intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
140
lượt xem
2
download

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi c h Ý n h  ­ B é  T h ¬ n g   ¹i  æ n g  côc H ¶i q u a n   m ­ T Sè  77/1999/TTLT­B T C­B T M ­ T C H Q  n g µ y 22  th¸ng 6 n¨ m  1999 H íng d É n    h µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h  sè  thi 181/1998/Q§­T T g   n g µy  21/9/1998  ña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  viÖc  c p v gi¶ m  thu Õ  n h Ë p  kh È u  ch o  h µ n g  h ãa s¶n  u Êt t¹i x   n íc C é n g   ß a  d © n  c h ñ  n h © n   © n   µ o h d L Thi hµnh    QuyÕt  ®Þnh  181/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  21/9/1998 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  gi¶m thuÕ nhËp  khÈu cho  hµng  hãa s¶n xuÊt t¹      iníc Céng  hßa  d©n  chñ nh©n  d©n  Lµo; C¨n  ý    cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ c«ng v¨n  912/VPCP­KTTH   sè  ngµy 06/3/1999    lý thuÕ  vÒ xö    nhËp khÈu      ®èi víihµng hãa nhËp khÈu    tõLµo. LiªnBé      TµichÝnh   ­Th¬ng     m¹i­Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn    nh  sau: I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  P 1­ Hµng  hãa s¶n xuÊt t¹      iníc Céng hßa  d©n  chñ nh©n d©n Lµo  nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam   îc ¸p dông    ®     thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu b»ng 50%  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙iquy  u    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  ®∙i, u    nÕu tháa m∙n      c¸c®iÒu kiÖn  sau: 1.1­ Lµ  Æt     m hµng  trong  cã  Danh môc  hµng hãa ban hµnh kÌm theo  Th«ng   tnµy. 1.2­Cã    GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø    hµng  hãa  Vô  do  Ngo¹ith   ¬ng    Th­ ­ Bé  ¬ng      m¹i­ Céng hßa d©n chñ  nh©n d©n  Lµo cÊp,x¸c nhËn      hµng hãa  xuÊt cã    xø    tõLµo  (theomÉu     C/O, con    dÊu  ch÷  ®Ýnh  vµ  ký  kÌm Th«ng   tnµy). 1.3­Hµng  îcvËn    ®   chuyÓn  vµo  ViÖt Nam     qua    c¸ccÆp   cöa  khÈu  chÝnh  thøc trªnbiªngií ViÖt­Lµo.         i    2­ Thñ      tôcxuÊttr×nh GiÊy      chøng  nhËn  xuÊtxø    hµng  hãa  (C/O): Thùc hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹i vµ  côc    H¶i quan. II­  C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c C¸c quy ®Þnh    vÒ c¨n  tÝnh  cø  thuÕ; chÕ     ®é thu nép thuÕ, kÕ       to¸n tiÒn thuÕ, b¸o c¸o kÕt  qu¶ thu nép  thuÕ; chÕ     ®é miÔn  gi¶m  thuÕ nhËp  khÈu; chÕ  hoµn    ®é  thuÕ, truythu thuÕ  xö            vµ  lýviph¹m; ® îcthùc hiÖn        theo  c¸cquy    ®Þnh cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng  dÉn  hiÖn hµnh. §Þnh  6  kú  th¸ngvµ    hµng  n¨m, Tæng    côc    H¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm    b¸o  c¸o    l       vÒ sè îng,trÞ gi¸(kim ng¹ch) hµng    hãa nhËp  khÈu thuéc ®èi  îng  t quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    TµichÝnh  Bé  víiBé    vµ  Th¬ng  m¹i.
  2. 2 III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  g×        cã  víng m ¾c,      ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n    vÞ, c¬ quan ph¶n ¸nh    Tµi chÝnh    vÒ Bé    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn, bæ     sung kÞp  thêi.
  3. 3 D a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  ® îc gi¶ m  thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban hµnh kÌm theo Th«ng   77/1999/TTLT­   tsè  BTC­BTM­TCHQ ngµy  22/6/1999 cña    TµichÝnh­ Bé    LiªnBé      Th¬ng  Tæng  m¹i­ côc    H¶i quan) M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng Nhãm Ph©n  nhãm CH¦¥NG   13 C¸nh  kiÕn  ®á; g«m,    i c¸c lo¹  nhùa  c©y  chÊt chiÕtsuÊt vµ        tõthùc vËt     1301 C¸nh  kiÕn  ®á;  g«m   nhiªn,nhùa  tù    c©y, nhùa    c©y  d¹ng  g«m,  nhùa  lª­   «­ « (oleoresins)(vÝ        dô:nhùa  th¬m) 1301 10 ­C¸nh    kiÕn  ®á: 1301 10 10 ­­     Sen  l¾c  c¸nh kiÕn  tinhchÕ  vµ    ®á    kh¸c 1301 10 90 ­­       Lo¹ikh¸c 1301 90 00 ­Lo¹ikh¸c     CH¦¥NG   14 VËt  liÖu  thùc  vËt  dïng      ®Ó tÕt bÖn;    c¸c s¶n  phÈm   thùc   vËtcha  îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c   ®       ghië    1401  VËt  liÖu  thùc   vËt dïng      ®Ó tÕt bÖn   hoÆc   ®an  : tre, (nh     song, m©y,    sËy, liÔu      giá,c©y  bÊc, cä  ,®∙    sîi  röa  s¹ch,   chuéihoÆc     i   c¸c lo¹  r¬m  ngò  cèc  tÈy  ®∙  hoÆc   nhuém,  vá  c©y  ®o¹n) 1401 20 00 ­Song    m©y CH¦¥NG   15 Mì  dÇu  vµ  ®éng   vËt hoÆc   thùc vËt vµ        c¸c s¶n  phÈm    lÊy tõ mì    hoÆc   dÇu  ®éng   vËt hoÆc   thùc vËt;mì      thùc phÈm,    ®∙  îcchÕ  ®   biÕn;s¸p ®éng        vËthoÆc   thùc vËt   1521  S¸p  thùc vËt (trõtr lycer       ig ides)  ong, s¸p  ,s¸p    c«n  trïngvµ    s¸p c¸     nhµ  t¸ng,®∙    hoÆc   cha   tinhchÕ  hay pha mµu 1521 90 00 ­Lo¹ikh¸c     CH¦¥NG   25 Muèi,l huúnh;®Êt  ®¸;th¹chcao;v«ivµ     u    vµ          xim¨ng 2520 Th¹ch  cao  (sun­   ph¸tcan­   xi kho¸ng  chÊt);th¹ch cao      khan  (anhydri ) plaster(gåm   t ;   th¹ch cao  nung    ®∙  hay  sun   ph¸t can­ , hoÆc   xi)  ®∙  cha  nhuém   mµu,  hoÆc   cã  kh«ng  thªm  mét îng nhá chÊtgiatèchay  l           chÊtlµm    chËm 2520 10 00 ­Th¹ch cao;anhydri         t 2520 20 0 ­Plasters   CH¦¥NG   44 Gç  c¸cm Æt   vµ    hµng  b»ng    gç;than cñi   4401 Gç  nhiªn liÖu,d¹ng      khóc,thanh    nhá, cµnh, bã      hoÆc     c¸c d¹ng    bµo, d¨m    tù;vá    gç; phÕ   liÖu    gç, mïn    hoÆc   ca, ®∙  cha  ®ãng  thµnh  khèi,  b¸nh,viªnhoÆc         c¸cd¹ng ¬ng  t tù 4401 10 00 ­ Gç    nhiªnliÖu,d¹ng      khóc,thanh    nhá,cµnh,bã      hoÆc     c¸c d¹ng ¬ng  t tù 4403 Gç  c©y, ®∙    hoÆc   cha  bãc    gi¸choÆc   vá, bá    ®Ïo  vu«ng  th«
  4. 4 4403 10 00 ­  xö    §∙  lý b»ng  s¬n, chÊt    mµu, chÊt creozot hoÆc       c¸c chÊtb¶o    qu¶n  kh¸c 4403 20 00 ­Gç    tïng, b¸ch,lo¹ xö        lýc¸ch kh¸c i   ­Lo¹ikh¸c,b»ng  nhiÖt®íi®∙  trong chó    phÇn        gç      nªu    gi¶i1  ph©n  nhãm  cña ch¬ng  nµy: 4403 41   00 ­­Meranti sÉm,       ®á  meranti nh¹tvµ   ®á    meranti  bakau 4403 49 00 ­­Lo¹ikh¸c      ­Lo¹igç      kh¸c:   4403 91 00 ­­Gç       såi(Quercus spp)   4403 92 00 ­­Gç       såi(Fagus  spp) 4403 99 00 ­­Lo¹ikh¸c      Chó   thÝch
  5. 5
  6. 6
  7. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2