intTypePromotion=1

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  80/1999/TT­B T C   g µ y  29 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n H í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý ® è i víi c¸c lo¹i µi s¶ n q u ý  hi Õ m vi    t   v µ   h ø n g  c h Ø  c ã  gi¸ d o  K h o  b ¹ c N h µ   íc n h Ë n  g ö i v µ   c   n b ¶ o  q u ¶ n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 25/CP  µy  ng 5/4/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  Kho  ¹c Nhµ   íctrùcthuéc Bé   µi chÝnh; b  n      T    Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi qu¶n  ý ®èi  íic¸c  ¹  µis¶n  ý  Õ m   µ   l  v  lo it   qu hi v chøng chØ  ã    Kho  ¹c Nhµ   íc(KBNN)  Ën  öivµ  c gi¸do  b  n  nh g   b¶o  qu¶n    nh sau:  I­ ® è i tî ng, g u å n  t µi ¶ n q u ý  hi Õ m  v µ      n  s c h ø n g  c h Ø  c ã  gi¸ B N N  b ¶ o  q u ¶ n:   K 1/§èit ng b¶o     î   qu¶n:   KBNN   Ën  ÷ vµ  nh gi   b¶o  qu¶n    ¹  µis¶n  ý  Õ m   µ  c¸c lo i   t qu hi v chøng  chØ  ã  c gi¸theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  t n bao  å m:  g C¸c  ¹  µng, b¹c,kim  Ý  ý, lo iv    kh qu   ®¸  ý,cæ   Ët,b¶o  Ët quèc      Õu,tr¸phiÕu,tÝn  Õu,kú  Õu, qu   v   v  gia,cæ phi     i   phi   phi   c«ng  i . tr¸ .  . 2/Nguån  èc  µis¶n  ý  Õ m   µ    g t  qu hi v chøng  chØ  ã    KBNN   Ën    c gi¸do  nh b¶o qu¶n  bao  å m:  g ­ Do  ©n  µng  µ   íc,c¸cBé, Ngµnh  ùcthuéc Trung  ng  µ    ¬    Ng h Nh n       tr     ¬ v c¸cc quan chøc  n¨ng  ña  a   ¬ng  µn  c ®Þ ph b giao  cho  KBNN  theo Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph hoÆc   ña  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬  ­ Thuéc  ü  ù  ÷TµichÝnh  µ   ícdo    qu d tr     Nh n   Trung  ng  µ  ¬ v tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ qu¶n  ý. l  ­      ¬  Do c¸c c quan chøc n¨ng  ¾t  ÷ ®ang  ê  Õt  nh  ö  ý cña  b gi   ch quy ®Þ x l  cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy   ­TÞch      thu sung  ü  µ   íchoÆc   ∙    Ëp së  ÷u  µ   íc. qu Nh n   ® x¸cl   h Nh n   ­ Thuéc  ë  ÷u  îp ph¸p cña    ¬    sh h    c¸cc quan  µ   íc,®oµn  Ó    éivµ    Nh n   th x∙h   c¸ nh©n  öiKBNN   g  b¶o qu¶n,cÊtgi÷.     ­ C¸c  ¹  µis¶n  ý  Õ m   µ    lo i   t qu hi v chøng chØ  ã    c gi¸kh¸c Nhµ   íc giao      n  cho KBNN  qu¶n  ý. l  3/KBNN     kh«ng  Ën  nh b¶o  qu¶n    µis¶n  µ  c¸ct   v chøng  chØ  sau  y:  ®© ­Kh«ng    ph¶ilo¹ tµis¶n  ý  Õ m   µ      i qu hi v chøng  chØ  ã  c gi¸. ­LuËt ph¸p cÊ m         mua    µng  ÷. b¸n,t tr  
  2. 2 II­ × n h  thøc n h Ë n  b ¶ o  q u ¶ n:   H 1/ KBNN   Ën    nh b¶o qu¶n  µis¶n  ý  Õ m,  t  qu hi chøng chØ   ã    c gi¸theo  ói  t, gãi niªm    phong kh«ng qua  Óm   nh  è îng,träng l ng,chÊt l ng  ki ®Þ sl    î    î trong tr  ­ êng  îp: h  ­  µi s¶n  ý  Õ m,  T  qu hi chøng  chØ   ã    c¸c c¬  c gi¸do    quan  chøc n¨ng  : nh   C«ng    Ön  Ó m     an, Vi Ki s¸t,Thu Õ, H¶i quan, KiÓ m   ©m...b ¾t  ÷ ®∙  Ëp      l   gi   l biªn b¶n    ÷,t¹m  ÷vµ  ng  ãiniªm  thu gi   gi   ®ã g   phong  theo ®óng    quy  nh. ®Þ   ­ Tµi s¶n  ý  Õ m,     qu hi chøng chØ  ã    éc së  ÷u  îp ph¸p  ña    ¬  c gi¸thu   h h   c c¸c c quan  µ   íc,®oµn  Ó    éi vµ    ©n  öi KBNN   Nh n   th x∙ h   c¸ nh g  b¶o  qu¶n  kh«ng    yªu cÇu  Óm  nh  µ  îcKBNN   Êp  Ën. ki ®Þ v®  ch thu   2/ C¸c  êng  îp    tr h kh¸c,tr c khi KBNN   Ën    í    nh b¶o  qu¶n theo  ói  ãi niªm  t,  g phong,tµis¶n  ý  Õ m,     qu hi chøng  chØ  ã    c gi¸ph¶i® îckiÓm  nh  è îng,träng    ®Þ sl     l ng,chÊt l ng.ViÖc  Óm  nh  KBNN   î   î   ki ®Þ do  hoÆc   ¬  c quan  chøc n¨ng  ña  µ   c Nh nícthùc hiÖn  ã  ù      c s chøng  Õn  ña    é  ki c c¸n b KBNN   µ  ñ  ë  ÷u  µis¶n. v ch s h t     III­Tr × n h t ù giao, h Ë n  t µi ¶ n q u ý  hi Õ m  v µ      n  s c h ø n g  c h Ø  c ã  gi¸ (sau ® © y  g ä i c h u n g  l µ t µi ¶ n):  s   1/KBNN   Ën  µis¶n:   nh t     1.1­KiÓ m       Êy têtr ckhinhËn:   trac¸cgi     í       Khi göi,nép  µis¶n  µo     t  v KBNN,  bªn giao ph¶i cã    c«ng  v¨n  ®èi víic¬  (    quan, ®¬n  Þ, ®oµn  Ó) hoÆc   n  ®èivíic¸ nh©n)    öikÌm    v  th   ®¬ (       xin g   theo b¶ng  kª chitiÕthiÖn  Ëtgöivµ  å  ¬  Êy têcã  ªnquan  ïhîp víi ån  èc  ña      v     h s gi     li   ph       ngu g c tõng lo¹ tµis¶n;Cô   Ó:     i   th   a/§èivíi µis¶n  éc dù  ÷tµi Ýnh  µ   íc:       t thu   tr     ch Nh n   +  Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  Ëp  µis¶n  ý  Õ m   ®Þ c c c th quy v vi nh t   qu hi vµo  ü   ù  ÷tµichÝnh  µ   íc. Qu d tr     Nh n   +    Biªnb¶n  Óm  nh  è îng,trong l ng,chÊtl ng. ki ®Þ sl    î    î   b/§èivíi µis¶n  ¹m  ÷chê  ö  ýcña  ¬        t t gi   x l  c quan  ã  Èm  Òn: c th quy   +    Biªnb¶n    ÷tang vËt. thu gi      +    Biªnb¶n  Óm  nh  è îng,träng l ng,chÊtl ng (nÕu  ã). ki ®Þ sl    î    î   c  c/ §èi víitµis¶n  Þch        t thu  ép  ©n   n Ng s¸ch  µ   íc hoÆc   îc x¸c  Ëp Nh n   ®  l  quyÒn  ë  ÷u  µ   íc: s h Nh n   + Quy Õt  nh  ö  ýtÞch    ña  ¬  ®Þ x l  thu c c quan  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  Þch  c th quy v vi t thu tµis¶n.      +  Quy Õt  nh  ®Þ hoÆc     v¨n b¶n    Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ   íccña  Êp  ã  x¸cl   s h Nh n   cc thÈm  Òn. quy   + Biªn b¶n    ÷ hiÖn  Ët hoÆc   å  ¬    nh  ån  èc  ña  Ön    thu gi   v  h s x¸c ®Þ ngu g c hi vËt.   +    Biªnb¶n  Óm  nh  è îng,träng l ng,chÊtl ng (nÕu  ã). ki ®Þ sl    î    î   c 
  3. 3 d/ Tµi s¶n  Ng ©n   µng  µ   íc vµ    ¬     do  h Nh n   c¸c c quan chøc n¨ng  µn  b giao  cho  KBNN   b¶o  qu¶n:  + Biªn b¶n  µn    b giao gi÷a Ng ©n   µng  µ   íchoÆc   ¬      h Nh n   c quan  chøc  n¨ng  víi é  µichÝnh    T  B (KBNN).   +  å   ¬  èc    nh  â nguån  èc  µ  H s g x¸c®Þ r  g v nguyªn nh©n    ÷.   thu gi   +    Biªnb¶n  Óm  nh  è îng,träng l ng,chÊtl ng. ki ®Þ sl    î    î   +  C¸c  b¶ng  tæng  îp,hå  ¬  ö  ý(nÕu  ã). h   s x l  c  e/ Tµi s¶n  µ cæ   Ët cã    Þ lÞch  ö, v¨n    Ö   Ëtvµ         l   v   gi¸tr   s   ho¸,ngh thu   c¸c b¶o vËtquèc      gia: +    Biªnb¶n  Óm  nh  è îng,träng l ng,chÊtl ng,gi¸trÞ(nÕu  ã). ki ®Þ sl    î    î       c  +  å   ¬  Ò   ån  èc  ña  Ön  Ët. H s v ngu g c hi v   +  V¨n  b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao cho    KBNN   b¶o  qu¶n.   f/Tµi s¶n  éc  ë  ÷u  îp ph¸p  ña  ¬     thu s h h   c c quan  µ   íc,®oµn  Ó    éi Nh n   th x∙ h   vµ    ©n: C¸c  Êy têli   c¸nh   gi     ªnquan chøng minh  ån  èc  ngu g hoÆc   Òn  ë  ÷u  quy sh hîp ph¸p ®èi víi µis¶n.         t   1.2­NhËn  µi   t  s¶n:   a/ Nh Ën   µis¶n    t  kh«ng qua  Óm   nh,  ki ®Þ KBNN  ph¶i thùc  Ön    íc   hi c¸c b   sau:   ­§èivíi µis¶n  ¹m  ÷®ang  ê  ö  ýcña  ¬        t t gi   ch x l   c quan  ã  Èm  Òn: c th quy   +  Ó m         Ëy  ña  Ki tra®é tinc c niªm  phong,®¶m     b¶o niªm phong kh«ng  Þ  b m Êt,r¸ch,biÕn  ¹ng    Õu  èghitrªn®ã.      d c¸cy t      +  Ó m       Õu  è ghi trªnniªm  Ki trac¸c y t      phong  : Tªn  ¬  nh   c quan  öi,hä    g   tªn, ch÷  ý  ña  êi®ãng  ãiniªm  k c ng   g  phong  êigöi), µy  (ng     ng th¸ngn¨m  öi.     g. . +  èi chiÕu    Õu  è trªnniªm  §  c¸c y t    phong  íibiªn b¶n  v    thu  ÷,x¸c ®Þnh   gi     tõng  ãiniªm  g  phong  íp ®óng  íitõng  ô  Öc.C¬   kh   v  v vi   quan  öitµis¶n  ¹m  ÷ g   t gi   ph¶i®ãng  ãiniªm    g  phong riªngtõng vô  Öc.KBNN       vi   kh«ng  Ën  nh b¶o  qu¶n  µi t  s¶n  ña  Òu  ô  Öc  c nhi v vi trong m ét  ãiniªm    g  phong.  + KBNN   íng  Én,  h d chøng  Õn  êi göi tù  ng  ãi,niªm  ki ng     ®ã g  phong    c¸c hiÖn  Ët  öi theo  ng  v g  ®ó quy  nh.  ®Þ Trong  ãi niªm  g  phong ph¶i cã    biªn b¶n    giao nhËn  Ìm    k theo.   ­ §èi víitµis¶n  éc  ë  ÷u  îp        thu s h h ph¸p  ña    ¬  c c¸c c quan  µ   íc,®oµn  Nh n   thÓ,    éi,c¸  ©n   öi KBNN   x∙ h   nh g  b¶o  qu¶n kh«ng  yªu  Çu  Óm   nh   îc c ki ®Þ ®  KBNN   Êp  Ën: Ng êi göi ph¶i tù tay ®ãng  ãi vµ  ch thu           g   niªm  phong  ói  ãi tµi t,    g s¶n  ña  ×nh  íc khi® a  µo  cm tr     v trong hép    b¶o qu¶n  ïng  íib¶ng        c v  kª,biªn b¶n giao  Ën  µis¶n  ã  ù  íng  Én,  nh t  csh d gi¸m    ña  s¸tc KBNN.  KBNN   íng  Én  µ  h d v chøng  Õn  ki kh¸ch  µng  ù kho¸ (b»ng  h t    kho¸ cña    kh¸ch  µng) vµ  h   niªm  phong  bªn  µihép  µis¶n,giao nép  ngo   t      cho  KBNN   b¶o qu¶n.  ViÖc  öitµis¶n  g   kh«ng qua  Óm  nh, KBNN   ki ®Þ   kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm     vÒ   è îng,träng l ng,chÊt l ng tµis¶n  sl    î    î     trong gãiniªm     phong.N Õ u     KBNN   µm  l m Êt  Êu  d niªm  phong  trong qu¸ tr×nh b¶o       qu¶n,KBNN     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu   b/NhËn  µi   t  s¶n  qua  Óm  nh, KBNN   ki ®Þ   ph¶ithùc hiÖn    ícsau:     c¸cb    
  4. 4 ­ KiÓ m   nh  µis¶n:Tuú    ®Þ t    theo  çi  ¹  µis¶n    ùc hiÖn    ¬ng  m lo i   t ®Ó th   c¸c ph ph¸p kiÓm  nh      ®Þ nh xem,  ö,c©n, ®o,    m   õng hiÖn  Ët. th     soi,®Õ t   v  ­ §ãng  ãi,niªm    g  phong: Sau    ∙  Óm   nh,  µis¶n    khi® ki ®Þ t  ph¶i® îc ®ãng     gãiniªm    phong theo quy  nh.   ®Þ   §èivíi µis¶n  Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c Bé, Ngµnh  ùcthuéc Trung      t do  h Nh n       tr     ­ ¬ng  µ    ¬  v c¸c c quan  chøc n¨ng  ña  a   ¬ng  µn  c ®Þ ph b giao  cho KBNN  qu¶n  ý l  theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    ®Þ c Th t   ph hoÆc   ña  ñ  Þch  û   c Ch t U ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng; Tµi s¶n  îc xö  ýtÞch  sung  ¬   ®   l  thu  c«ng  ü; Tµi s¶n  µ cæ   Ët,b¶o  Ët quèc    îc Nhµ   íc giao  qu     l  v   v  gia ®   n  cho  KBNN   qu¶n  ý th×  Öc  ng  ãi,niªm  l  vi ®ã g  phong  µis¶n  Héi  ng  ã  t  do  ®å c chøc  n¨ng  kiÓm   nh  µis¶n  ùc hiÖn.Trªn niªm  ®Þ t  th       phong    â    ¹   ©n  ¹  Ön  ghir tªnlo iph, lo ihi vËt,sè îng,träng l ng,chÊt l ng,sè  Öu  õng  ãi,hép,tªn,ch÷  ý  êikiÓm    l   î    î   hi t g     k ng   ®Þnh, ngµy    th¸ngn¨m  ng  ãi.   ®ã g   1.3­LËp      biªnb¶n  giao nhËn:     Néi dung      biªnb¶n  giao nhËn    ph¶icã      Õu  èsau:   ®ñ c¸cy t    +  Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ  ã  µi   v c t  s¶n  öiKBNN   ®èivíi ¬  g  (     quan,®¬n  Þ). c   v  +  ä     H tªn,chøc  ô  êigöi(®èivíi ¬  v ng         quan,®¬n  Þ). c   v  +  ä     a   H tªn,®Þ chØ,  chøng minh   cña  êi göi hoÆc   êi ® îc uû  th ng     ng     quyÒn  ®èivíi   ©n). (     nhc¸   +  ä     êinhËn  ®¹i Ön  H tªnng   (  di KBNN).  +  Tªn  ¬  c quan,Héi ®ång  Óm  nh  µis¶n.    ki ®Þ t    + Tªn, lo¹   è îng,träng l ng,chÊt l ng,h×nh    is l   ,  î    î   d¸ng  bªn  µi cña  õng  ngo   t lo¹  µis¶n  i  t b¶o  qu¶n  ®èivíi µis¶n  (     t qua  Õm  nh);Tªn,lo¹   ×nh  ki ®Þ     ih, d¸ng    bªn ngoµi cña  õng  ¹  µis¶n  ®èivíitµis¶n    t lo i   t (     kh«ng qua  Óm   nh);Tªn,lo¹   ki ®Þ    i , m Ö nh     è      ®èivíi gi¸, sª ri(     s chøng  chØ  ã    c gi¸) . +  ×nh  H thøc nhËn  ÷,b¶o    gi   qu¶n  µi t  s¶n..  . +  µy  Ng th¸ngn¨m, ®Þa  iÓ m   Ëp biªnb¶n.     ® l      Biªn b¶n    giao  Ën  nh ph¶i ® îc lËp  µnh  b¶n: Ng êi göi gi÷ 1     th 4          b¶n, lµm    chøng  õgiao nhËn;1  t      b¶n  öikÕ     g   to¸nKBNN     Ëp phiÕu  Ëp  ®Ó l   nh kho  µ  ¹ch vh   to¸n;1    b¶n  giao  ñ  th kho  ÷,lµm  gi   chøng  õ l kÌm  å  ¬; 1  t  u  h s   b¶n  Êt gi÷ cïng c     hiÖn  Ëtt¹ KBNN.  v    i 1.4­ Ngoµi biªn b¶n        giao  Ën  nh nªu trªn,tµis¶n  éc  ë  ÷u  îp     thu s h h ph¸p  cña    ¬  c¸c c quan  µ   íc,®oµn  Ó    éi vµ    ©n  öi KBNN   Nh n   th x∙ h   c¸ nh g  b¶o qu¶n  ph¶ilµm  ñ tôcký  îp ®ång    th     h   b¶o qu¶n.   Néi dung  îp ®ång  ã      Õu  èsau:   h  c ®ñ c¸cy t    +  Tªn  ¬  c quan  n  Þ,®Þa  ®¬ v   chØ  giao dÞch,sè  iÖn  ¹i    ® tho   . +  ä     êigöi, êi®¹idiÖn;®Þa  H tªnng     ng       chØ,  chøng  minh  ,sè  iÖn  ¹i th  ® tho   . +  ä     êi®¹idiÖn  H tªnng     KBNN   Ën  ÷. nh gi   + Tªn m¸c, m∙  è,ký  Öu,sè îng,träng l ng,chÊt l ng,® Æc   iÓ m   ãi   s   hi   l    î    î   ® g  niªm phong  hoÆc   Æc   iÓ m   Ön  Ët b¶o  ® ® hi v   qu¶n; Sè   ãi,hép   g  b¶o qu¶n, sè    gãiniªm    phong.  +  êigian göib¶o  Th      qu¶n.  
  5. 5 +  ×nh  H thøc nhËn  öi.   g  +  Møc,  ×nh  h thøc vµ  nh  ú    ®Þ k thanh    Ý  to¸nph b¶o  qu¶n.   +  Tr¸ch nhiÖm   ña      ®Þnh    c c¸cbªn:X¸c  tr¸chnhiÖ m     trong c¸ctr ng  îp tµi    ê h     s¶n  Ën  nh b¶o  qu¶n  Þ    áng,m Êt    b hh   m¸t. +  µy,th¸ng,n¨m, ®Þa  iÓ m   ý  îp ®ång  Ng       ® kh  b¶o  qu¶n.   +  C¸c  iÒu  ® kho¶n  cam   Õt  k kh¸c.   ViÖc  thay ® æi    hoÆc   û  á  îp ®ång  hu b h   b¶o  qu¶n  µis¶n  t  ph¶i® îcc¸cbªn      tham    îp ®ång  giah   tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n.   2/KBNN     giao tµi    s¶n:   a/Khigiao tµis¶n        ph¶ic¨n cø  µo    Êy têhîp lÖ:     v c¸cgi         ­ Quy Õt  nh   Êt  µis¶n  éc  ü  ù   ÷ tµichÝnh  ña  ñ   íng ®Þ xu t   thu qu d tr     c Th t   ChÝnh  ñ  ph hoÆc   ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  îcThñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  ®èi ®  t  ph u quy (  víi ü   ù  ÷tµichÝnh   Qu d tr     Trung  ng) vµ  ña  ñ  Þch  û   ¬   c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   ña  ñ  ëng  ¬  c Th tr c quan  îc Chñ   Þch  ®  t Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  û  Òn  ®èivíi ¬ u quy (    Quü   ù  ÷tµi Ýnh  a  ¬ng). d tr    ch ®Þ ph   ­ Quy Õt  nh   ®Þ b¸n  µis¶n  ∙  ö  ý tÞch  t  ® x l  thu  µ  µis¶n  ∙  îc x¸c lËp v t  ®®      quyÒn  ë  ÷u  µ   íccña  Êp  ã  Èm  Òn. s h Nh n   c c th quy   ­ Quy Õt  nh  ö  ý(tÞch    ng    ®Þ x l  thu,tr mua, mua   ¹     ¹   µis¶n  ña  ¬  l itr¶l i t   , ) cc quan  ã  Èm  Òn  i víi µis¶n  ¹m  ÷chê  ö  ý. c th quy ®è       t t gi   x l  ­ Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  Ò   Öc    ®Þ c c c th quy v vi chuyÓn  giao qu¶n  ý, l  b¶o  qu¶n  i víi µi ®è       t s¶n  ý  Õ m   µcæ   Ët,b¶o  Ëtquèc    qu hi l  v   v  gia. ­ C«ng    ®èivíic¬    v¨n (     quan) hoÆc   n  ®èivíic¸ nh©n)  ã  µis¶n  ý    ®¬ (       c t  qu hiÕ m   öi KBNN   g  b¶o qu¶n yªu  Çu  Êy l¹ tr c h¹n  µn  é  c l   i í    to b hoÆc   phÇn  µi 1  t  s¶n  öi. g  ­Hîp  ng    ®å b¶o  qu¶n  µi t  s¶n  ∙  Õt  êih¹n. ® h th     Ngoµic¸cgiÊy tênªu      Ën  µis¶n  õKBNN,  êinhËn         trªnkhinh t   t  ng   ph¶icã:    ­ C«ng    Êy  í thiÖu,chøng    v¨n,gi gi i     minh    ña  êi ® îc cö  n   Ën, th c ng     ®Õ nh   giÊy  û  Òn  u quy (trong tr ng  îp  û  Òn)  i  íic¬    ê h u quy ®è v   quan, tæ    chøc, ®oµn    thÓ;GiÊy    Ën  Òn  õa  Õ     x¸cnh quy th k theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët(trongtr ng  lu    ê hîp ngêigöitµis¶n  Õt).        ch   ­ Chøng    minh  , giÊy  û  Òn  th   u quy (trong tr ng  îp  û  Òn)  i  íic¸   ê h u quy ®è v     nh©n.  ­Biªnb¶n     giao nhËn.     ­Hîp  ng    ®å b¶o  qu¶n  µi t  s¶n  Õu  Êy tr ch¹n). (n l   í     b/Giao  µis¶n:   t    ­ Khi xuÊt tr¶tµis¶n         KBNN  ph¶i kiÓm       Êy  ê vµ  µm  ñ  ôc   so¸tc¸c gi t   l th t   xuÊttr¶, Ëp biªnb¶n      l giao nhËn  Ön  Ëttheo ®óng  Õ       hi v     ch ®é quy  nh. ®Þ   Tríc khitr¶KBNN       ph¶iyªu  Çu    c bªn  öikiÓm     ¹ gãi,tóiniªm  g  tral i       phong.  N Õ u   ã  Êu  Õt  c d v kh¶  nghith× haibªn  ïng nhau    Ën  µ  Ëp biªnb¶n.Bªn      c  x¸cnh v l       göi cã  Òn  êi  ¬    quy m c quan  gi¸m  nh  íc khi tù tay m ë   ãi niªm  ®Þ tr         g  phong  µ  v kiÓm    Õp niªm  trati   phong  ña  ãitµis¶n  trongcã  c g   bªn    chøng  Õn  ña  ki c KBNN. 
  6. 6 Trêng  îp  h KBNN     Êt  Êu  ®Ó m d niªm  phong    ãi tµis¶n  ×      trªng     th hai bªn ph¶im êi  idiÖn  ¬    ®¹   c quan  ph¸p luËt®Õ n      chøng  Õn  Öc  ki vi gi¸m  nh  µ    ®Þ v trao tµis¶n.     §èi víic¸c tr ng  îp  ý  îp  ng        ê h k h ®å b¶o  qu¶n, sau      ¹ tµis¶n, bªn    khi tr¶ l i       giao, bªn  Ën    nh ph¶i lµm  ñ  ôc    th t thanh  ý hîp  ng  l  ®å theo  ng  ®ó quy  nh. ®Þ   KBNN   ph¶ithu håihîp ®ång, biªnb¶n          giao nhËn  µ  ÷ng    v nh chøng  õli   t   ªnquan  ®Ó  u  ÷theo  Õ     Ön  µnh.Trêng  îp ngêigöihiÖn  Ët xinlÊy l¹ m ét  l tr   ch ®é hi h   h     v        i phÇn  trong tæng  è  Ön  Ët ®∙  öith× KBNN     s hi v   g     ph¶ilµm  ñ tôc xuÊt tr¶toµn    th        bé  è  Ön  Ët cho  êi göi,sau    µm  ñ  ôc nhËn  ¹ sè  Ön  Ët kh¸ch s hi v   ng     ®ã l th t   l i hi v       hµng  èn  öitiÕp. mu g    IV­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c bªn trong giao n h Ë n   t µi ¶ n q u ý  hi Õ m :   s 1/Tr¸chnhiÖ m  ña      c KBNN:  ­M ë     ¹ sæ       Ðp, theo dâitõng lÇn  Ëp,xuÊttµis¶n.   c¸clo   ®Ó ghich   i      nh        ­ B¶o  ¶m   toµn  Öt®èi gãiniªm    ® an  tuy       phong  µis¶n  ña  t  c bªn  öi,kh«ng  g  ®Ó   Èy  nhÇ m   Én,h háng, thay  æi  Ò   ×nh  x ra  l    ® vh d¸ng ban  u   èi l ng, ®Ç kh  î   träng l ng  ña  µis¶n. N Õ u     Èy  m Êt   î c t     ®Ó x ra  m¸t,h  áng   h KBNN  ph¶icã    tr¸ch  nhiÖ m  åith ng. b  ê   ­Gi÷  Ý  Ët    b m cho  göitµi bªn      s¶n.(nÕu  ã    Çu).   c yªu c   ­ H íng dÉn  ñ tôc,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  göi®Õ n   öivµ  Ën      th       ki thu l   i bªn    g   nh l¹tµis¶n.    i   ­ChuÈn  Þ      ¬ng  Ön:giÊy gãi, ©y  éc,tói   b ®ñ c¸cph ti      d bu     hßm   b¶o  qu¶n  µ  v c¸cph¬ng  Ön kiÓm  nh  è îng,träng l ng,chÊtl ng..   ti   ®Þ sl    î    î   . ­ Th«ng  kÞp  êicho  göibiÕt®Ó   ã  Ön    b¸o  th   bªn      c bi ph¸p xö  ýtrong tr ng    l   ê hîp tói    b¶o  qu¶n  ã  Ó  Þ  Êt  Êu  c th b m d niªm  phong,cÇn    niªm  phong  ¹  li . ­ Hµng    n¨m, KBNN  ph¶itæng  îp,b¸o    é   µi chÝnh  è îng tµis¶n    h  c¸o B T   sl    ®∙  ö  ýcña  ¬  x l  c quan  ã  Èm  Òn  ng  êi®Ò   Êt biÖn  c th quy ®å th   xu   ph¸p  ö  ýsè  x l  tµis¶n    cßn  ån  ng  ©u  µy  t ®ä l ng trong  kho  cha    nh  îc nguån  èc, do  x¸c ®Þ ®  g  chñ  µis¶n. t    ­  KBNN  kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öc    ¹m     v vi vi ph ph¸p  Ët cña  ¬  lu   c quan,®¬n  Þ,c¸nh©n  ã  µis¶n  öiKBNN     v    c t  g  b¶o  qu¶n.   2/Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan,tæ    chøc,c¸nh©n  ã  µi    c t  s¶n  öit¹ KBNN:  g    i ­ Ch Êp  µnh    ñ tôc,quy  ×nh göivµ  Ën  ¹ hiÖn  Ët cña  ¬    h c¸cth     tr     nh l   i v  c quan  KBNN.  ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   Òn  ë  ÷u  îp    tr   lu   quy s h h ph¸p  i  íisè  ®è v   tµis¶n  öiKBNN     g  b¶o qu¶n.  ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   µn  é  è îng,träng l ng,chÊt l ng tµis¶n  ña    v to b s l    î    î     c m × nh  Õu  Ën  ¹hßm,  ói µis¶n  Én  n nh l  i t    t v cßn  nguyªn niªm    phong.   ­ Trêng  îp bªn  öilµm  Êt  å  ¬  öitµis¶n    h  g  m hsg   ph¶ib¸o    ngay cho  KBNN   b»ng  v¨n b¶n, ®Ó   ã  Ön    c bi ph¸p  ng¨n  õa. Sau    ng   ®ã bªn  öi ph¶i trùc tiÕp g        ®Õ n   ôsë  tr   KBNN   Êt tr×nh giÊy khaib¸o  Êt  å  ¬  öitµis¶n,cã    Ën  xu         m hsg     x¸cnh
  7. 7 cña  ¬  c quan C«ng  hoÆc   Ýnh  an  ch quyÒn  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v c¸c  ñ  ôc    th t quy ®Þnh    ®Ó thanh  ýhîp ®ång  ò  µ  ý  ¹hîp ®ång  íi. l    c v k l    i m  ­ Khi chñ  ë  ÷u  µis¶n  ña     s h t  c bªn  öi cã  g   thay  æi  ×  ® th bªn  öi ph¶i b¸o  g    ngay b»ng  b¶n  ¶m   v¨n  ® b¶o    Ýnh  ®ñ t ph¸p  ý®Ó   l  KBNN   Õt vµ  ö  ý,®iÒu  bi   x l   chØnh.  ­ §èivíitµis¶n  éc ®èi t ng t¹m  ÷ chê  ö  ývµ  µis¶n  éc së  ÷u        thu    î   gi   x l  t   thu   h hîp ph¸p  ña    ¬  c c¸c c quan  oµn  Ó, c¸ nh©n  öi KBNN   ® th     g  b¶o qu¶n, ngêi göi      ph¶icã    tr¸chnhiÖm   ép  ét    n m kho¶n  Ý  ph b¶o  qu¶n cho  KBNN     ﮾ p   ét  ®Ó b   m phÇn  Êu  kh hao  ¬ c b¶n kho  µng  µ  ¬ng  Ön b¶o  t v ph ti   qu¶n,chiphÝ  n  È m,     Ê ph hå  ¬... s  Møc  Ý  ph quy  nh    ®Þ nh sau:   +  Ý   Ph b¶o  qu¶n  µis¶n: 0,05%   t    (n¨m  Çn  ¹n)/g ¸ Þ tµis¶n/1th¸ng. ph v i      tr   Møc    èithiÓu  thu t   kh«ng  íi d  20.000  ng/1 hép  ®å   hoÆc   ãi/1th¸ng.Møc    èi g     thu t   ®a   µ 500.000  /hép  l  ® hoÆc   ãi/1th¸ng.§èivíic«ng    g        tr¸ XDTQ   i møc   Ý     ph b¶o qu¶n  ùc hiÖn  th   theo quy  nh    ®Þ riªng.  +  êng  îp  Tr h kh«ng    nh  îc gi¸trÞ tµis¶n  x¸c ®Þ ®     b¶o qu¶n, KBNN   ïng   c  kh¸ch hµng    tho¶ thuËn,thèng  Êt møc  Ý  îp lý.     nh   ph h     PhÝ   b¶o qu¶n, kh¸ch  µng    h ph¶i tr¶ cho     KBNN  ngay    µm  ñ  ôc khi l th t   nhËn  ¹ tµis¶n. §èi víitr ng  îp  ý  îp  ng  li           ê h k h ®å b¶o qu¶n  µis¶n, kh¸ch  µng  t    h kh«ng  îc hoµn    Çn  Ý   ®  tr¶ph ph cßn  õa  kh¸ch  µng  th do  h yªu  Çu  c thanh  ýhîp  l  ®ång  ích¹n. tr     Trêng  îp  öi qu¸  ¹n  îp  ng,  µi phÝ   h g  h h ®å ngo   b¶o qu¶n theo quy  nh,  ®Þ kh¸ch hµng    ph¶itr¶thªm  ét     m kho¶n  ¹tl kho  ph  u  b»ng  0,1%/1 th¸ng tÝnh      trªn gi¸trÞtµis¶n.       ­ KBNN     kh«ng thu  Ý   ph b¶o  qu¶n  i  íitµis¶n  éc  ë  ÷u  µ   íc ®è v     thu s h Nh n   hoÆc   îcx¸clËp së  ÷u  µ   íc. ®       h Nh n   Hµng n¨m, KBNN     vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ëp  ù  ï   c¨n cø  t h th   l d tr kinh phÝ    mua   s ¾ m   ¬ng  Ön  ph ti b¶o  qu¶n, tr×nh Bé   µi chÝnh  Ðt  Öt    ï ®¾ p   Çn      T  x duy ®Ó b   ph chiphÝ  µy.   n  V­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  1/ ViÖc  Ën, b¶o    nh   qu¶n  µis¶n  îc thùc  Ön  ¹  t  ®  hi t i KBNN  Trung  ng  µ  ¬v KBNN     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  KBNN   Ën, huyÖn  qu   chØ  îcnhËn, b¶o  ®    qu¶n  µis¶n    ∙  ã  t  khi® c kho  µng  t vµ  ¬ng  Ön ®¶m   ph ti   b¶o  toµn  µ  îcGi¸m  c  an  v®  ®è KBNN   tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   tiÕp qu¶n  ý®ång      l  ý b»ng    v¨n b¶n.   2/ Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý  µ  t c hi l   15  k t ng k v thay  Õ  th Th«ng  sè  TC/KBNN   µy  t 63  ng 9/11/1991  ña  é   µi chÝnh  µ    c BT  v c¸c v¨n    b¶n kh¸ccña  é  µichÝnh    íi éidung  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   BT  tr¸v     in h  t  i tn   3/ Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan,®¬n  Þ  ã  µis¶n  éc ®èi t ng KBNN   Ën    v c t  thu    î   nh b¶o qu¶n;Thñ  ëng    ¬    tr c¸cc quan  µichÝnh  µ  T  v KBNN     Êp  ã  c¸c c c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn    Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2