intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 06/2002/TTLT- BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2002 híng dÉn c¬ chÕ qu¶n lý quü quèc gia hç trî viÖc lµm vµ lËp quü gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Þa ph¬ng - C¨n cø NghÞ quyÕt sè 120/H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ chñ tr ¬ng, ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong c¸c n¨m tíi; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 72/CP ngµy 31/10/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè diÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 143/2001/Q§-TTg, ngµy 27/9/2001 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt “ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm giai ®o¹n 2001 - 2005”; §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm, liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. C¥ CHÕ CHO VAY VèN Tõ quü QUèC gia Hç TRî VIÖC LµM 1. §èi tîng ®îc Vay vèn a. Hé gia ®×nh; b. Hîp t¸c x· ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiÓu thñ c«ng nghiÖp, x©y dùng, vËn t¶i, th¬ng m¹i vµ dÞch vô; c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ng êi tµn tËt; Tæ hîp s¶n xuÊt; Hé kinh doanh c¸ thÓ; Doanh nghiÖp nhá vµ võa (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23/11/2001 cña ChÝnh phñ "VÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá”) ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; Hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n lµm kinh tÕ trang tr¹i nh quy ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 69/2000/BNN-TCTK ngµy 23/6/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Tæng côc Thèng kª “h íng dÉn tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh kinh tÕ trang tr¹i”; Trong c¸c ®èi tîng trªn, u tiªn cho c¸c dù ¸n cã ®èi tîng lµ ngêi tµn tËt, sö dông nhiÒu lao ®éng n÷, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng ë khu vùc ®ang ®« thÞ ho¸. 2. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc vay vèn a. C¸c ®èi tîng ®îc vay vèn ph¶i cã dù ¸n t¹o chç lµm viÖc míi, thu hót thªm lao ®éng vµo lµm viÖc thêng xuyªn. Dù ¸n ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i thùc hiÖn dù ¸n. b. §èi tîng nªu t¹i ®iÓm a môc 1 ph¶i cã hé khÈu th êng tró t¹i ®Þa ph¬ng n¬i vay vèn thùc hiÖn dù ¸n; C¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm b môc 1 ph¶i cã dù ¸n vay vèn phï hîp víi ngµnh nghÒ ho¹t ®éng.
 2. 2 c. C¸c ®èi tîng vay vèn ph¶i thùc hiÖn tÝn chÊp hoÆc thÕ chÊp tµi s¶n theo quy ®Þnh sau: - §èi tîng ®îc vay tõ 15 triÖu ®ång trë xuèng kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n nhng ph¶i cã b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña Chñ tÞch UBND x·, phêng, thÞ trÊn (®èi víi dù ¸n cÊp x·, phêng, thÞ trÊn), Chñ tÞch UBND huyÖn, quËn, thÞ x· (®èi víi dù ¸n cÊp huyÖn, quËn, thÞ x·), hoÆc ngêi ®øng ®Çu tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng ®èi víi c¸c dù ¸n do tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng qu¶n lý. - §èi tîng ®îc vay trªn 15 triÖu ®ång, ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3. Néi dung sö dông vèn vay - Mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ®¸nh b¾t thuû, h¶i s¶n ®Ó më réng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh; - Bæ sung vèn mua nguyªn vËt liÖu, c©y, con gièng, chi phÝ ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i ®Õn khi thu ho¹ch. 4. Møc vèn cho vay - §èi víi ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm a cña môc 1, møc vay tèi ®a kh«ng qu¸ 15 triÖu ®ång vµ Ýt nhÊt ph¶i t¹o ra l chç lµm viÖc míi hoÆc t¨ng thªm thêi gian lµm viÖc t¬ng øng víi 1 lao ®éng; - §èi víi ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm b cña môc 1, møc vay tèi ®a k«ng qu¸ 200 triÖu ®ång/dù ¸n vµ kh«ng qu¸ 15 triÖu ®ång trªn mét chç lµm viÖc th êng xuyªn ®îc thu hót míi. 5. Thêi h¹n cho vay a. Thêi h¹n 12 th¸ng: - Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm; - Trång c©y l¬ng thùc, hoa mµu cã thêi h¹n sinh trëng díi 12 th¸ng; - DÞch vô, kinh doanh nhá; b. Thêi h¹n 24 th¸ng: - Trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy; c©y hoa mµu cã thêi b¹n sinh tr- ëng trªn 12 th¸ng; - Nu«i thuû, h¶i s¶n, con ®Æc s¶n; - Ch¨n nu«i gia sóc sinh s¶n, ®¹i gia sóc lÊy thÞt; - S¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, chÕ biÕn (n«ng, l©m, thæ, h¶i s¶n). c. Thêi h¹n 36 th¸ng: - Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc sinh s¶n, lÊy s÷a, lÊy l«ng, lÊy sõng; - §Çu t mua thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé lo¹i võa vµ nhá, ng cô nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû, h¶i s¶n; - Ch¨m sãc c¶i t¹o vên c©y ¨n tr¸i, c©y c«ng nghiÖp. d. Thêi h¹n 60 th¸ng: Trång míi c©y ¨n qu¶, c©y nguyªn liÖu, c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy.
 3. 3 Trong cïng mét ®èi tîng vay vèn nÕu cã nhiÒu néi dung sö dông vèn theo c¸c thêi h¹n kh¸c nhau th× thêi h¹n cho vay ® îc x¸c ®Þnh lo¹i sö dông vèn cã tû träng cao nhÊt. 6. L·i suÊt cho vay - Nguyªn t¾c: thÊp h¬n l·i suÊt Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Møc cô thÓ tõng thêi kú do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. - Nguån tiÒn l·i thu vÒ ®îc sö dông bï ®¾p rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng, chi qu¶n lý phÝ, nÕu cßn bæ sung quü cho vay. 7. X©y dùng dù ¸n - C¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm a cña môc 1, khi vay vèn ph¶i cã ®¬n xin vay vèn theo mÉu 01 göi chñ dù ¸n lµ ng êi ®¹i diÖn nhãm hé gia ®×nh hoÆc ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®øng ra lËp dù ¸n theo mÉu 2a kÌm theo Th«ng t nµy (gäi chung lµ dù ¸n nhãm hé gia ®×nh); - C¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm b cña môc 1, khi vay vèn ph¶i lËp dù ¸n theo mÉu 2b kÌm theo Th«ng t nµy (gäi chung lµ dù ¸n cña ngêi kinh doanh); Chñ dù ¸n lËp 3 bé hå s¬ dù ¸n (dù ¸n vµ c¸c hå s¬ cã liªn quan ®Õn dù ¸n) göi vÒ Phßng Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi huyÖn, quËn, thÞ x· ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý tæ chøc thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh cho vay vµ qu¶n lý vèn vay. (Lu phßng Lao ®éng - Th¬ng binh X· héi, Kho b¹c nhµ níc huyÖn, quËn, thÞ x· vµ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi). §èi víi c¸c dù ¸n do c¸c Tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng trùc tiÕp qu¶n lý chñ dù ¸n göi hå s¬ vÒ c¬ quan cÊp tØnh ®Ó lµm thñ tôc thÈm ®Þnh tr×nh cÊp trªn xÐt duyÖt cho vay. 8. ThÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay a. ë quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh (gäi chung lµ cÊp huyÖn): - Phßng Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc tæ chøc thÈm ®Þnh vµ ghi vµo phiÕu thÈm ®Þnh dù ¸n (theo mÉu sè ra, 3b kÌm theo Th«ng t nµy); tæng hîp tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt ký quyÕt ®Þnh (nÕu ®îc UBND cÊp ®Þnh ñy quyÒn) hoÆc göi vÒ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (®èi víi trêng hîp kh«ng ®îc ñy quyÒn). - Thêi gian kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n ®Õn khi thÈm ®Þnh xong ë cÊp huyÖn tèi ®a kh«ng qu¸ 15 ngµy. b. ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ cÊp tØnh): - Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc kiÓm tra, xem xÐt tõng hå s¬ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh l¹i (khi cÇn thiÕt), tæng hîp tr×nh Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh (®èi víi trêng hîp kh«ng ñy quyÒn cho UBND cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh cho vay). - Thêi gian thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh cho vay tèi ®a kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n. c. ë c¸c c¬ quan tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng trùc tiÕp qu¶n lý vèn (gäi chung lµ c¬ quan tæ chøc ®oµn thÓ):
 4. 4 - C¬ quan tæ chøc ®oµn thÓ cÊp tØnh chñ tr×, phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc cïng cÊp tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó tr×nh Thñ tr ëng c¬ quan TW c¸c ®oµn thÓ ra quyÕt ®Þnh cho vay (kÕt qu¶ thÈm ®Þnh göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó tæng hîp chung). Thêi gian nhËn, thÈm ®Þnh dù ¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n. - C¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay. Thêi gian xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay tèi ®a kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n. d. ñy quyÒn ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n: Tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ t×nh h×nh chØ ®¹o qu¶n lý thùc hiÖn ë tõng ®Þa ph¬ng, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh cã thÓ ñy quyÒn cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt quyÕt ®Þnh vay vèn nhng ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn cña liªn Bé. UBND cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm göi c¸c quyÕt ®Þnh vÒ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó theo dâi, tæng hîp b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. C¸c quyÕt ®Þnh cho vay cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ (ghi râ nguån vèn sö dông cho vay) vµ biÓu tæng hîp c¸c dù ¸n ®îc vay (theo mÉu sè 4a, 4b kÌm theo Th«ng t nµy) ®îc göi vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ó tæng hîp, theo dâi, qu¶n lý. Riªng ®èi víi c¬ quan TW c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ph¶i göi thªm 1 b¶n vÒ Kho b¹c Nhµ níc TW ®Ó lµm c¨n cø ®iÒu chuyÓn vèn. 9. ChuyÓn vèn cho vay Hµng quý c¨n cø dù to¸n ®îc giao vµ ®Ò nghÞ chuyÓn vèn cña Kho b¹c Nhµ níc TW, Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc cÊp vèn cho Kho b¹c Nhµ n íc TW theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµm nguån vèn cho vay. Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng c¨n cø th«ng b¸o chuyÓn vèn cña Bé Tµi chÝnh, chËm nhÊt kh«ng qu¸ 5 ngµy, chuyÓn vèn vÒ Kho b¹c Nhµ n íc ®Þa ph¬ng n¬i cã dù ¸n ®îc duyÖt ®Ó tæ chøc cho vay theo quy ®Þnh. 10. Ph¸t tiÒn vay C¨n cø quyÕt ®Þnh cho vay cña cÊp cã thÈm quyÒn, Kho b¹c Nhµ n íc n¬i ph¸t tiÒn vay cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®èi tîng vay vèn lµm thñ tôc thÕ chÊp tµi s¶n hoÆc b¶o l·nh, cïng ®¹i diÖn bªn vay ký hîp ®ång tÝn dông theo quy ®Þnh t¹i ThÓ lÖ cho vay cña Bé Tµi chÝnh. - Trong vßng 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ (QuyÕt ®Þnh, v¨n b¶n thÕ chÊp tµi s¶n hoÆc tÝn chÊp). Kho b¹c Nhµ níc trùc tiÕp ph¸t tiÒn vay ®Õn ngêi vay. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu hé vay, Kho b¹c Nhµ níc cã thÓ ñy th¸c cho chñ dù ¸n thùc hiÖn ph¸t tiÒn vay ®Õn hé. ViÖc ñy th¸c ph¶i ®¶m b¶o qu¶n lý tèt nguån vèn, thu håi ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cho vay Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm. - §èi víi c¸c dù ¸n ®· duyÖt nh ng kh«ng cho vay ®îc, Kho b¹c Nhµ níc ph¶i b¸o c¸o ngay víi c¬ quan ra quyÕt ®Þnh cho vay ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. 11. Gia h¹n nî, cho vay a. Gia h¹n nî:
 5. 5 - §èi víi c¸c dù ¸n ®Õn h¹n tr¶ nî, nh ng s¶n xuÊt cha thu ho¹ch, chñ dù ¸n cã nhu cÇu gia h¹n, ph¶i lµm ®¬n gi¶i tr×nh râ nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc göi ®Õn Kho b¹c Nhµ níc n¬i cho vay ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. - C¨n cø ®¬n xin gia h¹n nî, Kho b¹c Nhµ níc tiÕn hµnh kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt gia h¹n nî theo quy ®Þnh t¹i ThÓ lÖ cho vay cña Bé Tµi chÝnh. b. Cho vay l¹i: - Dù ¸n cã chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh dµi h¬n thêi h¹n ®îc vay, ®· sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, chñ dù ¸n cã nhu cÇu vay thªm mét thêi h¹n ®Ó duy tr× s¶n xuÊt, æn ®Þnh viÖc lµm cho ng êi lao ®éng, th× tríc khi ®Õn h¹n tr¶ nî ph¶i cã b¸o c¸o kÕt qu¶ sö dông vèn vay vµ ®¬n ®Ò nghÞ vay l¹i. - Quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ thÈm quyÒn cho vay l¹i thùc hiÖn nh ®èi víi dù ¸n vay lÇn ®Çu nhng kh«ng ph¶i lËp l¹i dù ¸n. - Dù ¸n ®îc duyÖt vay l¹i cha ph¶i tr¶ nî gèc tríc khi lµm thñ tôc vay l¹i, nhng ph¶i tr¶ ®ñ sè tiÒn l·i trong thêi h¹n ®· vay. §Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong qu¸ tr×nh sö dông vèn, c¸c thñ tôc duyÖt cho vay l¹i ph¶i hoµn chØnh tr - íc ngµy ®Õn h¹n tr¶ nî. - §èi víi c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu vay thªm vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, thu hót thªm lao ®éng chñ dù ¸n ph¶i cã tµi liÖu chøng minh vµ göi ®Õn c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh X· héi ®Ó gi¶i quyÕt theo tr×nh tù duyÖt vay lÇn ®Çu. 12. Thu håi vµ sö dông vèn thu håi - Kho b¹c Nhµ níc tiÕn hµnh thu håi nî ®Õn h¹n; chñ dù ¸n cã thÓ tr¶ vèn tríc h¹n. - Trong qu¸ tr×nh cho vay, Kho b¹c Nhµ n íc kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn ngêi vay sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých, b¸o c¸o víi cÊp ra quyÕt ®Þnh cho vay cã quyÒn quyÕt ®Þnh thu håi nî tríc thêi h¹n. - Vèn thu håi ®îc dïng ®Ó cho vay quay vßng c¸c dù ¸n kh¸c do ®Þa ph- ¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ qu¶n lý. - ñy ban nh©n d©n tØnh, c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ph¶i cã kÕ ho¹ch sö dông vèn vµ duyÖt c¸c dù ¸n phï hîp víi sè vèn thu håi hµng th¸ng, quý; kh«ng ®Ó vèn tån ®äng ë Kho b¹c. - Trong trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®Òu chØnh nguån vèn cho vay gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ hoÆc thu vÒ Kho b¹c Nhµ n íc Trung - ¬ng, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi sÏ cã quyÕt ®Þnh ®iÕu chØnh trªn c¬ së thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 13. Xö lý nî qu¸ h¹n a. Nî qu¸ h¹n kh«ng ph¶i do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng vµ kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc gi¶i quyÕt gia h¹n hoÆc cho vay l¹i, chñ dù ¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i cho Kho b¹c Nhµ níc. Sau 03 th¸ng kÓ tõ ngµy chuyÓn sang nî qu¸ h¹n, nÕu ®· ® îc ®«n ®èc tr¶ nî, nhng chñ dù ¸n vÉn cè t×nh d©y d a th× Kho b¹c Nhµ níc chuyÓn hå s¬ cho vay ®Õn c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ò nghÞ ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó thu håi vèn, tr êng hîp nghiªm träng, ®Ò nghÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
 6. 6 b. §èi víi c¸c dù ¸n vay vèn bÞ rñi ro do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 08/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC- BKH§T ngµy 15/3/1999 vµ Th«ng t sè 16/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 5/7/2000 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n vay vèn tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm bÞ rñi ro.
 7. 7 II. LËP, QU¶N Lý Vµ Sö DôNG QUü Gi¶i QUYÕT VIÖC LµM ë §ÞA PH¦¥NG 1. Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Þa ph¬ng lµ mét bé phËn cña Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm, ®îc trÝch tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hµng n¨m. Tû lÖ trÝch tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng. Quü ®îc qu¶n lý tËp trung qua Kho b¹c Nhµ níc. 2. Hµng n¨m Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ nhu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i ®Þa ph ¬ng, bè trÝ mét phÇn kinh phÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó lËp quü gi¶i quyÕt viÖc lµm, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh (theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 72/CP ngµy 31/10/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm). 3. Sö dông quü a. Cho vay theo dù ¸n t¹o viÖc lµm: - Dµnh kho¶ng 80-85% nguån Quü ®Ó lµm vèn cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm. ViÖc qu¶n lý, thùc hiÖn cho vay theo h íng dÉn t¹i môc 1 cña Th«ng t nµy. - C¨n cø kÕ ho¹ch vèn vay míi bæ sung hµng n¨m ®îc duyÖt; hµng quý, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chuyÓn vèn cho Kho b¹c Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó lµm nguån vèn cho vay. b. Hç trî kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m DÞch vô viÖc lµm: Dµnh kho¶ng 15-20% nguån Quü ®Ó hç trî c¬ së vËt chÊt c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm, c¸c dù ¸n ®µo t¹o nghÒ, khuyÕn n«ng, l©m, ng , qu¶n lý ch¬ng tr×nh tõ cÊp c¬ së ®Õn cÊp tØnh. III. TR¸CH NHiÖm Vµ QUYÒN H¹N CñA C¸C C¥ QUAN 1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi cho tõng ®Þa ph ¬ng, c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé ngµnh liªn quan nghiªn cøu x©y dùng c¬ chÕ sö dông, qu¶n lý, ®iÒu hµnh Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm theo ®óng môc tiªu cña ch¬ng tr×nh: - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông Quü hç trî viÖc lµm, ®Þnh kú 6 th¸ng, n¨m b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Bé Tµi chÝnh - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t x©y dùng thÓ lÖ cho vay tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm; quyÕt ®Þnh ®Òu chØnh l·i suÊt cho phï hîp víi tõng thêi kú; quy ®Þnh viÖc sö dông vµ ph©n phèi tiÒn l·i cho vay.
 8. 8 Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lËp dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi cho Ch¬ng tr×nh, tæng hîp vµo kÕ ho¹ch ngµn s¸ch hµng n¨m ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. - §¶m b¶o ng©n s¸ch cÊp míi cho Quü quèc gia hç trî viÖc lµm theo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc duyÖt. - KiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông Quü. 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi cho Ch¬ng tr×nh, tæng hîp ®a vµo dù to¸n ng©n s¸ch chung cña Nhµ níc hµng n¨m ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. - Tæng hîp kÕ ho¹ch ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi cho tõng ®Þa ph¬ng, c¬ quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ, tr×nh ChÝnh phñ xÐt vµ giao kÕ ho¹ch thùc hiÖn; - Tham gia nghiªn cøu, x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn theo ®óng môc tiªu cña Ch¬ng tr×nh. 4. C¸c c¬ quan Trung ¬ng, tæ chøc ®oµn thÓ - Tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý vèn cña Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm ®· ®îc ChÝnh phñ giao; - Ph©n bæ cho c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cÊp tØnh chØ tiªu kÕ ho¹ch vèn vay vµ chØ tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· ®îc ChÝnh phñ giao; - Híng dÉn c¸c cÊp ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng x©y dùng dù ¸n vay vèn theo quy ®Þnh; - XÐt vµ ra quyÕt ®Þnh cho vay c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý; ChØ ®¹o c¸c cÊp ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn ®óng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm; kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn; ®Þnh kú quý, 6 th¸ng, n¨m b¸o c¸o víi Liªn Bé (BiÓu tæng hîp theo mÉu sè 05). 5. Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng - Híng dÉn c¸c thñ tôc cho vay; - ChØ ®¹o Kho b¹c Nhµ níc cÊp díi thùc hiÖn c¸c thñ tôc cho vay, ®¶m b¶o chÆt chÏ, ®¬n gi¶n, tr¸nh phiÒn hµ cho ngêl vay; - Qu¶n lý, tæng hîp, ph©n phèi tiÒn l·i theo quy ®Þnh; - §Þnh kú quý, 6 th¸ng vµ n¨m b¸o c¸o t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm víi Liªn Bé. 6. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh - Giao chØ tiªu vÒ viÖc lµm vµ vèn vay cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn; - Tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý vèn hç trî viÖc lµm ®· ® îc ChÝnh phñ giao;
 9. 9 - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c nguån vèn vÒ viÖc lµm t¹i ®Þa ph¬ng vµ b¸o c¸o ®Þnh kú quý, 6 th¸ng vµ n¨m víi Liªn Bé. 7. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Chñ tr×, phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi vµ vèn thu håi cho tõng huyÖn, tè chøc ®oµn thÓ ®Ó Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tæng hîp tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh; - Chñ tr×, phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc tØnh kiÓm tra, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n vay vèn tr×nh Uû ban nh¨n d©n cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh; trong ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ môc tiªu, ®èi tîng vay vèn; chñ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n bÞ rñi ro theo quy ®Þnh; kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cho vay Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm; - Híng dÉn c¸c ®èi tîng trªn ®Þa bµn x©y dùng dù ¸n vay vèn; - Híng dÉn c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm x©y dùng c¸c dù ¸n hç trî trang thiÕt bÞ d¹y nghÒ, dÞch vô viÖc lµm; chñ tr×, phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tæ chøc thÈm ®Þnh tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc tuyªn truyÒn vÒ môc tiªu, néi dung vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm. - Tæng hîp kÕt qu¶ cho vay c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn, göi b¸o c¸o tæng hîp vÒ Liªn Bé theo mÉu b¸o c¸o sè 05. 8. Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t - Phèi hîp víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, ®Ò xuÊt møc trÝch lËp Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hµng n¨m, tr×nh ñy ban nh©n d©n, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh xÐt, quyÕt ®Þnh; - Phèi hîp víi Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, ph©n bæ chØ tiªu kÕ ho¹ch nghÞ quyÕt viÖc lµm vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch vèn vay (tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) cho huyÖn, tæ chøc ®oµn thÓ, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt, quyÕt ®Þnh; - Phèi hîp víi c¬ quan liªn quan kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm. 9. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ - Phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cÊp míi cho ch¬ng tr×nh hµng n¨m, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh xÐt quyÕt ®Þnh; - Phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp míi vµ vèn thu håi cho tõng huyÖn, tå chøc ®oµn thÓ ®Ó tæng hîp tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt, giao kÕ ho¹ch thùc hiÖn; - Híng dÉn, kiÓm tra quyÕt to¸n sö dông kinh phÝ tõ nguån tiÒn l·i cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Ch¬ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng; - Phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc trong viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp. 10. Kho b¹c Nhµ níc tØnh
 10. 10 - Phèi hîp víi c¬ quan Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kiÓm tra, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n vay vèn; tæ chøc cÊp ph¸t tiÒn vay vµ thu håi nî khi ®Õn h¹n; chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ ®iÒu kiÖn vay vµ møc vay; - Phèi hîp víi c¬ quan Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan liªn quan trong viÖc xö lý c¸c dù ¸n bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng vµ nî qu¸ h¹n tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; - Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l·i theo quy ®Þnh; cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c c¬ quan sö dông tiÒn l·i t¹i ®Þa ph¬ng vÒ sè kinh phÝ ®· cÊp: - Hµng th¸ng, quý b¸o c¸o t×nh h×nh cho vay, thu nî víi Ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Þa ph¬ng vµ Kho b¹c Nhµ níc cÊp trªn (theo híng dÉn cña Kho b¹c Nhµ níc TW). IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. ñy ban Nh©n d©n cÊp tØnh, c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ c¨n cø néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm thuéc ph¹m vi qu¶n lý, ®Èy nhanh tiÕn ®é cho vay vèn, kÞp thêi xö lý c¸c víng m¾c ph¸t sinh, qu¶n lý Quü chÆt chÏ, sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. 2. Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ ®¹o hÖ thèng nghiÖp vô cña ngµnh thùc hiÖn Th«ng t nµy. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ cho Th«ng t sè 13/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 8/5/1999. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 11. 11 MÉu sè 01 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®¬n xin vay vèn hç trî viÖc lµm KÝnh göi: T«i tªn lµ:........................................................... Sinh ngµy:..................... Nam, n÷:...................... Tró t¹i:............................................................... Hé khÈu thêng tró:.......................................... NghÒ nghiÖp chÝnh:........................................... Cã t liÖu s¶n xuÊt:.......................................... - §Êt ruéng, vên, chuång tr¹i (m2)................ - VËt nu«i, c©y trång:......................................... - C«ng cô s¶n xuÊt: .......................................... - Lao ®éng trong hé:........................................... Vèn tù cã:........................................................... Nay cã nhu cÇu vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó ®Çu t s¶n xuÊt (ch¨n nu«i)..... Víi sè vèn cÇn vay:.............................................. Thêi h¹n vay:..... ®Ó t¹o viÖc lµm cho...... lao ®éng. T«i lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ ¤ng:..... (Chñ dù ¸n) cho t«i ® îc tham gia vay vèn Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm, nÕu ® îc vay vèn t«i b¶o ®¶m sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®îc duyÖt vµ cam kÕt hoµn tr¶ vèn vµ l·i ®óng thêi h¹n. NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. X¸c nhËn cña UBND ... Ngµy... th¸ng.... n¨m 200... X·, phêng Ngêi lµm ®¬n (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký vµ ghi râ hä tªn)
 12. 12 MÉu sè 2a Dù ¸n vay vèn quü quèc gia hç trî viÖc lµm (¸p dông cho dù ¸n nhãm hé gia ®×nh) Tªn dù ¸n: Hä vµ tªn chñ dù ¸n: §Þa chØ liªn hÖ: §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n: I. Néi dung dù ¸n: 1. Ngµnh nghÒ chÝnh tham gia dù ¸n: - Trång trät: - Ch¨n nu«i: - TiÓu, thñ c«ng nghiÖp, chÕ biÕn: 2. Tæng sè hé tham gia dù ¸n (biÓu tæng hîp kÌm theo): - Tæng sè lao ®éng tham gia dù ¸n: - Sè ®îc t¹o viÖc lµm míi: 3. Tæng sè vèn thùc hiÖn dù ¸n: - Nguån vèn hiÖn cã: - Trong ®ã vèn b»ng tiÒn: 4. Tæng sè vèn xin vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm: 5. Thêi h¹n vay vèn: 6. L·i suÊt vay: 7. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: II. Cam kÕt cña chñ dù ¸n: Chñ dù ¸n cam kÕt qu¶n lý vµ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c¸c thµnh viªn vay vèn sö dông ®óng môc ®Ých vµ hoµn tr¶ vèn vµ l·i ®óng thêi h¹n cho Nhµ níc. X¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ... Ngµy... th¸ng.... n¨m 200... ph¬ng Chñ dù ¸n (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. 13 TØnh:.... HuyÖn:.... X·:....... BiÓu tæng hîp danh s¸ch hé gia ®×nh tham gia vay vèn t¹o viÖc lµm (KÌm theo dù ¸n cña chñ dù ¸n:....... §Þa chØ:.....) STT Hä vµ tªn §Þa Sè lao Sè Sè Néi dung sö Thêi h¹n Thu hót chØ ®éng vèn vèn dông vèn vay vèn lao hiÖn cã hiÖn xin ®éng cã vay 1 2 3 Tæng céng
 14. 14 MÉu sè 2b Dù ¸n vay vèn quü quèc gia hç trî viÖc lµm (¸p dông cho c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh) Tªn dù ¸n: Hä vµ tªn chñ dù ¸n: §Þa chØ liªn hÖ: §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n: Môc tiªu dù ¸n: - Ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh; - T¹o viÖc lµm, thu hót thªm lao ®éng míi; I. Bèi c¶nh - §Æc ®iÓm t×nh h×nh doanh nghiÖp - Bèi c¶nh x· héi - Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong dù ¸n II. Môc tiªu dù ¸n 1. §Çu t ph¸t triÓn doanh nghiÖp, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng s¶n phÈm, doanh thu, lîi nhuËn; 2. T¹o chç lµm viÖc míi, thu hót lao ®éng vµo lµm viÖc: - T¹o më thªm chç lµm viÖc míi, thu hót thªm lao ®éng vµo lµm viÖc. - §¶m b¶o viÖc lµm, æn ®Þnh chç lµm viÖc cho ngêi lao ®éng. - §¶m b¶o thu nhËp tõ... ®ång æn ®Þnh cuéc sèng III. LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña dù ¸n 1. Chñ thÓ dù ¸n - Tªn gäi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh: - Chøc n¨ng: - Ngêi ®¹i diÖn: - Trô së s¶n xuÊt: - GiÊy phÐp thµnh lËp - §¨ng ký kinh doanh, chøng chØ hµnh nghÒ: - Vèn ph¸p ®Þnh: - Tµi kho¶n tiÒn göi: 2. MÆt b»ng s¶n xuÊt (diÖn tÝch m2, c¬ së h¹ tÇng): - V¨n phßng - Nhµ xëng, kho b·i
 15. 15 - Chi nh¸nh 3. Nguån vèn ho¹t ®éng: - Tæng sè Trong ®ã: - Vèn tù cã: - Vèn vay: Chia ra - Vèn cè ®Þnh - Vèn lu ®éng. 4. N¨ng lùc s¶n xuÊt: - Xëng s¶n xuÊt - Trang thiÕt bÞ, m¸y mãc: - Tæ chøc, bé m¸y: 5. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (2 n¨m gÇn nhÊt) - S¶n phÈm:.... Doanh thu:.... - ThuÕ:.... Lîi nhuËn:............ - TiÒn l¬ng c«ng nh©n:....... 6. Nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn doanh nghiÖp: a. §Çu t trang thiÕt bÞ: - M¸y mãc, thiÕt bÞ: - Ph¬ng tiÖn: b. §Çu t vèn lu ®éng: - VËt t, nguyªn, nhiªn liÖu: c. Nhu cÇu sö dông lao ®éng - Lao ®éng hiÖn cã: - Lao ®éng t¨ng thªm: d. Sè vèn xin vay: - Tæng sè vèn xin vay:..... ®ång (% so víi tæng sè vèn thùc hiÖn dù ¸n). - Môc ®Ých sö dông vèn vay: 7. Thêi h¹n vay:... th¸ng. L·i suÊt:.... %/th¸ng 8. Tµi s¶n thÕ chÊp: (ghi cô thÓ tµi s¶n vµ gi¸ trÞ) IV. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n 1. §èi víi doanh nghiÖp:......... - T¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt: - T¨ng s¶n phÈm, doanh thu:..... - T¨ng lîi nhuËn.... T¨ng thuÕ:.....
 16. 16 2. §èi víi ngêi lao ®éng: - Thu hót vµ ®¶m b¶o viÖc lµm cho lao ®éng... - TiÒn c«ng.... - Thu nhËp..... V. PhÇn cam kÕt - Thu hót lao ®éng:..... - Sö dông vèn ®óng môc ®Ých ®· nªu trong dù ¸n: - §¶m b¶o thêi h¹n hoµn tr¶ vèn: - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é: Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i, b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm ®èi víi ngêi lao ®éng vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. X¸c nhËn cña UBND x·, phêng vÒ .... ngµy.... th¸ng... n¨m... ®Þa bµn ho¹t ®éng cña dù ¸n Chñ dù ¸n (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 17. 17 MÉu sè 3a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .... ngµy... th¸ng... n¨m 200... PHiÕu thÈm ®Þnh dù ¸n (¸p dông cho dù ¸n nhãm hé gia ®×nh) 1. Tªn dù ¸n:.................................................................................. 2. Tªn chñ dù ¸n:............................................................................ 3. §èi tîng qu¶n lý dù ¸n:............................................................ A. Thµnh phÇn tham gia thÈm ®Þnh 1. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. 2. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. 3. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. B. Néi dung thÈm ®Þnh 1. Môc tiªu t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng (sè hé gia ®×nh tham gia, sè lao ®éng t¹i gia ®×nh, t×nh h×nh viÖc lµm vµ thu nhËp thùc tÕ cña c¸c hé): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... 2. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ môc tiªu cña dù ¸n (ngµnh nghÒ lùa chän, kh¶ n¨ng hiÖn cã, nhu cÇu vµ môc ®Ých vay vèn cña c¸c hé): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... 3. C¬ së b¶o ®¶m tiÒn vay: ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... 4. KÕt luËn: (tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ...........
 18. 18 C. Néi dung ®Ò nghÞ cho vay C¨n cø dù ¸n xin vay vµ kÕt qu¶ kiÓm tra, thÈm ®Þnh; chóng t«i thèng nhÊt ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt cho vay víi néi dung cô thÓ nh sau: 1. Møc ®Ò nghÞ cho vay: Tæng sè tiÒn: 2. Sè hé ®Ò nghÞ cho vay (danh s¸ch kÌm theo): 3. Thêi h¹n cho vay: l·i suÊt, tiÒn vay....%/th¸ng. 4. Môc ®Ých sö dông tiÒn vay:... ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... Chñ dù ¸n §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn ChÝnh quyÒn hoÆc Kho b¹c nhµ níc C¬ quan lao ®éng - tæ chøc ®oµn thÓ Th¬ng binh vµ x· héi (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) ý kiÕn cña UBND, quËn huyÖn hoÆc c¬ quan ®oµn thÓ cÊp tØnh, thµnh phè (Ghi râ ý kiÕn ®Ò nghÞ, sau ®ã ký tªn ®ãng dÊu)
 19. 19 MÉu sè 3b Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .... ngµy... th¸ng... n¨m 200... PhiÕu thÈm ®Þnh dù ¸n (¸p dông cho dù ¸n cña c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh) 1. Tªn dù ¸n:............................................................................................................. 2. Tªn chñ dù ¸n:...................................................................................................... 3. §Þa bµn thùc hiÖn:................................................................................................ A. Thµnh phÇn tham gia thÈm ®Þnh: 1. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. 2. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. 3. ¤ng (Bµ)..................... Chøc vô............... §¹i diÖn:.................. B. Néi dung thÈm ®Þnh 1. Môc tiªu t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng (sè lao ®éng hiÖn cã t¹i c¬ së, thuéc ®èi tîng nµo, t×nh tr¹ng viÖc lµm vµ thu nhËp thùc tÕ cña lao ®éng): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... 2. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ môc tiªu cña dù ¸n (n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, nhu cÇu vµ môc ®Ých ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vµ môc ®Ých vay vèn): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... 3. VÒ t×nh h×nh tµi s¶n thÕ chÊp: ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ...........
 20. 20 4. KÕt luËn: (tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vµ thu hót t¹o viÖc lµm míi): ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... C. Néi dung ®Ò nghÞ cho vay C¨n cø dù ¸n xin vay vµ kÕt qu¶ kiÓm tra, thÈm ®Þnh; chóng t«i thèng nhÊt ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt cho vay víi néi dung cô thÓ nh sau: 1. Møc ®Ò nghÞ cho vay: Tæng sè tiÒn: 2. Thêi h¹n cho vay:..... L·i suÊt tiÒn vay... %/th¸ng 3. Thu hót t¹o viÖc lµm cho:..... lao ®éng, Trong ®ã: T¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho.... lao ®éng t¹i c¬ së Thu hót thªm.... lao ®éng míi vµo lµm viÖc 4. Môc ®Ých sö dông tiÒn vay:... ....................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ........... Chñ dù ¸n §¹i diÖn §¹i diÖn §¹i diÖn ChÝnh quyÒn hoÆc Kho b¹c nhµ níc C¬ quan lao ®éng - tæ chøc ®oµn thÓ Th¬ng binh vµ x· héi (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) (Ký, ghi râ hä vµ tªn) ý kiÕn cña UBND, quËn huyÖn hoÆc c¬ quan ®oµn thÓ cÊp tØnh, thµnh phè (Ghi râ ý kiÕn ®Ò nghÞ, sau ®ã ký tªn ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản