intTypePromotion=1

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
108
lượt xem
2
download

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  14/1999/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 2 n¨ m  1999 Q u y    c S 3  ® Þ n h   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi c q t  c   P h ß n g  T h ¬ n g   ¹ i  µ  C « n g  n g hi Ö p  Vi Ö t na m m v C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 310/TTg  µy  th¸ng6  ng 29    n¨m  1993  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v quan  Ö   h c«ng    ña    ¬  t¸cc c¸c c quan  Ýnh  Òn  íiPhßng   ch quy v  Th¬ng  ¹ivµ  m   C«ng  nghiÖp  ÖtNam; Vi   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 315/TTg  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Èn  §iÒu  Ö  ¹t®éng  öa  æi  ña  ph v vi chu y  l ho   s® c Phßng  ¬ng  Th m¹ivµ    C«ng  nghiÖp  ÖtNam; Vi   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 601/TTg  µy  th¸ng 8  ng 1    n¨m n¨m  1997  ña  ñ   c Th t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   chøc  ¹t®éng  ña  û   ch tæ  ho   c U ban  chuyªn  tr¸chquan  Ö   íi µiloan;   h v    § Sau      æi  èng  Êt víi khitrao® th nh     Phßng  ¬ng  ¹ivµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt  Vi nam  (sau  y   äi t¾t lµ Phßng  ¬ng  ¹i );Bé   µi chÝnh  ®© g       Th m    T   ban  µnh    h quy ®Þnh  Õ     ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiPhßng  ¬ng  ¹i vµ  l    ®è v   Th m   C«ng  nghiÖp  ViÖtNam       nh sau: I ­ N g u yªn t ¾ c c h u n g: 1­  ¹t ®éng  ña  Ho   c Phßng  ¬ng  ¹i ph¶i ph©n  nh   µ  ¹ch  Th m    ®Þ vh to¸n râ    theo hailo¹ ho¹t®éng:   i     ­ C¸c  ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u      ùc hiÖn  ñ  ¬ng  ë     ho   x ti   ¬ m   ®Ç t®Ó th   ch tr m réng  µ    iÓn kinh tÕ  ña  t  íc,hoÆc     ùc hiÖn    Öm   ô  îc v ph¸ttr     c ®Ê n   ®Ó th   c¸cnhi v®  Nhµ   ícgiao n    ­C¸c  ¹t®éng    ho   kinhdoanh,dÞch  ô      v kh¸c. C¸c  ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹i,®Ç u    µ  ¹t®éng  ùc hiÖn  Öm   ho   x ti   ¬ m   tv ho   th   nhi vô  µ   íc giao  îc miÔn  Nh n   ®  nghÜa  ô  ép  Õ  v n thu theo    Õ     c¸c ch ®é quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. Ng ©n   h   s¸ch Nhµ   íc sÏ hç  î   n     tr  kinh phÝ   i  íiho¹t®éng  óc  Õn   ®è v     x ti   th ng  ¹i,®Ç u      ån  ¬ m  t khingu thu  kh«ng    ï ®¾ p     Ý   µ  Êp  ®ñ b   chiph v c kinh phÝ    cho    ¹t®éng  ña  Öm   ô  îcNhµ   ícgiao (Uû  c¸c ho   c nhi v®  n    ban chuyªn tr¸chquan      h Ö   íi µiloan..). v   §   . §èivíi   ¹t®éng      ho   c¸c kinh doanh,dÞch  ô      v kh¸cPhßng  ¬ng  ¹iph¶itù   Th m     ®¶m  b¶o kinh phÝ, tu©n  ñ        th c¸c quy  nh  ®Þ chung  Ò   ¹t®éng  v ho   kinh doanh    dÞch  ô,h¹ch to¸nriªngvµ  ùc hiÖn  Üa  ô  ép  Õ  v       th   ngh v n thu theo LuËt ®Þnh.     2­ Phßng  ¬ng  ¹i thùc  Ön  Õ     Õ  Th m  hi ch ®é t to¸n,tµichÝnh     theo Ph¸p  lÖnh  Õ   K to¸n Thèng  cña  µ   íc vµ  Þu  ù  Óm       kª  Nh n   ch s ki tra,gi¸m    Ò   µi s¸tv t   chÝnh  ña    ¬  c c¸cc quan  chøc  n¨ng  éc Bé  µichÝnh. thu   T  
  2. 2 II  ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  c h Õ  ® é  q u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  ® è i   c v íi h ß n g  T h ¬ n g  m ¹ i  P A  ­  èi  íi o ¹t ® é n g  x ó c ti Õ n  ¬ n g  m ¹ i v µ   Ç u  t: § v  h th ® 1­ Ho¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u        x ti   ¬ m   ®Ç tbao  å m: g ­ TËp  îp,nghiªncøu    Õn  ña      h    ý ki c c¸c doanh  nghiÖp   ®Ó ph¶n    Õn  ¸nh,ki nghÞ   µ   vÊn  vt cho  µ   íc c¸c vÊn    Ò   Ët ph¸p, chÝnh  Nh n     ®Ò v lu     s¸ch kinh  Õ  t nh»m     Ön m«i  êng  c¶ithi   tr kinhdoanh    ÖtNam.   ë Vi   ­Tæ     chøc    éinghÞ, héith¶o,diÔn  n  c¸ch        ®µ kinh tÕ    ph¸p lý, u  ,tuyªn    ®Ç t    truyÒn  íthiÖu tiÒm  gi   i   n¨ng  kinhtÕ  ña  ÖtNam.   c Vi   ­ C¸c  ¹t®éng  ç  î   ho   h tr  doanh nghiÖp  :Tæ   nh   chøc  éi chîtr Ón l∙m,tr   H     i     ng bµy,gií thiÖu c¸cm É u   µng       i    h ho¸ s¶n  È m   ña  ÖtNam   µ  chøc  ph c Vi   v tæ  cho    c¸c doanh  nghiÖp  i  ® kh¶o    ×m  Õm   Þ  êng  s¸t,t ki th tr trong vµ  µiníc;cung  Êp    ngo     c th«ng    µ   Ên  tinv tv kinhtÕ  ¬ng  ¹icho    th m  doanh  nghiÖp. ­Ho¹t®éng  ña      c Trung  ©m  äng tµi èc  Õ  ÖtNam. t tr     Qu t Vi   ­ Tuyªn truyÒn  êng  èichÝnh  ® l  s¸ch  ña  c §¶ng  µ  µ   íc th«ng    v Nh n   qua viÖc  cung  Êp    n  È m   c c¸cÊ ph th«ng    tinkinhtÕ  µ    ×nh    v c¸ch thøc thÝch  îp.   h ­ Thùc  Ön    ù  vµ  ¬ng  ×nh  îp    íic¸c tæ    hi c¸c d ¸n  ch tr h t¸cv     chøc  trong  µ  v ngoµiníc ®Ó   ç  î u    µ  óc  Õn  ¬ng  ¹i cho       h tr ®Ç t v x ti th m  c¸c doanh nghiÖp  Öt Vi   Nam. ­ Tæ     chøc    c¸c kho¸ ®µo  ¹o cho      t  c¸c doanh nghiÖp  Öt Nam   Ò   Ünh  Vi   vl vùc  qu¶n  ý, l  kinh doanh  µ    Ünh  ùc    v c¸cl v kh¸ccã  ªnquan.   li   ­ Thùc  Ön  ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹i vµ  u      hi ho   x ti   ¬ m   ®Ç tkh¸c do  Ýnh  ñ    Ch ph giao. 2­ Kinh  Ý    ph cho    ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹i,®Ç u  : c¸cho   x ti   ¬ m   t C¸c  ¹t ®éng  óc  Õn  ¬ng  ¹i vµ  u    ® îc thùc  Ön  ho   x ti th m   ®Ç t   hi b»ng    c¸c nguån  kinh phÝ    sau: ­Nguån    õlÖ  Ý  éiviªn.   thu t   ph h   ­Nguån    õc¸cho¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u  .   thu t       x ti   ¬ m   ®Ç t ­Thu  õc¸ckho¶n  µitrî ña    chøc    t    t   c c¸ctæ  trong nícvµ  èc  Õ.     qu t ­ Thu  õ c¸c kho¶n  µ    t    qu tÆng, quµ  Õu  tæ    bi do  chøc, c¸ nh©n     trong vµ    ngoµiníc tµitrî ñng  é, c¸c kho¶n  Ön  î îc c¬        , h   vi tr    quan  ã  Èm  Òn    ® c th quy cho phÐp  Õp nhËn  µ  ö  ông. ti   vsd ­ Nguån  kinh  Ý   ç  îtõ Ng ©n   ph h tr    s¸ch  µ   íc cho    ¹t®éng  óc  Nh n   c¸c ho   x tiÕn th ng  ¹ivµ  u  .   ¬ m   ®Ç t 3­ Néi dung       chicho    ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u  : c¸cho   x ti   ¬ m   ®Ç t ­ Chi tæ      chøc    éinghÞ, héith¶o,diÔn  n  c¸c h        ®µ kinh tÕ      ë trong vµ  µi   ngo   nícnh»m     êng  óc  Õn th ng  ¹i,®Ç u    ÷a ViÖtNam   µ    íc.   t¨ngc x ti   ¬ m   tgi     v c¸cn ­ Chi cho    ¹t®éng     c¸c ho   nh»m  tuyªntruyÒn,gií thiÖu  Òm       i ti n¨ng  kinh tÕ    cña  ÖtNam     Vi   ë trong vµ  µiníc.   ngo  
  3. 3 ­ Chi cho  ¹t®éng  ho   thu  Ëp  µ  th v tæng  îp    Õn  ña  éng  ng    h ý ki c c ®å c¸c doanh  nghiÖp trong  íc vµ  Õp  óc  ÷a    ¬  n   ti x gi c¸c c quan  µ   íc víi®¹i diÖn  Nh n       céng  ng  ®å doanh  nghiÖp        Ýnh  ñ  ®Ó b¸o c¸o Ch ph nh»m   ©y  ùng  µ  chøc  xd v tæ  thùc hiÖn    Ýnh    c¸cch s¸ch kinhtÕ  ña      c §¶ng  µ  µ   íc. v Nh n ­ Chi    cho  ¹t®éng  ho   phæ   Õn, híng  Én    bi   d c¸c doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi LuËt  Ö, chñ  ¬ng  Ýnh  l  tr ch s¸ch  ña  µ   íc vµ  óc  Õn  c Nh n   x ti quan  Ö   ¬ng  ¹i h th m  gi÷a ViÖtNam   íi ícngoµi.     v    n ­ Chi ®ãng  ãp  éiphÝ  µ     g h  v tham  ù    ¹t®éng  ña    chøc  èc  d c¸cho   c c¸ctæ  qu tÕ  ã  ªnquan  c li   theo yªu cÇu  éinhËp  èc  Õ  ña  µ   íc.    h  qu t c Nh n ­ Chi cho  Öc  thËp,nghiªn cøu  µ     vi thu      v phæ   Õn    bi c¸c th«ng    tinkinh tÕ    trong  íc,trong  n  khu  ùc  µ  Õ  í  ôc  ô  v v th gi i ph v cho  doanh nghiÖp  µ  v b¸o    c¸o ChÝnh  ñ. ph ­ Chi cho  chøc  Õp  n    tæ  ti ®ã c¸c doanh  ©n,    oµn  ¬ng  ¹i níc nh c¸c ® th m   ngoµivµo  Ötnam   ×m  Õm  ¬  éi®Ç u  ,xóc  Õn th ng  ¹i.   Vi   t ki ch  t  ti   ¬ m ­Chi cho  Öc  chøc    oµn     vi tæ  c¸c® doanh  nghiÖp  Ötnam   i  Vi   ® nghiªncøu,     kh¶o    Þ  êng  ícngoµi. s¸tth tr n  ­ Chi thuªtrôsë  µ         v kinh phÝ  ¹t®éng    ho   cho  idiÖn  ña  ®¹   c Phßng  ¬ng  Th m¹ië    trong vµ  µiníc.   ngo   ­ Chi    cho c«ng    t¸cnghiªn cøu    khoa  äc, tæ  h   chøc    c¸c kho¸ ®µo  ¹ocho    t  doanh nghiÖp trongnícnh»m   ©ng     n cao  Õn  ki thøc vÒ     qu¶n  ývµ  l   kinhdoanh.   ­Chi cho  Öc  Êtb¶n  ¹pchÝ  µ    n  È m      vi xu   t  v c¸cÊ ph th«ng    tinkinhtÕ    kh¸c. ­ Chi tr¶l ng  µ       ¬ v kinh phÝ  ¹t®éng    ho   cho    é  ùc hiÖn  Öm   ô  óc  c¸n b th   nhi vx tiÕn th ng  ¹ivµ  u    éc Phßng  ¬ng  ¹i.   ¬ m   ®Ç tthu   Th m ­ Chi mua   ¾ m      s trang thiÕtbÞ   ü  Ëtphôc  ô      k thu   v cho  ¹t®éng  óc  Õn ho   x ti   th ng  ¹ivµ  u  . ¬ m   ®Ç t ­Chi cho    ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u       c¸cho   x ti   ¬ m   ®Ç tkh¸cm µ   Ýnh  ñ    Ch ph yªu cÇu.   4­ Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  û     ph ho   c U ban  chuyªn tr¸chquan  Ö   íi µiloan.     h v    §   Theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ®Þ c Th t   ph kinh phÝ  ¹t®éng  ña  û     ho   cU ban chuyªn tr¸chquan  Ö   íi§µiloan do  ©n       h v      Ng s¸ch Nhµ   íc®¶m     n  b¶o    ùc ( th   chÊtlµm ét  é  Ën  ña  ¬     b ph c c quan  µ   íctrong quan  Ö   íi µiloan ) Nh n     h v    §   a­ Nguån    thu: Kinh  Ý   ph cu¶  û   U ban chuyªn tr¸ch quan  Ö   íi§µi loan    h v    bao  å m     g c¸c nguån    thu sau: ­Thu  õtµitrî ña    chøc  èc  Õ    t      c c¸ctæ  qu t cho  û   U ban.  ­Thu  õkinh phÝ  ©n    t    Ng s¸ch Nhµ   íccÊp  µng    n  h n¨m. b­ Chi phÝ  ¹t®éng:    ho   C¸c  kho¶n    Ý  ña  û   chiph c U ban  bao  å m: g ­Chi tr¶l ng,b¶o  Ó m     éicho    é         ¬   hi x∙h   c¸n b v¨n phßng  û   U ban. ­Chi phô  Êp     c tr¸chnhiÖ m    cho    µnh    c¸cth viªnkiªm  Öm  ña  û   nhi c U ban. ­Chi tr¶tiÒn thuªtrôsë  ¹t®éng.            ho  
  4. 4 ­Chi mua     trang thiÕtbÞ  µm  Öc      l vi cho  V¨n  phßng  û   U ban. ­ C¸c    kho¶n    chikh¸c phôc  ô    v cho  ¹t®éng  ña  û   ho   c U ban  :tiÒn ®iÖn, nh       níc,®iÖn  ¹iv¨n phßng  È m...   tho     , ph ­ Chi cho    oµn    µo  ôc  ô  c¸c ® ra, v ph v cho  ¹t ®éng  ña  û   ho   c U ban  theo  nhiÖ m  ô  Ýnh  ñ  v Ch ph giao. ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph 5­ Ph¬ng    thøc qu¶n  ýtµichÝnh:   l    Hµng n¨m, Phßng  ¬ng  ¹i lËp  ù        µichÝnh  ôc  ô      Th m   d to¸nthu,chit   ph v cho c¸c ho¹t®éng  óc  Õn  ¬ng  ¹i vµ  u  , kinh phÝ   ¹t®éng  ña  û        x ti th m   ®Ç t    ho   c U ban chuyªn tr¸chquan  Ö   íi µiloan göiBé  µichÝnh        h v    §    T  ®Ó tæng  îp tr×nh ChÝnh   h    phñ  Õt  nh.  Öc  Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt  quy ®Þ Vi l   h v quy to¸n tµichÝnh  i  íiho¹t    ®è v     ®éng  óc  Õn  ¬ng  ¹i vµ  u  , kinh phÝ   ¹t®éng  ña  û   x ti th m   ®Ç t    ho   c U ban  chuyªn  tr¸chquan  Ö   íi µiloan ( cã    h v    §     thuyÕt minh  ô  Ó  éidung          c th n   thu,chi),Phßng  Th¬ng  ¹i ph¶i thùc  Ön  m    hi theo  ng  íng  Én  ¹  ®ó h d tiTh«ng   è  t s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ Phßng  ¬ng  ¹iph¶im ë     Õ       Th m    sæ k to¸ntheo  âiriªngc¸cho¹t®éng  µy  d       n vµ b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n ®Þnh  ú  µng  ý, n¨m      kh qu   ( ph¶n ¸nh  y     éi dung  ®Ç ®ñ n   thu    ãië  iÓ m       phÇn    ña  chin   ® 2, 3, 4  IIc Th«ng   µy    öi Bé   µi chÝnh  tn ) g   T   theo  chÕ     Ön  µnh. ®é hi h ­ Trong  êng  îp cÇn  Õtm ë   éng    ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ    tr h  thi   r c¸cho   x ti   ¬ m   ®Ç u    t hoÆc     êng  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ëtcña  t¨ng c csv    thu   Phßng  ¬ng  ¹i nh»m   Th m  ®¸p  øng  c¸c  Ö m   ô  Ýnh  ñ  nhi v Ch ph giao, Phßng  ¬ng  ¹i ph¶i lËp  ù      Th m    d ¸n tr×nh ChÝnh  ñ    ph xem   Ðt ®Ó   ç  î x  h tr kinh phÝ  µ    iÒu  Ön    v c¸c® ki kh¸ctõnguån     Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc.   n B  ­  èi  íi o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  d Þ c h  v ô. § v  h 1­ C¸c  ¹ h×nh    lo   i kinhdoanh  Þch  ô  ¬ng  ¹ibao  å m:   d v th m  g ­Cho        thuªv¨n phßng  µm  Öc,cho    «  l vi   thuªxe  t«. ­§¹ilýb¸n vР         m¸y  bay  cho    c¸ch∙ng hµng    kh«ng  trong vµ  µiníc.   ngo   ­Ho¹t®éng      kinh doanh  ¬ng  ¹i,xuÊtnhËp  Èu.   th m    kh ­  Êp   Êy  C gi chøng  Ën  Êt  cho      µng  Êt  Èu  ña  Öt nh xu xø  c¸c l« h xu kh c Vi   nam. ­D Þch  ô   Ên    v tv cho    chøc  c¸ctæ  kinh tÕ    trong vµ  µiníc.   ngo   ­ Thu  Ò   Þch  ô  idiÖn  ë  ÷u  ÝtuÖ,c«ng    vd v ®¹   s h tr     nghiÖp  µ  v chuyÓn  giao  c«ng  Ö. ngh ­ C¸c  Þch  ô  ôc  ô    éichî,tr Ónl∙m,qu¶ng    ¬ng  ¹ië    d v ph v c¸ch     i     c¸o th m   trong  vµ  µiníc. ngo   ­M ét  è  ¹ h×nh    s lo  i kinhdoanh  Þch  ô    d v kh¸c. 2­ Nguån  èn  ¹t®éng:   v ho  
  5. 5 Nguån  èn  ôc  ô  v ph v cho    ¹t®éng  Þch  ô  ãitrªnlµtoµn  é  è  èn  c¸cho   d v n      bsv cè  nh, vèn u  ng  µ    ån  èn  ®Þ   l ®é v c¸c ngu v kh¸c ®∙  îcNhµ   ícgiao cho   ®  n    Phßng  Th¬ng  ¹i. m Ngoµi ra,khi cÇn  Õt,Phßng  ¬ng  ¹i cã  Ó      thi   th m   th vay  èn  ©n   µng  v Ng h hoÆc  huy  ng  õ nguån  ®é t  kh¸c ®Ó   ôc  ô    ph v cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Þch    d vô  ña  × nh. cm Phßng  ¬ng  ¹icã  Th m   tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  µ    iÓn vèn  ∙  îcNhµ   to v ph¸ttr   ®®  nícgiao.ViÖc  ö  ông,qu¶n  ý,     sd   l  chuyÓn giao,thanh  ýtµis¶n    l    ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng  Õ     µichÝnh  Ön  µnh.   ch ®é t   hi h 3­ Ch Õ     µi Ýnh  µ  ¬ng    ®é t  ch v ph thøc ho¹t®éng    ­ Phßng  ¬ng  ¹i ph¶itù chÞu    Th m     tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  µi ho   t  chÝnh  ña    ¹ h×nh  c c¸clo  i kinhdoanh  µ  Þch  ô  ¬ng  ¹i.   vd v th m ­ TÊt  c¸c ho¹t®éng    c¶      kinh doanh, dÞch  ô  ãi trªnph¶i® îc h¹ch        vn       to¸n riªng,ph¶n    ¸nh  y     ®Ç ®ñ doanh  vµ    Ý       Õ   thu  chiph trªnsæ k to¸n,chøng  õ kÕ     t  to¸ntheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ ­ §èivíic¸c ho¹t®éng           kinh doanh  Þch  ô  µ  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  Õ     d v v th m    ch ®é  qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kÕ     to¸n theo    quy  nh   i  íidoanh  ®Þ ®è v   nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ Phßng  ¬ng  ¹i cã    Th m   tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    Üa  ô  Ò   ép      th   c¸c ngh v v n c¸c lo¹  Õ  ithu theo  Ët®Þnh  i  íilo¹  ×nh  lu   ®è v   i h kinh doanh, dÞch  ô  ãi ®iÓ m         vn  1, m ôc  phÇn    ña  B,  IIc Th«ng   µy.Sè  îtøc sau    ép  Õ  îctrÝch lËp c¸c tn   l    i khin thu ®       quü  Ý  x nghiÖp  theo quy  nh  i víi   ®Þ ®è    doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n III  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 549 TC/TCTN   µy  ng 12/3/1994  ña  é   cB Tµi  Ýnh  Ò   Öc  ch v vi quy  nh   ¹m  êi chÕ     ®Þ t th   ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt nam   µ  ã  Öu  ùc thihµnh  Vi   v c hi l     sau    15 ngµy,kÓ   õngµy  ý.   t  k Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2