intTypePromotion=1

Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 97/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA  TH¤ N G   ¦  T  c ñ a B é  T µ I  H Ý N H   è  97/2000/TT­B T C  n g µ y   C S 12 th¸ng 10 n¨ m  2000 H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   µi h Ý n h  ® è i víi c¸c Q u Ü   th c t  c   t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë  v µ  Q u Ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  k h u  v ù c Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  i  íic¸c Tæ   v ch ®é t   ®è v     chøc  Ýn  ông, c¨n  qui m«   µ  td   cø    v tÝnh  Êt ho¹t®éng  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n,  é   µi chÝnh  íng  ch     c c¸c Qu t d nh d BT  h dÉn  ùc hiÖn  éidung  Ò   Õ     µichÝnh  i víi   Ü   Ýn  ông  ©n   th   n  v ch ®é t   ®è     Qu t d c¸c nh d©n    nh sau: C H ¦ ¥ N G  I:  C¸ C  Q U I § Þ N H  C H U N G l­ §èit ng ¸p dông       î     Th«ng   µy  µc¸c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  tn l     td nh d csv Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc  äichung  µQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n)  îc v (g   l  td nh d ®  thµnh  Ëp,tæ  l   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo    nh  ña  Ët      qui ®Þ c Lu c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông,LuËt Hîp      µ          t¸cx∙v c¸cv¨n b¶n    ¹m  quiph ph¸p luËtkh¸ccã  i  quan.      l ªn    2    ¹t ®éng  µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc  Ön  ­ Ho   t  c Qu t d nh d th hi theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é   µichÝnh  i  íic¸c    t  ®è v   Tæ chøc  Ýn  ông, néi dung  íng  Én  ô  Ó  ¹ td    h d c th t   i Th«ng   µy  µ    b¶n    ¹m  tn v c¸c v¨n  quiph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýtµichÝnh  l    kh¸c cã    li   ªnquan. 3    ­ C¸c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc hiÖn  Qu t d nh d th   c«ng  khaitµichÝnh  íic¸c    v    c¬ quan  qu¶n  ý Nhµ   íc,c¸c thµnh    ãp  èn, c¸c tæ  l  n   viªn g v     chøc, c¸ nh©n  ã     c quan  Ö   h kinhtÕ  íi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   v  Qu t d nh d Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ù chñ  Ò   µichÝnh, tù chÞu  td nh d t  v t     tr¸chnhiÖm   Ò     v ho¹t®éng    kinh doanh  ña  ×nh,  ùc hiÖn  Üa  ô  µ    cm th   ngh v v cam   Õt  ña  × nh   kcm theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   4    ñ   Þch  éi  ng  ­ Ch t H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   tr   ®è Qu t d nh d chÞu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët, ícc¬    tr   lu     quan  tr qu¶n  ýNhµ   ícvµ  ¹ihéithµnh  l  n   §    viªnvÒ   Öc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   vi th   ch ®é t   c Qu t d nh d C H ¦ ¥ N G  II: H ÷ N G  Q U I § Þ N H  C ô  T H Ó .  N I/ u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g  v è n, t µi  Q v d  s¶n  1­ Qu¶n  ývèn    l  l.1­ èn  ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   V ho   c Qu t d nh d bao  å m: g a)  èn  iÒu  Ö  µ sè  èn  ãp  ña    µnh    îcghitrong ®iÒu  Ö  V ® l l   v g c c¸c th viªn®       l cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Qu t d nh d b) Vèn    huy  ng ®é
  2. 2 c)Vèn    vay  d) Vèn  Þch  ô  û    ña    chøc,c¸nh©n    d v u th¸cc c¸ctæ     trongvµ  µiníc   ngo   ®) C¸c  Ü   ù  ÷bæ   qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quÜ   u    v® l  ®Ç t ph¸ttr Ón nghiÖp   i   vô,quÜ   ù    d phßng  µichÝnh, quÜ   ù  t    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, quÜ   tr cm vi l   khen  th ng,quÜ   óc  î . ë  ph l i e) Lîi     Ën  îc®Ó   ¹cha  ©n  èi. nhu ®   l   i ph ph g) C¸c  ¹ vèn    lo   i kh¸c. 1.2­ Trong    qu¸  ×nh  ¹t®éng  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr ho   Qu t d nh d ph¶i duy  ×   tr   vèn  iÒu  Ö  ® l kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   èn  v ph¸p  nh  ChÝnh  ñ    nh   ®Þ do  ph qui ®Þ ®èi víi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    Qu t d nh d 1.3­Vèn  ù cã  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    t   c Qu t d nh d theo    nh  ña  èng  qui®Þ c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 2    ö   ông  èn  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n: Qu Ü   Ýn  ông  ©n   ­S d v c c¸c Qu t d nh d   td nh d©n  îcdïng vèn  ¹t®éng  ña  × nh  : ®    ho   cm ®Ó ­ §Çu     t mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ôc  ô  ¹t®éng  s t  c ®Þ ph v ho   theo nguyªn  ¾c  t gi¸trÞcßn  ¹cña  µis¶n  è  nh     l i t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸ 50%   èn  ùcã  ña  Ü.  Ü   v    v t   c Qu Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d ph¶ichÊp  µnh  y         nh  ña  µ   íc vÒ     h ®Ç ®ñ c¸c qui ®Þ c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­Cho    vay    µnh    c¸cth viªntheo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   ­ G ãp  èn, mua     Çn.    v  cæ ph C¸c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc dïng  èn  Qu t d nh d ®  v ®iÒu  Ö  µ  Ü   ù  ÷bæ   l v qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö    ãp  èn  µo  Ü   Ýn  ông  v® l ®Ó g v v Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng  ¬ theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.     ­Tham     iÒu  µ  èn    gia® ho v trong h Ö   èng.   th ­Sö  ông   d cho  ôc    m tiªukh¸ctheo qui®Þnh  ña       c ph¸p luËt.   3­  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  Qu t d nh d c tr¸chnhiÖm     theo  âitoµn  é  µis¶n  µ  d  b t  v vèn  Ön  ã, thùc  Ön  ¹ch  hi c   hi h to¸n,m ë     µ      Õ     sæ v ghi sæ k to¸n theo  ng      ®ó qui ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtkÕ   lu   to¸n,thèng  hiÖn  µnh; ph¶n    kª  h   ¸nh  y   ,  Ýnh  ®Ç ®ñ ch x¸c,kÞp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn  ng  ña  èn  µ  µis¶n, c¸c kho¶n    th   h sd   ®é c v v t     cho vay,nîph¶ithu trong qu¸ tr×nh kinhdoanh.              4­ §Þnh  ú  µ    Õt  óc n¨m  µichÝnh    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n     k v khik th   t  c¸c Qu t d nh d ph¶itiÕn  µnh  Óm     µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã.X¸c  nh  Ýnh      h ki kª to b t   v v hi c   ®Þ ch x¸c tµis¶n  õa, thiÕu, t×nh  ×nh    th     h c«ng  î, nî  n   qu¸  ¹n, nî  ã  ßi, x¸c  nh   h   kh ®   ®Þ nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖ m   ö  ý.   x l  C¸c  êng  îp lµm  Êt      áng  µis¶n  tr h  m m¸t,h h t  ph¶ix¸c®Þnh  â nguyªn nh©n  µ     r    v tr¸chnhiÖm  ña  õng bé  Ën,c¸nh©n.   c t   ph     5­ B¶o  ¶m   toµn  µ    iÓnvèn:C ¸cQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc   ® an  v ph¸ttr      td nh d th   hiÖn    Ön  c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn vèn    ® an    theo qui®Þnh     sau: a)  ùc  Ön  ng  Õ     Th hi ®ó ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  èn,tµis¶n  l  d v    theo    nh   qui®Þ cña  ph¸p luËt.   b) Duy  ×®Çy      û lÖ  ¶m     tr   ®ñ c¸c t   ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng     theo  íng h  dÉn  ña  ©n  µng  µ  íc. c Ng h Nh n c)Mua    b¶o  Óm  µi hi t   theo qui®Þnh  ña  s¶n     c ph¸p luËt    d) Tham     chøc    gia tæ  b¶o  Óm   Òn göihoÆc   chøc  hi ti     tæ  b¶o  ¶m   toµn  ® an  hÖ   èng  th theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.  
  3. 3 ®)  îch¹ch    µo    Ý   §  to¸nv chiph kho¶n  ù  d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trong ho¹t    ®éng  µ  ö  ông  vsd kho¶n  ù  d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     theo    nh  ña  èng  qui®Þ c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 6­  äi  M tæn  Êttµis¶n  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  th     c Qu t d nh d ph¶i® îc lËp       biªn b¶n    nh  x¸c ®Þ møc   ,  ®é nguyªn  ©n,  nh tr¸chnhiÖ m   µ  ö  ýtheo    v x l  nguyªn  ¾c  t sau: ­ N Õ u   µis¶n    t  tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  Ëp  Ó  c t th hoÆc     c¸ nh©n  × ®èi t ng g©y    th    î   ra tæn  Êtph¶ibåith ng. th      ê   ­Tµis¶n  ∙     ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi ­ Sö  ông   d kho¶n  ù  d phßng  îctrÝch lËp  ®    trong chiphÝ    ï ®¾ p      ®Ó b   theo  qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng      t i 5  Ich IITh«ng   µy. tn ­ Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙    åivµ  ﮾ p       th   khi® thu h   b   b»ng    ån  c¸cngu trªn, Õu    n thiÕu  îc bï  p   ®   ®¾ b»ng  Ü   ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  t  c Qu t d nh d©n. Trêng  îp quÜ   ù    h  d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ﮾ p   × phÇn  Õu  ­ ®ñ b   th   thi ® îch¹ch to¸nvµo    Ý       chiph trong kú.   7­ Nh îng b¸n,thanh  ýtµi      l    s¶n. ­  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc quyÒn  îng  Qu t d nh d ®  nh b¸n, thanh  ý c¸c tµis¶n    l      kh«ng  Çn  ïng,l¹chËu  Ò   ü  Ët,tµis¶n  Ð m   È m   Êt hoÆc   µis¶n  c d    v k thu     k ph ch   t  bÞ    háng  h kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi ®Ó   ph h   thu  åi vèn  ö  ông  h  sd cho  ôc   m ®Ých  kinhdoanh.   ­ Khi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n,Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n        l      td nh d ph¶ilËp  éi   h  ®ång  ¸nh    ùc tr¹ngvÒ   Æt   ü  Ët, Èm  nh    Þtµis¶n. ® gi¸th    m k thu   th ®Þ gi¸tr     ­ Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn  ® îc do  îng    l gi   ti thu    nh b¸n,thanh  ýtµis¶n  l    víigi¸trÞ cßn  ¹ vµ    Ý   îng      l   chiph nh i b¸n  îc h¹ch    µo  Õt  ®  to¸nv k qu¶  kinh doanh    cña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Qu t d nh d 8­ §èivíi ÷ng  µis¶n  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  i       nh t  Qu t d nh d ® thuª,nhËn  Ç m   è,   c c  nhËn  Õ  Êp, Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  th ch   td nh d c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n  hoÆc   ö  ông  sd theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËtvµ      tho¶ thuËn  íi   v  kh¸ch hµng.   II/ u ¶ n  lý d o a n h    Q thu,  hi p h Ý . c 1­ Doanh  thu  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ c¸c kho¶n  ùc  c Qu t d nh d l    th thu  Ò   v ho¹t®éng    kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c qui®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è     ti   16  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999 cña  Ýnh  ñ,gå m       Ch ph   c¸ckho¶n    thu sau: ­Thu      l∙cho  i vay  kh¸ch hµng.   ­Thu    Òn göi.   l∙ti   i ­Thu  ãp  èn,mua    Çn.   gv  cæ ph ­Thu  õnghiÖp  ô  û    ña    chøc,c¸nh©n    t  v u th¸cc c¸ctæ     trong vµ  µiníc   ngo   ­Thu  Ò   Þch  ô  Ç m   è  Õu  ã).   vd vc c (n c ­Thu    kh¸c,bao  å m   thu tõnhîng b¸n,thanh  ýtµi   g c¶         l    s¶n. Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã  td nh d c tr¸chnhiÖ m  ¹ch to¸n®Çy  ,  Þp  êivµo    h   ®ñ k th   doanh    ña  ×nh    thu c m khikh¸ch hµng    thanh    to¸ncho    Þch  ô  ∙  c¸cd v ® cung  Êp. c 
  4. 4 Nghiªm  Ê m   Öc      c vi ®Ó c¸c kho¶n thu  µi sæ   ngo   s¸ch hoÆc  kh«ng  ¹ch  h to¸n   vµo    Ëp. thu nh 2­ Qu¶n  ýchiphÝ: Chi phÝ  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µsè  ùc chi   l       c Qu t d nh d l   th     trong kú    cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c theo  íng  Én  íi   h d d  ®©y:  2.l­Chi phÝ        cho  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  v bao  å m: g a) Chi phÝ      Òn göi.    tr¶l∙ti   i b) Chi phÝ      Òn vay.    tr¶l∙ti   i c) Chi phÝ         tr¶l∙cho  ån  èn  Ën  û    ña    chøc,c¸ nh©n   i ngu v nh u th¸cc c¸c tæ     trongvµ  µiníc.   ngo   d) Chi phÝ     kh¸ccho  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô. v 2.2­Chi phÝ     qu¶n  ýcña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. l  Qu t d nh d   a) Chi phÝ     cho    é,nh©n    µm  Öc  ¹ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. c¸n b   viªnl vi t   i td nh d   ­ Chi phÝ  Òn l ng  µ       ti  ¬ v c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt l ng  ph c c t ch  ¬ cho    é  c¸n b lµm  Öc  ¹ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. vi t   i td nh d Hµng n¨m  éi ®ång  H  qu¶n  ÞQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    vµo  tr   td nh d c¨n cø  NghÞ   quyÕt  ña  ¹ihéithµnh    c §    viªnxem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ møc ¬ng, phô  Êp  µ  ï l   c v th  laoc«ng  ô    v cho    é,nh©n    ïhîp víi Õt  c¸n b   viªnph       k qu¶  kinhdoanh  ña  Ü.   c Qu N Õ u   Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ∙  ùc hiÖn  Õ     îp ®ång    ng  Qu t d nh d ® th   ch ®é h   lao ®é hoÆc  tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  ×  Òn ¬ng, tiÒn  í    t th th ti l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n  mang   tÝnh  Êt tiÒn ¬ng, tiÒn  ch   l   c«ng  îc x¸c ®Þnh  ®   theo  îp  ng    ng  h ®å lao ®é hoÆc   tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th N Õ u   Ü   Ýn  ông  ©n   ©n   a  ùc  Ön  Õ     îp  ng    Qu t d nh d ch th hi ch ®é h ®å lao ®éng hoÆc   tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ×  Òn l ng, tiÒn c«ng    í    t th th ti  ¬     tr¶cho    é  c¸n b nh©n    µm  Öc  viªnl vi trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc c¨n  vµo    td nh d ®   cø  møc     thu nhËp  ×nh  ©n   ña  µnh  b qu c ng nghÒ   Uû   do  ban  ©n   ©n   a   ¬ng    nh d ®Þ ph quy ®Þnh. ­ Chi phÝ      b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi x∙ h   hi y  v kinh phÝ     c«ng  oµn    ® cho c¸n  é  µm  Öc  ùc tiÕp  ¹  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ   êi sö  ông    b l vi tr   ti Qu t d nh d m ng   d lao ®éng  ph¶i®ãng  ãp    g theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n ­ Chi    b¶o  é    ng  i  íinh÷ng  i îng  Çn  h lao ®é ®è v   ®è t c trang bÞ     b¶o  é    h lao ®éng trongkhilµm  Öc.    vi ­ Chi phÝ  Òn ¨n gi÷a ca     ti       cho  êilao ®éng  Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ng     do  td nh d qui®Þnh  ï hîp víi Öu    ph       hi qu¶  kinh doanh,møc        chicho  çi  êikh«ng  îtqu¸ m ng   v    møc ¬ng  èi Óu do  µ  ícqui®Þnh  i víi l t  thi   Nh n     ®è     c«ng  chøc  µ   íc. Nh n   b) Chi phÝ  Ò   µis¶n.    v t    ­ Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh    theo    qui chÕ  qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µis¶n  è  nh  Bé   µi chÝnh  t  c ®Þ do  T   qui®Þnh  i víi     ®è     doanh  c¸c nghiÖp. ­ Chi  Ý   öa  ÷a  µis¶n  è  nh    ph s ch t   c ®Þ nh»m  kh«i phôc    n¨ng  ùc cña  µi l  t  s¶n  îch¹ch to¸ntrùctiÕp hoÆc   ©n    Çn  µo    Ý  ®        ph bæ d v chiph kinh doanh    trong  n¨m. §èivíinh÷ng  µis¶n  è  nh  Æc   ïm µ     Ý  öa  ÷a  µis¶n  è       t  c ®Þ ® th   chiph s ch t   c ®Þnh  ph¸tsinh    kh«ng  u   ÷a    ú, c¸c n¨m,  Õu   Ü   Ýn  ông  ©n  ®Ò gi c¸c k     n Qu t d nh
  5. 5 d©n   èn   Ých  íc chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è  nh   µo    Ý   mu tr tr     s ch t   c ®Þ v chi ph kinh   doanh  ×  th ph¶ilËp  Õ   ¹ch  Ých tr cchiphÝ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  µ    k ho tr   í     s ch t   c ®Þ v b¸o  Bé   µi chÝnh  c¸o  T   xem   Ðt,quyÕt  nh.  x  ®Þ Sau    ã    Õn  Êp  Ën  khic ý ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh,Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c BT    td nh d ph¶ith«ng  cho    b¸o  c¬ quan  Õ   ùc tiÕp  thu tr   qu¶n  ý biÕt.Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  l    td nh d ph¶i quyÕt     to¸n chi phÝ   öa  ÷a  ùc  Õ     s ch th t ph¸tsinh  íichi phÝ   öa  ÷a  ∙  Ých  íc,   v    s ch ® tr tr   n Õu    Ý   öa  ÷a  ùc tÕ  ính¬n  è  ∙  Ých th×  Çn  chiph s ch th   l   s ® tr   ph chªnh  Öch  îc l ®  h¹ch    ¼ng  to¸nth hoÆc   îcph©n    Çn  µo    Ý  ®  bæ d v chiph trong kú,n Õu    Ý      chiph söa  ÷a  ùc  Õ  á  ¬n  è  ∙  Ých  ×  Çn  ch th t nh h s ® tr th ph chªnh  Öch  l ph¶i h¹ch      to¸n vµo    Ëp  thu nh trong kú.   ­ Chi phÝ  Òn thuªtµis¶n  îch¹ch to¸nvµo    Ý     ti       ®     chiph kinh doanh    theo  è  s tiÒn  ùc tr¶trong n¨m  cø  µo  îp  ng  th       c¨n  v h ®å thuª.Trêng  îp    Òn    h tr¶ti thuªtµi    s¶n  ét  Çn  m l cho  Òu  nhi n¨m  × tiÒn thuª® îcph©n    Çn  µo    Ý  th       bæ d v chiph kinh   doanh  theo sè    n¨m  ö  ông  µis¶n. sd t  ­Chi phÝ  Òn mua     ti   b¶o  Ó m  µi hi t  s¶n. ­ Chi phÝ  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh     nh     l    c ®Þ (bao  å m   gi¸trÞcßn  ¹ g c¶      l  i cña  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ khithanh  ývµ  îng b¸n). l   nh   c) Chi phÝ  ép  Õ, phÝ, tiÒn thuª®Êt     n thu        ph¶inép  ã  ªnquan  n   ¹t   c li   ®Õ ho   ®éng kinh doanh  õthuÕ    Ëp    (tr   thu nh doanh  nghiÖp)bao  å m:  Õ    g thu m«n  µi, b  thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn,lÖ  Ý  Çu  µ, lÖ      t    ph c ph   phÝ  ©n  s bay,c¸clo¹ thuÕ  µ  Ö  Ý      i v l ph kh¸c. d) Chi phÝ  Þch  ô     d v mua  µi: ngo   ­Lµ      c¸ckho¶n    Ý  Ën  chiph v chuyÓn, ®iÖn,níc,®iÖn  ¹ivËtliÖu,giÊy      tho     ,     tê in,v¨n phßng  È m,       ph c«ng  ô    ng, phßng  c lao ®é   ch¸y ch÷a    ch¸y vµ    Þch    c¸c d vô kh¸c. ­ C¸c    kho¶n      chitrªnph¶icã  y      ®Ç ®ñ chøng  õhoÆc     n  îp lÖ  t  ho¸ ®¬ h   theo  qui®Þnh  ña  é  µichÝnh.   c BT  ®)    Ý  Chi ph kh¸c ­ Chi phÝ  o  ¹oc¸n bé  ©n    µm  Öc     ®µ t     nh viªnl vi trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n    td nh d©n bao  å m     Ý  chøc    íp®µo  ¹ot¹ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  g chiph tæ  c¸c l   t i  td nh d v chiphÝ   ö    c c¸n  é  i  o  ¹ot¹    êng  o  ¹otheo  Õ     µ   íc qui b ® ®µ t   i trc¸c ®µ t   ch ®é Nh n     ®Þnh. ­ Chi phÝ     cho    Tæ chøc  §¶ng,®oµn  Ó  ¹ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc   th t i  td nh d ®  lÊy  õ nguån  t  kinh phÝ   ña  chøc  µy, n Õu  ån    c tæ  n  ngu kinh phÝ   ña  chøc    c tæ  nµy kh«ng    × phÇn  ®ñ th   chªnh  Öch  Õu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý  ña  Ü. l thi        chiph c Qu ­ Chi phÝ     cho  kho¶n  tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹ sau    ∙  ï ®¾ p   l i khi® b   b»ng    c¸c nguån theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng       t i 6  Ich IITh«ng   µy. tn ­Chi phÝ  Ò      v nghiÖp  ô  v kho  Ü. qu ­Chi b¶o  Ö   ¬     v c quan ­ Chi  Ý   ph qu¶ng    Õp  Þ, khuyÕn  ¹i,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,giao  c¸o,ti th   m  t  ti   dÞch,chiphÝ  éinghÞ  µ    ¹    Ý     h  v c¸clo i ph kh¸c ph¶icã    n  chi     ho¸ ®¬ hoÆc   chøng  tõ theo    nh   ña  é   µi chÝnh, g ¾n   íikÕt    qui ®Þ c BT    v  qu¶ kinh doanh. Møc       chi kh«ng  îtqu¸ 7%   v     tæng    Ý  chiph trong 2    n¨m  u   i víiQu Ü   Ýn  ông  ©n   ®Ç ®è     td nh d©n  íithµnh  Ëp,sau    m  l  ®ã kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý. chiph
  6. 6 2.3­C¸c    kho¶n    Ý   chiph b¶o  ¶m   an  µn  ®   to cho  ¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ho   c Qu t dông  ©n  ©n. nh d a) Chi trÝch lËp dù         phßng  trong ho¹t®éng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n      c Qu t d nh d theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ¬ng    ña     t  i 5  ICh IIc Th«ng   µy. tn b) Chi phÝ     tham    giaB¶o  Ó m   Òn göihoÆc   chøc  hi ti     tæ  b¶o  ¶m   toµn  ® an  h Ö   èng  th theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   3­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d kh«ng  îctÝnh  µo    Ý    ®  v chiph c¸c kho¶n    sau ®©y:  ­ C¸c    kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  ti ph     ph¸p  Ëtnh: luËtgiao  lu       th«ng,luËtthuÕ,      luËtm«i  êng,luËtlao ®éng, viph¹m  Õ     c¸o thèng    µichÝnh  Õ     tr         ch ®é b¸o    kª,t   k to¸nvµ    Ëtkh¸c.   c¸clu   ­ C¸c    kho¶n  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n,chimua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ÷u     s t  c ®Þ h h×nh  µ  h×nh,chiñng  é  v v«     h cho    chøc,c¸nh©n. c¸ctæ     ­Chi phÝ  i     ® c«ng    ît nh  t¸cv  ®Þ møc  µ   ícqui®Þnh. Nh n     ­ C¸c    kho¶n  éc nguån  thu   kinh phÝ    kh¸c ®µi thä nh        kho¶n    ù chis nghiÖp  ®∙  îcNg ©n  ®  s¸ch Nhµ   íc,c¬    n   quan  Êp    c trªnhoÆc     chøc  c¸ctæ  kh¸ctµitrîchi      ; tr¶ l∙ vay  èn  u    x©y  ùng  ¬   i   v ®Ç t d c b¶n  trong  êikú  th   c«ng  ×nh  a  µn  tr ch ho thµnh,sè    µy  îch¹ch to¸nvµo    Ý  u    ©y  ùng  ¬    l∙n ®   i    chiph ®Ç tx d c b¶n. ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh«ng  îp lýkh¸c. h    III/ P h © n  p h èi lîi h u Ë n  v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u Ü .    n 1­ Ph ©n  èilînhuËn.   ph    i LîinhuËn  ña  Ü   Ýn  ông  ©n   ©n     c Qu t d nh d sau    ép  Õ   khi n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt® äc  ©n  èinh     ph ph   sau: ­ TrÝch  Ëp  Ü   ù  ÷bæ     l qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l 5%, møc   èi®a   ña  Ü   t   c qu nµy  kh«ng  îtqu¸ møc  èn  iÒu  Ö  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. v    v® l c Qu t d nh d ­ Bï      c¸ckho¶n  çcña  l  n¨m  ícvµ  Òn ph¹tdo    ¹m  tr   ti     viph ph¸p luËtkh«ng  ­    ® îctÝnh  µo  înhuËn  ícthuÕ.   v l  i tr   ­Lîi     Ën  nhu cßn  ¹coinh  l     100%   îcph©n  èitiÕp nh  i ®  ph     sau: +  Ých  Ëp  Ü   ù  Tr l qu d phßng  µichÝnh  t  10%,  è    ña  Ü   µy  s d c qu n kh«ng  ît v  qu¸ 25%   èn  iÒu  Ö  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   v® l c Qu t d nh d +  Ých  Ëp Qu Ü   u      iÓnnghiÖp  ô  èi Óu 30%. Tr l  ®Ç tph¸ttr   v t  thi   +  Ých  Ëp quÜ   ù  Tr l  d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  tr c m vi l cho  è    é  µm  Öc  s c¸n b l vi t¹ Qu Ü     i 5%,  è    Ü   µy  s d qu n kh«ng  îtqu¸ 6  v     th¸ng l ng  ùc hiÖn   ¬ th   trong n¨m  ña    c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. td nh d +  Ých  Ëp  Qu Ü   Tr l 2  khen  ëng  µ  óc  î   th v ph l imøc   Ých  , tr cho  quÜ   µy  2  n hµng n¨m   Héi  ng  do  ®å qu¶n  Þ  ù   Õn, §¹ihéi thµnh  tr d ki       viªn xem   Ðt      x phª duyÖt. + Chia    èn  ãp  l∙ v g cho    µnh  i c¸c th viªn.Møc     chia lî tøc cæ   Çn        ph i cho    c¸c thµnh    îc c¨n  vµo  è  èn  ãp, do  éi ®ång  viªn®   cø  sv g   H  qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  tr   td nh©n  ©n  ù  Õn, §¹ihéi thµnh    d d ki       viªn xem   Ðt  Õt  nh  µng  x quy ®Þ h n¨m  ng  nh
  7. 7 kh«ng  îtqu¸ l∙suÊt cho  v     i   vay  ×nh  ©n  b qu trong n¨m  ña  Ü   Ýn  ông  ©n     c Qu t d nh d©n. +  è   S cßn  ¹ (nÕu  ã) ® îc dïng      li  c    ®Ó bæ sung  µo  Ü   u    v qu ®Ç t ph¸ttr Ón  i  nghiÖp  ô. v 2­ Nguyªn  ¾c  ö  ông    Ü.   t sd c¸cqu a) Qu Ü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö  ïng ®Ó     v® l d   bæ sung  èn  iÒu  Ö. v® l b) Qu Ü   u      iÓn nghiÖp  ô  ïng    u    ë   éng      ¹t   ®Ç tph¸ttr   vd ®Ó ®Ç tm r quim« ho   ®éng kinhdoanh  µ  æi  íitrangthiÕtbÞ, ®iÒu  Ön  µm  Öc  ña  Ü   Ýn    v® m       ki l vi c Qu t dông  ©n  ©n. nh d C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  u    µ  c ®Ç t v kh¶ n¨ng  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n, c Qu t d nh d   Héi ®ång    qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Õt  nh  ×nh  tr   td nh d quy ®Þ h thøc  µ  Ön  v bi ph¸p ®Ç u      ttheo nguyªn t¾c  ã  Öu      c hi qu¶,an  µn  µ    iÓnvèn.   to v ph¸ttr   c) Qu Ü   ù    d phßng  µichÝnh  ïng    ï ®¾ p   Çn  t  d ®Ó b   ph cßn  ¹ cña  ÷ng  li  nh tæn  Êt,thiÖth¹ivÒ   µis¶n  th       t  x¶y    ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh         sau    ∙  ï khi® b   ®¾ p  b»ng  Òn  åith ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ©y  tæn  Êt,cña    ti b   ê c c¸c tæ     g ra  th   tæ chøc b¶o  Ó m   µ  ö  ông  ù  hi vsd d phßng  ñiro ®∙  Ých trongchiphÝ. r     tr      d)  Ü   ù  Qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ïng    îcÊp  tr  m vi l d ®Ó tr  cho  êi lao ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  õ 1  ® l vi t i Qu t d nh d t   n¨m  ëlªnbÞ   Êt  Öc  tr     m vi lµm  ¹m  êitheo    nh  ña  t th   qui®Þ c ph¸p luËt;   o  ¹ol¹ chuyªn m«n,  ü  Ët     ®µ t     chi i   k thu   cho  êi lao ®éng  thay  æi  ng     do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc  chuyÓn  sang c«ng  Öc  vi míi;®µo  ¹onghÒ   ù    t  d phßng  cho    ng  ÷  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  lao ®é n c Qu t d nh d vµ  åidìng n©ng  b    cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp  cho    é  ©n    µm  Öc  c¸n b nh viªnl vi trongQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   td nh d Møc   îcÊp  tr  cho  õng  êng  îp  ô  Ó  Héi  ng  t tr h c th do  ®å qu¶n  Þ Qu Ü   Ýn  tr   t dông  ©n  ©n  Õt ®Þnh. nh d quy   ®)  Ü   Qu khen  ëng  ïng ®Ó: th d  Thëng  èin¨m  cu   hoÆc   ëng  nh  ú  th ®Þ k cho    é, nh©n    c¸n b   viªntrong Qu Ü     tÝn  ông  ©n  ©n. Møc  ëng  Héi ®ång  d nh d   th do    qu¶n  ÞQu Ü   Õt  nh  tr   quy ®Þ theo  ®Ò   Þ  ña  ngh c gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  oµn  Õu  ã)cña  Ü     ¬  ë  ® (n c   Qu trªnc s n¨ng  Êtsu   lao®éng, thµnh  Ých      t trongc«ng    ña  çi c¸n bé,nh©n      t¸cc m       viªntrong Qu Ü.   Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n, tËp  Ó  ®é xu   nh c¸ nh   th trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n    td nh d©n  ã  c s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,qui tr×nh  ki c¶iti k thu     nghiÖp  ô  v mang  ¹ hiÖu    li  qu¶ trong kinh doanh.Møc  ëng  Héi ®ång        th do    qu¶n  ÞQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n   tr   td nh d quyÕt ®Þnh.   Thëng cho    µnh    ña  Ü;    n  Þ, c¸ nh©n  c¸c th viªn c Qu c¸c ®¬ v     bªn  µi cã  ngo   quan  Ö   h kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp ®ång, ®ãng  ãp  ã    ® ho th t  ® ki h     gc hiÖu qu¶  µo  ¹t®éng  v ho   kinh doanh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. Møc  ëng    c Qu t d nh d   th do  éi ®ång  H  qu¶n  ÞQu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Õt ®Þnh. tr   td nh d quy   e) Qu Ü   óc  îdïng ®Ó     ph l   i   §Çu   ©y  ùng  tx d hoÆc   öa  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng  vxd cho    c¸c c«ng  tr×nh phóc  îcña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   l i Qu t d nh d   Chi cho    ¹t®éng  Ó    c¸c ho   th thao,v¨n ho¸,phóc  îc«ng  éng  ña  Ëp  Ó       l  i c c t th c¸n bé,nh©n    µ  µnh    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    viªnv th viªnQu t d nh d §ãng  ãp  g cho  Ü   óc  îx∙héi. qu ph l     i
  8. 8 Chi  îcÊp  ã  tr  kh kh¨n  êng  th xuyªn,®ét  Êt    xu cho c¸n  é, nh©n    µ  b  viªn v thµnh    ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n. viªnc Qu t d nh d Chi c¸cho¹t®éng  óc  îkh¸c.      ph l   i Gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  èi hîp  íiBan  Êp  µnh  ®è Qu t d nh d ph   v  ch h c«ng  ®oµn  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Õu  ã)qu¶n  ý, ö  ông  Ü   µy. c Qu t d nh d (n c   l  ds qu n IV/ h Õ  ® é  k Õ  to¸n, th è ng kª, ki Ó m  to¸n,  C      b¸o c¸o v µ   c« n g  k hai t µi c h Ý n h   1    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc hiÖn  Õ     Õ   ­ Qu t d nh d th   ch ®é k to¸n,thèng  theo    kª  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,ghi chÐp  y     lu     ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  Ëp  Ët    t  ®Ç c nh sæ s¸ch kÕ     µ    to¸nv ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êi  ¸nh  ®ñ k th , trung thùc,chÝnh        x¸c,kh¸ch quan    c¸cho¹t®éng  µi Ýnh.    t  ch 2    ­ N¨m   µichÝnh  ña  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¾t  u   õ ngµy    t  c Qu t d nh d b ®Ç t   01 th¸ng01  µ  Õt  óc vµo  µy      v k th   ng 3lth¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l 3    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc  Ön  Õt  ­ Qu t d nh d th hi quy to¸n tµichÝnh  µ  Êp     v ch hµnh  y        nh  Ò   ®Ç ®ñ c¸c qui®Þ v b¸o    µichÝnh, lËp  µ  öicho  ¬  c¸o t     vg  c quan  µi t  chÝnh  µ   íc,c¬  Nh n   quan  èng    Õ   µ  ©n   µng  µ   íc theo    th kª, thu v Ng h Nh n   qui ®Þnh  ña  c Ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n, èng    µ    nh  ¹ Th«ng   µy.  th kª v qui®Þ t  i tn 3.1 ­Néi dung      µichÝnh.      b¸o c¸o t   ­ B¶ng  ©n  i  µikho¶n  µ    c ®è t   v b¶ng tæng  Õt  µis¶n  ña  Ü   Ýn  ông  k t  c Qu t d nh©n  ©n. d ­ B¸o  kÕt    c¸o  qu¶ kinh doanh, t×nh  ×nh  ùc hiÖn  nép  ©n      h th   thu  ng s¸ch  Nhµ   íc. n 3.2    ñ   Þch  éi ®ång  ­ Ch t H  qu¶n  Þ,gi¸m  c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   ®è Qu t d nh d chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña        µy.     c¸cb¸o c¸o n 3.3 ­Thêih¹n göib¸o c¸o         ­B¸o    Ý  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc quÝ.   c¸o qu ®     nh   45  k t  k th   ­ B¸o      c¸o n¨m  îcgöichË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  ®   nh   60  k t  k th   tµichÝnh.     3.4 ­N¬i nhËn         b¸o c¸o. C¸c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  öib¸o    µichÝnh  n   ë   µichÝnh    Qu t d nh d g   c¸o t   ®Õ S t   ­ vËt gi¸, ¬      quan  èng    ¬  c th kª,c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ývµ  ©n  µng  µ   thu tr     l   Ng h Nh níc.   4   ­C«ng    Óm  t¸cki to¸n. Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ù tæ  td nh d t   chøc  Óm    éibé    Óm      ki to¸nn   ®Ó ki to¸nc¸c b¸o  tµichÝnh  ña  × nh  ï hîp  íiqui ®Þnh  ña  Ët      c¸o    cm ph   v     c Lu c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông,ph¹m    µ      ¹t®éng  ña  × nh.   viv quim« ho   cm 5   ­C«ng  khaitµichÝnh  i víi Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.    ®è     Qu t d nh d ­K Õt  óc n¨m  µichÝnh,ngoµiviÖc  Ëp vµ  öib¸o c¸o tµichÝnh    th   t      l  g       cho  ¬  c quan qu¶n  ýNhµ   íc theo    nh  ¹  iÓ m   nªu  l  n  qui ®Þ ti® 3  trªn,c¸c Qu Ü   Ýn  ông     td
  9. 9 nh©n  ©n  ùc hiÖn  d th   c«ng khaitµichÝnh  i víi Ýnh  Òn  a  ¬ng  µ     ®è     ch quy ®Þ ph v c¸cthµnh    ãp  èn  µo  Ü.   viªng v v Qu ­Néidung     c«ng    µi Ýnh  khait   ch bao  å m   ét  è  g m s chØ    tiªusau: +  ×nh  ×nh  èn  iÒu  Ö, c¸c quÜ,  èn  T h v® l    v huy  ng,    ®é c¸c kho¶n  î ph¶i n    tr¶. . . +  ×nh  ×nh  ö  ông  èn:Tµis¶n  è  nh, d  îcho  T h sd v   c ®Þ   n  vay,t×nh  ×nh      h thu nî..  . +  ×nh  ×nh  T h thu  Ëp,    Ý:  nh chi ph C¸c  kho¶n  doanh thu, chi phÝ   ¹t    ho   ®éng  kinh doanh,kÕt      qu¶  kinh doanh,t×nh  ×nh    ép  ©n       h thu n Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc;lî nhuËn, dù  Õn  ©n  èi lî nhuËn, trÝch  Ëp    Ü   µ     i   ki ph ph     i   l c¸c qu v chia l∙ vèn    i gãp cho    µnh  c¸cth viªn. +  ×nh  ×nh    ng  µ  T h lao ®é v thu  Ëp  ña  nh c c¸n  é, nh©n    b  viªn trong  Ü   Qu tÝn  ông  ©n  ©n,  Öc  dông    Ön  d nh d vi ¸p  c¸c bi ph¸p  Ò   ùc  µnh  ÕtkiÖm,  v th h ti   chèng    Ý, chèng  l∙ngph   tham  òng  nh trong Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   td nh d ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng khai tµichÝnh, sau       120  µy  Ó   õ ngµy  Õt  óc ng k t   k th   n¨m  µi Ýnh. t  ch V/ Ki Ó m  tra,  thanh tra t µi ch Ý n h  v µ  x ö  lý vi p h ¹ m  ® è i víi c¸c Q u Ü  t Ý n    d ô n g  n h © n  d © n. 1­ C¸c  Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ù chÞu  Qu t d nh d t  tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c,trung thùc cña          c¸c b¸o  tµichÝnh  ña  ×nh,    ë   µi chÝnh    Ët  c¸o    cm c¸c S T   ­V gi¸cã    tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh  ña    Ü     ki travi ch h ch ®é t   c c¸c Qu tÝn  ông  ©n  ©n.  Öc  Óm     µichÝnh  îc tiÕn  µnh  d nh d Vi ki tra t   ®  h theo    ×nh  c¸c h thøc: ­KiÓ m     µichÝnh  nh  ú    trat   ®Þ k hoÆc   t  Êt. ®é xu ­  Ó m     Ki tra theo  õng  t chuyªn    ®Ò theo yªu  Çu  ña  c c c«ng    t¸cqu¶n  ý tµi l    chÝnh. Trong  êng  îp n Õu  Êy  Çn  Õt, é  µichÝnh  ÏtiÕn hµnh  Óm    tr h  th c thi   T   B s    ki tra viÖc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ch h ch ®é t   c c¸cQu t d nh d theo    yªu cÇu  ña  c c«ng   t¸cqu¶n  ýtµi Ýnh  µ   íc. l   ch Nh n 2­ Xö  ýviph¹m.   l    ­ Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ã    ¹m  Õ     µichÝnh  ña  µ   ícsÏ   td nh d c viph ch ®é t   c Nh n     bÞ  ö  ¹ttheo qui®Þnh  ña  x ph      c ph¸p luËt.   ­ Trong  êng  îp Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    tr h  td nh d kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc th   hiÖn kh«ng  y        nh  Ò   Õ     c¸o tµichÝnh  ®Ç ®ñ c¸c qui®Þ v ch ®é b¸o      nªu  ¹ ®iÓ m   ti   3  ôc  ch¬ng    m IV  IITh«ng   µy  ÏbÞ   ö  ¹ttheo    nh  ¹  Þ  nh  è  tn s   x ph   qui®Þ tingh ®Þ s 49/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  c Ch ph v x ph   ch trong  lÜnh  ùc  Õ   v k to¸n. C H ¦ ¥ N G  III:T æ  C H ø C  T H ù C  Hi Ö N  
  10. 10 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, m äi    15  k t  k  qui ®Þnh  íc®©y   Ò   tr   v qu¶n  ýtµichÝnh  i víic¸c Qu Ü   Ýn  ông  ©n  ©n    l    ®è       td nh d tr¸i víi  Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,xem  Ðt,gi¶i     x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2