intTypePromotion=1

Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
85
lượt xem
10
download

Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  89/2000/TT­B T C  n g µ y 28 th¸ng  08 n¨ m  2000 H í ng  d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  49/1999/N§­C P  c ñ a  h Ý n h  p h ñ    h C v Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  Õ  to¸n l k Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n,Bé   µi chÝnh  ­   T  h íng dÉn  ô  Ó      c th nh sau: I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­ Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n Vi  ¹m  µnh  Ýnh  ph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n lµ nh÷ng  µnh    ña       h vi c c¸ nh©n  hoÆc   chøc  ∙  è    tæ  ® c ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  ¾c  t qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   Õ   k to¸n nhng  a  n     ch ®Õ møc   ph¶i truy cøu     tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h s v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    ph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh.Tuú    x ph   ch   theo  møc    µnh  ®é h viviph¹m  µ  Öth¹ido  µnh      ©y  ®Ó   ö  ¹thµnh  Ýnh, kÓ        v thi     h vi®ã g ra  x ph   ch   c¶ h×nh thøc ph¹tbæ       sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸cxÐt thÊy  Çn  Õt.      c thi 2­ §èit ng xö  ¹tvµ  ¹m      ông    î   ph   ph vi¸p d a­ C«ng  ©n  Öt Nam   õ 18  d Vi   t   tuæi trë lªnph¶i chÞu        tr¸chnhiÖ m   µnh    h chÝnh  Ò   äi    ¹m  µnh  Ýnh  m ×nh  ©y  trong lÜnh  ùc  Õ     v m viph h ch do  g ra    v k to¸n vµ  ph¶i Þ  xö  ph¹t  b  theo qui ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  49/1999/N§­  ngµy  i CP 08/07/1999 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t  i tn b­ C¸c  n  Þ, tæ  ®¬ v   chøc  trong h Ö   èng      ©n    th thu,ching s¸ch Nhµ   íc vµ    n  kinh phÝ   oµn  Ó; c¸c tæ    ® th     chøc  Ýnh  Þ;tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi;tæ  ch tr         chøc    éi; chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp;c¸cdoanh     nghiÖp  éc m äi  µnh  thu   th phÇn  kinh tÕ  µ    é    v c¸c h kinh doanh    Ó  íi®©y   äi t¾t lµ tæ    c¸ th (d   g       chøc) ph¶i     chÞu  tr¸chnhiÖ m   µnh  Ýnh  Ò   äi    ¹m  µnh  Ýnh  tæ    h ch v m viph h ch do  chøc  × nh   m g©y  trong  Ünh  ùc  Õ   ra  l v k to¸n vµ    ph¶i bÞ   ö  ¹ttheo    x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v theo  íng  Én  ¹ h d t i Th«ng   µy. tn c­ C¸  ©n  µ  chøc  íc ngoµiho¹t®éng  îp    nh v tæ  n     h ph¸p      trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam,  éc ®èi t ng ph¶ithùc hiÖn  thu    î       c«ng    Õ     t¸ck to¸ntheo  Ët®Þnh  ña  Öt lu   c Vi   Nam,  Õu  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  n ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸nquy  nh  ®Þ t¹  ¬ng    iCh IINghÞ   nh  ®Þ 49/1999/N§­   ×  Þ   ö  ¹tnh  i  íic«ng  ©n, CP th b x ph   ®è v   d   tæ  chøc  Öt Nam   ∙  Vi   ® nªu trªn.Trêng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý    h® í  t m Vi   k kÕt  hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸cth× thùc hiÖn       theo ®iÒu  c®∙  ý.   í  k 3   ­Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n ViÖc  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  x l    h ch ph¶i do  êi cã  Èm     ng   th quyÒn  ö  ¹t x ph   theo híng dÉn  ¹ Ph Çn  I ña      t  i II c Th«ng   µy,theo nguyªn t¾c:   tn       a­ Hµnh      ¹m  c¸nh©n  ©y    × xö  ¹tc¸nh©n;   viviph do    g ra th   ph     b­ Hµnh      ¹m  tæ    viviph do  chøc  ©y    × xö  ¹ttæ  g ra th   ph   chøc.
 2. 2 Tæ  chøc  Þ   ö  ¹tph¶ithihµnh  Õt  nh  ö  ¹t,®ång  êitiÕn b x ph      quy ®Þ x ph   th     hµnh    nh  çi ña  õng    ©n  ùctiÕp g©y      ¹m  µnh  Ýnh    x¸c ®Þ l  ct c¸ nh tr     ra viph h ch ®ã ®Ó   ö  ýkû  Ëtvµ  x l   lu   tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt.   v  c­ M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n chØ   Þ   ö    bx ph¹t m ét  Çn; m çi  chøc    l  tæ  hoÆc   nh©n  ã  Òu  µnh      ¹m  µnh  c¸  c nhi h vi vi ph h chÝnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m;  Òu    ©n  ïng  ã  ét  th b x ph   t h viviph nhi c¸ nh c cm hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  × tõng c¸nh©n    ¹m  u   Þ  ö  ¹t; viviph h ch th      viph ®Ò b x ph d­ M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ         Ön    v k to¸nkhiph¸thi ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay  µ  v ph¶i® îc xö  ýc«ng      l  minh  Þp  êi, ng  ñ  ôc k th   ®ó th t   vµ  nguyªn t¾c  ö  ¹t®ång  êicã  Ön    x ph   th   bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  Ých  îp; th h e­ Kh«ng  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch trong c¸c tr ng  îp:Ng êiviph¹m  îcgi¸m     ê h      ®  ®Þnh  ph¸p  x¸c  nh   µ m ¾ c   Önh  ©m   Çn, m Êt  y  ®Þ l  b t th   kh¶ n¨ng  Ën  Õt, nh bi   kh«ng  ù®iÒu  t  chØnh  îchµnh    ña  × nh  ®  vic m trong thêigian x¶y      ¹m.      ra viph 4   êihiÖu  ö  ¹t ­Th   x ph a­  êi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Th   x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n lµ 2     n¨m  Ó   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  k t  viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     îcthùc hiÖn;   v k to¸n®     b­  êng  îp viph¹m  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô    Tr h    b kh         c quy ®Þ ® v ¸n ra xÐt xö      theo  ñ tôc tè tông  ×nh  ù  ng  ã  Õt  nh  nh  th       h s nh c quy ®Þ ®× chØ  iÒu  ® trahoÆc   nh    ®× chØ  ô  cña    Êp  ã  Èm  Òn,  ×  Þ   ö  ¹thµnh  v ¸n  c¸c c c th quy th b x ph   chÝnh  i víihµnh    ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh. ThêihiÖu  ö  ¹tvi ®è     vic d hi viph h ch     x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n ®èi  íinh÷ng  êng  îp    µ 3    v  tr h trªnl   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ  iÒu    ® trahoÆc   nh  ®× chØ  ô  v ¸n; c­ Trêng  îp    ©n    h c¸ nh hoÆc   chøc  Õp  ôc cã  µnh      ¹m  tæ  ti t   h viviph trong  thêihiÖu  ö  ¹thoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth×    x ph   ct tr     tr   x ph   kh«ng    ¸p dông  êihiÖu  ö  ¹ttrªn. th   x ph   5   êng  îp kh«ng  ö  ¹thµnh  Ýnh  ­Tr h  x ph   ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n a­ Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n n Õu      qu¸ thêihiÖu    quy  nh  ¹  ôc  ­ Ph Çn     ®Þ tiM 4    I­ Th«ng   µy  íiph¸thiÖn    µnh    tn m     ra h vi viph¹m;   b­  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  H vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n cã  Êu  Öu   d hi ph¹m  éitheo  t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, µ   ¬      c quan  Ýnh  Òn  a  ¬ng  m ch quy ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  thanh    µichÝnh  ∙  tra t   ® chuyÓn  å   ¬  n   ¬  h s ®Õ c quan  Èm   th quyÒn    Õt; gi¶iquy c­ Hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n n Õu   Én  n     d ®Õ viÖc  èn,lËu  Õ  × ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr   thu th     ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h d­  êi viph¹m  µ ngêi m ¾ c   Önh  ©m   Çn  Ng     l    b t th hoÆc   Önh    Öt kh¸c b c¸ bi     lµm  Êt  m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc   Êt    m kh¶  n¨ng  ù ®iÒu  t  chØnh  µnh    ña  h vic m × nh;  e­ C«ng  ©n  a    tuæi,n Õu  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    d ch ®ñ 18    ch viviph h ch trong  lÜnh  ùc  Õ     × ¸p dông  ö  ¹ttheo §iÒu  cña  v k to¸nth     x ph     6  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   l X l    hµnh  Ýnh  µy  ch ng 06/07/1995; f­Do    ù  Ön  Êt ngê,t×nh  Õ  Èn  Êp, thiªntai®Þch  ¹ g©y      c¸c s ki b     th kh c      ho   ra m µ     ©n,  chøc  c¸ nh tæ  kh«ng  Ó  Õt tr c hoÆc   éc  th bi   í   bu ph¶i hµnh  ng      ®é ®Ó ng¨n chÆn     nguy  ¬  ùc tÕ  ©y    c th   g ra tæn  ¹itílîÝch  h    ii chung.
 3. 3 6   ×nh  ­H thøc xö  ¹thµnh  Ýnh    ph   ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n M çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n,c¸ nh©n,       tæ chøc  ph¶ichÞu  ét    m trongc¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© ­C¶nh    c¸o; ­Ph¹ttiÒn.     Ngoµi ra,tæ      chøc, c¸ nh©n    ¹m     viph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc   nhiÒu  ×nh  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c,nh: tÞch     thu tang  vËt viph¹m, buéc       kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m     do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra. 7    ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ­T ti   nh x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸n C¸  ©n, tæ  nh   chøc  ∙  ã  µnh  ng: ®ch ®é   a­ Ng¨n chÆn   µm  l gi¶m  ítt¸ch¹icña    ¹m  b      viph hoÆc   ù nguyÖn  ¾c  t  kh phôc  Ëu  h qu¶,båith ng  Öth¹i;     ê thi   b­ Vi ph¹m     trong hoµn    c¶nh  Þ   p  éc,® Æc   Ötkhã  b Ð bu   bi   kh¨n hoÆc   Êt    b kh¶  kh¸ng. 8    ×nh  Õtt¨ng nÆng   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ­T ti     x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸n C¸  ©n, tæ  nh   chøc  ∙  ã  µnh  ng: ®ch ®é a­ Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  b­ Vi ph¹m  Òu  Çn,cã  Ö   èng     nhi l   h th hoÆc   i ¹m  t¸ ph trong thêihiÖu  Þu     ch quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; c­ Xóigiôc,l«i Ðo, Ðp  éc  êiphô  éc vµo  ×nh  Ò   Ët chÊt,tinh       k   bu ng   thu   m vv     thÇn      ¹m; ®Ó viph d­ Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n      ¹m; v  h ®Ó viph e­  îidông  µn  L  ho c¶nh  Õn  chi tranh,thiªntaihoÆc   ã       kh kh¨n  Æc   Öt ® bi   kh¸ccña    éi®Ó     ¹m;   x∙h   viph f ­    Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èn tr¸nh,che  Êu    ¹m  µnh  khi vi ph ®ch vi tr     gi vi ph h chÝnh. 9    ­ C¨n  ®Ó   Õt  Ën  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  cø  k lu h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸n,   Õt ®Þnh  ×nh  quy   h thøc xö  ¹tvµ    ph   møc  ¹t ph a­ C¸c    quy  nh  ¹  ¬ng    Ò     µnh      ¹m, h×nh  ®Þ tiCh IIv c¸c h viviph   thøc  ö  ¹t x ph   vµ møc   ö  ¹tt¹  x ph   i NghÞ   nh  ®Þ 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh  c Ch phñ  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. vh   t  i tn b­ C¸c      v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ   Õ     Ön  µnh  ña  Öt Nam,      k to¸nhi h c Vi   nh Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    Òu  Ö    l K to¸nv Th kª,§i l Tæ chøc  Õ     µ   ícvµ    K to¸nNh n   c¸c chuÈn  ùc,  Õ     Õ   m ch ®é k to¸n hiÖn  µnh  Bé   µi chÝnh    h do  T   ban  µnh  h hoÆc   tháa thuËn    cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh. h
 4. 4 II  ­ C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c k Õ  to¸n,   H × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  x ö  p h ¹t  v C¨n  vµo  cø  quy  nh   ¹  ¬ng    NghÞ   nh   ®Þ t iCh II­  ®Þ 49/1999/N§­ CP,    c¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh, h×nh  vi vi ph h ch   thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ö  ¹tcô  Ó, nh x ph   th   sau: 1     ¹m  Ò   Èm  Òn  ­Vi ph v th quy ban  µnh  µ    ông  Õ     Õ   h v ¸p d ch ®é k to¸n 1.1­Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 2.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 5.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 10.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­  ùc  Ön  Th hi kh«ng  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   Èm   Òn  ®Þ c Nh n   th quy ban  µnh  Õ     h ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,tµikho¶n  Õ     µ  c¸o     k to¸nv b¸o  tµichÝnh    hoÆc   ÷ng  nh nguyªn t¾c    quy  nh  Ò   Õ     Õ   ®Þ v ch ®é k to¸n; b­ Yªu  Çu, quy  nh, híng dÉn  Êp  íi   c  ®Þ     c d  ph¶ithùc hiÖn        c¸c chøng  õ kÕ   t  to¸n,sæ   Õ     k to¸n,h Ö   èng  µikho¶n,biÓu  É u   c¸o tµichÝnh    íi     th t    m b¸o      saiv   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   Õ      h v k to¸n; c­ Kh«ng  ¨ng  ý  Õ     Õ       ® k ch ®é k to¸nhoÆc   ¨ng  ý  Õ     Õ     Ë m   ® k ch ®é k to¸nch h¬n  êih¹n  th   quy  nh  Ön  µnh  i víi   n  Þ  ®Þ hi h ®è     ®¬ v ph¶i®¨ng  ý  Õ     Õ   c¸c   k ch ®é k to¸ntheo quy  nh, trõtr ng  îp ® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      ®Þ    ê h     T   ch thu b»ng      v¨n b¶n cho  Ðp  Ðo  µithêih¹n  ¨ng  ý  Õ     Õ   ph k d     ® k ch ®é k to¸n; d­ Söa  æi    ® chøng  õ kÕ   t   to¸n,söa  æi    Õ     ® sæ k to¸n,söa  æi  c¸o tµi   ® b¸o      chÝnh, m ë     thªm  µikho¶n  t  hoÆc  thay ® æi  ¬ng    ph ph¸p  ¹ch      a  îc h to¸nkhich ®   cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  c th quy ch thu b»ng    v¨n b¶n  theo quy  nh.   ®Þ 1.2­§èivíi ÷ng  µnh      ¹m  ¹ c¸c®iÓ m     vµ  nªu    × b ¾t       nh h viviph t i     a, b  d  trªnth   buéc  n  Þ  Þ   ¹tthùc  Ön  ng  ®¬ v b ph   hi ®ó quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n hiÖn    hµnh  µ  dông  ×nh  v ¸p  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ tÞch  l  thu tang  Ët    ¹m  v vi ph hµnh  Ýnh. ch 2     ¹m  ­Vi ph nguyªn t¾c  ö  ông    sd chøng  õkÕ     µ  µi t   to¸nv t   kho¶n  Õ   k to¸n 2.1­Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  Õu    ¹m  Çn  ®å n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 3.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n   2; n ct ti     th ph   5.000.000  ng, ®å   ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a­ Kh«ng  ©n  ñ  tu th nguyªn  ¾c    Ðp  t ghi ch chøng  õ kÕ   t   to¸n,kÓ   chÕ     c¶  ®é  chøng  õ ®iÖn  ö trong  Öc  t  t  vi ph¶n ¸nh    ¹t®éng  c¸c ho   kinh  Õ, tµichÝnh  t   ph¸tsinh trªnchøng  õkÕ        t   to¸n; b­  ö   ông    Sd c¸c ho¸  n,  ®¬ chøng  õ kÕ   t   to¸n kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Bé   µi chÝnh  T  hoÆc  kh«ng  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  cho  Ðp,  Ó     ph k c¶ viÖc      éidung  ghisain   kinh tÕ      n, chøng  õ;sö  ông    n, chøng    trªnho¸ ®¬   t  d ho¸ ®¬   tõgi¶hoÆc     n, chøng  õh Õt  êih¹n sö  ông;sö  ông  É u     n  ù    ho¸ ®¬   t  th     d  d m ho¸ ®¬ t   incha  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën;   ®  T  ch thu c­ B¸n ho¸  n   µichÝnh  èng  ®¬ t   kh chØ   ng  a  ©y  Ëu  nh ch g h qu¶  nghiªm  träng vÒ   Æt    m kinh tÕ.Trêng  îp g©y  Ëu     h  h qu¶  nghiªm  äng th× ph¶ichuyÓn  tr       cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ö  ýh×nh  ù    Õt; c th quy x l   s gi¶iquy
 5. 5 d­ Mua  ho¸  n  µichÝnh  ®¬ t   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ýho¸ l    ®¬n, chøng  õcña  µ   íc;   t  Nh n e­ Lµ m   Êt    n  µichÝnh    m ho¸ ®¬ t   hoÆc   Êt  m chøng  õ kÕ     t   to¸nkh«ng  khai  b¸o kÞp  êicho    ¬    th   c¸cc quan qu¶n  ýchøc  l  n¨ng theo qui®Þnh  ña  µ   íc.    c Nh n §èivíi   µnh      ¹m  ¹ §iÓ m         nªu     h c¸c viviph t   i b,c,d,e  trªn, Õu  Én  n   Öc   n d ®Õ vi trèn,lËu  Õ  ×    thu th ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu theo  qui®Þnh  Ön  µnh.   hi h 2.2­Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t®Õ n   ct ti   nh ph   10.000.000  ng  Õu    ¹m  ®å n viph lÇn  n Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t®Õ n   2;  ct ti     th ph   15.000.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh    vicho  i t ng kh¸csö  ông  µikho¶n  n  Þ    Ën  Òn vµ  ®è  î    d t  ®¬ v ®Ó nh ti   chuyÓn  tiÒn viph¹m  û  Ëtqu¶n  ýtµichÝnh,tiÒn tÖ.    k lu   l        2.3­ ¸ dông  ×nh   p  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ tÞch  l  thu tang  Ët vi ph¹m   v    hµnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  ch ®è     h c¸c viviph quy  nh    ®Þ ë kho¶n    2.1 nªu    õtr trªn(tr   ­ êng  îp lµm  Êt    n). h  m ho¸ ®¬ 3    ­ Gi¶  ¹o  m chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,khaiman   µ      v b¸o    è  Öu  c¸o s li kÕ       ù  Ët to¸nsais th 3.1­Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t®Õ n   ct ti   nh ph   10.000.000  ng  Õu    ¹m  ®å n viph lÇn thø    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000  ng, ®å   ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a­ Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n: Ëp chøng  õkhèng;lËp saivíi    l t         néi dung    nghiÖp  ô  v kinh  Õ  ∙  t ® ph¸tsinh;gi¶ m¹o  ÷  ý, con  Êu;           ch k   d ghi sæ khèng kh«ng  ã  c chøng  õ kÕ     t   to¸nchøng  minh;lËp    Ö   èng    Õ       haih th sæ k to¸n cã  éidung    n  ghikh¸cnhau;   b­ Khai man   è  Öu,b¸o    s li   c¸o    ù  Ët:lËp  sai s th   b¸o c¸o  µichÝnh  t  kh«ng  ®óng  íi   Õ     v   k to¸nhoÆc     íi ùc tÕ; sæ saiv   th   c­ Ðp  éc  êikh¸cgi¶m¹o    bu ng      chøng  õ,sæ   Õ   t   k to¸n,khaiman  è  Öu vµ      s li   b¸o c¸o sè  Öu kÕ       ù  Ët.     li   to¸nsais th 3.2­ ¸ dông  ×nh   p  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ tÞch  l  thu tang  Ët vi ph¹m   v    hµnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh    ch ®è v     viquy  nh  ¹  Ó m     trong Kho¶n  nªu  ®Þ ti§i a, b    3.1  trªn. 4     ¹m  ­Vi ph nguyªn t¾c  Õ     Ò   Ýnh  Þp  êivµ  y    k to¸nv t k th   ®Ç ®ñ 4.1­ Ph¹t c¶nh      c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ®ång  Õu     ¹m  Çn  u   n vi ph l ®Ç hoÆc   ã  ×nh  Õt gi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 2.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn  2; n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹t   n viph l thø    ct ti     th ph   ®Õ n   4.000.000 ®ång, ®èi víi ét         m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a­ Ghi  Ðp  ch chøng  õ kÕ   t   to¸n kh«ng  Þp  êitheo    nh  ña  Õ     k th   qui ®Þ c ch ®é   Õ   k to¸n:kh«ng  Ëp    l chøng  õ  Õ   t k to¸n khi nghiÖp  ô     v kinh  Õ  ∙  t ® x¶y    ra; kh«ng  µn  µnh  Öc  Ëp chøng  õkhinghiÖp  ô  ho th vi l   t    v kinhtÕ  ∙  Õt  óc;. .   ® k th . b­ Ghi  Ðp    Õ       ch sæ k to¸nkh«ng  Þp  êitheo  k th   quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n:kh«ng      Õ     µng  µy  i víi       ghisæ k to¸nh ng ®è     sæ quy  nh  c¸c ®Þ ph¶ighichÐp     vµ kho¸sæ   µng  µy;kh«ng      Õ       ú  Õ     ∙  Õt  óc;. .  h ng   ghisæ k to¸nkhik k to¸n® k th .
 6. 6 c­ LËp    hoÆc   ép  n b¸o    µichÝnh  c¸o t   kh«ng  Þp  êitheo  k th   quy  nh  ña  ®Þ c chÕ     Õ   ®é k to¸n, Ó   tr ng  îp ®∙  Ëp nhng    c¶  ê h   l   k kh«ng  ép  ng  êih¹n. n ®ó th   4.2­Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  Õu    ¹m  Çn  ®å n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 4.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø  n Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2;  ct ti     th ph   ®Õ 7.000.000  ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ Ghi  Ðp  ch chøng  õ kÕ   t   to¸n kh«ng  y       ®Ç ®ñ theo quy  nh  Ò   É u   ®Þ vm biÓu  ña  Õ     Õ   c ch ®é k to¸n; b­ Ghi sæ   Õ         k to¸nkh«ng  y    ®Ç ®ñ theo quy  nh  ña  Õ     Õ     ®Þ c ch ®é k to¸n; c­ LËp  c¸o tµichÝnh    b¸o      kh«ng  y    ®Ç ®ñ theo  quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n. 5­ Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ë   ®Þ v m sæ,   ghisæ,  kho¸sæ   Õ     µ  Óm    k to¸nv ki kª 5.1­Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  ®å n Õu    ¹m  Çn  u   viph l ®Ç hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn ®Õ n   ct ti   nh ph     1.000.000  ®ång  Õu    ¹m  Çn  n viph l thø    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 2.000.000 ®ång, ®èi víi ét         m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ M ë       sæ hoÆc   kho¸sæ   Õ       k to¸nkh«ng  ng ®ó quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   kÕ  to¸n:m ë   µ    v kho¸ sæ   Õ     k to¸n kh«ng  ng    ®ó theo  niªn ®é   Õ     k to¸n vµ      quy ®Þnh  ña  Õ     Õ   c ch ®é k to¸n;kh«ng   chuyÓn  ng  è    ña  ®ó s d c niªn ®é   ò    c sang  niªn®é   íi;  m  kh«ng  i chiÕu  è  Öu gi÷a c¸csæ   Õ   ®è   s li       k to¸n; . .. b­ Ghi    Õ   sæ k to¸n kh«ng  â  µng: lÖch    rr   dßng; lÖch  ét;ghi b»ng  ùc     c   m kh«ng  ng  ®ó quy  nh; .. ®Þ  . c­ Söa  ÷a    Õ       ch sæ k to¸nkh«ng  ng  ¬ng  ®ó ph ph¸p quy  nh  ña  Õ       ®Þ c ch ®é kÕ   to¸n; Èy xo¸sæ   Õ         k to¸n. t 5.2­Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 10.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000  ®ång,  i  íihµnh      Ðp  ®è v   vi ghi ch hoÆc   Ýnh  t to¸n sè  Öu    li trong    Õ   sæ k to¸n   kh«ng  ng  éidung  µ  ¬ng  ®ó n   v ph ph¸p quy  nh  ña  Õ     Õ     ®Þ c ch ®é k to¸n. 5.3­Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 8.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ B¸n  µng  h kh«ng  Ëp  ãa  n   µichÝnh, kh«ng      Õ   l h ®¬ t     ghi sæ k to¸n b¸n    hµng; b­ Ph¶n ¸nh kh«ng  ng  ®ó doanh  thùc tÕ    thu    ph¸tsinh nh: bá  ét  Çn      m ph doanh    thu hoÆc     t¨ngdoanh    èng  thu kh trong niªn®é         b¸o c¸o. §èivíi   µnh      ¹m  ¹ §iÓ m    nªu     h c¸c viviph t   i a,b  trªn, Õu  Én  n   Öc  èn,  n d ®Õ vi tr   lËu  Õ  ×  thu th ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu theo    qui ®Þnh  Ön  µnh. hi h 5.4­Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  Õu    ¹m  Çn  ®å n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ; ph¹t®Õ n   ct ti   nh     4.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l thø    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   × ph¹ttiÒn ®Õ n   2; n ct ti     th       7.000.000 ®ång, ®èi víi        m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®©
 7. 7 a­ Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   vÒ   Óm   tµis¶n: kh«ng  ùc hiÖn  Óm   vµo    êi®iÓ m   ki kª      th   ki kª  c¸c th   quy  nh; ®Þ   kh«ng  i  Õu    ®è chi sæ s¸ch  µ  s¸nh  è  Öu  Óm   vµ  ùc  Õ  v so  s li ki kª  th t theo    quy ®Þnh; ..  . b­ Kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  ýsaikÕt  x l  x l    qu¶  Óm     µis¶n  ki kª t   theo quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n 5.5 ­Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n             ®Õ 6.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 15.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 20.000.000  ®ång  i víi µnh      µisæ   Õ       ¹ tµis¶n  µ  Òn vèn. ®è     h vi®Ó ngo   k to¸nc¸clo     i v ti   Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t,tæ    b x ph   chøc  µ    ©n    ¹m  v c¸ nh vi ph cßn ph¶i cã    tr¸ch   nhiÖ m     ép  truyn cho  µ   íc gi¸trÞ thiÖth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Nh n          h viviph h ch vÒ   Õ     trªng©y  k to¸nnªu    ra. 6     ¹m  Õ         µ  ­Vi ph ch ®é b¸o c¸o v cung  Êp  µi Öu kÕ   c t     to¸n li Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n          ®Õ 3.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn  u     n viph l ®Ç hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn ®Õ n   ct ti   nh ph     8.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l thø    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000  ng, ®èi  ®å   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© 6.1­LËp    b¸o  tµichÝnh  c¸o    kh«ng  ng  ®ó theo  Óu  É u   bi m quy  nh  ña  ®Þ c c¸cc¬    quan  ã  Èm  Òn; c th quy 6.2­Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v cung  cÊp  µiliÖu kÕ     ªnquan  n   ùc hiÖn  ¹t®éng  t    to¸nli   ®Õ th   ho   kinh tÕ  ∙  ý  Õt  íi   ® k k v  níc ngoµi vµ        c¸c quan  Ö   h kinh tÕ    kh¸c theo    yªu  Çu  ña    ¬  c c c¸c c quan  chøc  n¨ng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   6.3­ Kh«ng    b¸o c¸o,b¸o    c¸o    sai hoÆc  b¸o c¸o kh«ng  y       éi ®Ç ®ñ c¸c n   dung  theo    Çu  ña  µ   íc,hoÆc   ¬  yªu c c Nh n   c quan  ã  Èm  Òn  ∙  c th quy ® quy  nh   ®Þ vÒ   ×nh  ×nh  t h vay  µ  ö  ông  èn  vsd v vay  î nícngoµikh«ng  n      qua  µ   ícvµ  Ö   Nh n   h thèng  µichÝnh,ng©n  µng  t    h trongníctheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt;   6.4­Kh«ng  ép  c¸o tµichÝnh  nh  ú    n b¸o      ®Þ k theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  tµichÝnh,ng©n  µng  Ò   ¹t®éng      h v ho   kinh tÕ  ña  n  Þ    ícngoµi;   c ®¬ v ë n   6.5­ B¸o    c¸o  µichÝnh  t  kh«ng  îc kiÓm   ®  to¸n theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 7     ¹m  Õ     Óm    Ò   Õ   ­Vi ph ch ®é ki trav k to¸n 7.1­Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 8.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ G © y     c¶n  ëviÖc  Óm    tr   ki trahoÆc   kh«ng  ùc hiÖn  Õn  Þ  ña    th   ki ngh c tæ chøc  Óm    Ò   Õ     µ   ki trav k to¸nm kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng; c l   ch ® b­ Tr×    ho∙n,lÈn    tr¸nhhoÆc   è      c ý kh«ng cung  Êp    µiliÖu,chøng  õ, c c¸c t     t  sæ   Õ   k to¸n,b¸o    µichÝnh    c¸o t   hoÆc  kh«ng  c¸o theo  cÇu  ña  chøc  b¸o    yªu  c tæ  kiÓm  tra; c­ Söa  ÷a,thay ® æi    ch     chøng  õkÕ   t   to¸n,sæ   Õ       k to¸ntrong khitiÕn hµnh       thanh    Óm     Ò   µichÝnh, kÕ   tra,ki trav t     to¸n.Kh«ng  ùc hiÖn  Õ     ù kiÓm     th   ch ®é t   trakÕ       to¸ntheo quy  nh  ña  µ   íc;   ®Þ c Nh n
 8. 8 d­ Kh«ng  ùc  Ön  Önh  th hi l niªm phong  hoÆc  niªm phong kh«ng  ng  ®ó quy  nh  å  ¬,tµiliÖu,chøng  õ,sæ   Õ   ®Þ hs     t   k to¸n,kÐt quü,tµis¶n  ña  ¬        c c quan  cã  Èm  Òn  th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e­  ù     T ý th¸o bá, di chuyÓn       hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c lµm    thay  æi  ×nh  ® t tr¹ngniªm    phong kho,kÐt quü,vµng  ¹c,®¸  ý,chøng  õ,sæ   Õ        b   qu   t   k to¸n,hå  ¬   s vay    Õ  Êp, b¶o    tr¶,th ch   l∙nhhoÆc     c¸c tang  Ët ®ang  Þ   v  b niªm  phong, t¹m  ÷   gi   m µ   a  ©y  Ëu  ch g h qu¶.§èivíi µnh    µy,tæ       h vin   chøc    ©n    Ön    µnh  c¸ nh ph¸thi ra h viviph¹m  Çn     c xem   Ðt  ü  x k møc       ¹m,  Õu  ã  Êu  Öu  ×nh  ù  ×  ®é viph n cd hi h s th ph¶i lËp  å  ¬  µ    h s v chuyÓn  cho  ¬  c quan  ã  Èm   Òn    Õt    ¹m  c th quy gi¶iquy vi ph h×nh  ù  ô lý®Ó     Õt. s th     gi¶i quy 7.2­¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸clµbuéc       kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   i   l i tr   ®Ç ®è   víi   µnh    öa  ÷a,thay ® æi   h c¸c vis ch     chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n;hµnh    ù ý    vit   th¸obá, dichuyÓn       hoÆc   thay ® æi  ×nh  ¹ngniªm    t tr   phong  kho,kÐt,chøng  õ,    t  sæ   Õ   k to¸n, å  ¬    s hoÆc     h c¸ctang vËtbÞ      niªm  phong. 8  Vi  ¹m  Õ    u  ÷ chøng  õ  Õ   ­  ph ch ®é l tr   t k to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh 8.1­ Ph¹t tiÒn  õ      t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  Õu     ¹m  Çn  ®å n vi ph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 2.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø  n Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2;  ct ti     th ph   ®Õ 4.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ Lu  ÷hå  ¬,tµiliÖu kÕ       tr   s       to¸nkh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ b­ Sö  ông  µi Öu kÕ     ang u  ÷kh«ng  ng   d t     to¸n® li l tr   ®ó quy  nh. ®Þ 8.2­Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  Õu    ¹m  Çn  ®å n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 4.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu  ã  ×nh  ÕttÆng  2; n ct ti   nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   th ph   ®Õ 7.000.000   ®ång, ®èi  íim ét    v  trong c¸c hµnh       visau  y:      áng, m Êt  ®© ®Ó h h   chøng  õ kÕ   t  to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o   c¸o  µichÝnh  ang  t  ® trong  êih¹n u  ÷do  Õu    th   l tr   thi tinh thÇn  tr¸chnhiÖ m.   8.3­Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n  3.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn           ®Õ     n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹t tiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 8.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 15.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­  û   á  Hu b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh    a  Õt    c¸o t   khich h thêih¹n quy  nh  Ò  u  ÷;    ®Þ v l tr b­ Huû   á    b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh  Õt  êih¹n    c¸o t   h th   l tr÷kh«ng  ng  ñ tôcquy  nh; u    ®ó th     ®Þ c­ Huû   á    b chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ  to¸n,b¸o    µichÝnh  Õt  êih¹n    k    c¸o t   h th   l tr÷kh«ng  ng  u    ®ó hoÆc   ît   Òn  ¹n. v   quy qu¸ h 9     ¹m  Ò   ­Vi ph v nguyªn t¾c  chøc  Õ     tæ  k to¸n 9.1 ­Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n             ®Õ 5.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 10.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  2; n Õu  ã  ×nh  ÕtnÆng   ×  ¹ttiÒn ®Õ n   l thø    ct ti   th ph     15.000.000 ®ång,     ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a­  è   Ý c¸n  é  Õ     B tr   b k to¸n kiªm  Ö m   ñ  nhi th kho, thñ  ü, tiÕp  Öu kh«ng    qu   li   ®óng quy  nh  ña  µ   ícvÒ   Õ   ®Þ c Nh n   k to¸n;
 9. 9 b­  è   Ý ngêi lµm  B tr     c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,thñ    kho, thñ  ü  µ     qu m quy  nh   ®Þ cña  µ   ícvÒ   Õ     Nh n   k to¸nkh«ng  cho  Ðp; ph c­ Kh«ng  è  Ý ngêi hoÆc     b tr     kh«ng  chøc  é  Ën  µm  tæ  b ph l c«ng    Õ   t¸ck to¸ntheo quy  nh  ña  µ   ícvÒ   Õ       ®Þ c Nh n   k to¸n. 9.2­Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 6.000.000 ®ång  Õu    ¹m  Çn    n viph l ®Ç u  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ;  ¹ttiÒn  n   ct ti   nh ph   ®Õ 15.000.000  ng  Õu     ®å n vi ph¹m  Çn  l thø    Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ¹ttiÒn  n   2; n ct ti     th ph   ®Õ 20.000.000   ®ång, ®èi víi ét       m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a­ Bæ   Öm   Õ     ëng  µngêicã  Òn ¸n,tiÒn sù  µ     nhi k to¸ntr l    ti       m ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh  ang  ® trong thêih¹n  Ê m   ¶m   Ö m     c ® nhi chøc  ô  µy  v n hoÆc   ∙  Þ   û  Ët ® b k lu   do    ¹m  Ò   viph ngh nghiÖp  Õ   k to¸n, µichÝnh;    t b­    Öm   êi kh«ng    iÒu  Ön  Ò   ×nh ®é   Bæ nhi ng   ®ñ ® ki v tr   chuyªn m«n,    kinh  nghiÖ m  c«ng    Õ     ùc tÕ  t¸ck to¸nth   theo tiªuchuÈn     quy  nh  µm  Õ     ëng. ®Þ l k to¸ntr 9.3­¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c lµ buéc     ph¶ithuyªn chuyÓn  Þ  Ý ® îc bè      v tr     trÝ hoÆc     Ö m   i víi   êng  îp bè  Ý c¸n bé  µ    Ö m   Õ       bæ nhi ®è     tr c¸c h   tr     v bæ nhi k to¸n tr ng  trªn. ë nªu  10    ­ ChuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ           v k to¸n®Ó truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù   h s a­    Ðt  Êy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Khi x th h viviph h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n ë   møc     ®é nghiªm  äng,cã  Êu  Öu  éiph¹m  ×  êi cã  Èm   Òn  tr  d hi t   th ng   th quy ph¶i  chuyÓn  ngay  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  ö  ýh×nh  ù  ã  Èm  Òn    Õt. x l  s c th quy gi¶i quy b­ Nghiªm  Ê m   Öc  ÷l¹ c¸cvô    ¹m    c vi gi       viph trong lÜnh  ùc  Õ     ã  Êu  i   v k to¸nc d hiÖu  éi ¹m    ö  ýhµnh  Ýnh. t  ph ®Ó x l   ch III  ­ th È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t, æ  c h ø c v µ  c¸ n h © n    t b Þ  x ö  p h ¹t, ñ t ô c x ö  p h ¹t  th 1   È m   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  ­Th quy x ph   ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n a­ Thanh        traviªnchuyªn ngµnh  µichÝnh  Ó  thanh      ¬    t  (k c¶  traviªnc quan  Thu Õ)    Êp  ang    µnh  c¸cc ® thih c«ng  ô  ã  Òn  ¹tc¶nh    v c quy ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ph     200.000  ng  i víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®å ®è     h c¸c viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n quy ®Þnh  t¹ Kho¶n  1, §iÒu 9; Kho¶n  1; §iÒu 12  ­ NghÞ  ®Þnh  sè  i 49/1999/N§­CP. Trêng  îp cÇn  Õtcã  Ó  dông    ×nh  h  thi   th ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung,vµ    c¸cbiÖn    ph¸p kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu    Òu    Òu    Òu  ­NghÞ   nh       ®Þ t i 5;§i 6;§i 7;§i 11   ®Þ sè 49/1999/N§­CP. b­ Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh  µichÝnh  éc Së  µichÝnh    Ët      t  thu   T   ­ V gi¸ cã quyÒn  ¹tc¶nh  ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  ph   tæng  éng  n   c ®Õ 10.000.000  ng  ®å ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  v    viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n quy  nh  ¹ ®Þ t  i Ch ¬ng     II­NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­ CP. Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  dông    ×nh  hc thi   th ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  v c¸c biÖn    ph¸p kh¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  ­   ®Þ ti§i 5; §i 6; §i 7; §i 11; §i 13    NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­ CP.
 10. 10 c­ Ch¸nh  thanh    tra chuyªn  µnh  µi chÝnh  éc  é   µi  Ýnh  ã  ng t  thu B T ch c quyÒn  ¹tc¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  ph   c¸o  ph   tæng  éng  n   20.000.000  ng  i  c ®Õ   ®å ®è víic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh     viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸nquy  nh  ¹  ­ ®Þ tiCh ¬ng     II NghÞ   nh  è  ­ ®Þ s 49/1999/N§­ CP. Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  dông    ×nh  hc thi   th ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  v c¸c biÖn    ph¸p kh¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  ­   ®Þ ti§i 5, §i 6, §i 7; §i 11; §i 13    NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­ CP. d  Chñ   Þch  û   ­  t U ban  ©n  ©n  Ën,  Ön,  Þ    µnh  è  ùc nh d qu huy th x∙,th ph tr   thuéc tØnh cã  quyÒn  ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc  ph¹t Òn tæng  céng ®Õ n    ti 10.000.000  ng  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®å ®è v     viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸nquy  nh  ¹ Ch ¬ng       ®Þ t  i II­NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­CP. Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  dông    ×nh  hc thi   th ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  v c¸c biÖn    ph¸p kh¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  ­   ®Þ ti§i 5; §i 6; §i 7; §i 11; §i 13    NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­ CP. e­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,tØnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn  ¹tc¶nh    ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  ph   tæng  éng  n   c ®Õ 100.000.000 ®ång  i   ®è   víic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh     viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸nquy  nh  ¹  ­ ®Þ tiCh ¬ng     II NghÞ   nh  è  ­ ®Þ s 49/1999/N§­CP. Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  dông    ×nh  hc thi   th ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  v c¸c biÖn    ph¸p kh¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  ­   ®Þ ti§i 5; §i 6; §i 7; §i 11; §i 13    NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­ CP. 2   û   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ­U quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n. Trong  êng  îp nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr h  ng   th quy x ph     h ch quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  ­§iÒu    ®Þ t i 2  3   15;Kho¶n  vµ  ­§iÒu  cña  1  2   16  NghÞ   nh   ®Þ 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999 cña  Ýnh  ñ  ¾ng  Æt     Ch ph v m hoÆc   îcsù  û  ® u quyÒn  ña  ä, th×  Êp  ã  ña  êi ®ã   ã  Èm   Òn  ö  ¹ttheo  Èm   c h  c ph c ng   c th quy x ph   th quyÒn  ña  ä. ch 3    ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ­ Ph ®Þ th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v kÕ   to¸n ­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ën, huyÖn  nh d c qu   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     éc    v k to¸nthu ®Þa  ¬ng; ph ­ C¬     quan  thanh    trachuyªn ngµnh  µichÝnh    Êp  ã  Èm  Òn  ö    t  c¸c c c th quy x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     éc m × nh    v k to¸nthu   qu¶n  ý; l ­ C¸c  ¬    c quan  kh¸c kh«ng  éc  Èm  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh    thu th quy x ph   ch trong  lÜnh  ùc  Õ   v k to¸n n Õu         trªnkhi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  Õ     ã  v k to¸nc tr¸chnhiÖ m   Ëp      l biªnb¶n  Ò   µnh      ¹m  µ  vh viviph v chuyÓn  hå  ¬  s cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶iquy ­ Trêng  îp  ¬    h c quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹txÐt  Êy  µnh      ¹m  c th quy x ph   th h vi vi ph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n vîtqu¸  Èm   Òn  ña  ×nh  ×     th quy cm th ph¶i  chuyÓn  å  ¬  h s cho  Êp  ã  Èm  Òn    Õt. c c th quy gi¶iquy ­ Trêng  îp  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    hh viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n thuéc     thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  quy x ph   nhi c quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tth×  Öc  ö  c th quy x ph   vi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c¬     h ch do  quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth   4   ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ­Th t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n
 11. 11 Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n thùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  ¬ng  cña  ®Þ tiCh VI  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l x l    h ch ng 06/07/1995,® îchíng dÉn  ô  Ó         c th nh sau: ­ Trêng  îp ph¹tc¶nh    îc¸p dông  Õu    ¹m  Çn  u,  nguyªn   h    c¸o ®     n viph l ®Ç do    nh©n  kh¸ch  quan  hoÆc   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ.  Öc  Õt  nh  ct ti   nh Vi quy ®Þ c¶nh    c¸o ph¶i ® îc thùc  Ön     hi b»ng  v¨n b¶n, khi xÐt  Êy  Çn  Õtc¬     th c thi   quan  quyÕt  ra  ®Þnh  ö  ¹tcã  Ó  öiquyÕt  nh  ö  ¹t®Õ n   Ýnh  Òn  a   ¬ng  x ph   th g   ®Þ x ph   ch quy ®Þ ph n¬ingêiviph¹m    óhoÆc   ¬       c tr   c quan  qu¶n  ýngêiviph¹m; l     ­ Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n,c¬    quan    Ön  ã  Òn    Önh  nh  ph¸thi c quy ra l ®× chØ ngay  µ  Õn hµnh  Ëp      v ti   l biªnb¶n vÒ     ¹m  µnh  Ýnh  ô  ôc 01).Biªn b¶n  viph h ch (Ph l       ph¶i® îc lËp  µnh  t  Êt 2     th Ý nh   b¶n  µ  ã  y     ÷  ý  ña  êilËp    v c ®Ç ®ñ ch k c ng   biªnb¶n, ngêi viph¹m, ngêi®¹idiÖn            cho  n  Þ  ã  êiviph¹m; ®¬ v c ng     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ëp  th   15  k t ng l biªn b¶n, c¬      quan  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ¹tph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹t(Phô  ôc02).Trêng  îp viph¹m  ã  x ph      ®Þ x ph   l    h    c nhiÒu  ×nh  Õtphøc  ¹pcÇn  t ti   t  ph¶ix¸c minh  ×  êih¹n    ã  Ó  îc kÐo     th th   trªnc th ®   dµinhng    kh«ng    th¸ng; qu¸ 1  ­ Trêng  îp  quyÕt  nh  ¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  ëlªnph¶igöi   h ra  ®Þ ph   t  ®å tr        cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp  îcbiÕt; Vi Ki s¸tnh d c  ®  ­    Khi quyÕt  nh   ö  ¹tm ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  ®Þ x ph   ng   hi nhi h vi vi ph hµnh  Ýnh, th×  êi cã  Èm  Òn  Õt  nh  ×nh  ch   ng   th quy quy ®Þ h thøc  ö  ¹t®èi víi x ph       tõng  µnh      ¹m;  Õu     ×nh  h vi vi ph n c¸c h thøc  ö  ¹tlµ ph¹ttiÒn  ×  x ph       th ph¶i ® îc    tæng  éng  ¹ thµnh  c l i møc   ¹t.Trêng  îp  Òu  êi cïng    ¹m  ét  ph   h nhi ng   viph m hoÆc   nhiÒu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  õng  êi ®Ò u   h vi vi ph h ch th t ng   ph¶i ® îc ra      quyÕt   ®Þnh  ö  ¹triªng; x ph   ­ Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc ngay  Ó   õ ngµy  ý,trõtr ng  îp cã    ®Þ x ph   hi l   k t  k    ê h   quy  nh  ô  Ó  µ  îcgöicho  chøc  µ    ©n  Þ   ¹ttrong thêih¹n    ®Þ c th v ®     tæ  v c¸ nh b ph     3 ngµy. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tph¶ithihµnh     b x ph      ngay  Õt  nh  ö  ¹t quy ®Þ x ph   kÓ   õngµy  îcgiao quyÕt ®Þnh  ö  ¹t. t  ®      x ph 5­  ìng  Õ     µnh  C ch thih quyÕt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ   v k to¸n ViÖc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c ch thih quy ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ     ùc hiÖn  v k to¸nth   theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 55  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  µy  h ch ng 06/07/1995,® îchíng dÉn  ô  Ó         c th nh sau: ­  Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  Õt  nh   ö  ¹t,n Õu     th   5  k t  nh quy ®Þ x ph   tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tkh«ng  ù gi¸cthihµnh  ×  ñ   Þch     b x ph   t      th Ch t UBND   Ën, qu   huyÖn, thÞ      x∙,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Ch¸nh    ph tr     ¬  thanh    trachuyªn  ngµnh  µichÝnh  Êp  ë  µichÝnh  µ  Êp  é  µichÝnh  îcquyÒn: t  c ST  vc BT  ®  + Yªu  Çu  ©n   µng, Kho  ¹c  µ   íc hoÆc     chøc  Ýn  ông  c Ng h   B Nh n   c¸c tæ  td kh¸c trÝch  Òn  õ tµikho¶n  ña  chøc, c¸ nh©n  ∙  Þ   quyÕt  nh  ö    ti t     c tæ     ® b ra  ®Þ x ph¹t®Ó   ép  ¹t.   n ph C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td trªnsau    Ën  îc c«ng    Ìm  Õt  nh   khinh ®  v¨n k quy ®Þ xö  ýviph¹m  l    ph¶icã    tr¸chnhiÖm     vµo  è  Òn ghitrong quyÕt ®Þnh  ö    c¨n cø  s ti         x ph¹tthùc hiÖn  Õ     tiªntrÝch tiÒn nép  ¹t.     ch ®é u        ph
 12. 12 +  èihîp víi   ¬  Ph       c quan  c¸c chøc  n¨ng kh¸c cïng ¸p dông    Ön       c¸c bi ph¸p  ­ c ìng chÕ     kh¸c®Ó     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.   thi h quy   x ph ­ M äi  êng  îp viph¹m  µnh  Ýnh    ông  ×nh    tr h    h ch ¸p d h thøc ph¹ttiÒn,khithu        tiÒn  ¹t, ¬  ph   quan    Òn  c thu ti ph¶isö  ông      Bé   µi chÝnh    µnh.  d biªnlaido  T   ph¸th   TiÒn  ¹tthu  îc ph¶i nép  µo  ©n   ph   ®    v Ng s¸ch  µ   íc theo  ng  ¬ng, lo¹   Nh n   ®ó ch  i , kho¶n, h¹ng  ôc    m theo  quy  nh  ña  ôc  ôc Ng ©n   ®Þ cM l  s¸ch  µ   íc.Ch Õ     Nh n   ®é qu¶n  ýbiªnlai   Òn vµ  l       ti   nguyªn t¾c  Ých th ng  Òn ph¹tthùc thu ® îcthùc thu   tr   ë ti           hiÖn theo c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n ­ ViÖc  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    îc ® îcthùc   x l  v  ti viph h ch thu ®       hiÖn theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 52  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch ngµy  06/07/1995. 6    êi hiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  ­ Th   thih quy ®Þ x ph   ch trong lÜnh  ùc    v kÕ   to¸n. ­ Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     Õt    v k to¸n h hiÖu  ùc thihµnh  l   sau  ét  m n¨m  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh.  k t  ra  ®Þ Trong  êigian th     nµy  Õu    ©n,  chøc  Õp  ôc viph¹m  µnh  Ýnh  n c¸ nh tæ  ti t     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     vk to¸nth× bÞ    µviph¹m  Òu  Çn  µ  îccoilµc¨n cø    Ðt c¸c t×nh  Õt     coil     nhi l v ®         ®Ó x     ti   t¨ng nÆng       khixem   Ðt ®Ó     Õt  nh  ö  ¹t. Õt  êih¹n  x  ra quy ®Þ x ph   H th   trªn, Õu     n c¸ nh©n, ®¬n  Þ  Õp tôcviph¹m  × ® îccoilµviph¹m  Çn  u.   v ti       th           l ®Ç ­ Trêng  îp    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tcè  ×nh  èn tr¸nh,tr×ho∙n thi   h c¸ nh tæ  b x ph   t tr         hµnh  quyÕt  nh   ö  ¹tth×  ®Þ x ph   kh«ng  dông  êihiÖu  ¸p  th   quy  nh   ¹  iÒu  ®Þ t i® nµy. IV ­ K hi Õ u  n ¹i, è c¸o  t 1   Õu  ¹i, èc¸o ­Khi n     t KhiÕu  ¹i, è c¸o  µ    Õt  Õu  ¹i, è c¸o  i  íiquyÕt  nh  ö  n     v gi¶iquy khi n     ®è v   t t ®Þ x ph¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong  Ünh  ùc  Õ   l v k to¸n quy  nh  ¹  Òu  cña    ®Þ ti§i 24  NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹t c Ch ph v x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc  Õ     îcthùc hiÖn    v k to¸n®     theo quy  nh  ¹ ®Þ t i c¸c §iÒu 87, 88 vµ  90 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  ph¹m  hµnh chÝnh ngµy   vi 06/07/1995. 2   È m   Òn    Õt khiÕu  ¹i ­Th quy gi¶iquy   n a­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ën, huyÖn, thµnh  è  ùcthuéc nh d c qu     ph tr     tØnh    Õt  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh  ña  ×nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  gi¶iquy khi n   v  ®Þ cm v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ gi¶iquyÕt  Õu  ¹i®èi víi   khi n       Õt  nh  ña  ×nh  µ  Õt  nh    Õt  quy ®Þ cm v quy ®Þ gi¶iquy khiÕu  ¹ilÇu  u   ña  ñ   Þch  û   n  ®Ç c Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Ën, huyÖn  Ò   ö  nh d c qu   vx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; b­ Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh  µi chÝnh    Õt  Õu  ¹i®èi víi   T  gi¶iquy khi n       quyÕt  nh   ña  × nh   µ  ña  ®Þ cm v c thanh      ïng  Êp  Ò   ö  ¹tvi ph¹m   tra viªn c c v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n;
 13. 13 c­  Gi¸m  c  ë   µi  Ýnh  V Ët    ®è S T ch ­  gi¸ c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    Õt  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹icña  ¬ gi¶iquy khi n   v  ®Þ gi¶iquy khi n   Ch¸nh thanh    ë   µi chÝnh    Ët    Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  traS T   ­ V gi¸v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ   v k to¸n; d­ Bé  ëng  é  µichÝnh    tr BT  theo chøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n  v quy h qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   Õ       Õt  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh    Õt  Çn  u   ña  k to¸ngi¶iquy khi n   v  ®Þ gi¶iquy l ®Ç c Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;cña    ph tr     ¬  Gi¸m  ®èc  ë  µichÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;cña    ph tr     ¬  Ch¸nh  thanh    tra chuyªn  µnh  µi chÝnh  éc  é   µi chÝnh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  ng T  thu B T   v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n. v ­ k h e n  thë n g, k û  lu Ë t 1­ Khen  ëng   th Nh÷ng    ©n,  chøc  ∙  ã  c¸ nh tæ  ® c c«ng trong nh÷ng  Öc    vi sau  ×  îc xÐt th ®     khen  ëng: th + Ph¸thiÖn  è c¸o c¸c c¸ nh©n, tæ    t          chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; + Ng¨n chÆn   îc viph¹m, h¹n  Õ   îc c¸c thiÖth¹inghiªm  äng do    ®      ch ®        tr   vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n; +  ùc  Õp  Tr ti tham    Óm     gia ki tra,thanh    tra ph¸thiÖn, ra  Õt  nh  ö      quy ®Þ x ph¹tvµ  «n  c  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  ¹tcã  Öu   ® ®è th   quy   x ph   hi qu¶  u   îcxÐt ®Ò   ®Ò ®     nghÞ  khen  ëng  Þp  êitheo  th k th   quy  nh  ña  µ   íc (kÓ  tinh thÇn  µ  ®Þ c Nh n   c¶    v vËtchÊt).   2­ Kû  Ët   lu Ng êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x l     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     ã    v k to¸nc hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ       v k to¸n hoÆc   kh«ng  Êp  µnh  ch h quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     × tuú theo    v k to¸nth     tÝnh  Êt, ch  møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët hoÆc     ®é vi ph s   x l   lu   truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹iph¶ibåith ng  s  g thi         ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh. VI ­ t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ã  Öu  ùc thihµnh  ña  tng c hi l     k t  c hi l     c NghÞ   nh  ®Þ 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ÷ng  íng  ¾ c     Þ    n   qu¸ tr       c nh v m ®Ò ngh c¸c ®¬ vÞ  ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 14. 14 p h ô  l ô c  è  01 s Tªn  n  Þ ®¬ v céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Sè:   /BB     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph biªn b ¶ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h H«m   nay,vµo  óc. .  ê.. .ngµy.. .th¸ng.. .n¨m... . ...............   l . gi .  . . . . . . . . ............... t¹  . . ..................................................... i . ..................................................... .. . Chóng    å m: t«ig 1   ­ . . ............... .. . ...............   Chøc  vô:.. . .............................   . . ............................ thuéc.. . ................................................... . . .................................................. .. 2   ­ . . ............... .. . ...............   Chøc  vô:.. . .............................   . . ............................ thuéc.. . ................................................... . . .................................................. .. 3   ­ . . ............... .. . ...............   Chøc  vô:.. . .............................   . . ............................ thuéc.. . ................................................... . . .................................................. .. TiÕn  µnh  Ëp  h l Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ         v k to¸nx¶y ra ngµy..  th¸ng.. .n¨m...   .  . . .   . §Þa   ®iÓ m   vi   ph¹m: .. . .........................................   . . ........................................ Cã   sù   chøng   kiÕn   cña  ¤ng/Bµ:. . ...............................  . . ................................ . §Þa  chØ... . ................................................. . . ................................................. Sè   giÊy   CMND:   .. . ngµy   .. .  /. . /   .. .  N¬i . .  . . .  .   cÊp:.. . ...................   . . ................... Hä   tªn   ngêi   vi   ph¹m   (hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   vi   ph¹m):. . .............. . . ............. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. §Þa  chØ... . .................................................. . . ..................................................
 15. 15 Néi   dông   vi   ph¹m:.. . .......................................... . . ......................................... Lêikhaicña  êiviph¹m: .. . ..................................     ng       . . ................................. Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n    ®   2  (giaocho  ¬ng  ù  b¶n).   ® s 1  Trong    ×nh kiÓm    kiÓm    qu¸ tr   tra,tæ  trakh«ng  µm    áng,m Êt  µis¶n  ×  l hh   t  g cña  ¬  ë. cs Biªnb¶n  îc®äc    ®  cho  äi  êicïng nghe  µ  Êt trÝký  m ng     v nh     tªn. Ng êiviph¹m    Ng êichøng  Õn   ki Ng êilËp    biªn b¶n   (hoÆc  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  (nÕu  ã) c viph¹m)   (Ch÷  ý,Hä   µ  k   v tªn) (Ch÷  ý,Hä   µ  k   v tªn) (Ch÷  ý,Hä   µ  k   v tªn) P h ô  l ô c s è  02 Tªn  n  Þ ®¬ v céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Sè:   /Q§     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . . µy...th¸ng..n¨m... . . , Ng   .   . .   q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü nh v ù c k Õ  to¸n  * C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 20/05/1988;   * C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l X l    h ch ng 06/07/1995; * C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v X ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n;   * C¨n  Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  è..  ngµy..     cø    viph h ch s .  . .th¸ng.. n¨m... . .  . . X Ðt   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   cña.. . .............................. . . ............................. Chñ   tÞch   UBND   (HoÆc   Ch¸nh   thanh  tra.) . . .......................   . ........................ .. quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: ­   Ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ   to¸n   ®èi   víi   ¤ng/Bµ.. . ............... . . ...............
 16. 16 ­   §Þa   ®iÓ m   ho¹t   ®éng   kinh   doanh.. . . .... ,   ngµnh  . . ....  nghÒ:.. . .............. . . ............. ­   §∙   vi   ph¹m: .. . ...............................................   . . .............................................  . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .   . . ...................................................... .. . ....................................................... .. . . ..   ×nh  H thøc  ¹t: ph 1   ×nh  ­H thøc ph¹tchÝnh     thøc: ­Ph¹ttheo §iÓ m... ,Kho¶n.. .   Òu.. .,Sè  Òn.. . .          . . .,§i . .   ti . . .. ­Ph¹ttheo §iÓ m... ,Kho¶n.. .   Òu.. .,Sè  Òn.. . .          . . .,§i . .   ti . . .. ­  .  .. 2   ×nh  ­H thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: 3  ­ Tæng  céng  sè  tiÒn:. . ................ ®ång  (viÕt b»ng  . . ................ . ch÷).. . ..... . .... . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . §i Ò u 2: ¤ng/Bµ.. . ............. idiÖn.. . .........ã  . ............    .®¹ . . .......  tr¸chnhiÖm   ép    .c   n c¸c kho¶n  Òn ph¹tghië  Òu  vµo  ©n  ti       §i 1  Ng s¸ch Nhµ   íct¹ Kho  ¹c trong thêih¹n    n  i   b     5  µy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh. ng k t   nh ®     ¤ng/Bµ  ã  c tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt  nh   µy, n Õu   ®Þ n  kh«ng  ù    t gi¸c thùc  Ön, c¬  hi   quan  µichÝnh  Ï ¸p  ông    Ön  t  s  d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   c ch theo   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u 3: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc    µnh  Ó   õ  µy  ý. C¬   ®Þ n c hi l thih k t ng k  quan  µi t  chÝnh, Thanh    tra viªn chuyªn  µnh  µi chÝnh  ùc tiÕp  ö  ¹t cã    ng t  tr   x ph   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n ¤ng/Bµ  ã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt  nh  µy,trong thêih¹n  ngµy  c quy khi n   quy ®Þ n      10  kÓ   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ¹ . .... t  nh ®     t i . ...
 17. 17 Chøc  ô  êira  v ng   quy Õt  ®Þ nh (Ch÷  ý,Hä   µ    ng   k   v tªn, ®ã dÊu) N¬i nhËn:   ­Nh   Òu    §i 2 ­Thanh      traviªn ­Lu:....      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2