intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

222
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch s è  01/2000/TT­B L § T B X H­B T C  C ñ a  B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   ® binh  vµ X∙ h éi  µ  B é  T µ i ch Ý n h  n g µ y   th¸ng 01  v 7  n¨ m  2000 H í ng d É n  th ù c  Ö n  ® i Ò u  ch Ø n h  m ø c  l¬ n g   u  v µ  trî Ê p  b¶ o  hi h  c hi Ó m  x∙ h éi theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  175/1999/N§­C P  n g µ y  15/12/1999 c ñ a  ChÝnh   hñp Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  175/1999/N§­  ngµy 15/12/1999 cña  CP ChÝnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  ph v vi ® chØnh  møc  Òn l ng  èi Óu,møc  î Êp  µ  ti  ¬ t   thi   tr  c v sinh  ho¹tphÝ  i víic¸c ®èi t ng hëng ¬ng  u, phô  Êp, trî Êp  µ    ®è        î   l h  c    c v sinh ho¹tphÝ      thuéc Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc,sau    èng  Êt ý  Õn  íi   n  khith nh   ki v   Ban    Tæ chøc  Trung ­ ¬ng, Ban      Tæ chøc    é  Ýnh  ñ, Liªnbé  c¸n b Ch ph     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi­ Tµi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  iÒu       h  th   ® chØnh møc ¬ng  u  µ  î Êp    l h v tr  c b¶o hiÓ m     éinh  x∙h   sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § §èi t ng  îc ®iÒu   î ®   chØnh  møc  ¬ng  u  µ  îcÊp  l h v tr  b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy ®Þnh  t¹ kho¶n 3  §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  175/1999/N§­  ngµy  i CP 15/12/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph bao  å m:  êi hëng ¬ng  u  g Ng   l h (bao  å m   u  g h c«ng  nh©n    viªnchøc,hu  ©n  i,c«ng  nh©n  ©n);hëng  î Êp  Êt    qu ®é   an  d   tr cm søc    lao ®éng; trî Êp     c c«ng  ©n nh cao    î Êp  m   au;    su;tr cè® thais¶n,tain¹n    ng,    lao ®é   b Önh nghÒ   nghiÖp; tö  Êt;c¸n  é    êng    tu   b x∙ ph nghØ   Öc  ëng  îcÊp  vi h tr  theo   NghÞ   nh  ®Þ 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   II.  C¸ch t Ý nh l¹i ø c  l¬ n g  h u    m v µ  trî Ê p  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i:  c C¸c  i t ng t¹ m ôc   trªn® îctÝnh  ¹ møc ¬ng  u,trî Êp  ®è  î   i   Inªu      l  i l h    c b¶o  Ó m   hi x∙héinh      sau: 1. Nh÷ng  êi®ang  ëng ¬ng  u; trî Êp  Êt    ng   h l h    c m søc    ng; trî Êp    lao ®é     c tai n¹n    ng, b Önh  Ò   lao ®é   ngh nghiÖp;trî Êp    c c«ng  ©n  nh cao    Òn tuÊthµng  su;ti     th¸ng;trîcÊp  i  íic¸n  é    êng     ®è v   b x∙,ph quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  NghÞ   a  4  ®Þnh  è  s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998  ña  Ýnh  ñ  íc ngµy  c Ch ph tr   1/1/2000  th× møc ¬ng  u    l h hoÆc  møc  î Êp  îctÝnh  ¹nh  tr  c ®  l   sau: i   Møc ¬ng  u  l h Møc ¬ng  u  l h hoÆc   hoÆc   î Êp  ùc hiÖn  tr c th   = trî Êp  Ön  ëng   c hi h x      1,25 tõ1/1/2000   th¸ng12/1999   2. Nh÷ng  êib ¾t  u   õ 1/1/2000  ë®i  íihëng ¬ng  u, trî Êp      ng   ®Ç t   tr   m   l h    c b¶o hiÓ m     éith× hëng    x∙h     nh sau: a. Ng êinghØ  u  ã  êigian ®ãng      h c th     b¶o  Ó m     éitheo    hi x∙h   c¸c møc  Òn l ti  ­ ¬ng  ña  Ö   èng  c h th thang b¶ng ¬ng  Nhµ   ícquy  nh  × khitÝnh  l do  n  ®Þ th     møc ­l
  2. 2 ¬ng  u  îctÝnh    ¬  ë    h®  trªnc s c¸cmøc  Òn l ng  ∙  îc®iÒu  ti  ¬ ® ®   chØnh  ¹ theo møc   l i   tiÒn l ng  tèi ¬  thiÓu 180.000 ®/th¸ng quy  ®Þnh  t¹  NghÞ  ®Þnh  sè  i 175/1999/N§­   µy  CP ng 15/12/1999. V Ý   ô: d M ét c¸n  é  b nghØ   u  h th¸ng 2/2000, cã  Ôn  Õn  Òn ¬ng  ng        di bi ti l ®ã b¶o hiÓ m     éicña  n¨m  èicïng tr ckhinghØ  u  µ: x∙h   5  cu     í    hl ­Tõ    th¸ng2/1995  n     ®Õ th¸ng1/1998  Ö   è ¬ng  µ3,35   h sl l  ­Tõ    th¸ng2/1998  n     ®Õ th¸ng1/2000  Ö   è ¬ng  µ3,63   h sl l  C¸ch  Ýnh  t møc   ×nh  ©n  Òn ¬ng  ng  b qu ti l ®ã b¶o  Ó m     éi lµm  ¬  ë  hi x∙ h   cs tÝnh ¬ng  u    l h nh sau: ­ Tõ    th¸ng 2/1995  n     ®Õ th¸ng 1/1998,tæng      møc  Òn l ng  Ýnh  ti  ¬ t theo  Ö   h sè: 3,35   180.000® x  th¸ng=   x    36    21.708.000® ­ Tõ    th¸ng 2/1998  n     ®Õ th¸ng 1/2000,tæng      møc  Òn l ng  Ýnh  ti  ¬ t theo  Ö   h sè: 3,63   180.000® x  =   x    24  15.681.600® Tæng  éng  c møc  Òn l ng  ng  ti  ¬ ®ã b¶o  Ó m     éicña  n¨m  èicïng tr hi x∙h   5  cu    ­ íckhinghØ  u  µ:21.708.000 +     h l    15.681.600®  37.389.600® =  Møc   ×nh  ©n  Òn ¬ng  ng  b qu ti l ®ã b¶o  Ó m     éi ®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh ­ hi x∙ h   l cst l ¬ng  u  µ: h l  37.389.600®   th¸ng=  :60    623.160  ® b. Ng êinghØ  u  õa  ã  êigian ®ãng      h v c th     b¶o  Ó m     éitheo    hi x∙h   c¸c møc ­ l ¬ng  ña  Ö   èng  c h th thang,l ng  Nhµ   íc quy  nh,  õa  ã  êigian  ng   ¬ do  n  ®Þ v c th   ®ã b¶o  Ó m     éitheo    hi x∙h   c¸c møc  Òn l ng  ti  ¬ kh«ng  éc h Ö   èng  thu   th thang,b¶ng ­   l ¬ng  ña  µ   ícth× viÖc  Ýnh  c Nh n     t møc  ×nh  ©n  Òn l ng  ña  n¨m  èicïng b qu ti  ¬ c 5  cu     trong khu  ùc  µ   íc® îctÝnh    v Nh n     theo møc  Òn l ng  èithiÓu  ti  ¬ t   180.000®/th¸ng  ®èi  íithêigian ®ãng  v      b¶o  Ó m     éitheo    hi x∙ h   c¸c møc  Òn ¬ng  ña  Ö   èng  ti l c h th trongthang,b¶ng ¬ng  Nhµ   ícquy  nh.     l do  n  ®Þ c.§èivíi   é    êng        b x∙ph c¸n nghØ  Öc  ëng  î Êp  vi h tr c theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998 cña  Ýnh  ñ  × møc  î   Ch ph th   tr  cÊp  îc tÝnh    ¬  ë  ®  trªn c s møc   sinh  ¹t phÝ   ∙  îc ®iÒu  ho   ®®  chØnh theo    quy ®Þnh   ¹  t iTh«ng   sè  t 54/1999/TTLB­  BTCCBCP­  BTC   µy  ng 29/12/1999  ña  c LiªntÞch    Ban    Tæ chøc    é  Ýnh  ñ   é  µichÝnh. c¸n b Ch ph ­B T     d. Ng êi hëng  Õ     m   au,        ch ®é è ® thais¶n, tain¹n    ng,  Önh     lao ®é b nghÒ   nghiÖp,tö tuÊt,trî Êp  lÇn        c 1  b¶o  Ó m     éi,th×  hi x∙ h   møc   î Êp  îc tÝnh    tr c ®  trªn c¬  ë  s møc  ¬ng  l hoÆc  møc  sinh  ¹tphÝ   îc tÝnh  ho   ®  theo  møc   Òn ¬ng  èi ti l t  thiÓu 180.000  ng.   ®å Riªng  i  íingêi bÞ     ¹n  ®è v     tain lao  ng,  Önh  ®é b nghÒ  nghiÖp, tr c ngµy    í  1/1/2000 hoÆc     nghØ  Öc  ëng  î Êp  lÇn,trî Êp  m   au, thais¶n  vi h tr  c 1      cè®    hoÆc   chÕt  ícngµy  tr   1/1/2000  ng  Én  nh v cßn  êih¹n  ëng  î Êp  × tÝnh  ëng  î th   h tr c th   h tr  cÊp    nh sau: ­  èi víingêi bÞ     ¹n    ng,  Önh  §     tain lao ®é b nghÒ  nghiÖp  iÒu  Þ vµ    ® tr   ra viÖn  íc ngµy  tr   1/1/2000  ×  îcÊp  lÇn  îc tr¶theo  th tr  1  ®   møc   îcÊp  tr  th¸ng 12    n¨m 1999.Trêng  îp ®iÒu  Þtr cngµy    h  tr   í   1/1/2000 vµ    Ön    ra vi sau  1/1/2000 th×   
  3. 3 c¸c kho¶n  î Êp  îctr¶theo    tr c ®   møc  î Êp  îctÝnh  ¹ theo  tr  c ®  l i møc  Òn l ng  èi ti  ¬ t   thiÓu 180.000  /th¸ng.   ® ­ §èi víi êi nghØ  viÖc hëng trî Êp è m  ®au, thai  ng  c  s¶n tr c ngµy  í 1/1/2000  ng  Én  nh v cßn  êih¹n  ëng  î Êp  m   au, thais¶n  th   h tr cè®    sau n¨m  2000  th×  êigian  th   nghØ   õ 1/1/2000  ë®i,møc   î Êp  îc tÝnh  t  tr     tr c ®  theo møc   Òn ­ ti l ¬ng  èi Óu 180.000®/th¸ng. t  thi   ­§èivíi êibÞ  Õt  ícngµy       ng   ch tr   1/1/2000 nhng  a  Êp  Òn mai    Ý    ch c ti   t¸ngph vµ  î Êp  lÇn  × vÉn    tr c 1  th   tr¶theo møc  î Êp    tr c th¸ng12    n¨m  1999. ­ §èi víingêi nghØ   Öc  ëng  îcÊp  lÇn         vi h tr  1  b¶o  Ó m     éi nghØ   íc hi x∙ h   tr   th¸ng 1/2000  ng  n     nh ®Õ th¸ng 1/2000  ë®i  íicã  Õt  nh  ña  ¬    tr   m   quy ®Þ c c quan  B¶o  Ó m     éicho  ëng  î Êp  ét  Çn  ×    Õt  hi x∙h   h tr c m l th gi¶iquy theo  møc  Òn l ng  ti  ¬ tèi Óu 180.000®/th¸ng.  thi   e. §èivíi êinghØ  u, nghØ  Êt       ng   h  m søc    ng  µqu©n  ©n, c«ng    lao ®é l   nh   an nh©n  ©n  éc  Ön  îc hëng  î Êp  d thu di ®   tr c thªm  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh   ®Þ sè  812/TTg  µy  ng 12/12/1995  × tõ 1/1/2000 kho¶n  î Êp  th       tr  c thªm  îctÝnh    ®  trªn møc  Òn l ng  èi Óu 180.000®/th¸ng. ti  ¬ t   thi   f. èi íi êi hëng l ng hu sèng c« ®¬n  thuéc diÖn hëng trî Êp   §  v  ng ¬  c 180.000  ng  ®å theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  ®Þ 812/TTg  µy  ng 12/12/1995  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  × tõ1/1/2000 ® îc®iÒu  t  ph th        chØnh  b»ng  270.000®/th¸ng. g. Kho¶n  ô  Êp    ph c khu  ùc  Õu  ã) cña  êihëng ¬ng  u, trî Êp    v (n c   ng   l h    c b¶o hiÓ m     éi® îctÝnh    x∙h     trªnmøc  Òn l ng  èi Óu 180.000®/th¸ngtõ1/1/2000. ti  ¬ t   thi      III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  íng v X∙      v  T   h  dÉn, kiÓm    µ  ö  ýnh÷ng  íng m ¾ c   ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng, ®¬n     trav x l   v  c c¸c B     ph   vÞ  ¬  ë  c s trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn         Th«ng   µy. tn 2. Bé  µichÝnh  Ðt duyÖt  µ  Êp    ü ¬ng  u  µ  î Êp      T  x  v c ph¸tqu l h v tr  c t¨ngthªm  cña    i t ng hëng  c¸c®è  î   b¶o  Ó m     éido  ©n  hi x∙h   Ng s¸ch Nhµ   ícchitr¶.   n    3. B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam     hi x∙ h     chØ   o    n  Þ  chøc  iÓn khai ®¹ c¸c ®¬ v tæ  tr     thùc hiÖn  µ  Ëp b¸o c¸o theo quy  nh    vl        ®Þ sau: a. LËp    b¸o  vÒ   è îng  i îng  µ  ü ¬ng  u, trî Êp  c¸o  s l ®è t v qu l h   c b¶o  Ó m     hi x∙ héit¨ngthªm  i víi   i t ng do  ©n     ®è     ®è  î   Ng c¸c s¸ch Nhµ   ícph¶ichitr¶göiBé  µi   n       T  chÝnh  Ðt duyÖt,®ång  öiBé   x    g   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitrong th¸ng   X∙        2/2000. b. Thùc  Ön  iÒu    hi ® chØnh  µ      v chitr¶møc     t¨ng thªm cho    i îng  ­ c¸c ®è t h ëng ¬ng  u,trî Êp  l h    c b¶o  Ó m     éibao  å m   éc Ng ©n  hi x∙h   g thu   s¸ch Nhµ   íctr¶vµ    n   thuéc quü    b¶o  Ó m     éitr¶.Thùc  Ön    hi x∙h     hi thu b¶o  Ó m     éitÝnh    hi x∙h   trªnmøc   tiÒn ¬ng  èithiÓu  ∙  îc®iÒu  l t  ®®  chØnh theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 175/1999/N§­  CP ngµy 15/12/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4. C¸c  é,  µnh      B ng ë Trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸cc quan,®¬n  Þ,c¸cSë    v     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi,Së   µi chÝnh  Ët gi¸kiÓm     «n  c  Öc  ùc  Ön    v X∙    T   v   tra,® ®è vi th hi c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn
  4. 4 5.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    tn c hi l     h k t  1/1/2000. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò     ¸nh v Liªn Bé  nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2