h µ   íc   n n n¨ m  2001: I/ ô c  tiªu,  M  yªu c Ç u  ® è i víi  c«n g  t¸c © y  d ù n g    x dù  to¸n thu, c hi  g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2001: n 1/Yªu  Çu:   c  ­ X ©y  ùng  ù        ©n    d d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001  Çn  c qu¸n  iÖt tr   tt ng    ë chØ  o  ña  éi nghÞ  ®¹ c H   Trung  ng  Çn  ¬ l thø  (kho¸VIII     ôc    10    ) c¸c m ; tiªu, nhiÖ m   ô    iÓn kinh tÕ      éikÕ   ¹ch  n¨m  v ph¸ttr     ­ x∙h   ho 5  2001    ­ 2005  ña  µnh, c ng   ®Þa  ¬ng. ph ­ X ©y  ùng  ù    ©n    d d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001  ph¶it¸c®éng  Ých  ùc     t c t¹o m«i  êng    nh    tr æn ®Þ cho s¶n  Êt ­ kinh  xu     doanh  óc  y  th ®È s¶n  Êt kinh xu     doanh    iÓn,t¹onguån      nh, v÷ng  ¾c, t¨ngtÝch  ügãp  Çn   ph¸ttr     thu æn ®Þ   ch    lu   ph quan  äng tiÕp tôc cñng  è  tr      c kh¶  n¨ng  µ  Òm  ùccña  t  íct¹o®µ   v ti l   ®Ê n     cho  ícb  ph¸ttr Óncña     i   c¸cn¨m  Õp theo. ti     ­T¹o  ù    s chuyÓn  Õn  Ých  ùc  bi t c trongviÖc  ¬  Êu  ¹NSNN,  iÖt   Õt   c c l  i tr   ti   ®Ó kiÖm,  èng    Ý  i  «i víi Ön  µn  chøc  é  ch l∙ngph ® ®     ki to tæ  b m¸y,tinhgi¶n biªnchÕ         hµnh  Ýnh, c¸c c¬  ch     quan  §¶ng, Nhµ   íc,c¸c tæ    n     chøc  oµn  Ó, tËp  ® th   trung  t¨ng chi cho  u    ph¸ttr Ón,cho  ù     ®Ç t  i   s nghiÖp    ôc  ®µo   ¹o,khoa  äc  gi¸o d ­  t  h c«ng  Ö,  ¶m   ngh ® b¶o  kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m  ô  èc    th   nhi v qu phßng   ninh,c¶i ­an     thiÖn  thªm  ét  íc chÕ     Òn ¬ng, n©ng  m b  ®é ti l   cao  møc   cho    Õn  ü  ¨n  c¸c chi s trong lùcl ng vò     î   trang (qu©n  i,c«ng    Õ     î Êp    ®é   an),ch ®é tr  c cho  êicã  ng   c«ng  víi  c¸ch m¹ng, thùc hiÖn  ¬ng  ×nh xo¸ ®ãi gi¶m  Ìo,c¸c kho¶n  î Êp          ch tr       ngh     tr  c x∙ héithuéc NSNN.  ùc  Ön    éiho¸ m ét  ícquan  äng trong c¸c lÜnh  ùc      Th hi x∙h     b  tr      v gi¸odôc, y  Õ, v¨n    Ó  ôc  Ó      t   ho¸,th d th thao    ®Ó huy  ng  ®é thªm  ån  ùc ph¸t ngu l     tr Ón  µnh. i  ng ­ X ©y  ùng  ù      d d to¸nNSNN  ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   NSNN   µ    b¶n  íng  Én    µnh  Ët,thùc hiÖn  ng    v c¸c v¨n  h d thih lu     ®ó c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tæ  nhi v  h   chøc  th¶o  Ën  ©n  lu ng s¸ch,néidung  c¸o dù     b¸o    to¸nng©n    s¸ch,®¶m     b¶o        ¬  ë  Ýnh    ng    Çu  É u   Óu  c¸cc¨n cø,c s t to¸n®ó yªu c m bi vµ  êigian göib¸o c¸o. th       2/M ôc    tiªu: a) Dù       ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícph¶i® îcx©y  ùng    ¬  ë      n     d trªnc s c¸c chØ   tiªus¶n  Êt  kinh    xu ­  doanh, theo  ng    Ët  Õ   µ  Õ       ®ó c¸c Lu thu v ch ®é thu  Ön  hi 9
 7. hµnh, ®ång  êiph¶i tÝnh  n   Öc  Õp  ôc xö  ý c¸c víng  ¾ c     ùc   th     ®Õ vi ti t   l     m khi th   hiÖn    Ët  Õ   íi;thùc  Ön  y       ¬  Õ   ∙  c¸c Lu thu m   hi ®Ç ®ñ c¸c c ch ® ban  µnh  h nh»m   khuyÕn  Ých    iÓn s¶n  Êt ­ kinh doanh,t¨ngxuÊt khÈu, m ë   éng  Þ  kh ph¸ttr   xu             r th tr ng.Dù       Õ  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ê   to¸nthu thu xu     kh ph¶itÝnh  n     Õu  èthùc   ®Õ c¸cy t    hiÖn  Õn  ×nh tham    ti tr   gia AFTA   µ    v c¸c cam   Õt  èc  Õ  k qu t kh¸c cña  µ   íc;l   Nh n  ­ êng  íc sù  Õn  ng  Ò     ¶m   tr   bi ®é v gi¸,® b¶o  ù  d to¸n thu    t¨ng h¬n  víin¨m  íc,   so    tr   v÷ng  ¾c, tÝnh  ch   kh¶    thi cao. X ©y  ùng  ù      d d to¸nthu NSNN   n¨m 2001 ph¶i®¶m     b¶o  ï hîp víitèc ®é   ph         t¨ngtr ng    ë kinh tÕ,chØ  è      ¬  ë  Ých  ùc     s gi¸,trªnc s t c khaith¸cm äi  ån    µ     ngu thu v kÕt  îp  íic¸c biÖn  h v    ph¸p  èng  Êtthu,chèng  ch th     bu«n  Ëu  µ  l v gian  Ën  ¬ng  l th m¹i;phÊn  u     ®Ê møc  ng      ©n  ®é viªnthu ng s¸ch nhµ  ícchung  nícn¨m    n  c¶    2001  ®¹t18     ­19%   GDP;  so  møc      ©n  t¨ngthu ng s¸ch n¨m    2001    a  µn  n¨m   trªn®Þ b so  2000    èi Óu 10%. t¨ngt  thi   b)  ù   D to¸n chith ng      ê xuyªn  Çn  îc x©y  ùng    c ®  d ë møc   Çn  Õt,hîp  ý, c thi   l   tiÕtkiÖm;  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   ¬  Õ     th   th ® c ch qu¶n  ýtµichÝnh  ù trang tr¶i ét  è  l    t     ms ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã  theo  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ï ban  c thu  quy ®Þ c Th t Ch ph s   hµnh. TiÕp  ôc thùc hiÖn  tiªn®èi  íisù  t    u    v   nghiÖp    ôc  o  ¹o,khoa  äc  gi¸od ®µ t   h c«ng  Ö   ngh m«i  êng  tr theo  NghÞ   Õt Trung  ng  , ù  quy   ¬ II  nghiÖp      s v¨n ho¸ th«ng  tintheo    NghÞ   Õt  quy Trung  ng  u      iÓn n«ng  ¬ V,  tiªnph¸ttr   nghiÖp    ­ n«ng  th«n.  Thùc  Ön    hi xo¸ bao  Êp  õ ng©n  c t  s¸ch  µ  íc ®èi  íic¸c doanh  nh n   v    nghiÖp, c¸c    ho¹t®éng    nghiªn cøu    khoa  äc, y  Õ, ®µo  ¹o g ¾n   íiho¹t®éng  h  t  t  v    s¶n  Êt xu   kinh doanh  ña      c c¸c Tæng  c«ng      n  Þ  µy  ty,c¸c ®¬ v n ph¶itù trang tr¶i       kinh phÝ     ho¹t®éng    cho    ¹t®éng  ù  c¸c ho   s nghiÖp  õtr ng  îp  Æc   Öt theo  Õt  (tr   ê h ® bi   quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ). c Th t   ph §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  ôc       tr m tiªu:Thùc  Ön  ¾p   Õp    ¬ng  ×nh   hi s x c¸c ch tr   m ôc    èc    tiªuqu gia,chuyÓn  ét  è  ¬ng  ×nh m ôc    m s ch tr   tiªukh«ng cßn  µ ch¬ng  l  tr×nh  ôc    èc    µo  Ö m   ô    êng  m tiªuqu gia v nhi v chi th xuyªn  ña  ©n  c ng s¸ch  a   ®Þ ph¬ng. Dù  to¸n chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  éc  èn  ©n  thu v ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001  ph¶i x©y  ùng    d theo  íng:tËp  h   trung cho  ©y  ùng  Õt  Êu    x d kc c¸c c«ng  tr×nh h¹  Çng   t kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng sinh lêihoÆc      kh«ng  håi® îc vèn, trong thu          ®ã   tiªnvèn  u    cho    c¸cc«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  µ   ícvµ  a  ¬ng,vèn  tr     c Nh n   ®Þ ph   ®èi øng  cho    ù  sö  ông  èn  c¸c d ¸n  d v ODA   theo  Õn    ∙  ý  Õt,c¸c c«ng  ti ®é ® k k     tr×nh thuû  î phßng  èng  lò vµ  ¬ng  ×nh  t«ng    l i ch b∙o    ch tr bª  ho¸ kªnh  ¬ng  éi m n  ®ång. TËp    trung vèn    cho    c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp  Ï hoµn  µnh  a  µo  tr   ti s   th ®v sö  ông  d trong n¨m, bè  Ý tr¶nî vèn  ∙  îct¹m      tr       ® ®   øng  ÷ng  nh n¨m  íc,c¸c c«ng  tr     tr×nh chuyÓn  Õp  ã  Öu    ti c hi qu¶  õ n¨m  t  2000  chuyÓn  qua, sè  èn    v cßn  ¹ míi li     bè  Ýcho    tr   c¸cc«ng  ×nh míicã    iÒu  Ön  tr     ®ñ ® ki theo quy  nh.   ®Þ   Ng ©n  s¸ch c¸c cÊp  è  Ý dù     b tr   phßng  õ 3  5%   t  ­ tæng    ©n  ching s¸ch theo     qui ®Þnh  ¹    ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ. Bè   Ý c Ch ph   tr   bæ  sung  ü   ù  ÷tµichÝnh    Qu d tr     ë møc  Çn  Õthîp lý. c thi     c)C © n   i ng©n    ®è   s¸ch nhµ  íc:   n ­ Thu  Õ   µ  Ý   thu v ph ph¶i ®¶m     b¶o    êng  chi th xuyªn    ë møc   îp  ý,tiÕt h l    kiÖm   µ  ¶m   v® b¶o    î c¸c kho¶n  n   ¹n,tiÕp  ôc bè  Ý kinh  Ý   ùc tr¶n     ®Õ h   t   tr   ph th   hiÖn  iÒu  ® chØnh  Õ     Òn l ng; dµnh  û lÖ  Ých  ¸ng  Ých  ü cho    ch ®é ti  ¬   t   th ® t lu   chi ®Ç u      iÓn. tph¸ttr 10
 8. ­ Béi ching©n      s¸ch nhµ  íc ph¶it ng    n   ¬ øng  íikh¶  v  n¨ng vay  ¾c  ¾n   ch ch trong nícvµ      vay  ®∙ingoµiníc.Kh«ng    µnh,kh«ng  u       ph¸th   vay  ¬ng  ¹ingoµi th m    níc;h¹n  Õ     ch vay  ¾n  ¹n  ng h trong nícvíil∙suÊt cao    ï ®¾ p   éiching©n          i   ®Ó b   b    s¸ch  µ  íc.Møc   éi chikh«ng  nh n   b    qu¸    5% GDP  (kh«ng  Ó     k c¸c kho¶n vay  Ò   v cho vay  ¹ ) l i. d) §èivíi ©n       ng s¸ch cña  Ýnh  Òn  a  ¬ng    Êp:   ch quy ®Þ ph c¸cc ­ C«ng    Ëp  µ  Õt  nh   ù  t¸cl v quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  ña    Êp  Ýnh  c c¸c c ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph n¨m  2001 theo quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ  íc; nh n   ng©n s¸ch n¨m    2001  µ ng©n  l  s¸ch trong thêikú    nh        æn ®Þ (2000    ­ 2002),c¸c    cÊp  Ýnh  Òn  a   ¬ng  chøc  Ëp  ù  ch quy ®Þ ph tæ  l d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  ña  c cÊp  × nh  m ph¶itrªnc¬  ë  ån    îcx¸c®Þnh        s ngu thu ®     c¨n cø: +  û   Ö  ©n  T l ph chia c¸c nguån     thu  ÷a  ©n  gi ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îcæn   nh    ¬  ë  ûlÖ  ©n    ph ®   ®Þ trªnc s t   ph chiac¸cnguån    ñ ­    thu Th t íng Ch Ýnh  ñ  ∙    ph ® giao n¨m    2000. +  è     S bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung  ng    ©n  i  ©n    ¬ ®Ó c ®è ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng  Õu  ã) ® îctÝnh      víi (n c     t¨ng3% so    møc  ∙  ® giao n¨m    2000 (kh«ng bao  å m   g kho¶n    bæ sung  ã  ôc      cm tiªu, sung      Õt  ÷ng  ã  bæ ®Ó gi¶iquy nh kh kh¨n cña      n¨m 2000  µ  v kinh phÝ  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi).   th   ch ®é ti  ¬ m ­ Trong  ¹m    ån  ® îc x¸c ®Þnh      ph vingu thu      nh trªn,thùc hiÖn  Ëp  ù        l d to¸n ching©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  ¶m     ph ® b¶o  nguyªn t¾c:tæng        chikh«ng  îtqu¸ tæng  v    thu ng©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng,u      Ö m   ô    u      iÓn,   ph ®    tiªnc¸c nhi v chi®Ç tph¸ttr   bª t«ng ho¸  kªnh  ¬ng  éi ®ång,      ôc    o  ¹o,chikhoa  äc  m n  chigi¸o d ­ ®µ t     h c«ng  nghÖ  m«i  êng,c¶it¹ogièng  ©y,gièng  tr     c  con,chuyÓn  æi  ¬  Êu  ©y  ång,   ® c c c tr   vËt nu«i;u        î vèn      tiªnchitr¶n   vay (bao  å m   nî cña      g c¶    x∙), c«ng      i  chi t¸cxo¸ ®ã gi¶m  Ìo;chi hç  îc¶ithiÖn  µ    ngh     tr    nh ë cho  êi ho¹t®éng  ng     c¸ch  ¹ng  õ tr c m t   í  C¸ch  ¹ng  m th¸ng T¸m    n¨m 1945 theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/2000/Q§­ TTg  µy  ng cña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ  Th t Ch ph v Th«ng   híng  Én  è  t d s 63/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/6/2000 cña  é  µichÝnh;tr Öt®Ó   ÕtkiÖm    µnh  Ýnh,h¹n  Õ       BT   i  ti   chih ch   ch chi mua  ¾ m,  öa  ÷a  s s ch trang thiÕtbÞ.      TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý chicho  ét  è  ôc   ¬ng  t    c ch b tr     m sm tiªut øng  íi v  toµn  é  b hoÆc   ét  Çn  ét  è  m ph m s kho¶n  (thuÕ  ö  ông  t  thu  sd ®Ê n«ng nghiÖp  ®Ç u      iÓnn«ng  tph¸ttr   nghiÖp    ­ kinh tÕ    n«ng  th«n,tiÒn cho    t,sö  ông      thuª®Ê   d ®Êt    u    ¹ tÇng,. .nh  ¬  Õ   ©n  ®Ó ®Ç th   .  c ch ng ) s¸ch n¨m    2000. §Ó  khuyÕn  Ých    a   ¬ng  kh c¸c ®Þ ph t¨ng cêng    qu¶n  ý thu,tõ n¨m  l      2001  thùc  Ön  Ýnh  hi ch s¸ch  ëng  îtthu  th v  NSNN   i  íic¸c ®Þa   ¬ng  ®è v     ph thu  îtdù  v  to¸nthu thuÕ  Êt nhËp  Èu,thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  éi®Þa  µ  µng     xu   kh   tiªuth   bi   n  vh nhËp  Èu  kh (kh«ng  Ó   Õ    Þ gia t¨ng hµng  Ëp  Èu) theo    nh   k thu gi¸tr       nh kh   qui®Þ cña  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ  íc.Bé   µi chÝnh  Ï híng  Én  ô  Ó  nh n   T   s  d c th sau    ã  khi c quyÕt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.C¸c  ®Þ c Th t   ph   kho¶n  ëng  îtthu trªn® îc®Ç u    th v        t x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  d c s h  kinh tÕ    éicña  a  ¬ng,cÊp      x∙h   ®Þ ph   bæ sung  µ  ç  î v h tr  vèn cho  doanh  nghiÖp  µ   íc,bæ   Nh n   sung  kinh phÝ   ùc hiÖn    Ö m   ô    th   c¸c nhi v quan  äng,®ét  Êtph¸tsinhcña  a  ¬ng. tr   xu       ®Þ ph II/N h ÷ n g  n é i d u n g  c h ñ  y Õ u  c ñ a c« n g  t¸c l Ë p      d ù  to¸n thu, chi n g © n  s¸ch  h µ  n íc  n¨ m   n 2001: 1/V Ò     ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc:   n 11
 9. 1.1­Khu  ùc    v doanh  nghiÖp  µ   íc:Yªu  Çu  Nh n   c ph¶itÝnh    ô  Ó  i   to¸nc th ®è   víi õng  n  Þ    a  µn   t ®¬ v trªn®Þ b qu¶n  ý;   l   tæng  îp ph¶it¸chriªngphÇn  µn  khi h       ho thuÕ; thuÕ    Þ gia t¨ng kh©u  Ëp  Èu, t¸chriªngcña  n  Þ    gi¸tr       nh kh       ®¬ v s¶n  Êt xu   vµ  n  Þ  ®¬ v kinhdoanh.   1.1.1­V Ò   Õ    Þ gia t¨ng:TÝnh    thu gi¸tr       theo  Ët thuÕ  Lu   GTGT   µ      v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn, trong ®ã   ó    i víim ét  è  Õ     íibæ   h      ch ý ®è     s ch ®é m   sung  :Th«ng nh   t è   s 05/2000/TT­ BTC   µy  ng 12/01/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  khai c BT  h d kª    nép  Õ  i  íingµnh  iÖn, Th«ng   è: 10/2000/TT­ thu ®è v   ®   ts   BTC   µy10/02/2000 ng   cña  é   µi chÝnh  íng dÉn    BT  h  kª khainép  Õ    thu GTGT   i víihµng    ña    ®è     ho¸ c c¸c c¬  ë  s kinh doanh  Êt b¸n  ¹ c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc h¹ch    ô  éc ë      xu   t i    v tr     to¸nph thu   c¸c tØnh,thµnh  è    ph kh¸c xuÊt b¸n      qua  ilýb¸n  ng    ëng  ®¹     ®ó gi¸h hoa  ång,Th«ng  h   t sè    49/2000/TT/BTC  ngµy    31/05/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    Õt c BT  h d chiti   vÒ   Öc  öa  æi, bæ   vi s ®   sung  ét  è  m s danh  ôc  µng    Þch  ô  éc ®èi t m h ho¸,d v thu    ­ îng chÞu  Õ    thu GTGT   µ  Õ  Êt thuÕ  v thu su   GTGT   i víi ét  è  µng    Þch  ®è     m sh ho¸ d vô  µ  öa  æi,bæ   vs ®   sung  ét  è  m s quy  nh  Ò   Õ  ®Þ v thu GTGT.  M ét  è  s c¨n  ®Ó   Ýnh    Þ hµng  ãa, dÞch  ô  cø  t gi¸tr   h  v b¸n  chÞu  Õ  ra  thu GTGT   µ    Þ hµng  ãa, dÞch  ô  v gi¸tr   h  v mua   µi dïng  µo  ngo   v SXKD   µng  ãa, h h  dÞch  ô  Þu  Õ  v ch thu GTGT     Ëp dù  khil   to¸n: ­T×nh  ×nh    h s¶n  Êtkinhdoanh  xu     n¨m  2000  µ  v kh¶  n¨ng  n¨m  2001. ­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch    cø  k ho s¶n  Êt,kinh doanh  xu     n¨m 2001  ña    c c¸c doanh  nghiÖp. ­C¨n  vµo        cø  gi¸b¸n n¨m  2000  µ  Õu  ètrt   ù  Õn  vy t   î  d ki trongn¨m  gi¸   2001. ­ C¨n  vµo  nh    cø  ®Þ møc  kinh  Õ  ü  Ët cña  õng  t k thu   t doanh nghiÖp  îc ®  cÊp  ã  Èm quyÒn    Öt. c th   phª duy ­ C¨n  vµo  cø  quy  nh  Ò     ®Þ v c¸c kho¶n    Ý   îp  ý ® îc tÝnh  õ ®Ó   chi ph h l     tr   tÝnh    Ëp  Þu  Õ  thu nh ch thu theo LuËt thuÕ    Ëp      thu nh doanh nghiÖp. 1.1.2­V Ò   Õ    ô ® Æc   Öt:TÝnh    thu tiªuth   bi   theo Th«ng   è  t s 168/1998/TT­ BTC   µy  ng 21/12/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 84/1998/N§­   µy  CP ng 12/12/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt thuÕ    ô ® Æc   Öt.   tiªuth   bi   Riªng  Æt   µng  m h bia  ép, gi¸ tÝnh  Õ   ùc  Ön  h    thu th hi theo  C«ng v¨n  è  s 1752TC/TCT  µy  ng 09/5/2000  ña  é   µi chÝnh. Gi¸ tÝnh  Õ  c BT     thu TT§B  i  íi ®è v   biahép  îcx¸c®Þnh      ®   nh sau: Gi¸b¸n hµng  ®/lÝt)­     (    3.000  ®/lÝt)   ( Gi¸tÝnh  Õ    thu TT§B   = (®/lÝt) 1    Thu Õ   Êt(65%)  +   su   1.1.3­Thu Õ   µinguyªn:TÝnh    t    theo Th«ng    è  t s 153/1998/TT­ BTC   µy  ng 26/11/1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh  c BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 68/1998/N§­ CP   µy  ng 03/9/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õtthihµnh  ®Þ chi ti     Ph¸p  Önh  l thuÕ  µinguyªn (söa ® æi). t        1.1.4­ Thu Õ  thu nhËp  doanh  nghiÖp: TÝnh  theo Th«ng  t sè    99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 30/1998/ 12
 10. N§­CP   µy  ng 13/5/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët thuÕ  ®Þ chiti     Lu   thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp. Th«ng  sè    t 89/1999/TT­ BTC    µy  ng 16/7/1999  ña  c Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  T  h d th   quy  nh  Ò   Õ  i  íic¸c h×nh  ®Þ v thu ®è v     thøc  ®Ç u    ttheo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.      tn      i   ­ Yªu  Çu  ¶m   c ® b¶o  qu¶n  ý chÆt  Ï vµ  Ýnh  ù  l  ch   t d to¸n thuÕ     thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp SXKD   ã  iTrªn c¬  ë    nh    c l∙ .   s x¸c ®Þ c¸c yÕu  è chi phÝ   t    tæng  îp  ña  h c doanh  nghiÖp n¨m 2000, dù  Õn    Õu  è   ki c¸c y t  t¨ng,gi¶m    Ý    chiph n¨m  2001    Ýnh  Õ    Ëp  ®Ó t thu thu nh doanh  nghiÖp.Cô   Ó    th nh sau: ­ Chi phÝ     SXKD   Ëp dù    Êy theo  Æt   l   to¸nl   m b»ng  ý    qu IIn¨m  2000  ã  Ýnh  ct ®Õ n   ÕtkiÖm      Ý. ti   5% chiph   Riªng phÇn  Õ    Ëp      thu thu nh bæ sung: C¸c  ¬  ë  c s kinh doanh  ã    Ëp    c thu nh cao  × ngoµiviÖc  th     ph¶inép  Õ      thu thu nhËp  theo  Õ  Êt 32%,  Çn  thu su   ph thu  Ëp  nh cßn  ¹ n Õu  li   cao  ¬n  h 12%     Þ gi¸tr   vèn  ñ  ë  ÷u  Ön  ã  ¹ thêi®iÓ m   Õt    ch s h hi c t i     quy to¸nn¨m  × phÇn    Ëp    th   thu nh cao h¬n    ®ã ph¶inép  Õ    Ëp      thu thu nh bæ sung  íi Õ  Êt25%. v  thu su   1.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   1.2.1­Thu Õ     Þgiat¨ng:   gi¸tr     ­ Ph¬ng    ph¸p  Ýnh  Õ    Þ gia t¨ng theo  ¬ng  t thu gi¸tr       ph ph¸p  Êu  õ:t ng  kh tr  ¬ tùnh  i víi   ®è     doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ Thu Õ     GTGT   i  íinhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  íc ngoµithùc hiÖn  Õ   ®è v   th   th ph n       ch ®é   Õ     Öt Nam   th×  ép  Õ  k to¸n Vi     n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õquy  nh  ¹ kh tr   ®Þ ti   LuËt thuÕ    GTGT.  èivíinhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµikh«ng  ùc hiÖn  §   th   th ph n     th   chÕ     Õ   ®é k to¸n ViÖt Nam   ×  ép  Õ       th n thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Ýnh  ùc t tr   tiÕp theo  Th«ng   sè  t 169/1998/TT­ BTC,  µy  ng 22/12/1998  µ   v Th«ng   sè  t 95/1999/TT­ BTC,  µy  ng 06/8/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  1.2.2­ Thu Õ     thu  Ëp  nh doanh nghiÖp: V Ò   Õ   Êt, tÝnh    thu su   theo    quy ®Þnh  iÒu    iÒu  t¹  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt nam   µ  ® 38, ® 43  iLu ®Ç t    iVi   v kho¶n    3, ®iÒu    Ët thuÕ    Ëp  10,Lu   thu nh doanh  nghiÖp. Thu Õ     Ëp  thu nh doanh  nghiÖp  i víi µ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµi ®è    nh th   th ph n     thùc hiÖn  Õ     Õ     Öt Nam   Ýnh    ch ®é k to¸nVi   t theo  Th«ng   è    ts 99/ 1998/TT­ BTC.  §èivíinhµ  Çu  íc ngoµikh«ng  ã    cø      nh    Ëp  Þu     th n     c ®ñ c¨n  ®Ó x¸c ®Þ thu nh ch thuÕ  µ  v kh«ng  ùc hiÖn  Õ     Õ     Öt nam   ×  Õ  th   ch ®é k to¸nVi   th thu TNDN   îc x¸c ®   ®Þnh   theo  û  Ö      t l % trªn doanh thu  Ýnh  Õ   ña  õng  µnh  t thu c t ng nghÒ  kinh  doanh  quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t  i ts 169/1998/TT­BTC,  µy  ng 22/12/1998 vµ    Th«ng  tsè    95/1999/TT­ BTC,  µy  ng 06/8/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  1.2.3­§èivíi Òn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón:      ti     ®Ê   n  bi   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 179  1998/Q§­ BTC   µy  ng 24/02/1998  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µichÝnh  Ò   Öc  B t  v vi ban  µnh  h b¶n quy  nh  Ò   Òn thuª®Êt,m Æt   ­ ®Þ v ti       n íc,m Æt   Ón    ông  i víi   ×nh    bi ¸p d ®è     h c¸c thøc ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   ­ C¨n  vµo  Õt  nh  Ôn    cø  quy ®Þ mi gi¶m  Òn  ti thuª®Êt  ña    ¬    c c¸c c quan  ã  c thÈm  Òn  Êp  Êy phÐp  u  . quy c gi   ®Ç t ­  êi ®iÓ m   Ýnh  Òn  Th   t ti thuª ®Êt  µ thêi®iÓ m     l    doanh nghiÖp  îc bµn  ®  giao  t    ö  ông. Trêng  îp  a  µn  ®Ê ®Ó s d   h ch b giao  t  µ   ®Ê m doanh  nghiÖp  ∙  ö  ®s 13
 11. dông  t,th× thêi®iÓ m   Ýnh  Òn thuª®Êt  Ýnh  õ thêi®iÓ m   ®Ê       t ti     t t    doanh  nghiÖp  sö  ông  t. d ®Ê 1.2.4­Thu Õ     chuyÓn  nhËp  ña    chøc  thu  c c¸c tæ  kinh tÕ, c¸ nh©n  níc      ra    ngoµi:   Trong  êigian  ê  ùc hiÖn  th   ch th   theo  Ët  Lu §TNN   öa  æi, bæ   s®   sung, t¹m    thêitÝnh        to¸nnh sau:   ­ X¸c  nh    Ëp    ®Þ thu nh chuyÓn    ícngoµitheo  ra n     quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT    ­ Møc   Õ   Êt  îc ghi vµo  Êy  Ðp  u    do  ¬  thu su ®     gi ph ®Ç t c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp, sau    ã  ù  áa  Ën  ña  é   µi chÝnh  c  khic s th thu c B T   b»ng  b¶n, thuÕ  v¨n    suÊtthuÕ    chuyÓn  înhuËn    ícngoµicã  møc. l i ra n     3  +  èn  V ph¸p ®Þnh  n   tr ÖuUSD   Õ  Êt:7%   ®Õ 5  i   thu su   +  èn  V ph¸p ®Þnh  õtrªn5trUSD   n   íi     t      ®Õ d   10trUSD   Õ  Êt:5% thu su   +  èn  V ph¸p ®Þnh  õtrªn10      t     trUSD   ëlªn  Õ  Êt:3% tr    thu su   1.2.5­Thu Õ   i víi ¹t®éng    ®è       ho s¶n  Êtvµ  xu   khaith¸cdÇu  Ý:    kh C¨n  vµo  cø  s¶n îng thanh  l  to¸n,gi¸b¸n  Çu. Møc    ép  ©n     d   thu n ng s¸ch x¸c    ®Þnh    ¬  ë  û lÖ    ép  ©n  trªnc s t   thu n ng s¸ch nhµ  íctrªndoanh      n    thu theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh. h 1.3­ Thu Õ   i  íikhu  ùc    ®è v   v c«ng  ¬ng  th nghiÖp, dÞch  ô    v ngoµi quèc    doanh: 1.3.1­V Ò   é,c¬  ë    h   s s¶n  Êtkinhdoanh: xu     ­§èivíi   é        h kinhdoanh  è  nh: Rµ     ¹c¸ché  c¸c   c ®Þ   so¸tl     kinh doanh,® a    i     c¸c hé  a    Õ  µo  ch thu thu v qu¶n  ýthu thuÕ  l    m«n   µi.Trªn c¬  ë  è  é  b    s s h m«n   µivµ  b  c¸c bËc  Õ    thu m«n   µi dù  Õn  a  Õt    é  ã  a   iÓ m   b   ki ® h c¸c h c ®Þ ® kinh doanh  è    c ®Þnh  µo  Ýnh  Õ    Þgiat¨ngvµ  Õ    Ëp  vt thu gi¸tr       thu thu nh doanh  nghiÖp. ­ §èi víic¸c c«ng      Çn,         ty cæ ph c«ng    ty TNHH,  c«ng     ©n,  ty t nh HTX,    tæ s¶n  Êt:TÝnh    Õt®Õ n   õng  xu   chiti   t doanh nghiÖp, ® Æc   Öt lµ nh÷ng    bi     doanh  nghiÖp  ín. l 1.3.2­V Ò   Õ:  Ýnh    íng dÉn  ¹ Th«ng   è    thu  T nh h   t  i ts 84/1999/TT­ BTC   µy  ng 01/7/1999 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  ©y  ùng  ù      BT  h  xd d to¸nNSNN   n¨m 2000. 1.4­Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt: Ýnh    íng dÉn  ¹ Th«ng   è    t    xæ s ki thi   T nh h   t i ts 84/1999/TT­ BTC   µy  ng 01/7/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ©y  ùng  ù  c BT  h d x d d to¸nNSNN     n¨m 2000. 1.5­L Ö   Ý   íc b¹:Theo    ph tr     Th«ng   è  t s 28/2000/TT­ BTC   µy  ng 18/4/2000  cña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  BT  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 176/1999/N§­   µy  CP ng 21/12/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ö  Ý  ícb¹.   Ch ph v l ph tr   ­C¨n  tÝnh  Ö  Ý  ícb¹ lµgi¸tÝnh  Ö  Ý  ícb¹ vµ  ûlÖ    cø  l ph tr         l ph tr     t   (%)  Ö  Ý  l ph tr cb¹. í  ­ Gi¸tÝnh  Ö  Ý  ícb¹ lµgi¸trÞtµis¶n  Þu  Ö  Ý  ícb¹ theo gi¸thÞ     l ph tr             ch l ph tr        tr ng  ê trong níct¹ thêi®iÓ m   Ýnh  Ö  Ý  ícb¹.       i t l ph tr   ­Tû  Ö    l (%)  Ö  Ý  ícb¹ nh  l ph tr     sau: +  µ, ®Êt:1%. Nh     14
 12. +  µu,thuyÒn:1%.  T    Riªng tµu ®¸nh    bê     c¸xa  0,5%. +  t«,xe  ¾n  ¤    g m¸y,sóng    óng  Ó    s¨n,s th thao  2%.  Riªng xe    m¸y  ¨ng  ý, ® k  nép  Ö  Ý  ícb¹ t¹ ViÖtNam   Çn  2  ë®i:1%. l ph tr       i   l thø  tr     1.6­ Thu Õ  chuyÓn  quyÒn  sö  dông  ®Êt: T heo  NghÞ  ®Þnh  sè  19/2000/N§­   µy  CP ng 08/06/2000  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    Õtthihµnh  c Ch ph h d chiti     LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët thuÕ  m s® c Lu   chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt. 1.7­Thu  Ý  µ  Ö  Ý:   ph v l ph ­ TÝnh    thu  i  íitÊtc¶    ¹  Ý   µ  Ö  Ý     a   µn  ®è v     c¸c lo iph v l ph trªn®Þ b qu¶n  ý, l  tæng  îp riªngphÝ­lÖ  Ý  h    ph Trung  ng,tØnh  µnh  è,huyÖn    ¬  th ph   x∙qu¶n  ý. l ­ TÝnh    Õt®èi  íitÊtc¶    ¹  Ý     Ö  Ý   ã  è    chi ti   v     c¸c lo iph ­ l ph c s thu  Õm   û chi t  tränglín.   ­ LËp  ù      Õt®èi  íitõng  ¹  Ý, lÖ  Ý: sè    Ý, lÖ  Ý;   d to¸nchiti   v  lo iph   ph   thu ph   ph   sè  îc ®Ó   ¹ chiphÝ   ®  li     qu¶n  ýthu,chiphÝ   ùc hiÖn  Öm   ô  îc giao;sè  l      th   nhi v®    nép NSNN     Ýnh    ©n  i NSNN. ®Ó t thu c ®è   1.8­§èivíi Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨nghµng       thu xu     nh kh   gi¸tr       nhËp  Èu,thuÕ    ô ® Æc   Ötdo    kh   tiªuth   bi   H¶i quan  thu: C¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  ña  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ®Þ c Lu thu xu     nh kh (söa  æi, bæ   ®   sung),LuËt  Õ    ô  Æc   Öt vµ  Ët  Õ    Þ gia   thu tiªuth ® bi   Lu thu gi¸tr     t¨ng,.  µ  ×nh  ×nh  .v t . h kinh doanh  Êt nhËp  Èu, c¬    xu   kh   quan    H¶i quan  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   èihîp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  µ    a   ¬ng  Ëp  ù    ph         ng c li   v c¸c ®Þ ph l d to¸n thu  Õ  Ëp  Èu, thuÕ  Êt khÈu, thuÕ    ô  Æc   Öt,thuÕ    Þ thu nh kh   xu     tiªuth ® bi   gi¸tr   gia t¨ng hµng  Ëp  Èu  µ    nh kh v c¸c kho¶n thu  ªnquan  n   ¹t®éng  Êt li   ®Õ ho   xu   nhËp  Èu. kh 1.9­ §èi víic¸c kho¶n         thu vay  î vµ  Ön  îngoµi níc:C¨n  vµo    n   vi tr     cø  c¸c HiÖp  nh,  ®Þ cam   Õt  ∙  ý  µ    iÒu  k ® k v c¸c ® kho¶n  öa  æi, bæ   s®   sung  Õu  ã), (n c   c¨n cø  µo  Õn ®é   ùc hiÖn    ù    Ëp dù        v ti   th   c¸cd ¸n l   to¸nthu vay  îvµ  Ön  î µi n   vi tr  ngo   níc chi tiÕttheo  õng  ù  theo  õng  n  Þ   é,  µnh  µ  a   ¬ng  µ      t d ¸n  t ®¬ v B ng v ®Þ ph v ph©n  â m ôc  ch  ö  ông:chi®Ç u      iÓn,chith ng  r  ®Ý s d    tph¸ttr     ê xuyªn. 2/V Ò     ©n    ching s¸ch nhµ  íc:   n C¸c  é,  ¬  B c quan  trung  ng, c¸c ®¬n  Þ  ù  ¬   v d to¸n ng©n    s¸ch c¸c cÊp  Ëp     l dù to¸n ching©n     s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2001 ph¶itrong ph¹m    è  Óm     îc     vis ki tra®   th«ng      ¬  ë  Õ   ,  nh  b¸o;trªnc s ch ®é ®Þ møc      chitiªutheo qui®Þnh, c¨n cø  èil        kh  ­ îng nhiÖ m   ô  îcgiao,tËp    v®    trung kinh phÝ  è  Ý cho  ÷ng  Ö m   ô      b tr   nh nhi v quan  träng  ñ  Õu,  iÖt®Ó   Õt kiÖm   èng    Ý.  ©y   ùng  ù   ch y tr   ti   ch l∙ng ph X d d to¸n chi    ng©n  s¸ch n¨m    2001,tõng  Ünh  ùc,tõng  é, c¬    l v  B   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng      ph ph¶itiÕp  ôc qu¸n  iÖtchñ  ¬ng    éiho¸.K Õt  îp nguån  ùc NSNN   µ      t  tr   tr x∙ h     h  l  v c¸c nguån  ùc huy  ng  l  ®é kh¸c cña    éi theo  Õ       x∙ h   ch ®é quy  nh    ùc  Ön  ®Þ ®Ó th hi nhiÖ m   ô  ña  õng  Ünh  ùc,®¬n  Þ  îctèth¬n.Cô   Ó  i víi ét  è  Ünh  vc t l v  v®     th ®è     m sl vùc  ñ  Õu    ch y nh sau: 2.1­§èivíi   u      iÓn:       ®Ç tph¸ttr   chi 2.1.1­Chi ®Ç u       tXDCB: Vèn  NSNN   chØ  u    ®Ç t cho   c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬  ë  tr ht c s kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng sinh lêi µ      kh«ng    åi® îcvèn.Bè  Ýchi®Ç u    ©y  ùng  ¬  v thu h       tr     tx d c b¶n  Ëp  t trung ph¶i®¶m       b¶o  ×nh tù sau:u    è  Ýc¸cc«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  tr       tiªnb tr     tr     c 15
 13. Nhµ   ícvµ  ña  a  ¬ng;c¸cc«ng  ×nh thuû  î  n   c ®Þ ph    tr   l iphßng  èng  , ch thiªntai     ; c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp  Ï hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  tr   ti s   th ® v sd trong n¨m    2001, c¸c    c«ng  ×nh chuyÓn  Õp cã  Öu  tr   ti   hi qu¶  õn¨m  t  2000  chuyÓn qua;bè  Ý®ñ   èn    tr   v ®èi øng    cho    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ngu v ODA;  è  Ý vèn  ùc hiÖn  ­ b tr   th   ch ¬ng  ×nh bª  tr   t«ng    ho¸ kªnh  ¬ng  éi®ång; hoµn    è  èn  ∙  îct¹m  m n    tr¶s v ® ®   øng  õ t  c¸c n¨m  íc;bè  Ý vèn    tr   tr   cho  èi l ng  u    ©y  ùng  ¬  kh  î ®Ç t x d c b¶n  ∙  ùc  Ön  ® th hi trong n¨m  2000  a  ã  ån  ch c ngu thanh  to¸n;sè  èn    v cßn  ¹  íi bè  Ý cho    l i   tr   m c¸c c«ng  ×nh míicã  Öu  tr     hi qu¶  µ  Êp v c b¸ch,trong ®ã   i víi     ®è     c«ng  ×nh nhã m     tr   C ph¶i ®¶m     b¶o  µnh    d trªn70%  cho    c¸c c«ng  ×nh  tr chuyÓn  Õp;nh÷ng  ti   c«ng  tr×nh  ëi c«ng  íi bè  Ý vèn    µn  µnh  kh   m   tr   ®Ó ho th trong  êih¹n  th   kh«ng  qu¸    2 n¨m. C¸c  c«ng  ×nh ® îcbè  Ývèn  tr     tr   n¨m  2001  ph¶icã    ñ tôc®Ç u      ®ñ th     tXDCB   vµ  îcduyÖt tr cth¸ng10/2000. ®    í      §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ nguån        ¸n  tt   vay  Ò   v cho  vay  ¹ th×  ñ  ù  ph¶i li  ch d ¸n    chñ  ng  ù thu  Õp  èn  i  ®é t  x v ®è øng  cho  ï hîp víinéidung  Öp  nh  ∙  ý  ph         hi ®Þ ®k kÕt  µ    v c¸c quy  Õ   µichÝnh  ch t   trong  íc ®Ó   n  kh«ng ¶nh  ëng  n   Õn    h ®Õ ti ®é thùc hiÖn  ù    d ¸n. ­ TiÕp  ôc bè  Ý ®Ç u    ël¹ cho  µnh  Çu  Ý  õ lînhuËn    t   tr   ttr     i ng d kh t     i sau  Õ  thu phÇn  Öt Nam   îc hëng  õ Liªn doanh  Çu  Ý  Öt ­ X«  Vi   ®  t    d kh Vi     theo  quy  nh   ®Þ cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph ­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý vèn  u       t    c ch b tr   ®Ç t cho    c¸c c«ng  ×nh  Õt  tr k cÊu  ¹ tÇng  h  kinh tÕ      éi,c¸c c«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ    ­ x∙h     tr   l        i   i nh ë, ®Ç u      tcho  n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,trong ®ã   ó  äng c¶it¹ogièng  Ët     ch tr       v  nu«i,c©y  ång;t¸  ¹oquü  õng  ña  ©n    tr  i   t r c ng s¸ch ®Þa   ¬ng  õ c¸c nguån:thu   ph t       giao quyÒn  ö  ông  t,tiÒn thuª®Êt,thu tõ xæ   è  Õn  Õt,   Òn b¸n    sd ®Ê            s ki thi   ti   thu nhµ    éc  ë  ÷u  µ   íc,thu  Õ  ö  ông  t  ë thu s h Nh n   thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp, thuÕ  µi   t  nguyªn rõng,.       .nh n¨m  . 2000. ­ TiÕp  ôcthùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý chithùc hiÖn    ù    Ò     iÓn   t    c ch b tr       c¸c d ¸n v ph¸ttr   h¹ tÇng    kinh tÕ      éitõ nguån    Õ  µinguyªn nícthuû  iÖn, chi®Ç u     ­ x∙h     thu thu t      ®    t trël¹ cho         i c¸c khu  ùc  v kinh tÕ  öa  Èu  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt    c kh ® ®   t Ch ph quy ®Þnh.   2.1.2­§èivíi   ç  î       h tr  chi s¶n  Êtkinh doanh: xu       ­  Ëp  T trung  ç  îcho  h tr  s¶n  Êt m ét  è  xu   s s¶n  È m   äng  iÓ m,  µnh  ph tr ® ng träng ®iÓ m;  ç  î èn    h tr  v cho    c¸c doanh nghiÖp  µm  cã  Öu  l ¨n  hi qu¶, lµm  µng    h xuÊt khÈu, hç  î Öc  ×m  Õm   ë   éng  Þ  êng, tiªuthô      tr  vi t ki mr th tr     s¶n  È m   µng  ph h ho¸ nhÊt lµn«ng       s¶n.    ç  î   ¹ovµ  ­H tr  t   s¶n  Êtgièng c©y,gièng con. c¶i xu         ­ Chi hç  î i  íiho¹t®éng      tr  ®è v     c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp c«ng  ch  µ   è  Ýms thu kh«ng  ﮾ p       Ý, ® îchç  î   b  ®ñ chiph     tr  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.1.3­Chi bï chªnh  Öch    Êt cho       l l∙ su   i vay  Ýn  ông  u     td ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc thùc  Ön  n  hi theo c¸c Th«ng   sè  t 43/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/5/2000,  Th«ng   è  t s 53/2000/TT­ BTC   µy  ng 06/6/2000,Th«ng   è  TC/TCNH   µy    t s 59  ng 27/9/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  2.1.4­§èivíi   ù  ÷nhµ  íc:c¨n cø  µo  Öm   ô  ù  ÷nhµ  íc® îc       d tr   chi n     v nhi v d tr   n    giao,c¸cngµnh,c¸c®¬n  Þ  ã        v c tr¸chnhiÖm  ¸nh      nh    ® gi¸x¸c®Þ møc  ù  ÷cña  d tr   ngµnh,®¬n  Þ  n     v ®Õ 31/12/2000;dù  Õn    ki møc    bæ sung  ù  ÷tõng  ¹  µng  d tr   lo ih 16
 14. ho¸,vËt tvµ  ©y  ùng  ù      ù  ÷nhµ  ícchib¶o       x d d to¸nchid tr   n   qu¶n  µng    ù  ÷ h ho¸ d tr   cña  µnh,cña  n  Þ  ng   ®¬ v n¨m  2001. 2.2­§èivíi   î     Æt   µng  Ýnh        tr  c¸cm chi gi¸ h ch s¸ch:   ­ C¸c    kho¶n    î   î ícc¸c m Æt   µng  Ýnh  chitr  tr      gi¸, c h ch s¸ch ®èi víi Òn  ói      mi n  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   îc tÝnh  CP ®   to¸n theo    Th«ng   ªn t li   Bé   è  s 11/1998/TT­   LB/ BTM­  UBDTMN­  BTC­ BKH§T   µy  ng 31/7/1998.§èivíi      chi trîgi¸thu      mua   n«ng  s¶n cho    a   ¬ng, cÇn  c¸c ®Þ ph   tæng  Õt    iÒu  k ®Ó ® chØnh  Ýnh  ch s¸ch cho  ïhîp.   ph   ­ C¸c    kho¶n    î   ÷ gièng  èc,trî   chÝ, nhµ  Êt b¶n,trî   chitr  gi   gi¸ g     b¸o  gi¸   xu     gi¸ ®iÖn ¶nh,.   ùc hiÖn  .th   . theo  Õ     Ön  µnh. C¸c  é, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  ch ®é hi h   B  ph   v cÇn  Ýnh    ü    î     ¬  ë    nh  â  è îng,gi¸thµnh,chiphÝ  t to¸nk chitr  trªnc s x¸c ®Þ gi¸ rsl        vËn chuyÓn, møc   î   ô  Ó    tr  c th cho  õng  Æt   µng  gi¸ t m h theo  ng  Õ       ®ó ch ®é quy ®Þnh. 2.3­§èivíi   µnh  Ýnh  ù       h chi ch s nghiÖp:   ­ TiÕp  ôcbè  Ýkinh phÝ    ù    t   tr     chis nghiÖp    ôc    o  ¹ovµ  gi¸od ­ ®µ t   khoa  äc h c«ng  Ö   ngh m«i  êng  tr theo NghÞ   Õt Trung  ng  ; i víi ©n    quy   ¬ II ®è       ng s¸ch nhµ  ­   n íctrªnph¹m    µn  èc:Bè   Ý chi(bao  å m   chi®Ç u  ,chith ng     vito qu   tr     g c¶    t    ê xuyªn,   chitõ nguån  Ön  î vay  î,chitiÒn l ng       vi tr   , n     ¬ t¨ng thªm,. .cho    Ünh  ùc    .  ) c¸c l v gi¸o dôc    o  ¹on¨m  ­ ®µ t   2001  tmøc  ®¹   15%;  Ünh  ùc  l v khoa  äc,c«ng  Ö   µ    h  ngh v m«i tr ng  t 2%   ê ®¹   tæng    chiNSNN,  i  «i  íiviÖc  iÒu  ® ® v  ® chØnh  ¬  Êu    cc chikhoa  häc  ¶m   ® b¶o  cÇu  Öu  yªu  hi qu¶,thiÕtthùc.§èivíilÜnh  ùc               v v¨n ho¸ th«ng    tin bè  Ýchitheo NghÞ   Õt Trung  ng  tr       quy   ¬ V. ­ Chi sù      nghiÖp  kinh tÕ  Çn  Ëp   c t trung vµo  ét  è  Ünh  ùc  äng t©m,    m sl v tr   then  èt;tõng  µnh, tõng  a   ¬ng  Çn  ã  ù  ch   ng   ®Þ ph c c s nghiªncøu, ®iÒu      chØnh  c¬  Êu    c chi b¶o  ¶m   ® yªu  Çu  Öu  c hi qu¶  cao  ãp  Çn  óc  y  ù  g ph th ®È s nghiÖp  kinhtÕ    iÓn.   ph¸ttr ­ Bè  Ýchisù    tr     nghiÖp  tÕ,thÓ  ôc  Ó  y    d th thao m ét    c¸ch hîp lý, ÕtkiÖm,         ti rµ so¸tchÆt  ÏnhiÖ m  ô,ch¬ng  ×nh ®Ó   ¶m      ch   v  tr   ® b¶o  ¹t®éng  Öu  ho   hi qu¶,bè    trÝ ®ñ     kinh  Ý     ùc  Ön    Ýnh  ph ®Ó th hi c¸c ch s¸ch  Õ     ∙  îc c¸c cÊp  ã  ch ®é ® ®     c thÈm  Òn  quy ban  µnh. h ­ Bè   Ý chihµnh  Ýnh    tr     ch (qu¶n  ýNhµ   íc,§¶ng, ®oµn  Ó):TÝnh    l  n    th   to¸n ®óng  nh  ®Þ møc   Õ         ch ®é chitiªutheo quy  nh,  iÖt®Ó   ÕtkiÖm   i  íi ®Þ tr   ti   ®è v   nh÷ng kho¶n      Õp kh¸ch,héinghÞ, ®oµn    oµn  µo,. . chinh ti        ra,® v . ­§èivíi ÷ng  Ö m  ô    ö  ông  õnguån  èn       nh nhi v chis d t  v vay,viÖn  î Çn    tr c ph¶i   lËp  ù      Õttheo  õng  ù    µ  Ýnh      è  èn  i øng  ña  Ýa  d to¸nchiti   t d ¸n v t to¸n®ñ s v ®è   c ph ViÖtNam     theo cam   Õt  µ  Õ       k v ch ®é quy  nh.®Þ ­ Kinh  Ý  ¹t®éng  ña    ù    ph ho   c c¸cs nghiÖp  khoa  äc,y  Õ,®µo  ¹ocña    h  t   t  c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc c¸c Bé   îch¹ch    µo    Ý  nh n      ®  to¸nv chiph s¶n  Êt­kinh xu     doanh  theo    nh  ¹  qui®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  th¸ng 4    CP ng 20    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ; tõ n¨m  c Ch ph     2001 kh«ng  è  Ý hç  î õ ng©n  b tr   tr   t s¸ch nhµ  íc   n  (trõtr ng  îp Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh).  ê h   t  ph quy   ­ N¨m     2001  Ïthùc hiÖn  s    chuyÓn  ét  è  n  Þ  ù  m s ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu sang  h×nh thøc  ù trang trang tr¶i t       kinh phÝ    theo  Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  quy ®Þ c Th t   phñ. 17
 15. ­ Trong    ×nh tÝnh    ù      ña    n  Þ  µnh  Ýnh, sù    qu¸ tr   to¸nd to¸nchic c¸c ®¬ v h ch   nghiÖp  ã  cÇn  c thu  b¸o  ®Çy       Ö m   ô    tõ c¸c nguån  phÝ,  c¸o  ®ñ c¸c nhi v chi      thu  lÖ  Ý  µ    ph v thu kh¸c® îc®Ó   ¹chitheo chÕ       nh  Ön  µnh.     l    i   ®é qui®Þ hi h 2.4­§èivíi   ùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc        th   chi c¸cch tr   tiªu: §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  ôc    èc    Õp  ôc bè  Ý kinh phÝ   µ       tr m tiªuqu gia:Ti t   tr     v thùc  Ön  ¬  Õ   hi c ch qu¶n  ý nh quy  nh   ¹  l  ®Þ t iQuy Õt  nh   ®Þ 38/2000/Q§­ TTg  ngµy  24/3/2000  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ  c Th t Ch ph v Th«ng   sè  t 41/2000/TT­BTC   ngµy 19/5/2000  ña  é   µi chÝnh. §èivíic¸c ch¬ng  ×nh m ôc    c BT         tr   tiªucßn  ¹ tõ l    i n¨m 2001  ph¶idù    µo    ©n    to¸nv ching s¸ch cña    é  µ  a  ¬ng.    c¸cB v ®Þ ph   III/T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1/ C¸c  é,  ¬  B c quan  µ  íc theo  nh n   chøc  n¨ng  îc ph©n  ®  c«ng ph¶i x©y    dùng    c¸c chØ    tiªukinh tÕ      éithuéc  Ünh  ùc  ô    ­ x∙h   l v ph tr¸chvµ    th«ng b¸o  Þp  k thêicho  é   µi chÝnh, c¸c Bé, c¬    BT        quan  trung ¬ng  µ    a   ¬ng  ícthêi   v c¸c ®Þ ph tr     ®iÓ m   Ëp  ù    ©n  l d to¸n ng s¸ch nhµ  íc ® îc quy  nh  ¹    b¶n  íng  Én    n    ®Þ t i v¨n  c¸c h d thihµnh  Ët  ©n    Lu ng s¸ch  µ  íc ®Ó   µm  ¬  ë  nh n   l c s cho  Öc  Ëp  ù  vi l d to¸n ng©n     s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001. 2/C¸c  é    B qu¶n  ých¬ng  ×nh m ôc    èc    µ    ¬ng  ×nh m ôc   l  tr   tiªuqu giav c¸cch tr   tiªu, íc th¸ng 9     tr   n¨m 2000  ph¶inghiªncøu  ×nh cÊp  ã  Èm   Òn  Õt      tr   c th quy quy ®Þnh:  ÷ng  ¬ng  ×nh  ôc     èc  nh ch tr m tiªuqu gia  Õp  ôc thùc  Ön  ti t   hi n¨m  2001,  nh÷ng  ¬ng  ×nh m ôc    õn¨m  ch tr   tiªut   2001 chuyÓn  µnh    ©n  th ching s¸ch cña      c¸c Bé, ®Þa  ¬ng    µm    bè  Ýdù    ©n    ph ®Ó l c¨n cø  tr   to¸nng s¸ch n¨m    2000. 3/C¸c  é, c¬    B   quan  trung ¬ng  µ  û     v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng    Th«ng   µy  µ  è  Óm     Ò   ù        ©n    ¬ c¨n cø  tn v s ki trav d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001  Bé  µichÝnh  do  T   th«ng    ùc hiÖn:híng dÉn, th«ng  b¸o th         b¸o  è  Óm     chøc  s ki tra,tæ  th¶o  Ën  µ  lu v tæng  îp  ù  h d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc nh n   n¨m 2001  theo ®óng  éidung    n  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 4/ Bé   µi chÝnh  Ï tæ    T  s   chøc  µm  Öc  íic¸c Bé,  ¬  l vi v     c quan trung  ng  µ  ¬v c¸c ®Þa   ¬ng      ph ®Ó th¶o  Ën  Ò   ù    ©n  lu v d to¸n ng s¸ch n¨m    2001 trong kho¶ng    thêigian gi÷a th¸ng8  n           ®Õ 15/9/2000 (lÞchlµm  Öc  ô  Ó  Ïth«ng        vi c th s   b¸o sau).  Sau    èc  éi phª  Öt  ù  khiQu h  duy d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2001, Bé    Tµi chÝnh  Ïtæ    s   chøc  µm  Öc  íic¸c Bé, c¬  l vi v       quan  trung ¬ng  µ    a   ­   v c¸c ®Þ ph ¬ng  Ò   ù    ©n  v d to¸nng s¸ch n¨m    2001  íckhitr×nh ChÝnh  ñ,Uû   tr       ph   ban  êng  Th vô  èc  éiph¬ng    ©n    ù    ©n  Qu h   ¸n ph bæ d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001. 5/ Tæng   ôc      c H¶i quan, Tæng   ôc    c Thu Õ   µ    ô,  ôc  ã  ªnquan  ã  v c¸c V C c li   c nhiÖ m   ô  íng  Én    ÕtTh«ng   µy  vh d chiti   t n cho    n  Þ  ùcthuéc    ùc c¸c ®¬ v tr   ®Ó th   hiÖn  µ  ©y  ùng, tæng  îp  ù  vx d   h d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ  íc thuéc  Ünh  nh n   l vùc  îcgiao. ®    V Ò   Óu  É u   Ëp vµ      ù        ©n  bi m l   b¸o c¸o d to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2001:   ­ §èivíi   é, c¬        B   quan  c¸c trung ¬ng  chøc  íng dÉn  i víi   n  Þ    tæ  h  ®è     ®¬ v c¸c trùcthuéc lËp vµ  c¸o lËp dù          b¸o      to¸nNSNN;    ¬  ë    trªnc s ®ã tæng  îp vµ      h   b¸o c¸o Bé   µichÝnh  ù    T  d to¸nNSNN  n¨m 2001  ña  é, c¬  c B   quan  trung ¬ng    theo  ng  ®ó híng  Én  Óu  É u   µ  êigian  d bi m v th   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    è  t s 103/1998/TT­ BTC   ngµy  18/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  18
 16. ­ §èi víic¸c ®Þa   ¬ng: § Ó          ph   tæng  îp,tr×nh  èc  éi dù  h  Qu h   to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch bao  å m   4  Êp  ©n    g c¶  c ng s¸ch (trung ¬ng, tØnh,huyÖn, x∙)tõ n¨m               2001, ®Ò     nghÞ   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph chØ   o  µ  íng  Én  ®¹ v h d chÝnh  Òn  a  ¬ng  Êp  íi Ëp  ù        ©n  quy ®Þ ph c d   d to¸nthu,ching l s¸ch ®Çy      ®ñ theo  c¸c biÓu  É u   ∙    m ® quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998   cña  é  µichÝnh  µ  BT  v tæng  îp dù        ©n  h   to¸nthu,ching s¸ch 2001  Êp    µ ¬ng    c x∙v t ® ¬ng  theo  É u   Óu  nh   Ìm  m bi ®Ý k th«ng   nµy    t ®Ó tæng  îp  h b¸o  c¸o  é   µi BT  chÝnh.§èivíi ÷ng  É u   Óu  c¸o vÒ   ù        ©n       nh m bi b¸o    d to¸nthu,ching s¸ch cña      c¸c tØnh, thµnh phè  ban hµnh kÌm theo Th«ng t è  103/1998/TT­  s BTC  ngµy  18/7/1998  ña  é   µi chÝnh    Þ     c BT  ®Ò ngh bæ sung  thªm  ét chØ     è  Öu c  tiªus li   quyÕt  to¸n n¨m    1999  ®èi víiPhô   ôc 1: BiÓu  è        i  íiPhô   ôc 6: (    l   s 1, 2, 7; ®è v   l   BiÓu  è            s 5,6,7,17,18) theo c¸cphô  ôc®Ýnh  Ìm.    l  k 6/Trong    ×nh x©y  ùng  ù    ©n    qu¸ tr   d d to¸nng s¸ch n¨m    2001  Õu  ã  ÷ng  n c nh chÝnh s¸ch chÕ     íiban  µnh,Bé  µichÝnh  Ïcã  íng dÉn    ®é m   h   T  s  h   th«ng      b¸o bæ sung    iÓnkhaithùc hiÖn,n Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c     Þ    é, ®Þa   khitr         c nh v  ®Ò ngh c¸cB   ph¬ng  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ö  ýkÞp  êi. ¸nh v B T   ®Ó x l   th   19
 17. d ù  to¸n thu n g © n  s¸ch x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n n¨ m  2 00 1  p §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung   Quy Õt    ¦TH  to¸n Dù     to¸n n¨m  2000 n¨m  2001 n¨m 1999 Tæng   thu I.  C¸c  kho¶n    ©n  thu ng s¸ch x∙hëng     100%: 1. C¸c  kho¶n  a  ©n  i  Ó  vµo  ch c ®è (k c¶  Kho  b¹c nhng   a  a  µo       Ý, lÖ phÝ v C§) ­Ph   ch ®    ãng  ãp  ña  ©n  ©n ­§ g c nh d    ­ Thu  õ quü  t  t  ®Ê c«ng  ch  µ  Ý v hoa  î c«ng  l i s¶n    ­Thu  õho¹t®éng  t    kinh tÕ  µ  ù    v s nghiÖp    ãng  ãp  ùnguyÖn ­§ g t     Ön  î ùctiÕp cña  ícngoµi ­Vi tr    tr   n     ­Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch n¨m  íc   tr    ­Thu  kh¸c 2. C¸c    kho¶n  ∙  ép  µo  ® n v Kho  ¹c nhµ  ícvµ  b  n  ® a  µo  ©n  i. v c ®è    Õ   ­Thu m«n  µi b    Ý, lÖ  Ý ­Ph   ph II  .C¸c  kho¶n  thu  ©n  ph chia theo  û lÖ      t   cho x∙: 1. C¸c  kho¶n  thu  ©n   ph chia  theo  û  Ö    tl% theo quy  nh    ®Þ chung    Õ   ö  ông  t  ­Thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp    Õ   ­Thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê    Õ   µ  t ­Thu nh ®Ê    Òn  ö  ông  t  ­Ti s d ®Ê    Õ   µi ­Thu t   nguyªn    Ö   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt ­L ph tr          ­ Thu Õ     ô  Æc   Öt ®èi  íihµng    tiªuth ® bi   v  ho¸ s¶n  Êttrong níc xu         ­Thu  kh¸c 2. C¸c  kho¶n  thu  ©n   ph chia  theo  û  Ö    tl% theo quy  nh  ña    ®Þ c tØnh  Õu  ã) (n c  ­ Thu Õ  VAT  kh«ng kÓ  VAT  hµng nhËp  khÈu  ­ Thu Õ  thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  kh«ng  Ó   k thu nhËp  cña c¸c ®¬n  vÞ  h¹ch to¸n toµn  ngµnh  ­ Thu Õ  thu  Ëp  i  íingêi cã  nh ®è v     thu  Ëp  nh cao 20
 18.    Õ   ­Thu chuyÓn    Ëp    ícngoµi thu nh ra n      ­Thu  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch  II   IC¸c  . kho¶n      thu bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn    îcÊp  ©n  i ­Tr   c ®è    îcÊp  ã  ôc  ­Tr   cm tiªu 21
 19. d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n n¨ m  2 00 1  p §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung   Quy Õt    ¦TH to¸n Dù     to¸n   n¨m  2000 n¨m 2001 n¨m 1999 Tæng  chi I.Chi  êng    th xuyªn: 1.Sù    nghiÖp    éi x∙h    u      Öc  µ  î Êp  ­H x∙, th«ivi v tr  c kh¸c    µ  ®¬n, trÎ å     ­Gi c«      c«i, m cøu  Õt 2.Sù    nghiÖp    ôc gi¸od   Trong  :     ®ã sinh ho¹tphÝ, phô  Êp      c 3.Sù    nghiÖp  tÕ y    Trong  :     ®ã sinh ho¹tphÝ, phô  Êp      c 4.Sù    nghiÖp      v¨n ho¸,th«ng  tin 5.Sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao 6.Sù    nghiÖp  kinhtÕ       ­SN giao th«ng        ­SN n«ng   ©m   û lî­h¶is¶n ­l ­thu        i      Þ  Ýnh ­SN th ch    ¬ng  ¹i,dÞch  ô ­Th m  v    ­C¸c  ù  s nghiÖp  kh¸c 7. Chi qu¶n lý Nhµ  níc,  §¶ng, ®oµn  thÓ,  chuyªn m«n    nghiÖp  ô v   Trong  :      ®ã ­Sinh  ¹tphÝ, phô  Êp ho     c            ­BHXH                         ­Ho¹t®éng  Ý:                ph                Qu¶n  ýNhµ   íc              +  l  n                 §¶ng              +                 M Æt   Ën tæ  èc              +  tr   qu                §oµn               +  Thanh      M niªnCS HC                Héi Phô  ÷  ÖtNam              +    n Vi                               Héi Cùu  Õn                           +    chi binh ViÖt     Nam                  Héi N«ng  ©n  ÖtNam                +    d Vi   8.Chi d©n  ©n  ùvÖ,  Ëttùan  µn    éi    qu t  tr     to x∙h 9.Chi kh¸c    II  .Chi  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n  (1) II   ù   ID phßng . (1)Ng ©n    s¸ch phêng    kh«ng  ã  c kho¶n    µy chin
 20. B i Ó u  c © n  ® è i d ù  to¸n n g © n  s¸ch x∙, Þ  tr Ê n,  th   p h ê n g  n¨ m  2 00 1 §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung    thu Dù   to¸n Néi dung    chi Dù   to¸n Tæng  è  s thu Tæng  è  s chi I.C¸c    kho¶n thu    ëng  x∙ h I.  C¸c  kho¶n    êng  chith xuyªn 100% II C¸c kho¶n thu ph©n  . II Chi ®Ç u      iÓn   .  tph¸ttr chiatheo tûlÖ      II   IThu    . bæ sung II   ù   ID phßng .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2